Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zachowania organizacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zachowania organizacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Wilczyński <Artur.Wilczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA3 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu zarządzania organizacjami i zarządzania zasobami ludzkimi

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zpoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na zachowania pracownika w organizacji
C-2Nabywanie umiejętności wyjaśniania i przewidywania zachowań człowieka w organizacji
C-3Uzyskiwanie zdolności identyfikacji i kreowania mechanizmów wpływających na zachowania ludzi w organizacjach
C-4Przygotowanie prezentacji wyników zadań ćwiczeniowych dotyczących problematyki zachowań ludzkich w organizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Determinaty systemu wartości jednostki2
T-A-2Podejścia do analizy osobowości jednostki2
T-A-3Typowe mechanizmy zachowania grupowego3
T-A-4Komunikacja wewnętrzna w organizacji2
T-A-5Identyfikacja kultury organizacyjnej3
T-A-6Zarządzanie konfliktem w organizacji3
15
wykłady
T-W-1Pojęcie i determinanty zachowań organizacyjnych2
T-W-2Zachowanie jednostki w organizacji3
T-W-3Zachowania grupowe w organizacji3
T-W-4Kultura organizacyjna2
T-W-5Władza i przywództwo w organizacji2
T-W-6Konflikt i wielokulturowość w organizacji2
T-W-7Wypalenie zawodowe1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć20
A-A-3Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego23
A-A-4Uczestnictwo w kolokwium zaliczeniowym2
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu13
A-W-3Uczestnictwo w egzaminie2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Metoda przypadków
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-5Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
S-3Ocena formująca: Dyskusja wyników i propozycji w zakresie przyjętych rozwiązań problemów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C7_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować determinanty zachowań indywidualnych i grupowych w organizacji
Z_1A_W05, Z_1A_W13, Z_1A_W11, Z_1A_W06S1A_W04, S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08C-1, C-2, C-3T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-1, T-W-2M-2, M-1S-1
Z_1A_C7_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić zjawisko kultury organizacyjnej
Z_1A_W06, Z_1A_W05, Z_1A_W12, Z_1A_W11S1A_W04, S1A_W05, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09C-3, C-1, C-2T-W-4, T-W-6M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C7_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie ocenić wpływ czynników determinujących zachowania jednostki w organizacji
Z_1A_U01, Z_1A_U09, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1T-A-2, T-A-1M-5, M-4, M-3S-2
Z_1A_C7_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi posługiwać się mechanizmami wpływającymi na zachowania grupowe
Z_1A_U09, Z_1A_U01, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1T-A-6, T-A-3M-5, M-4, M-3S-3, S-2
Z_1A_C7_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie korzystać ze źródeł literaturowych pozwalających określić przyczyny zachowań pracowniczych
Z_1A_U18, Z_1A_U19S1A_U09, S1A_U10C-3, C-4T-A-5, T-A-3, T-A-2M-5, M-4S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C7_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować determinanty zachowań indywidualnych i grupowych w organizacji
2,0Student nie posiada wiedzy na temat detereminant zachowań indywidulanych i grupowych w organizacji
3,0Student potrafi charakteryzować kilka determinant zachowań i indywidualnych w organizacji
3,5Student potrafi scharakteryzować ogólnie wszystkie przedstawione determinanty zachowań indywidualnych i grupowych w organizacji
4,0Student potrafi charakteryzować szczegółowo wszystkie determinanty zachowań indywidualnych i grupowych w organizacji
4,5Student potrafi charakteryzować szczegółowo wszystkie determinanty zachowań indywidualnych i grupowych oraz wytłumaczyć ich znaczenie dla organizacji
5,0Student potrafi scharakteryzować dokładnie wszystkie determinaty zachowań indywidualnych i grupowych, określić ich wpływ na organizację oraz zależności pomiędzy nimi
Z_1A_C7_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić zjawisko kultury organizacyjnej
2,0Student nie potrafi zdefiniować i wytłumaczyć zjawiska kultury organizacyjnej
3,0Student potrafi zdefiniować kulturę organizacyjną oraz powierzchownie opisać jej elementy
3,5Student potrafi zdefiniować kulturę organizacyjną oraz szczegółowo opisać jej elementy
4,0Student potrafi określić wpływ kultury organizacyjnej na zachowania pracownicze, rozpoznać jej elementy i opisać jej rodzaje
4,5Student potrafi wskazać na wpływ kultury organizacyjnej na zachowania pracownicze, rozpoznać jej elementy, rodzaje i poziomy
5,0Student potrafi wytłumaczyć wpływ kultury organizacyjnej i jej elementów na zachowania pracowników w organizacji, potrafi zidentyfikować jej rodzaje i poziomy oraz wskazać na wady i zalety poszczególnych typów kultur

