Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Socjologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Socjologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 25 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
C-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.4
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.4
T-W-3Ład społeczny. Rola norm, wartości, instytucji w ustanawianiu porządku społecznego. Stosunki i więzi społeczne. Przyczyny anomii i dewiacji.5
T-W-4Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. Marginalizacja, bezrobocie, pauperyzacja.4
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.4
T-W-6Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.4
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.30
A-W-2przygotowanie z lektury na wykład konwersatoryjny7
A-W-3przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia z przedmiotu.18
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwesatoryjny.
M-3Wykład problemowy.
M-4Prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Konsultacje.
S-2Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-3Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
S-5Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A9_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia.
Z_1A_W06, Z_1A_W05, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W04, S1A_W05C-1, C-2, C-3T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-2S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A9_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych.
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-2, C-3T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-2, M-1, M-3S-3, S-5
Z_1A_A9_U02
Potrafi prawidłowo interpretować oraz prognozować praktyczne skutki wybranych procesów i zjawisk społecznych związanych ze studiowaną dziedziną.
Z_1A_U14, Z_1A_U15S1A_U03, S1A_U04C-1, C-2, C-3T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-1, M-3, M-2, M-4S-2, S-3, S-5
Z_1A_A9_U03
Posiada umiejętność wystąpień ustnych na wybrany temat związany z tematyką wykładów.
Z_1A_U19S1A_U10C-1, C-2, C-3T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-3, M-4, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A9_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1, C-2, C-3T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-2S-3
Z_1A_A9_K02
Potrafi unikać napięć i konfliktów w grupie, jest świadomy wagi współpracy i współdziałania z innymi. Przy podejmowaniu decyzji w wymiarze zawodowym, w sferze prywatnej i publicznej potrafi jasno określić priorytety, którymi należy się kierować.
Z_1A_K03, Z_1A_K02, Z_1A_K10S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05C-1, C-2, C-3T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-3, M-2S-3
Z_1A_A9_K03
Z uwagi na szybkie tempo przemian cywilizacyjnych, jest otwarty na nowe informacje i rozumie konieczność ciągłego dokształcania się.
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-1, C-2, C-3T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-3, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A9_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia.
2,0Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu socjologii i nie potrafi wyjaśnić na czym polega perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu mechanizmów życia społecznego.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu faktów społecznych.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu faktów społecznych; rozumie czym jest struktura społeczna i jaki ma wpływ na społeczne i ekonomiczne zachowania podmiotów życia społecznego.
4,0Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą mechanizmy życia społecznego, potrafi wyjaśnić rolę kultury w kształtowaniu postaw i zachowań ludzi.
4,5Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką.
5,0Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką. Potrafi samodzielnie dokonać analizy społecznych uwarunkowań zjawisk ekonomicznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A9_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych.
2,0Nie dostrzega i nie rozumie zjawisk i procesów społecznych otaczającego świata.
3,0Dokonuje powierzchownego oglądu życia społecznego, dostrzega jednak stałość i powtarzalność zjawisk i procesów społecznych.
3,5Dokonuje samodzielnej analizy nieskomplikowanych zjawisk i procesów społecznych.
4,0Dokonuje całościowego opisu i analizy zjawisk i procesów społecznych istotnych dla kondycji społeczeństw.
4,5Dostrzega, rozumie i potrafi wyjaśnić przesłanki warunkujące przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych.
5,0Każdą istotną zmianę społeczną potrafi umiejscowić we właściwym społecznym kontekście i wyjaśnić przesłanki jej zaistnienia oraz przebiegu.
Z_1A_A9_U02
Potrafi prawidłowo interpretować oraz prognozować praktyczne skutki wybranych procesów i zjawisk społecznych związanych ze studiowaną dziedziną.
2,0Nie rozumie zjawisk i procesów społecznych otaczającego świata społecznego, nie potrafi przewidzieć ich następstw.
