Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Prawo pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo pracy
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien nabyć wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawnych oraz znajomość podstawowych zasad prawnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy
C-2Poznanie i zrozumienie zasad stosowania prawa w praktyce
C-3Opanowanie umiejętności stosowania podstawowych pism i umów dotyczących zatrudnienia

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Kierunki rozwoju prawa pracy1
T-W-2Pojęcie prawa pracy1
T-W-3Źródła i zasady prawa pracy5
T-W-4Indywidualne stosunki pracy3
T-W-5Obowiązki pracownika i pracodawcy5
T-W-6Wynagrodzenie4
T-W-7Czas pracy5
T-W-8Ochrona pracy kobiet3
T-W-9Związki zawodowe3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2przygotowywanie referatów20
A-W-3Poszukiwanie i czytanie literatury10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacja
M-2Konwersatorium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Prezentacje studentów
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania w grupie
S-3Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania referatu
S-4Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/2_W01
Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i prawa, w zakresie odnoszącym się do zarządzania zasobami ludzkimi. Znajomość źródeł prawa powinna pozwolić na ich poprawny dobór i zastosowanie w praktyce.
Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W05, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05C-1, C-3, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-9, T-W-5M-2, M-1S-2, S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/2_U01
Student powinien posiadać umiejętność analitycznego postrzegania relacji prawno-społecznych w obrębie przedsiębiorstwa jako zakładu pracy. Dodatkowo potrafić prawidłowo dobierać środki prawne i formułować podstawowe pisma i umowy w prawie pracy.
Z_1A_U02, Z_1A_U03, Z_1A_U07, Z_1A_U06S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-2, C-1T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-2, T-W-6M-2, M-1S-2, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/2_K01
Student powinien w sposób odpowiedzialny i zorganizowany realizować powierzone zadania. W zakresie tego rodzaju przedmiotu wymagane są kompetencje takie jak komunikatywność, wrażliwość i odpowiedzialność.
Z_1A_K02, Z_1A_K05, Z_1A_K06S1A_K02, S1A_K03, S1A_K05, S1A_K07C-3, C-2, C-1T-W-7, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-9M-2, M-1S-1, S-3, S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/2_W01
Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i prawa, w zakresie odnoszącym się do zarządzania zasobami ludzkimi. Znajomość źródeł prawa powinna pozwolić na ich poprawny dobór i zastosowanie w praktyce.
2,0brak wiedzy w zakresie treści programowych
3,0wiedza w zakresie wybranych treści programowych
3,5podstawowa wiedza w zakresie treści programowych
4,0opanowanie wiedzy w zakresie treści programowych
4,5kompletna wiedza w zakresie treści programowych
5,0poszerzona wiedza w zakresie treści programowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/2_U01
Student powinien posiadać umiejętność analitycznego postrzegania relacji prawno-społecznych w obrębie przedsiębiorstwa jako zakładu pracy. Dodatkowo potrafić prawidłowo dobierać środki prawne i formułować podstawowe pisma i umowy w prawie pracy.
2,0brak umiejętności zastosowania wiedzy
3,0umiejętność częściowego zastosowania wiedzy
3,5opanowanie umiejętności zastosowania podstawych instytucji i wiedzy
4,0kompletna wiedza w zakresie umiejętności zastosowania treści programowych
4,5kompletna wiedza w zakresie treści programowych, ich zastosowania, oceny ryzyk i analizy
5,0poszerzona wiedza w zakresie treści programowych, ich zastosowania, oceny ryzyk i analizy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/2_K01
Student powinien w sposób odpowiedzialny i zorganizowany realizować powierzone zadania. W zakresie tego rodzaju przedmiotu wymagane są kompetencje takie jak komunikatywność, wrażliwość i odpowiedzialność.
2,0brak umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce
3,0ograniczone, podstawowe możliwości zastosowania wiedzy w praktyce
3,5opanowanie podstawowych możliwości zastosowania wiedzy w praktyce
4,0kompletna wiedza w zakresie praktycznego zastosowania treści programowych
4,5kompletnawiedza w zakresie zastosowania treści programowych,oceny ryzyk i analizy
5,0poszerzona wiedza w zakresie zastosowania treści programowych, oceny ryzyk, analitycznego myślenia

