Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Sawicka-Kluźniak <Zofia.Sawicka-Kluzniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc podstaw rachunkowości
W-2Wiedza w zakresie rachunkowości finansowej przedsiębiorstw

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość formalno-prawnych zasad sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie
C-2Umiejętność identyfikacji podstawowych sprawozdań w zależności od specyfiki jednostki gospodarczej
C-3Umiejętnośc identyfikowania informacji źródłowej na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wymogi formalno-organizacyjne rocznej sprawozdawczości finansowej2
T-W-2Bilans jako podstawa zamkniecia rocznego4
T-W-3Rachunek zysków i strat (istota, budowa)4
T-W-4Informacja dodatkowa4
T-W-5Sprawozdanie zarządu z działalności.4
T-W-6Sprawozdania GUS-owskie2
T-W-7Inne sprawozdania i raporty operacyjne10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przygotowanie się do wykładów15
A-W-2Przegląd literatury przedmiotu5
A-W-3Uczestnictwo w wykładach30
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów7
A-W-5Zaliczenie pisemne3
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłąd informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia - rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie sprawozdawczości

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O1_W01
Student zna elementy sprawozdania finansowego
Z_1A_W01, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W06C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-3, M-1S-3
Z_1A_O1_W02
Student zna zasady ustalania wartości poszczególnym pozycji sprawozdań finansowych
Z_1A_W03, Z_1A_W10S1A_W02, S1A_W03, S1A_W07C-2, C-3T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O1_U01
Student potrafi sporządzić elementy składowe rocznego zamknięcia jednostki gospodarczej
Z_1A_U13, Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U05, S1A_U06C-3, C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-2, M-3, M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O1_K01
Student posiada zdolność pracy samodzielnej i zespołowej pozwalającej rozwiązywać problemy analizowane w trakcie zajęć
Z_1A_K01, Z_1A_K05S1A_K01, S1A_K05, S1A_K06C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-3, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O1_W01
Student zna elementy sprawozdania finansowego
2,0Student nie zna podstawowych elementów składowych sprawozdań finansowych
3,0Student potrafi rozróżnić podstawowe elementy sprawozdań finansowych
3,5Student prezentuje syntetyczne wyniki podstawowych elementów sprawozdań finansowych
4,0Student potrafi zinterpretować syntetyczne wyniki sprawozdań finansowych
4,5Student potrafi zaprezentować i zinterpretować cząstkowe wyniki sprawozdań finansowych
5,0Student potrafi analizować syntetyczne i cząstkowe wyniki sprawozdań finansowych oraz dokonywać analiz porównawczych pomiędzy wynikami poszczeglnych sprawozdań
Z_1A_O1_W02
Student zna zasady ustalania wartości poszczególnym pozycji sprawozdań finansowych
2,0Student nie zna zasad ustalania wartości poszczególnych elementów sprawozdań finansowych
3,0Student zna podstawowe zasady ustalania wartości poszczególnych elementów sprawozdań finansowych
3,5Student potrafi samodzielnie ustalić wybrane czastkowe wartości sprawozdania finansowego
4,0Student samodzielnie potrafi ustalić i porównać wybrane cząstkowe wartości sprawozdania finansowego
4,5Student samodzielnie potrafi własciwie dobrać narzędzia do ustalenia i analizy określonych wartości sprawozdania finansowego
5,0Student samodzielnie potrafi dobrać i zastosować narzędzia do ustalenia i analizy wszystkich czastkowych i syntetycznych elementów sprawozdania finansowego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O1_U01
Student potrafi sporządzić elementy składowe rocznego zamknięcia jednostki gospodarczej
2,0Student nie potrafi sporządzić elementów składowych rocznego zamknięcia jednostki gospodarczej
3,0Student potrafi sporządzić bilans
3,5Student potrafi sporządzić bilans i rachunek zysków i strat
4,0Student potrafi sporządzić bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
4,5Student dobrze potrafi sporządzić sprawozdania finansowe jednostki oraz inne sprawozdania operacyjne.
5,0Student potrafi sporządzać sprawozdania finansowe jednostki, sprawozdania GUS i inne raporty operacyjne.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O1_K01
Student posiada zdolność pracy samodzielnej i zespołowej pozwalającej rozwiązywać problemy analizowane w trakcie zajęć
2,0Student nie jest zdolny do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć
3,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania niektórych zagadnień analizowanych podczas zajęć
3,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsze są prawidłowe
4,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, proponowane rozwiązania są z reguły prawidłowe
4,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, proponowane rozwiązania są prawidłowe
5,0Student posiada zdolność samodzielnego i grupowego rozwiązywania zagadnień problemowych, a wyniki jego pracy i pracy zespołu są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu, przeprowadzić ocenę wyników i wskazać inne możliwości