3,0Umie prawidłowo zinterpretować i przewidzieć skutki elementarnych zachowań ludzi w sferze ekonomicznej.
3,5Potrafi wskazać podstawowe kompleksy zjawisk i procesów społecznych związanych z ekonomiczną sferą działalności człowieka i dokonać prognozy dalszego ich przebiegu.
4,0W oparciu o posiadany aparat pojęciowy umie dokonać analizy wszystkich ważnych zjawisk i procesów społecznych oddziałujących na ekonomiczną sferę życia człowieka. Prawidłowo identyfikuje prawidłowości i trendy.
4,5W oparciu o posiadany aparat pojęciowy umie dokonać analizy wszystkich ważnych zjawisk i procesów społecznych oddziałujących na ekonomiczną sferę życia człowieka. Prawidłowo identyfikuje prawidłowości i trendy; jest wstanie sformułować elementarną prognozę dotyczącą możliwego przebiegu wydarzeń.
5,0W oparciu o całościową wiedzę odnoszącą się do zjawisk i procesów warunkujących fakty społeczne i ekonomiczne umie w sposób wyczerpujący sformułować właściwą dla danej sytuacji prognozę.
Z_1A_A9_U03
Posiada umiejętność wystąpień ustnych na wybrany temat związany z tematyką wykładów.
2,0Nie jest zdolny do samodzielnego formułowania wypowiedzi na dowolny temat związany z wykładem.
3,0W stopniu podstawowym i nie zawsze ze zrozumieniem prezentuje zdolność do podejmowania wystąpień na zadany temat.
3,5W sposób poprawny, ale w oparciu o elementarne słownictwo formułuje wypowiedzi na zadany temat.
4,0Poprawnie wypowiada się na zadany temat, prezentuje znajomość wszystkich istotnych pojęć z dziedziny, której dotyczy wypowiedź.
4,5Formułuje wypowiedzi merytorycznie wyczerpujące.
5,0Formuje wypowiedzi merytorycznie wyczerpujące, logicznie uporządkowane z wykorzystaniem całej objętej wykładem aparatury pojęciowej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A9_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
2,0Nie dostrzega związku miedzy swoimi rolami społecznymi, statusem społecznym i oczekiwaniami ze strony środowiska społecznego.
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5Umie określić swoje miejsce w grupie i stosowny do niego scenariusz roli społecznej.
4,0Potrafi opisać różne scenariusze ról społecznych w zależności od zajmowanej pozycji społecznej.
4,5Potrafi opisać i uzasadnić zmienność społecznych oczekiwań względem ludzi funkcjonujących w różnych dziedzin życia społecznego.
5,0Potrafi opisać i uzasadnić zmienność społecznych oczekiwań względem ludzi funkcjonujących w różnych dziedzin życia społecznego. Potrafi dostosować swoje zachowanie do sytuacji i roli społecznej, którą odgrywa.
Z_1A_A9_K02
Potrafi unikać napięć i konfliktów w grupie, jest świadomy wagi współpracy i współdziałania z innymi. Przy podejmowaniu decyzji w wymiarze zawodowym, w sferze prywatnej i publicznej potrafi jasno określić priorytety, którymi należy się kierować.
2,0Nie ma żadnej wiedzy na temat dynamiki grupy i zjawisk interpersonalnych w niej zachodzących. Nie zna metod unikania i rozwiązywania konfliktów. Nie potrafi wskazać priorytetów w działaniu.
3,0Rozumie wagę unikania konfliktów, panowania nad emocjami oraz kierowania się z góry przyjętymi priorytetami.
3,5Na bazie wiedzy o zjawiskach zachodzących w grupie potrafi przedstawić, w jaki sposób podejmować komunikację, aby uniknąć konfliktów.
4,0Bez problemu wchodzi w interakcje z innymi ludźmi. Jest świadomy priorytetów, którymi się kieruje.
4,5Zna metody i techniki unikania konfliktów w grupie. Jest świadomy wagi współpracy i niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwie pojętej rywalizacji.
