Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Rachunek kosztów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rachunek kosztów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Teresa Kiziukiewicz <Teresa.Kiziukiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marzena Rydzewska <mrydzewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Opanowanie zasad rachunkowości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z istotą i zakresem rachunku kosztów
C-2Zpoznanie studentów z podstawowymi kryteriami klasyfikacji kosztów oraz przygotowanie do samodzielnego ich klasyfikowania
C-3Zapoznanie studentów z zasadami pomiaru i wyceny kosztów w tradycyjnym rachunku kosztów
C-4Przygotowanie studentów do samodzielnego ewidencjonowania kosztów w różnych wariantach z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
C-5Przygotowanie studentów do rozliczania i ewidencji kosztów działalności
C-6Przygotowanie studentów do doboru odpowiedniej metody kalkulacji przy ustalaniu kosztu jednostkowego wyrobów
C-7Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych na podstawie analizy materiałów źródłowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Klasyfikacja kosztów2
T-A-2Pomiar i wycena kosztów2
T-A-3Warianty ewidencji i rozliczania kosztów wraz z ustaleniem wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym4
T-A-4Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności pomocniczej2
T-A-5Tradycyjne metody kalkulacji kosztów3
T-A-6Zaliczenie materiału2
15
wykłady
T-W-1Istota, zakres i funkcje rachunku kosztów1
T-W-2Istota i klasyfikacja kosztów2
T-W-3Zasady pomiaru i wyceny kosztów w ramach tradycyjnego rachunku kosztów2
T-W-4Warianty ewidencji kosztów z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie2
T-W-5Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności2
T-W-6Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych3
T-W-7Powiązanie kręgu kosztowego z kręgiem wynikowym2
T-W-8Zaliczenie materiału1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń, w tym rozwiązywanie zadań problemowych7
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń8
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do wykładów, w tym studiowanie literatury przedmiotu6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów9
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku oraz w trakcie zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza zadań z zakresu pomiaru, wyceny, rozliczania i ewidencji kosztów oraz kalkulacji kosztu jednostkowego rozwiązywanych przez studentów samodzielnie
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
S-4Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E8_W01
Student zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
Z_1A_W07, Z_1A_W10, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W06, S1A_W07C-1, C-2T-A-1, T-W-2, T-W-1, T-A-6, T-W-8M-3, M-1, M-4S-4, S-3, S-1
Z_1A_E8_W02
Student zna zakres tradycyjnego rachunku kosztów, w tym w szczególności zasady pomiaru i wyceny kosztów, warianty ewidencji kosztów i sposoby ich rozliczania oraz matody ustalania kosztu jednostkowego.
Z_1A_W04, Z_1A_W10, Z_1A_W07S1A_W03, S1A_W06, S1A_W07C-6, C-5, C-7, C-4, C-3T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5M-1, M-2, M-4, M-3S-4, S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E8_U01
Student potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów
Z_1A_U01, Z_1A_U13S1A_U01, S1A_U02, S1A_U05C-2T-W-2, T-A-6, T-A-1M-1, M-4S-4, S-1, S-3
Z_1A_E8_U02
Student umie dokonać pomiaru i wyceny kosztów, zaewidencjonować je w różnych wariantach i rozliczyć oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu
Z_1A_U01, Z_1A_U13, Z_1A_U14, Z_1A_U16S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05C-3, C-6, C-4, C-5T-W-7, T-A-5, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-A-6, T-A-4, T-W-3, T-W-8, T-A-2, T-A-3M-3, M-4, M-2, M-1S-4, S-1, S-3, S-2
Z_1A_E8_U03
Student umie rozwiązywać problemy decyzyjne na podstawie własnej analizy materiałów źródłowych
Z_1A_U01, Z_1A_U13, Z_1A_U14, Z_1A_U16S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05C-7T-A-3, T-W-8, T-A-4, T-W-2, T-W-4, T-A-2, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-A-1, T-W-5, T-A-6, T-W-1, T-A-5M-2, M-1, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E8_K01