Literatura podstawowa

  1. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa, 2005
  2. Gos W., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF, C.H.Beck, Warszawa, 2006
  2. Świderska G.K., Więcław W., Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wymogi formalno-organizacyjne rocznej sprawozdawczości finansowej2
T-W-2Bilans jako podstawa zamkniecia rocznego4
T-W-3Rachunek zysków i strat (istota, budowa)4
T-W-4Informacja dodatkowa4
T-W-5Sprawozdanie zarządu z działalności.4
T-W-6Sprawozdania GUS-owskie2
T-W-7Inne sprawozdania i raporty operacyjne10
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie się do wykładów15
A-W-2Przegląd literatury przedmiotu5
A-W-3Uczestnictwo w wykładach30
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów7
A-W-5Zaliczenie pisemne3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O1_W01Student zna elementy sprawozdania finansowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Znajomość formalno-prawnych zasad sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie
C-2Umiejętność identyfikacji podstawowych sprawozdań w zależności od specyfiki jednostki gospodarczej
C-3Umiejętnośc identyfikowania informacji źródłowej na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego
Treści programoweT-W-1Wymogi formalno-organizacyjne rocznej sprawozdawczości finansowej
T-W-2Bilans jako podstawa zamkniecia rocznego
T-W-4Informacja dodatkowa
T-W-3Rachunek zysków i strat (istota, budowa)
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia - rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie sprawozdawczości
M-1Wykłąd informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych elementów składowych sprawozdań finansowych
3,0Student potrafi rozróżnić podstawowe elementy sprawozdań finansowych
3,5Student prezentuje syntetyczne wyniki podstawowych elementów sprawozdań finansowych
4,0Student potrafi zinterpretować syntetyczne wyniki sprawozdań finansowych
4,5Student potrafi zaprezentować i zinterpretować cząstkowe wyniki sprawozdań finansowych
5,0Student potrafi analizować syntetyczne i cząstkowe wyniki sprawozdań finansowych oraz dokonywać analiz porównawczych pomiędzy wynikami poszczeglnych sprawozdań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O1_W02Student zna zasady ustalania wartości poszczególnym pozycji sprawozdań finansowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Umiejętność identyfikacji podstawowych sprawozdań w zależności od specyfiki jednostki gospodarczej
C-3Umiejętnośc identyfikowania informacji źródłowej na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego
Treści programoweT-W-4Informacja dodatkowa
T-W-3Rachunek zysków i strat (istota, budowa)
T-W-2Bilans jako podstawa zamkniecia rocznego
T-W-1Wymogi formalno-organizacyjne rocznej sprawozdawczości finansowej
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad ustalania wartości poszczególnych elementów sprawozdań finansowych
3,0Student zna podstawowe zasady ustalania wartości poszczególnych elementów sprawozdań finansowych
3,5Student potrafi samodzielnie ustalić wybrane czastkowe wartości sprawozdania finansowego
4,0Student samodzielnie potrafi ustalić i porównać wybrane cząstkowe wartości sprawozdania finansowego
4,5Student samodzielnie potrafi własciwie dobrać narzędzia do ustalenia i analizy określonych wartości sprawozdania finansowego
5,0Student samodzielnie potrafi dobrać i zastosować narzędzia do ustalenia i analizy wszystkich czastkowych i syntetycznych elementów sprawozdania finansowego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O1_U01Student potrafi sporządzić elementy składowe rocznego zamknięcia jednostki gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-3Umiejętnośc identyfikowania informacji źródłowej na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego
C-2Umiejętność identyfikacji podstawowych sprawozdań w zależności od specyfiki jednostki gospodarczej
C-1Znajomość formalno-prawnych zasad sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie
Treści programoweT-W-2Bilans jako podstawa zamkniecia rocznego
T-W-3Rachunek zysków i strat (istota, budowa)
T-W-4Informacja dodatkowa
T-W-5Sprawozdanie zarządu z działalności.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia - rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie sprawozdawczości
M-1Wykłąd informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi sporządzić elementów składowych rocznego zamknięcia jednostki gospodarczej
3,0Student potrafi sporządzić bilans
3,5Student potrafi sporządzić bilans i rachunek zysków i strat
4,0Student potrafi sporządzić bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
4,5Student dobrze potrafi sporządzić sprawozdania finansowe jednostki oraz inne sprawozdania operacyjne.
5,0Student potrafi sporządzać sprawozdania finansowe jednostki, sprawozdania GUS i inne raporty operacyjne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O1_K01Student posiada zdolność pracy samodzielnej i zespołowej pozwalającej rozwiązywać problemy analizowane w trakcie zajęć
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Znajomość formalno-prawnych zasad sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie
C-2Umiejętność identyfikacji podstawowych sprawozdań w zależności od specyfiki jednostki gospodarczej
Treści programoweT-W-1Wymogi formalno-organizacyjne rocznej sprawozdawczości finansowej
T-W-2Bilans jako podstawa zamkniecia rocznego
T-W-3Rachunek zysków i strat (istota, budowa)
T-W-4Informacja dodatkowa
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia - rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie sprawozdawczości
M-1Wykłąd informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza i ocena pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć
3,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania niektórych zagadnień analizowanych podczas zajęć
3,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsze są prawidłowe
4,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, proponowane rozwiązania są z reguły prawidłowe
4,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, proponowane rozwiązania są prawidłowe
5,0Student posiada zdolność samodzielnego i grupowego rozwiązywania zagadnień problemowych, a wyniki jego pracy i pracy zespołu są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu, przeprowadzić ocenę wyników i wskazać inne możliwości