Literatura podstawowa

  1. K Rączka, Prawo pracy, Lexis Nexis, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. A. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Lexis Nexis, Warszawa, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kierunki rozwoju prawa pracy1
T-W-2Pojęcie prawa pracy1
T-W-3Źródła i zasady prawa pracy5
T-W-4Indywidualne stosunki pracy3
T-W-5Obowiązki pracownika i pracodawcy5
T-W-6Wynagrodzenie4
T-W-7Czas pracy5
T-W-8Ochrona pracy kobiet3
T-W-9Związki zawodowe3
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2przygotowywanie referatów20
A-W-3Poszukiwanie i czytanie literatury10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/2_W01Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i prawa, w zakresie odnoszącym się do zarządzania zasobami ludzkimi. Znajomość źródeł prawa powinna pozwolić na ich poprawny dobór i zastosowanie w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy
C-3Opanowanie umiejętności stosowania podstawowych pism i umów dotyczących zatrudnienia
C-2Poznanie i zrozumienie zasad stosowania prawa w praktyce
Treści programoweT-W-1Kierunki rozwoju prawa pracy
T-W-3Źródła i zasady prawa pracy
T-W-4Indywidualne stosunki pracy
T-W-6Wynagrodzenie
T-W-7Czas pracy
T-W-8Ochrona pracy kobiet
T-W-2Pojęcie prawa pracy
T-W-9Związki zawodowe
T-W-5Obowiązki pracownika i pracodawcy
Metody nauczaniaM-2Konwersatorium
M-1wykład z prezentacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania w grupie
S-1Ocena podsumowująca: Prezentacje studentów
S-3Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania referatu
S-4Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak wiedzy w zakresie treści programowych
3,0wiedza w zakresie wybranych treści programowych
3,5podstawowa wiedza w zakresie treści programowych
4,0opanowanie wiedzy w zakresie treści programowych
4,5kompletna wiedza w zakresie treści programowych
5,0poszerzona wiedza w zakresie treści programowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/2_U01Student powinien posiadać umiejętność analitycznego postrzegania relacji prawno-społecznych w obrębie przedsiębiorstwa jako zakładu pracy. Dodatkowo potrafić prawidłowo dobierać środki prawne i formułować podstawowe pisma i umowy w prawie pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Opanowanie umiejętności stosowania podstawowych pism i umów dotyczących zatrudnienia
C-2Poznanie i zrozumienie zasad stosowania prawa w praktyce
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy
Treści programoweT-W-3Źródła i zasady prawa pracy
T-W-4Indywidualne stosunki pracy
T-W-1Kierunki rozwoju prawa pracy
T-W-9Związki zawodowe
T-W-7Czas pracy
T-W-5Obowiązki pracownika i pracodawcy
T-W-8Ochrona pracy kobiet
T-W-2Pojęcie prawa pracy
T-W-6Wynagrodzenie
Metody nauczaniaM-2Konwersatorium
M-1wykład z prezentacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania w grupie
S-4Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa test
S-1Ocena podsumowująca: Prezentacje studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak umiejętności zastosowania wiedzy
3,0umiejętność częściowego zastosowania wiedzy
3,5opanowanie umiejętności zastosowania podstawych instytucji i wiedzy
4,0kompletna wiedza w zakresie umiejętności zastosowania treści programowych
4,5kompletna wiedza w zakresie treści programowych, ich zastosowania, oceny ryzyk i analizy
5,0poszerzona wiedza w zakresie treści programowych, ich zastosowania, oceny ryzyk i analizy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/2_K01Student powinien w sposób odpowiedzialny i zorganizowany realizować powierzone zadania. W zakresie tego rodzaju przedmiotu wymagane są kompetencje takie jak komunikatywność, wrażliwość i odpowiedzialność.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Opanowanie umiejętności stosowania podstawowych pism i umów dotyczących zatrudnienia
C-2Poznanie i zrozumienie zasad stosowania prawa w praktyce
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy
Treści programoweT-W-7Czas pracy
T-W-8Ochrona pracy kobiet
T-W-1Kierunki rozwoju prawa pracy
T-W-2Pojęcie prawa pracy
T-W-3Źródła i zasady prawa pracy
T-W-6Wynagrodzenie
T-W-5Obowiązki pracownika i pracodawcy
T-W-9Związki zawodowe
Metody nauczaniaM-2Konwersatorium
M-1wykład z prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Prezentacje studentów
S-3Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania referatu
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania w grupie
S-4Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce
3,0ograniczone, podstawowe możliwości zastosowania wiedzy w praktyce
3,5opanowanie podstawowych możliwości zastosowania wiedzy w praktyce
4,0kompletna wiedza w zakresie praktycznego zastosowania treści programowych
4,5kompletnawiedza w zakresie zastosowania treści programowych,oceny ryzyk i analizy
5,0poszerzona wiedza w zakresie zastosowania treści programowych, oceny ryzyk, analitycznego myślenia