Student posiada zdolność pracy samodzielnej
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-7, C-5, C-2, C-4, C-3, C-6, C-1T-A-3, T-A-4, T-W-8, T-W-5, T-W-7, T-W-1, T-A-6, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-A-2, T-A-5, T-A-1, T-W-3M-3, M-2, M-1, M-4S-3, S-2, S-1, S-4
Z_1A_E8_K02
Student posiada zdolność pracy w zespole
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-2, C-7, C-1, C-5, C-4, C-3, C-6T-A-2, T-A-1, T-A-5, T-A-4, T-A-3, T-A-6M-4S-2, S-4, S-1
Z_1A_E8_K03
Student posiada zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K06S1A_K07C-4, C-5, C-2, C-1, C-3, C-6, C-7T-W-1, T-A-6, T-A-4, T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-A-2, T-A-1, T-A-5, T-A-3, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-3M-4, M-1, M-3, M-2S-2, S-1, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E8_W01
Student zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
2,0Student nie zna istoty, zakresu i żadnych odmian rachunku kosztów. Nie zna istoty kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
3,0Student zna istotę, zakres i niektóre odmiany rachunku kosztów. Zna pojęcie kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
3,5Student zna istotę, zakres i niektóre odmiany rachunku kosztów. Zna pojęcie i wybrane kryteria klasyfikacji kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
4,0Student zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów. Zna pojęcie i kryteria klasyfikacji kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
4,5Student zna istotę, zakres i wszystkie omówione podczas zajęć odmiany rachunku kosztów. Zna pojęcie i wszystkie wskazane w ramach zajęć kryteria klasyfikacji kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów.
5,0Student zna istotę, zakres i wszystkie omówione podczas zajęć odmiany rachunku kosztów. Posiada wiedzę umożliwiającą wskazanie możliwości ich zastosowania w jednostkach gospodarczych. Zna pojęcie i wszystkie wskazane w ramach zajęć kryteria klasyfikacji kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów.
Z_1A_E8_W02
Student zna zakres tradycyjnego rachunku kosztów, w tym w szczególności zasady pomiaru i wyceny kosztów, warianty ewidencji kosztów i sposoby ich rozliczania oraz matody ustalania kosztu jednostkowego.
2,0Student nie zna żadnych elementów tradycyjnego rachunku kosztów.
3,0Student zna niektóre elementy tradycyjnego rachunku kosztów.
3,5Student zna i charakteryzuje niektóre elementy tradycyjnego rachunku kosztów.
4,0Student zna wszystkie i charakteryzuje niektóre elementy tradycyjnego rachunku kosztów.
4,5Student zna i charakteryzuje wszystkie elementy tradycyjnego rachunku kosztów.
5,0Student zna i charakteryzuje wszystkie elementy tradycyjnego rachunku kosztów z uwzględnieniem różnych aspektów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E8_U01
Student potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów
2,0Student nie potrafi klasyfikować kosztów według żadnych kryteriów
3,0Student potrafi wymienić wybrane kryteria klasyfikacji kosztów.
3,5Student potrafi wymienić wybrane kryteria klasyfikacji kosztów i przypisać do nich koszty.
4,0Student potrafi wymienić wszystkie kryteria klasyfikacji kosztów i przypisać do nich koszty.
4,5Student potrafi wymienić wszystkie kryteria klasyfikacji kosztów i przypisać do nich koszty oraz dokonać ich charakterystyki.
5,0Student potrafi wymienić wszystkie kryteria klasyfikacji kosztów i przypisać do nich koszty i dokonać ich charakterystyki oraz podać przykłady.
Z_1A_E8_U02
Student umie dokonać pomiaru i wyceny kosztów, zaewidencjonować je w różnych wariantach i rozliczyć oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu
2,0Student nie umie dokonać pomiaru i wyceny kosztów, zaewidencjonować ich w różnych wariantach i rozliczyć oraz ustalić kosztu jednostkowego wyrobu.
3,0Student umie z pomocą dokonać pomiaru i wyceny wybranych rodzajów kosztów, zaewidencjonować je w wybranym wariancie i rozliczyć oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu.
3,5Student umie z pomocą dokonać pomiaru i wyceny wszystkich rodzajów kosztów, zaewidencjonować je we wszystkich wariantach i rozliczyć je oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu.
