Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Grażyna Karmowska <Grazyna.Karmowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 2,00,50egzamin
laboratoriaL3 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące zarządzania oraz umiejętność z zakresu technologi informacyjnych i analizy danych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z procesem informacyjno - decyzyjnym
C-2Opanowanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do interpretowania procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu.
C-3Zapoznanie studentów z etapami podejmowania decyzji.
C-4Zapoznanie studentów ze źródłami informacji wykorzystywanymi w procesie podejmowania decyzji
C-5Nabywanie umiejętności stosowania technologii informatycznych w procesie podejmowania decyzji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Organizacja danych w systemach informacyjnych przedsiębiorstwa2
T-L-2Modelowanie procesu decyzyjnego4
T-L-3Modele problemów decyzyjnych3
T-L-4Budowa drzewa decyzyjnego2
T-L-5Symulacja komputerowa2
T-L-6Zaliczenie materiału2
15
wykłady
T-W-1Pojęcie i definicje procesu, informacji, decyzji2
T-W-2Elementy decyzji i etapy podejmowania decyzji2
T-W-3Typologie decyzji2
T-W-4Modelowanie procesów decyzyjnych i symulacja2
T-W-5Znaczenie informacji i źródła informacji w procesie decyzyjnym2
T-W-6Systemy informacyjne zarządzania w procesie informacyjno-decyzyjnym organizacji3
T-W-7Prezentacje przykładowego informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu8
A-L-3Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych15
A-L-4Dokończenie sprawozdań z zadań realizowanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.12
A-L-5Przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego.10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie poleconej literatury20
A-W-3Przygotowywanie się do zajęć.8
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu.15
A-W-5Uczestnictwo w egzaminie2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / wykład problemowy
M-3Metody praktyczne / ćwiczenia laboratoryjne
M-4Metody praktyczne / pokaz
M-5Metody praktyczne / metoda przewodniego tekstu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin w formie pisemnej z wykładów - forma opisowa oraz pytania testowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C9_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji.
Z_1A_W11S1A_W07C-1, C-2, C-3T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3M-2, M-3, M-1S-2, S-3, S-1
Z_1A_C9_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada wiedzę o znaczeniu informacji i systemu informacyjnego w procesie decyzyjnym.
Z_1A_W07S1A_W06C-4, C-5T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-5, M-3, M-4, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C9_U01
Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów decyzyjnych.
Z_1A_U14, Z_1A_U04S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-5T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-L-5M-2, M-3, M-4S-2
Z_1A_C9_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć modelować proces decyzyjny.
Z_1A_U04, Z_1A_U14S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-5, C-2T-L-4, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-1M-5, M-4, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C9_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji.
2,0Nie potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególnych etapów procesu podejmowania decyzji
3,0W stopniu dostatecznym potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
3,5W stopniu dość dobrym potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
4,0W stopniu dobrym potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
4,5Potrafi z niewielkimi uchybieniami uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
5,0Potrafi bezbłędnie uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
Z_1A_C9_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada wiedzę o znaczeniu informacji i systemu informacyjnego w procesie decyzyjnym.
2,0Student nie potrafi określić znaczenia informacji w procesie decyzyjnym
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym określić znaczenie informacji oraz powierzchownie określa system informacyjny w procesie decyzyjnym.
3,5Student potrafi w stopniu dość dobrze określić znaczenie informacji oraz systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzji .
4,0Student potrafi dobrze określić znaczenie informacji oraz systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzji .
4,5Student potrafi z niewielkimi błędami określa znaczenie informacji oraz systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzj
5,0Student bezbłędnie określa znaczenie informacji oraz systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzj

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C9_U01
Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów decyzyjnych.
2,0Student nie umie zinterpretować czynników wpływających na dany problem decyzyjny
3,0W stopniu dostatecznym potrafi opisać, uporządkować i analizować procesu podejmowania decyzji.
3,5W stopniu dość dobrym potrafi opisać i analizować proces podejmowania decyzji.
4,0W stopniu dobrym potrafi opisać i analizować proces podejmowania decyzji.
4,5Z niewielkimi błędami potrafi opisać i analizować proces podejmowania decyzji.
5,0Bezbłędnie potrafi opisać i analizować proces podejmowania decyzji.
Z_1A_C9_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć modelować proces decyzyjny.
2,0Student nie umie zinterpretować zasad modelowania
3,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji w stopniu dość dobrym
4,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji w stopniu dobrym
4,5Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji z niewielkimi błędami
5,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji bezbłędnie

Literatura podstawowa

  1. BOLESTA-KUKUŁKA K., Decyzje Menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003, Wydanie I
  2. Robbins Stephen P., Skuteczne podejmowanie decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005, Wydanie I

Literatura dodatkowa

  1. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2002
  2. Bielecki W. T., Informatyzacja zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001, Wydanie I