5,0Zna metody i techniki unikania konfliktów w grupie. Jest świadomy wagi współpracy i niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwie pojętej rywalizacji. Potrafi w działaniu wyraźnie określać priorytety, które określają sposób działania w wymiarze zawodowym.
Z_1A_A9_K03
Z uwagi na szybkie tempo przemian cywilizacyjnych, jest otwarty na nowe informacje i rozumie konieczność ciągłego dokształcania się.
2,0Nie rozumie i nie dostrzega związku pomiędzy koniecznością ustawicznego dokształcania a tempem przemian cywilizacyjnych.
3,0Rozumie konieczność dokształcania się, ale nie wykazuje w tym zakresie swojej inicjatywy. Nie potrafi wyszukiwać i prawidłowo selekcjonować docierających informacji.
3,5Rozumie konieczność dokształcania się, ale z dystansem odnosi się do nowych informacji. Potrafi je prawidłowo selekcjonować i interpretować.
4,0Jest otwarty na nowe informacje i w umiarkowanym stopniu wykazuje inicjatywę w ich poszukiwaniu.
4,5Rozumie konieczność dokształcania się i podejmuje aktywne działania w tym kierunku.
5,0Rozumie związek między tempem przemian cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego a poziomem kompetencji i umiejętności pracowników poszukiwanych przez pracodawców na szybko zmieniającym się rynku pracy. Wie gdzie i jakich informacji wyszukiwać, zna techniki szybkiego przyswajania wiedzy oraz własne możliwości w tym zakresie.

Literatura podstawowa

  1. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003
  2. Karwińska A., Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów., PWN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa., Znak, Kraków, 2002
  2. Babbie E., Istota socjologii., PWN, Warszawa, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.4
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.4
T-W-3Ład społeczny. Rola norm, wartości, instytucji w ustanawianiu porządku społecznego. Stosunki i więzi społeczne. Przyczyny anomii i dewiacji.5
T-W-4Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. Marginalizacja, bezrobocie, pauperyzacja.4
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.4
T-W-6Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.4
25

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.30
A-W-2przygotowanie z lektury na wykład konwersatoryjny7
A-W-3przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia z przedmiotu.18
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A9_W01Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
C-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.
T-W-4Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. Marginalizacja, bezrobocie, pauperyzacja.
T-W-3Ład społeczny. Rola norm, wartości, instytucji w ustanawianiu porządku społecznego. Stosunki i więzi społeczne. Przyczyny anomii i dewiacji.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwesatoryjny.
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu socjologii i nie potrafi wyjaśnić na czym polega perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu mechanizmów życia społecznego.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu faktów społecznych.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu faktów społecznych; rozumie czym jest struktura społeczna i jaki ma wpływ na społeczne i ekonomiczne zachowania podmiotów życia społecznego.
4,0Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą mechanizmy życia społecznego, potrafi wyjaśnić rolę kultury w kształtowaniu postaw i zachowań ludzi.
4,5Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką.
5,0Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką. Potrafi samodzielnie dokonać analizy społecznych uwarunkowań zjawisk ekonomicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A9_U01Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
C-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.
T-W-4Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. Marginalizacja, bezrobocie, pauperyzacja.
T-W-3Ład społeczny. Rola norm, wartości, instytucji w ustanawianiu porządku społecznego. Stosunki i więzi społeczne. Przyczyny anomii i dewiacji.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwesatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
S-5Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie dostrzega i nie rozumie zjawisk i procesów społecznych otaczającego świata.
3,0Dokonuje powierzchownego oglądu życia społecznego, dostrzega jednak stałość i powtarzalność zjawisk i procesów społecznych.
3,5Dokonuje samodzielnej analizy nieskomplikowanych zjawisk i procesów społecznych.
4,0Dokonuje całościowego opisu i analizy zjawisk i procesów społecznych istotnych dla kondycji społeczeństw.
4,5Dostrzega, rozumie i potrafi wyjaśnić przesłanki warunkujące przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych.
