Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Malkowski <Arkadiusz.Malkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Mazur <Zbigniew.Mazur@zut.edu.pl>, Piotr Nowaczyk <Piotr.Nowaczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Studenci winni, wykazać się niezbędną wiedzą z zakresu makroekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie procesów oraz kierunków rozwoju zarządzania międzynarodowego, szczególnie we współczesnym zglobalizowanym świecie oraz zapoznanie słuchaczy ze specyfiką zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach międzynarodowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-11. Podstawy zarządzania międzynarodowego;4
T-W-22. Zarządzanie międzynarodowe w perspektywie zarządzania strategicznego;4
T-W-33. Zarządzanie na skrzyżowaniu kultur;4
T-W-44. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej;4
T-W-55. Polityka zatrudnienia w firmach międzynarodowych;2
T-W-66. Funkcje menedżerskie w firmach międzynarodowych;2
T-W-77. Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach międzynarodowych;4
T-W-88. Zarządzanie finansami w skali międzynarodowych;2
T-W-99. Zarządzanie marketingiem na rynkach międzynarodowych;2
T-W-1010. Logistyka międzynarodowa;2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny
M-2wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena bieżącego zaangażowania studenta w zajęcia
S-2Ocena formująca: praca pisemna

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O10_W01
Student zna procesy oraz kierunki rozwoju zarządzania międzynarodowego, szczególnie we współczesnym zglobalizowanym świecie
Z_1A_W01, Z_1A_W02, Z_1A_W03, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03C-1T-W-10, T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-8, T-W-9M-1S-2
Z_1A_O10_W02
Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej
Z_1A_W01, Z_1A_W02, Z_1A_W03, Z_1A_W04, Z_1A_W05, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05C-1T-W-4M-2S-2
Z_1A_O10_W03
Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych
Z_1A_W01, Z_1A_W02, Z_1A_W03, Z_1A_W04, Z_1A_W05, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05C-1T-W-9M-2, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O10_U01
Umie stosować metody zarządzania w środowisku międzynarodowym
Z_1A_U02, Z_1A_U01, Z_1A_U07, Z_1A_U05S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U08C-1T-W-1, T-W-10, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-9, T-W-5M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O10_K01
umie pracować w grupie
Z_1A_K01, Z_1A_K02, Z_1A_K03S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06C-1T-W-4, T-W-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O10_W01
Student zna procesy oraz kierunki rozwoju zarządzania międzynarodowego, szczególnie we współczesnym zglobalizowanym świecie
2,0Student nie zna kierunków i procesów związanych z zarządaniem międzyanrodowym
3,0Potrafi określić w minimalnym stopniu czym jest zarządzanie miedzynarodowe
3,5Potrafi wymienić główne grupy narzędzi stosowanych w zarządzaniu międzynarodowym
4,0Dobrze orientuje się w zaganieniach zarządzania międzyanarodowego
4,5Samodzielnie dokonuje analiz sytuacji w których znalazły się badane przedsiębiorstwa
5,0Samodzielnie formułuje wnioski, uzasadnia je, dobiera metody zarządania do poszczególnych przypadków.
Z_1A_O10_W02
Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej
2,0Nie zna koncepcji zarządzana zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej
3,0Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu dostatecznym
3,5Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu dobrym
4,5Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_O10_W03
Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych
2,0Nie zna koncepcji zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych
3,0Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu dostatecznym
3,5Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu dobrym
4,5Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O10_U01
Umie stosować metody zarządzania w środowisku międzynarodowym
2,0Nie zna metod zarządzania
3,0Student zna metody zarządzania w stopniu ogólnym ale nie potrafi znaleźć możliwości ich zastosowania w omawianych warunkach
3,5Student zna metody zarządzania w stopniu ogólnym. Zna możliwości wdrożenia konktretnych metod w konkretnych przypadkach.
4,0Rozumie specyfikę zarządania międzynarodowego i płynące z tego konsekwencje dla zarządzającego
4,5Potrafi trafnie dobierać możliwe rozwiazania do zaistniałej sytuacji i potrafi uzasadnić potrzebę zastosowania konkretnych rozwiązań
5,0Bardzo dobrze rozumie zagadnienia zarządzania międzyanrodowego. Potrafi wykorzystać specyfczną wiedzę z zakresu zarządaznia międzyanrodowego do opisu i oceny zjawisk w konkretnych przykladach

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O10_K01
umie pracować w grupie
2,0Nie potrafi pracować w grupie
3,0Nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji. W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5Angażuje się w prace grupy mimo braku kompetencji do podejmowania bardziej skomplikowanych działań
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Samodzielnie pracuje nad wybranymi tematami
5,0Potrafi prezentować i bronić swoje poglądy

