Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Polityka gospodarcza:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Polityka gospodarcza
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Sienkiewicz <joanna.sienkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zenon Królikowski <Zenon.Krolikowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wiedzy o gospodarce rynkowej, mechanizmach funkcjonowania rynku
W-2Podstawowa znajomość istoty i czynników wzrostu gospodarczego, popytu, inflacji i bezrobocia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowych kategorii polityki gospodarczej oraz istoty relacji między państwem a gospodarką
C-2Wykształcenie umiejetności analizy roli instrumentów polityki gospodarczej w rozwoju gospodarczym
C-3Poznanie istoty i konsekwencji budżetowych dokonywanych wyborów społecznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Produkt krajowy brutto w Polsce, Unii Europejskiej i wybranych krajach świata2
T-A-2Struktura gospodarki krajowej w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sytuacja demograficzna Polski. Pracującyc według sekcji i działaów w długim okresie czasu.3
T-A-3Dochody i wydatki budżetu państwa w wybranych latach okresu 1997-2010. Analiza niektórych pozycji dochodów (wpływy z vat'u i akcyzy) i wydatków (m. in. wydatków - kosztów obsługi długu publicznego)4
T-A-4Deficyt budżetowy. Proces narastania długu publicznego na przykładzie budżetów okresu 2000-2010.3
T-A-5Bezrobocie, inflacja, produkt krajowy brutto jako miary skuteczności polityki gospodarczej państwa.3
15
wykłady
T-W-1Polityka gospodarcza - istota, cele. Państwao liberalno-demokratyczne a gospodarka. Ingerencja państwa w sferę wytwarzania, wymiany i podziału dochodów. Doktryna państwa opiekuńczego. Teoria racjonalnych oczekiwań a aktywność państwa.6
T-W-2Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, podsystemy polityki gospodarczej - polityka sektorowa i instrumentalna. Narzędzia realizacji polityki gospodarczej. Funkcje budżetu państwa, polityka fiskalno-budżetowa jako instrument regulacji popytu.5
T-W-3Deficyt budżetowy i dług publiczny a rozwój gospodarczy. Aktywna i pasywna polityka pieniężna. Bank centralny w kreowaniu polityki pieniężno-kredytowej.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń4
A-A-3Przygotowanie informacji o wybranych wydarzeniach w krajowej gospodarcej2
A-A-4Studiowanie literatury i artykułów prasowych poświęconych gospodarce.8
A-A-5Przygotowanie do sprawdzianu (zaliczenia)2
31
wykłady
A-W-1udział w wykładach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-W-2Studiowanie literatury, raportów ekonomicznych10
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego3
A-W-4Konsultacje dotyczące studiów literaturowych2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacja multimedialną
M-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena ze sprawdzianu cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejetności wyszukiwania, analizowania i wykorzystania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejetności interpretowania zjawisk gospodarczych
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E6_W01
Objaśnianie istoty polityki gospodarczej, rozpoznawanie celów polityki gospodarczej, identyfikowanie relacji między polityką a gospodarką
Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-A-2M-3, M-1S-1
Z_1A_E6_W02
rozróżnia uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju gospodarczego, rozpoznaje budżetowe implikacje elementów państwa minimalnego i socjalnego w praktyce państwa liberalno-demokratycznego
Z_1A_W01S1A_W01C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-3, M-2S-1, S-4
Z_1A_E6_W03
Identyfikuje konsekwencje budżetowe wywołane kosztami obsługi długu publicznego, ma wiedze i rozumie istotę sprzężeń wystepujących między deficytem budżetowym i długiem publicznym a fiskalizmem państwa. Zna cele, funkcje i instrumenty banku centralnego.
Z_1A_W05S1A_W04C-3, C-2T-A-5, T-A-2, T-A-4M-2, M-3S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E6_U01
Potrafi analizować związki między polityką pieniężno-kredytową banku centralnego a gospodarką.
Z_1A_U01S1A_U01C-2, C-3T-W-2, T-W-3M-2, M-3S-1, S-4
Z_1A_E6_U02
Identyfikuje i potrafi analizować aktywne i pasywne wersje rozwiązań budżetowych
Z_1A_U05S1A_U02, S1A_U03C-2, C-3T-W-3, T-W-2, T-A-4M-3, M-2S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E6_K01
Zorientowany i świadomy obserwator relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
Z_1A_K07S1A_K03C-3, C-1, C-2T-A-5, T-W-2, T-W-1, T-W-3M-3, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E6_W01
Objaśnianie istoty polityki gospodarczej, rozpoznawanie celów polityki gospodarczej, identyfikowanie relacji między polityką a gospodarką
2,0nie dostrzega istoty relacji między państwem a gospodarką, nie umie zidentyfikować celów polityki gospodarczej panstwa
3,0dostrzega niektóre relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele polityki gospodarczej panstwa
3,5rozróżnia relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele polityki gospodarczej panstwa
4,0rozróżnia i analitycznie charakteryzuje relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele i niektóre konsekwencje realizowanych celów
4,5rozróżnia i analitycznie charakteryzuje relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele i konsekwencje ich realizacji
5,0rozróżnia i analitycznie charakteryzuje wszystkie omawiane na zajęciach relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele i konsekwencje gospodarcze projektowanych celów
Z_1A_E6_W02
rozróżnia uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju gospodarczego, rozpoznaje budżetowe implikacje elementów państwa minimalnego i socjalnego w praktyce państwa liberalno-demokratycznego
2,0nie umie wskazać uwarunkowań polityki gospodarczej, nie potrafi wskazać implikacji budżetowych elementów panstwa minimalnego i socjalnego w praktyce państwa liberalno-demokratycznego
3,0potrafi wskazać uwarunkowania polityki gospodarczej, umie określić niektóre konsekwencje budżetowe realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego
3,5potrafi wskazać uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki gospodarczej, umie przewidzieć niektóre konsekwencje budżetowe realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego
4,0potrafi wskazać uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki gospodarczej, umie zidentyfikować i przewidzieć rozmiary konsekwencji budżetowych realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego
4,5potrafi wskazać i dokonać analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych polityki gospodarczej, umie zidentyfikować i przewidzieć rozmiary konsekwencji budżetowych realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego
5,0potrafi przeprowadzić analizę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych polityki gospodarczej, umie zidentyfikować, przewidzieć rozmiary konsekwencji budżetowych realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego oraz uzasadnić sformułowane wnioski
Z_1A_E6_W03
Identyfikuje konsekwencje budżetowe wywołane kosztami obsługi długu publicznego, ma wiedze i rozumie istotę sprzężeń wystepujących między deficytem budżetowym i długiem publicznym a fiskalizmem państwa. Zna cele, funkcje i instrumenty banku centralnego.