5,0Każdą istotną zmianę społeczną potrafi umiejscowić we właściwym społecznym kontekście i wyjaśnić przesłanki jej zaistnienia oraz przebiegu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A9_U02Potrafi prawidłowo interpretować oraz prognozować praktyczne skutki wybranych procesów i zjawisk społecznych związanych ze studiowaną dziedziną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
C-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.
T-W-4Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. Marginalizacja, bezrobocie, pauperyzacja.
T-W-3Ład społeczny. Rola norm, wartości, instytucji w ustanawianiu porządku społecznego. Stosunki i więzi społeczne. Przyczyny anomii i dewiacji.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład problemowy.
M-2Wykład konwesatoryjny.
M-4Prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-3Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
S-5Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zjawisk i procesów społecznych otaczającego świata społecznego, nie potrafi przewidzieć ich następstw.
3,0Umie prawidłowo zinterpretować i przewidzieć skutki elementarnych zachowań ludzi w sferze ekonomicznej.
3,5Potrafi wskazać podstawowe kompleksy zjawisk i procesów społecznych związanych z ekonomiczną sferą działalności człowieka i dokonać prognozy dalszego ich przebiegu.
4,0W oparciu o posiadany aparat pojęciowy umie dokonać analizy wszystkich ważnych zjawisk i procesów społecznych oddziałujących na ekonomiczną sferę życia człowieka. Prawidłowo identyfikuje prawidłowości i trendy.
4,5W oparciu o posiadany aparat pojęciowy umie dokonać analizy wszystkich ważnych zjawisk i procesów społecznych oddziałujących na ekonomiczną sferę życia człowieka. Prawidłowo identyfikuje prawidłowości i trendy; jest wstanie sformułować elementarną prognozę dotyczącą możliwego przebiegu wydarzeń.
5,0W oparciu o całościową wiedzę odnoszącą się do zjawisk i procesów warunkujących fakty społeczne i ekonomiczne umie w sposób wyczerpujący sformułować właściwą dla danej sytuacji prognozę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A9_U03Posiada umiejętność wystąpień ustnych na wybrany temat związany z tematyką wykładów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
C-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.
T-W-4Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. Marginalizacja, bezrobocie, pauperyzacja.
T-W-3Ład społeczny. Rola norm, wartości, instytucji w ustanawianiu porządku społecznego. Stosunki i więzi społeczne. Przyczyny anomii i dewiacji.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy.
M-4Prezentacja multimedialna.
M-2Wykład konwesatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-3Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie jest zdolny do samodzielnego formułowania wypowiedzi na dowolny temat związany z wykładem.
3,0W stopniu podstawowym i nie zawsze ze zrozumieniem prezentuje zdolność do podejmowania wystąpień na zadany temat.
3,5W sposób poprawny, ale w oparciu o elementarne słownictwo formułuje wypowiedzi na zadany temat.
4,0Poprawnie wypowiada się na zadany temat, prezentuje znajomość wszystkich istotnych pojęć z dziedziny, której dotyczy wypowiedź.
4,5Formułuje wypowiedzi merytorycznie wyczerpujące.
5,0Formuje wypowiedzi merytorycznie wyczerpujące, logicznie uporządkowane z wykorzystaniem całej objętej wykładem aparatury pojęciowej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A9_K01Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
C-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.
T-W-4Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. Marginalizacja, bezrobocie, pauperyzacja.
T-W-3Ład społeczny. Rola norm, wartości, instytucji w ustanawianiu porządku społecznego. Stosunki i więzi społeczne. Przyczyny anomii i dewiacji.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwesatoryjny.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie dostrzega związku miedzy swoimi rolami społecznymi, statusem społecznym i oczekiwaniami ze strony środowiska społecznego.
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5Umie określić swoje miejsce w grupie i stosowny do niego scenariusz roli społecznej.
4,0Potrafi opisać różne scenariusze ról społecznych w zależności od zajmowanej pozycji społecznej.