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Organizacja danych w systemach informacyjnych przedsiębiorstwa2
T-L-2Modelowanie procesu decyzyjnego4
T-L-3Modele problemów decyzyjnych3
T-L-4Budowa drzewa decyzyjnego2
T-L-5Symulacja komputerowa2
T-L-6Zaliczenie materiału2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie i definicje procesu, informacji, decyzji2
T-W-2Elementy decyzji i etapy podejmowania decyzji2
T-W-3Typologie decyzji2
T-W-4Modelowanie procesów decyzyjnych i symulacja2
T-W-5Znaczenie informacji i źródła informacji w procesie decyzyjnym2
T-W-6Systemy informacyjne zarządzania w procesie informacyjno-decyzyjnym organizacji3
T-W-7Prezentacje przykładowego informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu8
A-L-3Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych15
A-L-4Dokończenie sprawozdań z zadań realizowanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.12
A-L-5Przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie poleconej literatury20
A-W-3Przygotowywanie się do zajęć.8
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu.15
A-W-5Uczestnictwo w egzaminie2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C9_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z procesem informacyjno - decyzyjnym
C-2Opanowanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do interpretowania procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu.
C-3Zapoznanie studentów z etapami podejmowania decyzji.
Treści programoweT-W-4Modelowanie procesów decyzyjnych i symulacja
T-W-1Pojęcie i definicje procesu, informacji, decyzji
T-W-2Elementy decyzji i etapy podejmowania decyzji
T-W-5Znaczenie informacji i źródła informacji w procesie decyzyjnym
T-W-3Typologie decyzji
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe / wykład problemowy
M-3Metody praktyczne / ćwiczenia laboratoryjne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin w formie pisemnej z wykładów - forma opisowa oraz pytania testowe
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególnych etapów procesu podejmowania decyzji
3,0W stopniu dostatecznym potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
3,5W stopniu dość dobrym potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
4,0W stopniu dobrym potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
4,5Potrafi z niewielkimi uchybieniami uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
5,0Potrafi bezbłędnie uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C9_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada wiedzę o znaczeniu informacji i systemu informacyjnego w procesie decyzyjnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów ze źródłami informacji wykorzystywanymi w procesie podejmowania decyzji
C-5Nabywanie umiejętności stosowania technologii informatycznych w procesie podejmowania decyzji.
Treści programoweT-W-5Znaczenie informacji i źródła informacji w procesie decyzyjnym
T-W-6Systemy informacyjne zarządzania w procesie informacyjno-decyzyjnym organizacji
T-W-7Prezentacje przykładowego informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe / wykład problemowy
M-5Metody praktyczne / metoda przewodniego tekstu
M-3Metody praktyczne / ćwiczenia laboratoryjne
M-4Metody praktyczne / pokaz
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin w formie pisemnej z wykładów - forma opisowa oraz pytania testowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić znaczenia informacji w procesie decyzyjnym
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym określić znaczenie informacji oraz powierzchownie określa system informacyjny w procesie decyzyjnym.
3,5Student potrafi w stopniu dość dobrze określić znaczenie informacji oraz systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzji .
4,0Student potrafi dobrze określić znaczenie informacji oraz systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzji .
4,5Student potrafi z niewielkimi błędami określa znaczenie informacji oraz systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzj
5,0Student bezbłędnie określa znaczenie informacji oraz systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzj
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C9_U01Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów decyzyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Opanowanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do interpretowania procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu.
C-5Nabywanie umiejętności stosowania technologii informatycznych w procesie podejmowania decyzji.
Treści programoweT-L-2Modelowanie procesu decyzyjnego
T-L-4Budowa drzewa decyzyjnego
T-L-3Modele problemów decyzyjnych
T-L-1Organizacja danych w systemach informacyjnych przedsiębiorstwa
T-L-5Symulacja komputerowa
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe / wykład problemowy
M-3Metody praktyczne / ćwiczenia laboratoryjne
M-4Metody praktyczne / pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zinterpretować czynników wpływających na dany problem decyzyjny
3,0W stopniu dostatecznym potrafi opisać, uporządkować i analizować procesu podejmowania decyzji.
3,5W stopniu dość dobrym potrafi opisać i analizować proces podejmowania decyzji.
4,0W stopniu dobrym potrafi opisać i analizować proces podejmowania decyzji.
4,5Z niewielkimi błędami potrafi opisać i analizować proces podejmowania decyzji.
5,0Bezbłędnie potrafi opisać i analizować proces podejmowania decyzji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C9_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć modelować proces decyzyjny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-5Nabywanie umiejętności stosowania technologii informatycznych w procesie podejmowania decyzji.
C-2Opanowanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do interpretowania procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu.
Treści programoweT-L-4Budowa drzewa decyzyjnego
T-L-3Modele problemów decyzyjnych
T-L-2Modelowanie procesu decyzyjnego
T-L-5Symulacja komputerowa
T-L-1Organizacja danych w systemach informacyjnych przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-5Metody praktyczne / metoda przewodniego tekstu
M-4Metody praktyczne / pokaz
M-3Metody praktyczne / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zinterpretować zasad modelowania
3,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji w stopniu dość dobrym
4,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji w stopniu dobrym
4,5Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji z niewielkimi błędami
5,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy modelowania procesu podejmowania decyzji bezbłędnie