Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Prawo finansowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo finansowe
Specjalność Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz podstawowa wiedza o funkcjonowaniu organów państwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapewnienie swobody posługiwania się tekstami ustaw regulujących nauczane zagadnienia
C-2ogólna znajomość systemu prawa finansowego
C-3orientacja w zagadnieniach prawnych dotyczących najważniejszych podatków z punktu widzenia budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego3
T-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy3
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego3
T-W-4podatek od towarów i usług2
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych2
T-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;2
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych2
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości2
T-W-9podatki lokalne – podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna3
T-W-10kontrola skarbowa2
T-W-11prawo walutowe i prawo dewizowe3
T-W-12podstawy publicznego prawa bankowego3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Omawianie kazusów20
A-W-2Opracowywanie referatów20
A-W-3Analiza ryzyk związanych z dyscypliną finansów publicznych20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i zastosowania w praktyce (kazusy)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (elementy testowe, opisowe oraz rozwiązywanie kazusów)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/2_W01
Ma podstawową wiedzę z prawa finansowego.
Z_1A_W13, Z_1A_W10S1A_W07, S1A_W08C-1, C-3, C-2T-W-6, T-W-5, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-2S-2, S-1, S-3
Z_1A_D8/2_W02
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedze w praktyce.
Z_1A_W01S1A_W01C-1, C-3, C-2T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-2, T-W-7, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-9, T-W-11, T-W-10M-2S-3, S-2, S-1
Z_1A_D8/2_W03
Rozumie instytucje publicznego prawa finansowego.
Z_1A_W04, Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-1, C-2, C-3T-W-10, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-11, T-W-4, T-W-8, T-W-12, T-W-7, T-W-2M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/2_U01
Potrafi ocenić swoje działanie i ich prawne oraz społeczne skutki.
Z_1A_U12, Z_1A_U04, Z_1A_U08S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-9, T-W-11, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-10, T-W-8, T-W-5, T-W-7, T-W-12M-2S-1, S-2, S-3
Z_1A_D8/2_U02
Potrafi wykorzystać dobytą wiedzę w celu sprawnego działania.
Z_1A_U03, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06C-2, C-3, C-1T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-12, T-W-2, T-W-5, T-W-8, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-3M-1S-2, S-1, S-3
Z_1A_D8/2_U03
Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i planowania w oparciu o nią swoich działań.
Z_1A_U17, Z_1A_U08S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U09C-3, C-1, C-2T-W-9, T-W-6, T-W-7, T-W-11, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-4, T-W-8, T-W-1M-1S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/2_K01
Potraf realizować powierzone zadania.
Z_1A_K03S1A_K03C-3, C-2, C-1T-W-4, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-10, T-W-9, T-W-7, T-W-11, T-W-2, T-W-1, T-W-8, T-W-12M-2S-3, S-1, S-2
Z_1A_D8/2_K02
Skutecznie rezlizuje zadania z uwględnieniem norm prawnych i słusznościowych.
Z_1A_K01, Z_1A_K08S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06C-2, C-3, C-1T-W-6, T-W-10, T-W-11, T-W-2, T-W-5, T-W-12, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-4, T-W-7, T-W-3M-1S-3, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/2_W01
Ma podstawową wiedzę z prawa finansowego.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa finansowego
3,0Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu większym niż dobry
5,0Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D8/2_W02
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedze w praktyce.
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy w praktyce
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D8/2_W03
Rozumie instytucje publicznego prawa finansowego.
2,0Student nie rozumie instytucji publicznego prawa finansowego
3,0Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu dostatecznym
3,5Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu dobrym
4,5Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu większym niż dobry
5,0Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/2_U01
Potrafi ocenić swoje działanie i ich prawne oraz społeczne skutki.
2,0Student nie potrafi ocenic swojego działania i jego prawnych oraz społecznych skutków
3,0Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu dobrym
4,5Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D8/2_U02
Potrafi wykorzystać dobytą wiedzę w celu sprawnego działania.
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy w celu sprawnego działania
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D8/2_U03
Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i planowania w oparciu o nią swoich działań.