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C7_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie ocenić wpływ czynników determinujących zachowania jednostki w organizacji
2,0Student nie umie zinterpretować wpływu poszczególnych czynników determinujących zachowanie jednostki w organizacji
3,0Student potrafi w sposób ogólny ocenić wpływ kulku czynników na zachowanie jednostki
3,5Student umie ocenić wpływ wszystkich przedstawionych czynników na zachowanie jednostki
4,0Student potrafi analizować wpływ wszystkich przedstawionych determinant zachowania jednostki oraz umie dokonać ich klasyfikacji
4,5Student umie dokonać oceny wpływu wszystkich przedstawionych czynników na zachowanie jednostki, dokonać ich klasyfikacji oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji
5,0Student potrafi oszacować wpływ wszystkich przedstawionych czynników na zachowanie jednostki, umie je uporządkować oraz dobrać i ocenić możliwość stosowania metod do ich identyfikacji
Z_1A_C7_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi posługiwać się mechanizmami wpływającymi na zachowania grupowe
2,0Student nie umie wykorzystywać mechanizmów wpływających na zachowania grupowe
3,0Student potrafi korzystać jedynie z kilku zaprezentowanych mechanizmów wpływania na zachowania grupy w organizacji
3,5Student umie posługiwać się wszystkimi zaprezentowanymi mechanizmami wpływania na zachowania grupowe
4,0Student potrafi opracowywać rozwiązania w zakresie mechanizmów zachowań grupowych
4,5Student umie wykorzystywać wszystkie zaprezentowane mechanizmy wpływające na zachowania grupowe i szacować ich wpływ na postawy pracownicze
5,0Student potrafi analizować wpływ poszczególnych mechanizmów grupowych na zachowania pracownicze oraz proponować ich modyfikacje
Z_1A_C7_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie korzystać ze źródeł literaturowych pozwalających określić przyczyny zachowań pracowniczych
2,0Student nie potrafi wykorzystywać źródeł literaturowych do wyjaśniania przyczyn zachowań ludzi w organizacjach
3,0Student potrafi w sposób ograniczony korzystać ze źródeł literaturowych do wyjaśniania zachowań ludzi w organizacjach
3,5Student umie korzystać ze źródeł literaturowych do wyjaśniania zachowań ludzi w organizacjach
4,0Student potrafi odpowiednio dobrać istniejące źródła literaturowe do wyjaśniania zachowań ludzi w organizacjach
4,5Student umie dobrać i porządkować informacje ze źródeł literaturowych w zależności od zjawiska majacego związek z zachowaniami ludzi w organizacjach
5,0Student potrafi korzystać ze źródeł literaturowych, potrafi porządkować treści w nich zawarte oraz szacować możliwość ich wykorzystania do wyjaśniania zachowań ludzkich

Literatura podstawowa

  1. Moczydłowska J., Kuc B., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa, 2009
  2. Potocki A., Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia., Difin, Warszawa, 2005
  3. Robbins S., Judge Timothy A., Zachowania organizacyjne, PWE, Warszawa, 2012, 3
  4. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa, 2011, 3

