Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie projektami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie projektami
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Kołoszycz <Ewa.Koloszycz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

dla tego przedmiotu nie są określone wymagania wstępne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie istoty, zasad i etapów zarządzania projektem
C-2Nabycie umiejętności tworzenia podstawowej dokumentacji wymaganej w zarządzaniu projektami
C-3Ukształtowanie umiejęności planowania wymaganych zasobów projektu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Tworzenie statutu projektu i struktury podziału pracy4
T-A-2Szacowanie czasu trwania projektu i ilości wymaganych zasobów2
T-A-3Prognozowanie czasu trwania działania i kosztów3
T-A-4Tworzenie diagramu sieci projektu i poziomowanie zasobów4
T-A-5Tworzenie budżetu projektu2
15
wykłady
T-W-1Zarządzanie projektami - zasady, cykl realizacji projektów. Definicja, parametry, zakres i rodzaje projektów.3
T-W-2Zakres i działania w ramach projektu2
T-W-3Prognozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu.2
T-W-4Organizacja zespołu projektowego2
T-W-5Diagram sieci projektu2
T-W-6Monitorowanie i zakończenie projektu2
T-W-7Zarządzanie portfelem projektów2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach i prezentacja opracowanego projektu15
A-A-2Opracowanie dokumentacji projektu i przygotowanie prezentacji15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uczestnictwo w egzaminie2
A-W-3Przygotowanie do egzaminu13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Raporty z pracy w grupach projektowych
S-2Ocena formująca: Etapowe przygotowanie projektu
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści programowych w formie testu i pytań problemowych
S-4Ocena podsumowująca: Przygotowanie i prezentacja opracowanego projektu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C11_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nazywa i charakteryzuje etapy procesu zarządzania projektami
Z_1A_W15, Z_1A_W04, Z_1A_W11S1A_W03, S1A_W07, S1A_W11C-1T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-3, T-W-1M-2, M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi nakreślić zakres projektu oraz opracować strukturę podziału pracy
Z_1A_U06, Z_1A_U08, Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-3, C-2T-A-3, T-W-3, T-A-5, T-A-2M-3S-1, S-2, S-4
Z_1A_C11_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student prognozuje czas trwania, ilość zasobów i koszty projektu oraz interpretuje diagram sieci projektu
Z_1A_U06, Z_1A_U08, Z_1A_U15S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-2T-A-5, T-A-1, T-A-4, T-A-2M-3S-1, S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę we wdrażaniu pomysłów usprawniajacych działalność organizacji oraz w życiu osobistym
Z_1A_K06, Z_1A_K05S1A_K05, S1A_K07C-1, C-2T-A-1, T-A-5, T-A-3M-3, M-2S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C11_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nazywa i charakteryzuje etapy procesu zarządzania projektami
2,0Student nie rozróżnia etapów procesu zarządzania projektami oraz nie potrafi przypisać efektów tych etapów.
3,0Student rozróżnia etapy procesu zarządzania projektami oraz potrafi przypisać efekty poszczególnych jego etapów.
3,5Student wymienia i krótko charakteryzuje etapy procesu zarządzania projektami, potrafi przypisać efekty poszczególnych jego etapów.
4,0Student charakteryzuje etapy procesu zarządzania projektami, zna wybrane ich efekty.
4,5Student charakteryzuje etapy procesu zarządzania projektami, potrafi określić efekty każdego z nich.
5,0Student charakteryzuje wszystkie elementy procesu zarzadzania projektami, wskazuje na konkretne efekty każdego oraz zna zależności pomiędzy nimi .

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi nakreślić zakres projektu oraz opracować strukturę podziału pracy
2,0Student nie potrafi stworzyć statutu projektu oraz struktury podziału pracy w projekcie
3,0Student tworzy statut projektu i strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o wybrane kryteria testowania kompletności struktury podziału pracy
3,5Student tworzy statut projektu i strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o kryteria testowania kompletności struktury podziału pracy
4,0Student tworzy statut projektu i strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o kryteria testowania kompletności struktury podziału pracy i prezentuje ją graficznie
4,5Student tworzy statut projektu, wraz z określeniem działań wyłączonych z projektu i strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o kryteria testowania kompletności oraz prezentuje ją graficznie
5,0Student tworzy statut projektu, wraz z określeniem działań wyłączonych z projektu i załącznikami do niego. Tworzy strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o kryteria testowania kompletności oraz prezentuje ją graficznie
Z_1A_C11_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student prognozuje czas trwania, ilość zasobów i koszty projektu oraz interpretuje diagram sieci projektu
2,0Student nie potrafi prognozować czasu trwania działania; ilości zasobów oraz kosztów. Student nie potrafi stworzyć diagramu sieci projektu
3,0Student prognozuje czas trwania działania w projekcie przy ograniczonych zasobach; ilość zasobów oraz poziom kosztów. Student tworzy diagram sieci projektu
3,5Student prognozuje czas trwania działania i poziom kosztów przy ograniczonych zasobach w projekcie oraz tworzy strukturę podziału zasobów oraz diagram sieci projektu
4,0Student prognozuje czas trwania działania i poziom kosztów przy ograniczonych zasobach w projekcie oraz tworzy strukturę podziału zasobów. Student sporządza diagram sieci projektu i określa na nim ścieżkę krytyczną
4,5Student prognozuje czas trwania działania i poziom kosztów przy ograniczonych zasobach w projekcie oraz tworzy strukturę podziału zasobów. Student sporządza diagram sieci projektu, określa na nim ścieżkę krytyczną i oraz dostrzega możliwości skracania hormonogramu
5,0Student prognozuje czas trwania działania i poziom kosztów przy ograniczonych zasobach w projekcie oraz tworzy strukturę podziału zasobów. Student sporządza diagram sieci projektu i dokonuje jego interpretacji proponując jego zmiany i modyfikacje