4,5Potrafi opisać i uzasadnić zmienność społecznych oczekiwań względem ludzi funkcjonujących w różnych dziedzin życia społecznego.
5,0Potrafi opisać i uzasadnić zmienność społecznych oczekiwań względem ludzi funkcjonujących w różnych dziedzin życia społecznego. Potrafi dostosować swoje zachowanie do sytuacji i roli społecznej, którą odgrywa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A9_K02Potrafi unikać napięć i konfliktów w grupie, jest świadomy wagi współpracy i współdziałania z innymi. Przy podejmowaniu decyzji w wymiarze zawodowym, w sferze prywatnej i publicznej potrafi jasno określić priorytety, którymi należy się kierować.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K10jest przygotowany do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
C-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.
T-W-4Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. Marginalizacja, bezrobocie, pauperyzacja.
T-W-3Ład społeczny. Rola norm, wartości, instytucji w ustanawianiu porządku społecznego. Stosunki i więzi społeczne. Przyczyny anomii i dewiacji.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy.
M-2Wykład konwesatoryjny.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma żadnej wiedzy na temat dynamiki grupy i zjawisk interpersonalnych w niej zachodzących. Nie zna metod unikania i rozwiązywania konfliktów. Nie potrafi wskazać priorytetów w działaniu.
3,0Rozumie wagę unikania konfliktów, panowania nad emocjami oraz kierowania się z góry przyjętymi priorytetami.
3,5Na bazie wiedzy o zjawiskach zachodzących w grupie potrafi przedstawić, w jaki sposób podejmować komunikację, aby uniknąć konfliktów.
4,0Bez problemu wchodzi w interakcje z innymi ludźmi. Jest świadomy priorytetów, którymi się kieruje.
4,5Zna metody i techniki unikania konfliktów w grupie. Jest świadomy wagi współpracy i niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwie pojętej rywalizacji.
5,0Zna metody i techniki unikania konfliktów w grupie. Jest świadomy wagi współpracy i niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwie pojętej rywalizacji. Potrafi w działaniu wyraźnie określać priorytety, które określają sposób działania w wymiarze zawodowym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A9_K03Z uwagi na szybkie tempo przemian cywilizacyjnych, jest otwarty na nowe informacje i rozumie konieczność ciągłego dokształcania się.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych, organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.
C-2Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia społecznych zachowań grup i jednostek.
C-3Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.
Treści programoweT-W-6Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata: modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-mediów.
T-W-4Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. Marginalizacja, bezrobocie, pauperyzacja.
T-W-3Ład społeczny. Rola norm, wartości, instytucji w ustanawianiu porządku społecznego. Stosunki i więzi społeczne. Przyczyny anomii i dewiacji.
T-W-1Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii.
T-W-5Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś. Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style życia, uniformizacja i atomizacja.
T-W-2Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości.
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy.
M-2Wykład konwesatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konsultacje.
S-2Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-3Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie i nie dostrzega związku pomiędzy koniecznością ustawicznego dokształcania a tempem przemian cywilizacyjnych.
3,0Rozumie konieczność dokształcania się, ale nie wykazuje w tym zakresie swojej inicjatywy. Nie potrafi wyszukiwać i prawidłowo selekcjonować docierających informacji.
3,5Rozumie konieczność dokształcania się, ale z dystansem odnosi się do nowych informacji. Potrafi je prawidłowo selekcjonować i interpretować.
4,0Jest otwarty na nowe informacje i w umiarkowanym stopniu wykazuje inicjatywę w ich poszukiwaniu.
4,5Rozumie konieczność dokształcania się i podejmuje aktywne działania w tym kierunku.
5,0Rozumie związek między tempem przemian cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego a poziomem kompetencji i umiejętności pracowników poszukiwanych przez pracodawców na szybko zmieniającym się rynku pracy. Wie gdzie i jakich informacji wyszukiwać, zna techniki szybkiego przyswajania wiedzy oraz własne możliwości w tym zakresie.