Literatura dodatkowa

  1. Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Determinaty systemu wartości jednostki2
T-A-2Podejścia do analizy osobowości jednostki2
T-A-3Typowe mechanizmy zachowania grupowego3
T-A-4Komunikacja wewnętrzna w organizacji2
T-A-5Identyfikacja kultury organizacyjnej3
T-A-6Zarządzanie konfliktem w organizacji3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie i determinanty zachowań organizacyjnych2
T-W-2Zachowanie jednostki w organizacji3
T-W-3Zachowania grupowe w organizacji3
T-W-4Kultura organizacyjna2
T-W-5Władza i przywództwo w organizacji2
T-W-6Konflikt i wielokulturowość w organizacji2
T-W-7Wypalenie zawodowe1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć20
A-A-3Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego23
A-A-4Uczestnictwo w kolokwium zaliczeniowym2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu13
A-W-3Uczestnictwo w egzaminie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C7_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować determinanty zachowań indywidualnych i grupowych w organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1Zpoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na zachowania pracownika w organizacji
C-2Nabywanie umiejętności wyjaśniania i przewidywania zachowań człowieka w organizacji
C-3Uzyskiwanie zdolności identyfikacji i kreowania mechanizmów wpływających na zachowania ludzi w organizacjach
Treści programoweT-W-5Władza i przywództwo w organizacji
T-W-6Konflikt i wielokulturowość w organizacji
T-W-3Zachowania grupowe w organizacji
T-W-7Wypalenie zawodowe
T-W-1Pojęcie i determinanty zachowań organizacyjnych
T-W-2Zachowanie jednostki w organizacji
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat detereminant zachowań indywidulanych i grupowych w organizacji
3,0Student potrafi charakteryzować kilka determinant zachowań i indywidualnych w organizacji
3,5Student potrafi scharakteryzować ogólnie wszystkie przedstawione determinanty zachowań indywidualnych i grupowych w organizacji
4,0Student potrafi charakteryzować szczegółowo wszystkie determinanty zachowań indywidualnych i grupowych w organizacji
4,5Student potrafi charakteryzować szczegółowo wszystkie determinanty zachowań indywidualnych i grupowych oraz wytłumaczyć ich znaczenie dla organizacji
5,0Student potrafi scharakteryzować dokładnie wszystkie determinaty zachowań indywidualnych i grupowych, określić ich wpływ na organizację oraz zależności pomiędzy nimi
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C7_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić zjawisko kultury organizacyjnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-3Uzyskiwanie zdolności identyfikacji i kreowania mechanizmów wpływających na zachowania ludzi w organizacjach
C-1Zpoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na zachowania pracownika w organizacji
C-2Nabywanie umiejętności wyjaśniania i przewidywania zachowań człowieka w organizacji
Treści programoweT-W-4Kultura organizacyjna
T-W-6Konflikt i wielokulturowość w organizacji
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować i wytłumaczyć zjawiska kultury organizacyjnej
3,0Student potrafi zdefiniować kulturę organizacyjną oraz powierzchownie opisać jej elementy
3,5Student potrafi zdefiniować kulturę organizacyjną oraz szczegółowo opisać jej elementy
4,0Student potrafi określić wpływ kultury organizacyjnej na zachowania pracownicze, rozpoznać jej elementy i opisać jej rodzaje
4,5Student potrafi wskazać na wpływ kultury organizacyjnej na zachowania pracownicze, rozpoznać jej elementy, rodzaje i poziomy
5,0Student potrafi wytłumaczyć wpływ kultury organizacyjnej i jej elementów na zachowania pracowników w organizacji, potrafi zidentyfikować jej rodzaje i poziomy oraz wskazać na wady i zalety poszczególnych typów kultur
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C7_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie ocenić wpływ czynników determinujących zachowania jednostki w organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności wyjaśniania i przewidywania zachowań człowieka w organizacji
C-1Zpoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na zachowania pracownika w organizacji
Treści programoweT-A-2Podejścia do analizy osobowości jednostki
T-A-1Determinaty systemu wartości jednostki
Metody nauczaniaM-5Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zinterpretować wpływu poszczególnych czynników determinujących zachowanie jednostki w organizacji
3,0Student potrafi w sposób ogólny ocenić wpływ kulku czynników na zachowanie jednostki
3,5Student umie ocenić wpływ wszystkich przedstawionych czynników na zachowanie jednostki
4,0Student potrafi analizować wpływ wszystkich przedstawionych determinant zachowania jednostki oraz umie dokonać ich klasyfikacji
4,5Student umie dokonać oceny wpływu wszystkich przedstawionych czynników na zachowanie jednostki, dokonać ich klasyfikacji oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji
5,0Student potrafi oszacować wpływ wszystkich przedstawionych czynników na zachowanie jednostki, umie je uporządkować oraz dobrać i ocenić możliwość stosowania metod do ich identyfikacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C7_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi posługiwać się mechanizmami wpływającymi na zachowania grupowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności wyjaśniania i przewidywania zachowań człowieka w organizacji
C-1Zpoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na zachowania pracownika w organizacji
Treści programoweT-A-6Zarządzanie konfliktem w organizacji
T-A-3Typowe mechanizmy zachowania grupowego
Metody nauczaniaM-5Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Dyskusja wyników i propozycji w zakresie przyjętych rozwiązań problemów
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystywać mechanizmów wpływających na zachowania grupowe
3,0Student potrafi korzystać jedynie z kilku zaprezentowanych mechanizmów wpływania na zachowania grupy w organizacji
3,5Student umie posługiwać się wszystkimi zaprezentowanymi mechanizmami wpływania na zachowania grupowe
4,0Student potrafi opracowywać rozwiązania w zakresie mechanizmów zachowań grupowych
4,5Student umie wykorzystywać wszystkie zaprezentowane mechanizmy wpływające na zachowania grupowe i szacować ich wpływ na postawy pracownicze
5,0Student potrafi analizować wpływ poszczególnych mechanizmów grupowych na zachowania pracownicze oraz proponować ich modyfikacje
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C7_U03W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie korzystać ze źródeł literaturowych pozwalających określić przyczyny zachowań pracowniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3Uzyskiwanie zdolności identyfikacji i kreowania mechanizmów wpływających na zachowania ludzi w organizacjach
C-4Przygotowanie prezentacji wyników zadań ćwiczeniowych dotyczących problematyki zachowań ludzkich w organizacji
Treści programoweT-A-5Identyfikacja kultury organizacyjnej
T-A-3Typowe mechanizmy zachowania grupowego
T-A-2Podejścia do analizy osobowości jednostki
Metody nauczaniaM-5Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Dyskusja wyników i propozycji w zakresie przyjętych rozwiązań problemów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystywać źródeł literaturowych do wyjaśniania przyczyn zachowań ludzi w organizacjach
3,0Student potrafi w sposób ograniczony korzystać ze źródeł literaturowych do wyjaśniania zachowań ludzi w organizacjach
3,5Student umie korzystać ze źródeł literaturowych do wyjaśniania zachowań ludzi w organizacjach
4,0Student potrafi odpowiednio dobrać istniejące źródła literaturowe do wyjaśniania zachowań ludzi w organizacjach
4,5Student umie dobrać i porządkować informacje ze źródeł literaturowych w zależności od zjawiska majacego związek z zachowaniami ludzi w organizacjach
5,0Student potrafi korzystać ze źródeł literaturowych, potrafi porządkować treści w nich zawarte oraz szacować możliwość ich wykorzystania do wyjaśniania zachowań ludzkich