4,0Student umie samodzielnie dokonać pomiaru i wyceny wybranych rodzajów kosztów, zaewidencjonować je w wybranym wariancie i rozliczyć oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu.
4,5Student umie samodzielnie dokonać pomiaru i wyceny wszystkich rodzajów kosztów, zaewidencjonować je we wszystkich wariantach i rozliczyć je oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu.
5,0Student umie samodzielnie dokonać pomiaru i wyceny wszystkich rodzajów kosztów, zaewidencjonować je we wszystkich wariantach i rozliczyć je oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu, a także umie powiązać elementy rachunku kosztów z wynikiem finansowym.
Z_1A_E8_U03
Student umie rozwiązywać problemy decyzyjne na podstawie własnej analizy materiałów źródłowych
2,0Student nie umie rozwiązywać problemów decyzyjnych.
3,0Student umie z pomocą rozwiązać niektóre problemy decyzyjne.
3,5Student umie z pomocą rozwiązać wszystkie omówione w trakcie zajęć problemy decyzyjne.
4,0Student umie samodzielnie rozwiązać wszystkie omówione w trakcie zajęć problemy decyzyjne, przy czym przeprowadzone przez studenta analizy materiałów źródłowych są niepełne.
4,5Student umie samodzielnie rozwiązywać wszystkie omówione w trakcie zajęć problemy decyzyjne, a przeprowadzone przez studenta analizy materiałów źródłowych są właściwe.
5,0Student umie samodzielnie rozwiązywać wszystkie omówione w trakcie zajęć problemy decyzyjne, a przeprowadzone przez studenta analizy materiałów źródłowych są właściwe. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych analiz student formułuje wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E8_K01
Student posiada zdolność pracy samodzielnej
2,0Student nie posiada zdolności pracy samodzielnej.
3,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania niektórych problemów decyzyjnych.
3,5Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów decyzyjnych, przy czym jego decyzje nie zawsze są prawidłowe.
4,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów decyzyjnych, a wyniki jego pracy są prawidłowe.
4,5Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów decyzyjnych, a wyniki jego pracy są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu.
5,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów decyzyjnych, a wyniki jego pracy są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu i wskazać inne możliwości.
Z_1A_E8_K02
Student posiada zdolność pracy w zespole
2,0Student nie posiada zdolności pracy w zespole.
3,0Student potrafi w grupie z pomocą nauczyciela rozwiązywać niektóre problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć.
3,5Student potrafi w grupie z pomocą nauczyciela rozwiązywać wszystkie problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć.
4,0Student potrafi w grupie rozwiązywać niektóre problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć.
4,5Student potrafi w grupie rozwiązywać wszystkie problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć.
5,0Student potrafi w grupie rozwiązywać wszystkie problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć i uzasadniać swój wybór.
Z_1A_E8_K03
Student posiada zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
2,0Student przy rozwiązywaniu problemów decyzyjnych nie posiada zdolności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
3,0Student przy rozwiązywaniu niektórych problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
3,5Student przy rozwiązywaniu większości problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
4,0Student przy rozwiązywaniu wszystkich problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
4,5Student przy rozwiązywaniu wszystkich problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Przejawia się to na każdym etapie jego pracy, tj. pracy indywidualnej i zespołowej.
5,0Student przy rozwiązywaniu wszystkich problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Przejawia się to na każdym etapie jego pracy, tj. pracy indywidualnej i zespołowej. Potrafi samodzielnie zaproponować inne rozwiązania danego problemu decyzyjnego.