2,0Student nie posiada umiejetnosci wykorzystania wiedzy i planowania w oparciu o nia swoich działan
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/2_K01
Potraf realizować powierzone zadania.
2,0Student nie potrafi realizowac powierzonych mu zadan
3,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu dobrym
4,5Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D8/2_K02
Skutecznie rezlizuje zadania z uwględnieniem norm prawnych i słusznościowych.
2,0Student nie potrafi realizowac zadan z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych
3,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa, 2008
  2. H. Kisilowska (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa, 2005
  3. L. Etel, Podatek od nieruchomości, rolny, leśny., CH Beck, Warszawa, 2005
  4. W. Wójtowicz, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. M. Kotulski, Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie, LexsisNexsis, Warszawa, 2002

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego3
T-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy3
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego3
T-W-4podatek od towarów i usług2
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych2
T-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;2
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych2
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości2
T-W-9podatki lokalne – podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna3
T-W-10kontrola skarbowa2
T-W-11prawo walutowe i prawo dewizowe3
T-W-12podstawy publicznego prawa bankowego3
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Omawianie kazusów20
A-W-2Opracowywanie referatów20
A-W-3Analiza ryzyk związanych z dyscypliną finansów publicznych20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/2_W01Ma podstawową wiedzę z prawa finansowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1zapewnienie swobody posługiwania się tekstami ustaw regulujących nauczane zagadnienia
C-3orientacja w zagadnieniach prawnych dotyczących najważniejszych podatków z punktu widzenia budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
C-2ogólna znajomość systemu prawa finansowego
Treści programoweT-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości
T-W-4podatek od towarów i usług
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego
T-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i zastosowania w praktyce (kazusy)
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (elementy testowe, opisowe oraz rozwiązywanie kazusów)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa finansowego
3,0Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu większym niż dobry
5,0Student posiada podstawowa wiedze z zakresu prawa finansowego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/2_W02Potrafi wykorzystać zdobytą wiedze w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1zapewnienie swobody posługiwania się tekstami ustaw regulujących nauczane zagadnienia
C-3orientacja w zagadnieniach prawnych dotyczących najważniejszych podatków z punktu widzenia budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
C-2ogólna znajomość systemu prawa finansowego
Treści programoweT-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości
T-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego
T-W-4podatek od towarów i usług
T-W-9podatki lokalne – podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna
T-W-11prawo walutowe i prawo dewizowe
T-W-10kontrola skarbowa
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (elementy testowe, opisowe oraz rozwiązywanie kazusów)
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i zastosowania w praktyce (kazusy)
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy w praktyce
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w praktyce w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/2_W03Rozumie instytucje publicznego prawa finansowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1zapewnienie swobody posługiwania się tekstami ustaw regulujących nauczane zagadnienia
C-2ogólna znajomość systemu prawa finansowego
C-3orientacja w zagadnieniach prawnych dotyczących najważniejszych podatków z punktu widzenia budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Treści programoweT-W-10kontrola skarbowa
T-W-9podatki lokalne – podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych
T-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego
T-W-11prawo walutowe i prawo dewizowe
T-W-4podatek od towarów i usług
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości
T-W-12podstawy publicznego prawa bankowego
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
T-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i zastosowania w praktyce (kazusy)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (elementy testowe, opisowe oraz rozwiązywanie kazusów)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie instytucji publicznego prawa finansowego
3,0Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu dostatecznym
3,5Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu dobrym
4,5Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu większym niż dobry
5,0Student rozumie instytucje publicznego prawa finansowego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/2_U01Potrafi ocenić swoje działanie i ich prawne oraz społeczne skutki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2ogólna znajomość systemu prawa finansowego
C-3orientacja w zagadnieniach prawnych dotyczących najważniejszych podatków z punktu widzenia budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
C-1zapewnienie swobody posługiwania się tekstami ustaw regulujących nauczane zagadnienia
Treści programoweT-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy
T-W-9podatki lokalne – podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna
T-W-11prawo walutowe i prawo dewizowe
T-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego
T-W-4podatek od towarów i usług