Literatura podstawowa

  1. Rozkwitalska M.:, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa, 2008
  2. Iszkowski W., Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce, Centrum Doradztwa i Inforamcji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2000, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Stankiewicz M. J.:, Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, Toruń 2006, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Podstawy zarządzania międzynarodowego;4
T-W-22. Zarządzanie międzynarodowe w perspektywie zarządzania strategicznego;4
T-W-33. Zarządzanie na skrzyżowaniu kultur;4
T-W-44. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej;4
T-W-55. Polityka zatrudnienia w firmach międzynarodowych;2
T-W-66. Funkcje menedżerskie w firmach międzynarodowych;2
T-W-77. Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach międzynarodowych;4
T-W-88. Zarządzanie finansami w skali międzynarodowych;2
T-W-99. Zarządzanie marketingiem na rynkach międzynarodowych;2
T-W-1010. Logistyka międzynarodowa;2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O10_W01Student zna procesy oraz kierunki rozwoju zarządzania międzynarodowego, szczególnie we współczesnym zglobalizowanym świecie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie procesów oraz kierunków rozwoju zarządzania międzynarodowego, szczególnie we współczesnym zglobalizowanym świecie oraz zapoznanie słuchaczy ze specyfiką zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach międzynarodowych.
Treści programoweT-W-1010. Logistyka międzynarodowa;
T-W-77. Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach międzynarodowych;
T-W-11. Podstawy zarządzania międzynarodowego;
T-W-55. Polityka zatrudnienia w firmach międzynarodowych;
T-W-66. Funkcje menedżerskie w firmach międzynarodowych;
T-W-33. Zarządzanie na skrzyżowaniu kultur;
T-W-44. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej;
T-W-22. Zarządzanie międzynarodowe w perspektywie zarządzania strategicznego;
T-W-88. Zarządzanie finansami w skali międzynarodowych;
T-W-99. Zarządzanie marketingiem na rynkach międzynarodowych;
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: praca pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna kierunków i procesów związanych z zarządaniem międzyanrodowym
3,0Potrafi określić w minimalnym stopniu czym jest zarządzanie miedzynarodowe
3,5Potrafi wymienić główne grupy narzędzi stosowanych w zarządzaniu międzynarodowym
4,0Dobrze orientuje się w zaganieniach zarządzania międzyanarodowego
4,5Samodzielnie dokonuje analiz sytuacji w których znalazły się badane przedsiębiorstwa
5,0Samodzielnie formułuje wnioski, uzasadnia je, dobiera metody zarządania do poszczególnych przypadków.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O10_W02Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie procesów oraz kierunków rozwoju zarządzania międzynarodowego, szczególnie we współczesnym zglobalizowanym świecie oraz zapoznanie słuchaczy ze specyfiką zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach międzynarodowych.
Treści programoweT-W-44. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej;
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: praca pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna koncepcji zarządzana zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej
3,0Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu dostatecznym
3,5Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu dobrym
4,5Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna koncepcje zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O10_W03Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie procesów oraz kierunków rozwoju zarządzania międzynarodowego, szczególnie we współczesnym zglobalizowanym świecie oraz zapoznanie słuchaczy ze specyfiką zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach międzynarodowych.
Treści programoweT-W-99. Zarządzanie marketingiem na rynkach międzynarodowych;
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: praca pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna koncepcji zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych
3,0Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu dostatecznym
3,5Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu dobrym
4,5Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna koncepcje zarządzania marketingiem na rynkach międzynarodowych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O10_U01Umie stosować metody zarządzania w środowisku międzynarodowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie procesów oraz kierunków rozwoju zarządzania międzynarodowego, szczególnie we współczesnym zglobalizowanym świecie oraz zapoznanie słuchaczy ze specyfiką zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach międzynarodowych.
Treści programoweT-W-11. Podstawy zarządzania międzynarodowego;
T-W-1010. Logistyka międzynarodowa;
T-W-77. Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach międzynarodowych;
T-W-88. Zarządzanie finansami w skali międzynarodowych;
T-W-66. Funkcje menedżerskie w firmach międzynarodowych;
T-W-33. Zarządzanie na skrzyżowaniu kultur;
T-W-44. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej;
T-W-22. Zarządzanie międzynarodowe w perspektywie zarządzania strategicznego;
T-W-99. Zarządzanie marketingiem na rynkach międzynarodowych;
T-W-55. Polityka zatrudnienia w firmach międzynarodowych;
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
M-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: praca pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna metod zarządzania
3,0Student zna metody zarządzania w stopniu ogólnym ale nie potrafi znaleźć możliwości ich zastosowania w omawianych warunkach
3,5Student zna metody zarządzania w stopniu ogólnym. Zna możliwości wdrożenia konktretnych metod w konkretnych przypadkach.
4,0Rozumie specyfikę zarządania międzynarodowego i płynące z tego konsekwencje dla zarządzającego
4,5Potrafi trafnie dobierać możliwe rozwiazania do zaistniałej sytuacji i potrafi uzasadnić potrzebę zastosowania konkretnych rozwiązań
5,0Bardzo dobrze rozumie zagadnienia zarządzania międzyanrodowego. Potrafi wykorzystać specyfczną wiedzę z zakresu zarządaznia międzyanrodowego do opisu i oceny zjawisk w konkretnych przykladach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O10_K01umie pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie procesów oraz kierunków rozwoju zarządzania międzynarodowego, szczególnie we współczesnym zglobalizowanym świecie oraz zapoznanie słuchaczy ze specyfiką zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach międzynarodowych.
Treści programoweT-W-44. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej;
T-W-33. Zarządzanie na skrzyżowaniu kultur;
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena bieżącego zaangażowania studenta w zajęcia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi pracować w grupie
3,0Nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji. W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5Angażuje się w prace grupy mimo braku kompetencji do podejmowania bardziej skomplikowanych działań
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Samodzielnie pracuje nad wybranymi tematami
5,0Potrafi prezentować i bronić swoje poglądy