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę we wdrażaniu pomysłów usprawniajacych działalność organizacji oraz w życiu osobistym
2,0Student nie dostrzega możliwości wprowadzenia zamian usprawniających w projekcie
3,0Student dostrzega i proponuje możliwości wprowadzenia zamian usprawniających w projekcie
3,5Student proponuje działania usprawniające w projektach, potrafi określić ich wpływ na zakres projektu w ograniczonym zakresie
4,0Student proponuje działania usprawniające w projektach, potrafi określić ich wpływ na zakres projektu
4,5Student proponuje działania usprawniające w projektach, znając znaczenie ich dokładnej analizy i planowania w zarządzaniu projektami
5,0Student proponuje działania usprawniające w projektach, zna procedury akceptacji wszelkich zmian oraz znaczenie dokładej analizy i planowania zmian w zarządzaniu projektami

Literatura podstawowa

  1. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarzadzanie projektami, Helion, Gliwice, 2005
  2. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  3. Trocki M., Grusza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa, 2003
  4. Mingus N., Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Brandenburg H., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, 2003
  2. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Tworzenie statutu projektu i struktury podziału pracy4
T-A-2Szacowanie czasu trwania projektu i ilości wymaganych zasobów2
T-A-3Prognozowanie czasu trwania działania i kosztów3
T-A-4Tworzenie diagramu sieci projektu i poziomowanie zasobów4
T-A-5Tworzenie budżetu projektu2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarządzanie projektami - zasady, cykl realizacji projektów. Definicja, parametry, zakres i rodzaje projektów.3
T-W-2Zakres i działania w ramach projektu2
T-W-3Prognozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu.2
T-W-4Organizacja zespołu projektowego2
T-W-5Diagram sieci projektu2
T-W-6Monitorowanie i zakończenie projektu2
T-W-7Zarządzanie portfelem projektów2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach i prezentacja opracowanego projektu15
A-A-2Opracowanie dokumentacji projektu i przygotowanie prezentacji15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uczestnictwo w egzaminie2
A-W-3Przygotowanie do egzaminu13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C11_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nazywa i charakteryzuje etapy procesu zarządzania projektami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie istoty, zasad i etapów zarządzania projektem
Treści programoweT-W-4Organizacja zespołu projektowego
T-W-6Monitorowanie i zakończenie projektu
T-W-2Zakres i działania w ramach projektu
T-W-5Diagram sieci projektu
T-W-7Zarządzanie portfelem projektów
T-W-3Prognozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu.
T-W-1Zarządzanie projektami - zasady, cykl realizacji projektów. Definicja, parametry, zakres i rodzaje projektów.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści programowych w formie testu i pytań problemowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozróżnia etapów procesu zarządzania projektami oraz nie potrafi przypisać efektów tych etapów.
3,0Student rozróżnia etapy procesu zarządzania projektami oraz potrafi przypisać efekty poszczególnych jego etapów.
3,5Student wymienia i krótko charakteryzuje etapy procesu zarządzania projektami, potrafi przypisać efekty poszczególnych jego etapów.
4,0Student charakteryzuje etapy procesu zarządzania projektami, zna wybrane ich efekty.
4,5Student charakteryzuje etapy procesu zarządzania projektami, potrafi określić efekty każdego z nich.
5,0Student charakteryzuje wszystkie elementy procesu zarzadzania projektami, wskazuje na konkretne efekty każdego oraz zna zależności pomiędzy nimi .
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C11_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi nakreślić zakres projektu oraz opracować strukturę podziału pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejęności planowania wymaganych zasobów projektu
C-2Nabycie umiejętności tworzenia podstawowej dokumentacji wymaganej w zarządzaniu projektami
Treści programoweT-A-3Prognozowanie czasu trwania działania i kosztów
T-W-3Prognozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu.
T-A-5Tworzenie budżetu projektu
T-A-2Szacowanie czasu trwania projektu i ilości wymaganych zasobów
Metody nauczaniaM-3Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Raporty z pracy w grupach projektowych
S-2Ocena formująca: Etapowe przygotowanie projektu