Literatura podstawowa

  1. Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2009
  2. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław, 2009
  3. Świderska G. K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I i II, Difin, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunek kosztów według polskiego prawa bilansowego. Zbiór zadań, Ekspert, Wrocław, 2003
  2. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość zarządcza. Zadania i rozwiązania. Część II, Ekspert, Wrocław, 2011
  3. Kiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Klasyfikacja kosztów2
T-A-2Pomiar i wycena kosztów2
T-A-3Warianty ewidencji i rozliczania kosztów wraz z ustaleniem wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym4
T-A-4Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności pomocniczej2
T-A-5Tradycyjne metody kalkulacji kosztów3
T-A-6Zaliczenie materiału2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota, zakres i funkcje rachunku kosztów1
T-W-2Istota i klasyfikacja kosztów2
T-W-3Zasady pomiaru i wyceny kosztów w ramach tradycyjnego rachunku kosztów2
T-W-4Warianty ewidencji kosztów z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie2
T-W-5Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności2
T-W-6Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych3
T-W-7Powiązanie kręgu kosztowego z kręgiem wynikowym2
T-W-8Zaliczenie materiału1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń, w tym rozwiązywanie zadań problemowych7
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do wykładów, w tym studiowanie literatury przedmiotu6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E8_W01Student zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z istotą i zakresem rachunku kosztów
C-2Zpoznanie studentów z podstawowymi kryteriami klasyfikacji kosztów oraz przygotowanie do samodzielnego ich klasyfikowania
Treści programoweT-A-1Klasyfikacja kosztów
T-W-2Istota i klasyfikacja kosztów
T-W-1Istota, zakres i funkcje rachunku kosztów
T-A-6Zaliczenie materiału
T-W-8Zaliczenie materiału
Metody nauczaniaM-3Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku oraz w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna istoty, zakresu i żadnych odmian rachunku kosztów. Nie zna istoty kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
3,0Student zna istotę, zakres i niektóre odmiany rachunku kosztów. Zna pojęcie kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
3,5Student zna istotę, zakres i niektóre odmiany rachunku kosztów. Zna pojęcie i wybrane kryteria klasyfikacji kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
4,0Student zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów. Zna pojęcie i kryteria klasyfikacji kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów
4,5Student zna istotę, zakres i wszystkie omówione podczas zajęć odmiany rachunku kosztów. Zna pojęcie i wszystkie wskazane w ramach zajęć kryteria klasyfikacji kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów.
5,0Student zna istotę, zakres i wszystkie omówione podczas zajęć odmiany rachunku kosztów. Posiada wiedzę umożliwiającą wskazanie możliwości ich zastosowania w jednostkach gospodarczych. Zna pojęcie i wszystkie wskazane w ramach zajęć kryteria klasyfikacji kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E8_W02Student zna zakres tradycyjnego rachunku kosztów, w tym w szczególności zasady pomiaru i wyceny kosztów, warianty ewidencji kosztów i sposoby ich rozliczania oraz matody ustalania kosztu jednostkowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-6Przygotowanie studentów do doboru odpowiedniej metody kalkulacji przy ustalaniu kosztu jednostkowego wyrobów
C-5Przygotowanie studentów do rozliczania i ewidencji kosztów działalności
C-7Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych na podstawie analizy materiałów źródłowych
C-4Przygotowanie studentów do samodzielnego ewidencjonowania kosztów w różnych wariantach z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
C-3Zapoznanie studentów z zasadami pomiaru i wyceny kosztów w tradycyjnym rachunku kosztów
Treści programoweT-W-7Powiązanie kręgu kosztowego z kręgiem wynikowym
T-W-3Zasady pomiaru i wyceny kosztów w ramach tradycyjnego rachunku kosztów
T-W-4Warianty ewidencji kosztów z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
T-W-6Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych
T-W-5Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku oraz w trakcie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
S-2Ocena formująca: Analiza zadań z zakresu pomiaru, wyceny, rozliczania i ewidencji kosztów oraz kalkulacji kosztu jednostkowego rozwiązywanych przez studentów samodzielnie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna żadnych elementów tradycyjnego rachunku kosztów.
3,0Student zna niektóre elementy tradycyjnego rachunku kosztów.
3,5Student zna i charakteryzuje niektóre elementy tradycyjnego rachunku kosztów.
4,0Student zna wszystkie i charakteryzuje niektóre elementy tradycyjnego rachunku kosztów.
4,5Student zna i charakteryzuje wszystkie elementy tradycyjnego rachunku kosztów.