T-W-10kontrola skarbowa
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
T-W-12podstawy publicznego prawa bankowego
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i zastosowania w praktyce (kazusy)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (elementy testowe, opisowe oraz rozwiązywanie kazusów)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ocenic swojego działania i jego prawnych oraz społecznych skutków
3,0Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu dobrym
4,5Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi ocenic skutki swojego działan i ich prawne oraz społeczne skutki w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/2_U02Potrafi wykorzystać dobytą wiedzę w celu sprawnego działania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2ogólna znajomość systemu prawa finansowego
C-3orientacja w zagadnieniach prawnych dotyczących najważniejszych podatków z punktu widzenia budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
C-1zapewnienie swobody posługiwania się tekstami ustaw regulujących nauczane zagadnienia
Treści programoweT-W-9podatki lokalne – podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna
T-W-10kontrola skarbowa
T-W-11prawo walutowe i prawo dewizowe
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego
T-W-12podstawy publicznego prawa bankowego
T-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości
T-W-4podatek od towarów i usług
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
T-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i zastosowania w praktyce (kazusy)
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (elementy testowe, opisowe oraz rozwiązywanie kazusów)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy w celu sprawnego działania
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze w celu sprawnego działania w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/2_U03Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i planowania w oparciu o nią swoich działań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3orientacja w zagadnieniach prawnych dotyczących najważniejszych podatków z punktu widzenia budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
C-1zapewnienie swobody posługiwania się tekstami ustaw regulujących nauczane zagadnienia
C-2ogólna znajomość systemu prawa finansowego
Treści programoweT-W-9podatki lokalne – podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna
T-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
T-W-11prawo walutowe i prawo dewizowe
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych
T-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego
T-W-10kontrola skarbowa
T-W-4podatek od towarów i usług
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i zastosowania w praktyce (kazusy)
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (elementy testowe, opisowe oraz rozwiązywanie kazusów)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejetnosci wykorzystania wiedzy i planowania w oparciu o nia swoich działan
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze i planowac w oparciu o nia swoje działania w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/2_K01Potraf realizować powierzone zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3orientacja w zagadnieniach prawnych dotyczących najważniejszych podatków z punktu widzenia budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
C-2ogólna znajomość systemu prawa finansowego
C-1zapewnienie swobody posługiwania się tekstami ustaw regulujących nauczane zagadnienia
Treści programoweT-W-4podatek od towarów i usług
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego
T-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych
T-W-10kontrola skarbowa
T-W-9podatki lokalne – podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
T-W-11prawo walutowe i prawo dewizowe
T-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości
T-W-12podstawy publicznego prawa bankowego
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (elementy testowe, opisowe oraz rozwiązywanie kazusów)
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i zastosowania w praktyce (kazusy)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi realizowac powierzonych mu zadan
3,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu dobrym
4,5Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/2_K02Skutecznie rezlizuje zadania z uwględnieniem norm prawnych i słusznościowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2ogólna znajomość systemu prawa finansowego
C-3orientacja w zagadnieniach prawnych dotyczących najważniejszych podatków z punktu widzenia budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
C-1zapewnienie swobody posługiwania się tekstami ustaw regulujących nauczane zagadnienia
Treści programoweT-W-6podatek dochodowy od osób prawnych;
T-W-10kontrola skarbowa
T-W-11prawo walutowe i prawo dewizowe
T-W-2dyscyplina finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy
T-W-5podatek dochodowy od osób fizycznych; zryczałtowane formy opodatkowania osób fizycznych
T-W-12podstawy publicznego prawa bankowego
T-W-1budżet państwa i budżet jednostki samorządu terytorialnego
T-W-8podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości
T-W-9podatki lokalne – podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna
T-W-4podatek od towarów i usług
T-W-7podatek od spadków i darowizn; opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
T-W-3zagadnienia ogólne polskiego prawa podatkowego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (elementy testowe, opisowe oraz rozwiązywanie kazusów)
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i zastosowania w praktyce (kazusy)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi realizowac zadan z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych
3,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi realizowac powierzone mu zadania z uwzglednieniem norm prawnych i słusznosciowych w stopniu bardzo dobrym