S-4Ocena podsumowująca: Przygotowanie i prezentacja opracowanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi stworzyć statutu projektu oraz struktury podziału pracy w projekcie
3,0Student tworzy statut projektu i strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o wybrane kryteria testowania kompletności struktury podziału pracy
3,5Student tworzy statut projektu i strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o kryteria testowania kompletności struktury podziału pracy
4,0Student tworzy statut projektu i strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o kryteria testowania kompletności struktury podziału pracy i prezentuje ją graficznie
4,5Student tworzy statut projektu, wraz z określeniem działań wyłączonych z projektu i strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o kryteria testowania kompletności oraz prezentuje ją graficznie
5,0Student tworzy statut projektu, wraz z określeniem działań wyłączonych z projektu i załącznikami do niego. Tworzy strukturę podziału pracy w projekcie w oparciu o kryteria testowania kompletności oraz prezentuje ją graficznie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C11_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student prognozuje czas trwania, ilość zasobów i koszty projektu oraz interpretuje diagram sieci projektu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności tworzenia podstawowej dokumentacji wymaganej w zarządzaniu projektami
Treści programoweT-A-5Tworzenie budżetu projektu
T-A-1Tworzenie statutu projektu i struktury podziału pracy
T-A-4Tworzenie diagramu sieci projektu i poziomowanie zasobów
T-A-2Szacowanie czasu trwania projektu i ilości wymaganych zasobów
Metody nauczaniaM-3Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Raporty z pracy w grupach projektowych
S-4Ocena podsumowująca: Przygotowanie i prezentacja opracowanego projektu
S-2Ocena formująca: Etapowe przygotowanie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi prognozować czasu trwania działania; ilości zasobów oraz kosztów. Student nie potrafi stworzyć diagramu sieci projektu
3,0Student prognozuje czas trwania działania w projekcie przy ograniczonych zasobach; ilość zasobów oraz poziom kosztów. Student tworzy diagram sieci projektu
3,5Student prognozuje czas trwania działania i poziom kosztów przy ograniczonych zasobach w projekcie oraz tworzy strukturę podziału zasobów oraz diagram sieci projektu
4,0Student prognozuje czas trwania działania i poziom kosztów przy ograniczonych zasobach w projekcie oraz tworzy strukturę podziału zasobów. Student sporządza diagram sieci projektu i określa na nim ścieżkę krytyczną
4,5Student prognozuje czas trwania działania i poziom kosztów przy ograniczonych zasobach w projekcie oraz tworzy strukturę podziału zasobów. Student sporządza diagram sieci projektu, określa na nim ścieżkę krytyczną i oraz dostrzega możliwości skracania hormonogramu
5,0Student prognozuje czas trwania działania i poziom kosztów przy ograniczonych zasobach w projekcie oraz tworzy strukturę podziału zasobów. Student sporządza diagram sieci projektu i dokonuje jego interpretacji proponując jego zmiany i modyfikacje
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C11_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywną postawę we wdrażaniu pomysłów usprawniajacych działalność organizacji oraz w życiu osobistym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie istoty, zasad i etapów zarządzania projektem
C-2Nabycie umiejętności tworzenia podstawowej dokumentacji wymaganej w zarządzaniu projektami
Treści programoweT-A-1Tworzenie statutu projektu i struktury podziału pracy
T-A-5Tworzenie budżetu projektu
T-A-3Prognozowanie czasu trwania działania i kosztów
Metody nauczaniaM-3Metoda projektów
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Przygotowanie i prezentacja opracowanego projektu
S-2Ocena formująca: Etapowe przygotowanie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dostrzega możliwości wprowadzenia zamian usprawniających w projekcie
3,0Student dostrzega i proponuje możliwości wprowadzenia zamian usprawniających w projekcie
3,5Student proponuje działania usprawniające w projektach, potrafi określić ich wpływ na zakres projektu w ograniczonym zakresie
4,0Student proponuje działania usprawniające w projektach, potrafi określić ich wpływ na zakres projektu
4,5Student proponuje działania usprawniające w projektach, znając znaczenie ich dokładnej analizy i planowania w zarządzaniu projektami
5,0Student proponuje działania usprawniające w projektach, zna procedury akceptacji wszelkich zmian oraz znaczenie dokładej analizy i planowania zmian w zarządzaniu projektami