5,0Student zna i charakteryzuje wszystkie elementy tradycyjnego rachunku kosztów z uwzględnieniem różnych aspektów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E8_U01Student potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zpoznanie studentów z podstawowymi kryteriami klasyfikacji kosztów oraz przygotowanie do samodzielnego ich klasyfikowania
Treści programoweT-W-2Istota i klasyfikacja kosztów
T-A-6Zaliczenie materiału
T-A-1Klasyfikacja kosztów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku oraz w trakcie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi klasyfikować kosztów według żadnych kryteriów
3,0Student potrafi wymienić wybrane kryteria klasyfikacji kosztów.
3,5Student potrafi wymienić wybrane kryteria klasyfikacji kosztów i przypisać do nich koszty.
4,0Student potrafi wymienić wszystkie kryteria klasyfikacji kosztów i przypisać do nich koszty.
4,5Student potrafi wymienić wszystkie kryteria klasyfikacji kosztów i przypisać do nich koszty oraz dokonać ich charakterystyki.
5,0Student potrafi wymienić wszystkie kryteria klasyfikacji kosztów i przypisać do nich koszty i dokonać ich charakterystyki oraz podać przykłady.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E8_U02Student umie dokonać pomiaru i wyceny kosztów, zaewidencjonować je w różnych wariantach i rozliczyć oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z zasadami pomiaru i wyceny kosztów w tradycyjnym rachunku kosztów
C-6Przygotowanie studentów do doboru odpowiedniej metody kalkulacji przy ustalaniu kosztu jednostkowego wyrobów
C-4Przygotowanie studentów do samodzielnego ewidencjonowania kosztów w różnych wariantach z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
C-5Przygotowanie studentów do rozliczania i ewidencji kosztów działalności
Treści programoweT-W-7Powiązanie kręgu kosztowego z kręgiem wynikowym
T-A-5Tradycyjne metody kalkulacji kosztów
T-W-5Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności
T-W-4Warianty ewidencji kosztów z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
T-W-6Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych
T-A-6Zaliczenie materiału
T-A-4Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności pomocniczej
T-W-3Zasady pomiaru i wyceny kosztów w ramach tradycyjnego rachunku kosztów
T-W-8Zaliczenie materiału
T-A-2Pomiar i wycena kosztów
T-A-3Warianty ewidencji i rozliczania kosztów wraz z ustaleniem wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
Metody nauczaniaM-3Wykład konwersatoryjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku oraz w trakcie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
S-2Ocena formująca: Analiza zadań z zakresu pomiaru, wyceny, rozliczania i ewidencji kosztów oraz kalkulacji kosztu jednostkowego rozwiązywanych przez studentów samodzielnie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie dokonać pomiaru i wyceny kosztów, zaewidencjonować ich w różnych wariantach i rozliczyć oraz ustalić kosztu jednostkowego wyrobu.
3,0Student umie z pomocą dokonać pomiaru i wyceny wybranych rodzajów kosztów, zaewidencjonować je w wybranym wariancie i rozliczyć oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu.
3,5Student umie z pomocą dokonać pomiaru i wyceny wszystkich rodzajów kosztów, zaewidencjonować je we wszystkich wariantach i rozliczyć je oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu.
4,0Student umie samodzielnie dokonać pomiaru i wyceny wybranych rodzajów kosztów, zaewidencjonować je w wybranym wariancie i rozliczyć oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu.
4,5Student umie samodzielnie dokonać pomiaru i wyceny wszystkich rodzajów kosztów, zaewidencjonować je we wszystkich wariantach i rozliczyć je oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu.
5,0Student umie samodzielnie dokonać pomiaru i wyceny wszystkich rodzajów kosztów, zaewidencjonować je we wszystkich wariantach i rozliczyć je oraz ustalić koszt jednostkowy wyrobu, a także umie powiązać elementy rachunku kosztów z wynikiem finansowym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E8_U03Student umie rozwiązywać problemy decyzyjne na podstawie własnej analizy materiałów źródłowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-7Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych na podstawie analizy materiałów źródłowych
Treści programoweT-A-3Warianty ewidencji i rozliczania kosztów wraz z ustaleniem wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
T-W-8Zaliczenie materiału
T-A-4Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności pomocniczej
T-W-2Istota i klasyfikacja kosztów
T-W-4Warianty ewidencji kosztów z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
T-A-2Pomiar i wycena kosztów
T-W-7Powiązanie kręgu kosztowego z kręgiem wynikowym
T-W-6Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych
T-W-3Zasady pomiaru i wyceny kosztów w ramach tradycyjnego rachunku kosztów
T-A-1Klasyfikacja kosztów
T-W-5Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności
T-A-6Zaliczenie materiału
T-W-1Istota, zakres i funkcje rachunku kosztów
T-A-5Tradycyjne metody kalkulacji kosztów
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku oraz w trakcie zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza zadań z zakresu pomiaru, wyceny, rozliczania i ewidencji kosztów oraz kalkulacji kosztu jednostkowego rozwiązywanych przez studentów samodzielnie
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
S-4Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie rozwiązywać problemów decyzyjnych.
