Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Seminarium I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra/Zakład
Nauczyciel odpowiedzialny prowadzący seminarium Nauczyciel akademicki <wekon@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Czesława Christowa <czeslawa.christowa@zut.edu.pl>, Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>, Leonid Worobjow <Leonid.Worobjow@zut.edu.pl>, Michał Świtłyk <Michal.Switlyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1ogólna wiedza ekonomiczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przygotowanie do napisania pracy dyplomowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Określenie tamatyki badawczej pracy2
T-S-2Zasady firmułowania celu pracy i pytań badawczych2
T-S-3Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł2
T-S-4Technika pisania pracy2
T-S-5Zbieranie i porządkowanie materiału2
T-S-6Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2przygotowanie sie do zajęć6
A-S-3przygotowanie sie do prezentacji koncepcji i planu pracy10
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja tematyki, zakresu prac dyplomowych i procesu dyplomowania. Ilustracja przykładami
M-2Studium przypadków
M-3Przykładowe tematy prac -referaty przygotowane przez studentów
M-4Dyskusje po prezentacji referatów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanego planu i koncepcji pracy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A11_W01
student potrafi określić temat swoich zainteresowań w ramach ekonomii
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-4, T-S-5, T-S-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A11_U03
umiejętność okreslenia problemu badawczego oraz dobór metod do realizacji badań
Z_1A_U14S1A_U03C-1T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-4, T-S-5, T-S-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A11_K01
student potrafi zastosować zdobyta wiedzę do pisania pracy.
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1T-S-1, T-S-5M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A11_W01
student potrafi określić temat swoich zainteresowań w ramach ekonomii
2,0
3,0student , na postawie podanych przykładów, wie jakie elementy powinny się znaleźć w temacie pracy
3,5student potrafi objaśnić różnice między pracami teretycznymi i paktycznymi
4,0student definiuje istotę problemu badawczego
4,5student potrafi opisać wybrany problem badawczy w krótkich formach pisemnych i zna zalecaną strukturę takich prac
5,0student definiuje podstawowe metody badawcze

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A11_U03
umiejętność okreslenia problemu badawczego oraz dobór metod do realizacji badań
2,0
3,0student potrafi dobrać podstawowe metody badawcze do danego problemu/tematu pracy
3,5student potrafi zastosować w praktyce techniki pisania pracy
4,0student potrafi wyszukiwać informacje zawarte w materiałach wtórnych
4,5student potrafi formułować pytania badawcze
5,0student potrafi zaprezentować wybrany temat pracy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A11_K01
student potrafi zastosować zdobyta wiedzę do pisania pracy.
2,0
3,0potrafi odpowiednio dokonać przeglądu literatury tematu
3,5student dba o rzetelność w pisaniu pracy
4,0student postępuje zgodnie z etyką badaczy
4,5student jest zdolny do organizowania własnej pracy / pracy w grupie
5,0student kreatywnie realizuje wybrany temat

Literatura podstawowa

  1. Kuzik M., Rzepczyński S., Jak pisać?, PWN, Warszawa, 2008
  2. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Poznań, 2000
  2. Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Określenie tamatyki badawczej pracy2
T-S-2Zasady firmułowania celu pracy i pytań badawczych2
T-S-3Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł2
T-S-4Technika pisania pracy2
T-S-5Zbieranie i porządkowanie materiału2
T-S-6Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy5
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2przygotowanie sie do zajęć6
A-S-3przygotowanie sie do prezentacji koncepcji i planu pracy10
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A11_W01student potrafi określić temat swoich zainteresowań w ramach ekonomii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1przygotowanie do napisania pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-1Określenie tamatyki badawczej pracy
T-S-2Zasady firmułowania celu pracy i pytań badawczych
T-S-3Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł
T-S-4Technika pisania pracy
T-S-5Zbieranie i porządkowanie materiału
T-S-6Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy
Metody nauczaniaM-1Prezentacja tematyki, zakresu prac dyplomowych i procesu dyplomowania. Ilustracja przykładami
M-2Studium przypadków
M-3Przykładowe tematy prac -referaty przygotowane przez studentów
M-4Dyskusje po prezentacji referatów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanego planu i koncepcji pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student , na postawie podanych przykładów, wie jakie elementy powinny się znaleźć w temacie pracy
3,5student potrafi objaśnić różnice między pracami teretycznymi i paktycznymi
4,0student definiuje istotę problemu badawczego
4,5student potrafi opisać wybrany problem badawczy w krótkich formach pisemnych i zna zalecaną strukturę takich prac
5,0student definiuje podstawowe metody badawcze
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A11_U03umiejętność okreslenia problemu badawczego oraz dobór metod do realizacji badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1przygotowanie do napisania pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-1Określenie tamatyki badawczej pracy
T-S-2Zasady firmułowania celu pracy i pytań badawczych
T-S-3Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł
T-S-4Technika pisania pracy
T-S-5Zbieranie i porządkowanie materiału
T-S-6Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy
Metody nauczaniaM-1Prezentacja tematyki, zakresu prac dyplomowych i procesu dyplomowania. Ilustracja przykładami
M-2Studium przypadków
M-3Przykładowe tematy prac -referaty przygotowane przez studentów
M-4Dyskusje po prezentacji referatów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanego planu i koncepcji pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi dobrać podstawowe metody badawcze do danego problemu/tematu pracy
3,5student potrafi zastosować w praktyce techniki pisania pracy
4,0student potrafi wyszukiwać informacje zawarte w materiałach wtórnych
4,5student potrafi formułować pytania badawcze
5,0student potrafi zaprezentować wybrany temat pracy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A11_K01student potrafi zastosować zdobyta wiedzę do pisania pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1przygotowanie do napisania pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-1Określenie tamatyki badawczej pracy
T-S-5Zbieranie i porządkowanie materiału
Metody nauczaniaM-4Dyskusje po prezentacji referatów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanego planu i koncepcji pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi odpowiednio dokonać przeglądu literatury tematu
3,5student dba o rzetelność w pisaniu pracy
4,0student postępuje zgodnie z etyką badaczy
4,5student jest zdolny do organizowania własnej pracy / pracy w grupie
5,0student kreatywnie realizuje wybrany temat