3,0Student umie z pomocą rozwiązać niektóre problemy decyzyjne.
3,5Student umie z pomocą rozwiązać wszystkie omówione w trakcie zajęć problemy decyzyjne.
4,0Student umie samodzielnie rozwiązać wszystkie omówione w trakcie zajęć problemy decyzyjne, przy czym przeprowadzone przez studenta analizy materiałów źródłowych są niepełne.
4,5Student umie samodzielnie rozwiązywać wszystkie omówione w trakcie zajęć problemy decyzyjne, a przeprowadzone przez studenta analizy materiałów źródłowych są właściwe.
5,0Student umie samodzielnie rozwiązywać wszystkie omówione w trakcie zajęć problemy decyzyjne, a przeprowadzone przez studenta analizy materiałów źródłowych są właściwe. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych analiz student formułuje wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E8_K01Student posiada zdolność pracy samodzielnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-7Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych na podstawie analizy materiałów źródłowych
C-5Przygotowanie studentów do rozliczania i ewidencji kosztów działalności
C-2Zpoznanie studentów z podstawowymi kryteriami klasyfikacji kosztów oraz przygotowanie do samodzielnego ich klasyfikowania
C-4Przygotowanie studentów do samodzielnego ewidencjonowania kosztów w różnych wariantach z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
C-3Zapoznanie studentów z zasadami pomiaru i wyceny kosztów w tradycyjnym rachunku kosztów
C-6Przygotowanie studentów do doboru odpowiedniej metody kalkulacji przy ustalaniu kosztu jednostkowego wyrobów
C-1Zapoznanie studentów z istotą i zakresem rachunku kosztów
Treści programoweT-A-3Warianty ewidencji i rozliczania kosztów wraz z ustaleniem wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
T-A-4Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności pomocniczej
T-W-8Zaliczenie materiału
T-W-5Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności
T-W-7Powiązanie kręgu kosztowego z kręgiem wynikowym
T-W-1Istota, zakres i funkcje rachunku kosztów
T-A-6Zaliczenie materiału
T-W-2Istota i klasyfikacja kosztów
T-W-4Warianty ewidencji kosztów z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
T-W-6Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych
T-A-2Pomiar i wycena kosztów
T-A-5Tradycyjne metody kalkulacji kosztów
T-A-1Klasyfikacja kosztów
T-W-3Zasady pomiaru i wyceny kosztów w ramach tradycyjnego rachunku kosztów
Metody nauczaniaM-3Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
S-2Ocena formująca: Analiza zadań z zakresu pomiaru, wyceny, rozliczania i ewidencji kosztów oraz kalkulacji kosztu jednostkowego rozwiązywanych przez studentów samodzielnie
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku oraz w trakcie zajęć
S-4Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada zdolności pracy samodzielnej.
3,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania niektórych problemów decyzyjnych.
3,5Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów decyzyjnych, przy czym jego decyzje nie zawsze są prawidłowe.
4,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów decyzyjnych, a wyniki jego pracy są prawidłowe.
4,5Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów decyzyjnych, a wyniki jego pracy są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu.
5,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów decyzyjnych, a wyniki jego pracy są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu i wskazać inne możliwości.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E8_K02Student posiada zdolność pracy w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Zpoznanie studentów z podstawowymi kryteriami klasyfikacji kosztów oraz przygotowanie do samodzielnego ich klasyfikowania
C-7Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych na podstawie analizy materiałów źródłowych
C-1Zapoznanie studentów z istotą i zakresem rachunku kosztów
C-5Przygotowanie studentów do rozliczania i ewidencji kosztów działalności
C-4Przygotowanie studentów do samodzielnego ewidencjonowania kosztów w różnych wariantach z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
C-3Zapoznanie studentów z zasadami pomiaru i wyceny kosztów w tradycyjnym rachunku kosztów
C-6Przygotowanie studentów do doboru odpowiedniej metody kalkulacji przy ustalaniu kosztu jednostkowego wyrobów
Treści programoweT-A-2Pomiar i wycena kosztów
T-A-1Klasyfikacja kosztów
T-A-5Tradycyjne metody kalkulacji kosztów
T-A-4Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności pomocniczej
T-A-3Warianty ewidencji i rozliczania kosztów wraz z ustaleniem wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
T-A-6Zaliczenie materiału
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Analiza zadań z zakresu pomiaru, wyceny, rozliczania i ewidencji kosztów oraz kalkulacji kosztu jednostkowego rozwiązywanych przez studentów samodzielnie
S-4Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku oraz w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada zdolności pracy w zespole.
3,0Student potrafi w grupie z pomocą nauczyciela rozwiązywać niektóre problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć.
3,5Student potrafi w grupie z pomocą nauczyciela rozwiązywać wszystkie problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć.
4,0Student potrafi w grupie rozwiązywać niektóre problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć.
4,5Student potrafi w grupie rozwiązywać wszystkie problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć.
5,0Student potrafi w grupie rozwiązywać wszystkie problemy decyzyjne będące przedmiotem zajęć i uzasadniać swój wybór.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E8_K03Student posiada zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Przygotowanie studentów do samodzielnego ewidencjonowania kosztów w różnych wariantach z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
C-5Przygotowanie studentów do rozliczania i ewidencji kosztów działalności
C-2Zpoznanie studentów z podstawowymi kryteriami klasyfikacji kosztów oraz przygotowanie do samodzielnego ich klasyfikowania
C-1Zapoznanie studentów z istotą i zakresem rachunku kosztów
C-3Zapoznanie studentów z zasadami pomiaru i wyceny kosztów w tradycyjnym rachunku kosztów
C-6Przygotowanie studentów do doboru odpowiedniej metody kalkulacji przy ustalaniu kosztu jednostkowego wyrobów
C-7Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych na podstawie analizy materiałów źródłowych
Treści programoweT-W-1Istota, zakres i funkcje rachunku kosztów
T-A-6Zaliczenie materiału
T-A-4Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności pomocniczej
T-W-2Istota i klasyfikacja kosztów
T-W-4Warianty ewidencji kosztów z uwzględnieniem kosztów rozliczanych w czasie
T-W-8Zaliczenie materiału
T-A-2Pomiar i wycena kosztów
T-A-1Klasyfikacja kosztów
T-A-5Tradycyjne metody kalkulacji kosztów
T-A-3Warianty ewidencji i rozliczania kosztów wraz z ustaleniem wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
T-W-5Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności
T-W-7Powiązanie kręgu kosztowego z kręgiem wynikowym
T-W-6Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych
T-W-3Zasady pomiaru i wyceny kosztów w ramach tradycyjnego rachunku kosztów
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-3Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Analiza zadań z zakresu pomiaru, wyceny, rozliczania i ewidencji kosztów oraz kalkulacji kosztu jednostkowego rozwiązywanych przez studentów samodzielnie
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku oraz w trakcie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
S-4Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student przy rozwiązywaniu problemów decyzyjnych nie posiada zdolności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
3,0Student przy rozwiązywaniu niektórych problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
3,5Student przy rozwiązywaniu większości problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
4,0Student przy rozwiązywaniu wszystkich problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
4,5Student przy rozwiązywaniu wszystkich problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Przejawia się to na każdym etapie jego pracy, tj. pracy indywidualnej i zespołowej.
5,0Student przy rozwiązywaniu wszystkich problemów decyzyjnych przejawia zdolność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Przejawia się to na każdym etapie jego pracy, tj. pracy indywidualnej i zespołowej. Potrafi samodzielnie zaproponować inne rozwiązania danego problemu decyzyjnego.