2,0nie umie wykorzystać postulatu równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa, nie umie scharakteryzować relacji między dochodami a wydatkami budzetu
3,0zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa, umie scharakteryzować relacje między dochodami a wydatkami budzetu, potrafi wymienić cele i niektóre instrumenty banku centralnego
3,5zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa i potrafi ogólnie określić zależności między dochodami a wydatkami budżetu, umie scharakteryzować relacje między dochodami a wydatkami budzetu, potrafi wymienić cele i instrumenty banku centralnego
4,0zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa i potrafi określić zależności między dochodami a wydatkami budżetu, umie scharakteryzować relacje między dochodami a wydatkami budzetu, zna cele i rozumie mechanizm działania instrumentów banku centralnego
4,5zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa i potrafi określić zależności między dochodami a wydatkami budżetu, umie przeprowadzic analizę wybranych pozycji dochodów i wydatków budzetu, zna cele i świetnie rozumie funkcjonowanie instrumentów banku centralnego
5,0zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa i potrafi określić zależności między dochodami a wydatkami budżetu, umie przeprowadzic analizę wybranych pozycji dochodów i wydatków budzetu, zna cele i świetnie rozumie funkcjonowanie instrumentów banku centralnego omawianych na zajęciach

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E6_U01
Potrafi analizować związki między polityką pieniężno-kredytową banku centralnego a gospodarką.
2,0nie dostrzega związku między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą
3,0dostrzega związek między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą
3,5dostrzega związek między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą, zna mechanizm regulowania przez bank centralny ilości pieniądza na rynku
4,0rozumie istote relacji między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą, zna mechanizmy regulowania przez bank centralny ilości pieniądza na rynku
4,5rozumie istotę związków między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą, zna mechanizmy regulowania przez bank centralny ilości pieniądza na rynku, potrafi wyjaśnić istotę działania poszczególnych instrumentów banku centralnego
5,0rozumie istotę związków łączących ilość pieniądza na rynku z aktywnością gospodarczą, zna mechanizmy regulowania przez bank centralny ilości pieniądza na rynku, potrafi wyjaśnić istotę działania instrumentów banku centralnego prezentowanych na zajęciach
Z_1A_E6_U02
Identyfikuje i potrafi analizować aktywne i pasywne wersje rozwiązań budżetowych
2,0nie potrafi dokonać charakterystyki aktywnych i pasywnych rozwiązań budżetowych
3,0potrafi określić cechy aktywnych i pasywnych rozwiązań budżetowych
3,5potrafi sprawnie określić aktywne i pasywne rozwiązania budżetowe, potrafi oceniać ich wpływ na niektóre obszary gospodarki
4,0analizuje aktywne i pasywne rozwiązania budżetowe, potrafi oceniać ich wpływ na na poszczególne obszary gospodarki
4,5sprawnie analizuje najczęściej prezentowane w literaturze przedmiotu aktywne i pasywne rozwiązania budżetowe, potrafi oceniać ich wpływ na poszczególne obszary gospodarki - podsystemy
5,0sprawnie analizuje prezentowane w literaturze przedmiotu aktywne i pasywne rozwiązania budżetowe, potrafi , bez większych problemów, oceniać ich wpływ na poszczególne obszary gospodarki - podsystemy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E6_K01
Zorientowany i świadomy obserwator relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
2,0Student nie jest świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
3,0Student jest świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
3,5Student jest zorientowanym i świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
4,0Student jest dobrze zorientowanym i świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
4,5Student jest dobrze zorientowanym i świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student jest dobrze zorientowanym i świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Literatura podstawowa

  1. Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2004, IV
  2. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  2. Buchanan J. M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2005
  3. Czapiewski R. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2009
  4. Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2007
  5. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWE, Warszawa, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Produkt krajowy brutto w Polsce, Unii Europejskiej i wybranych krajach świata2
T-A-2Struktura gospodarki krajowej w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sytuacja demograficzna Polski. Pracującyc według sekcji i działaów w długim okresie czasu.3
T-A-3Dochody i wydatki budżetu państwa w wybranych latach okresu 1997-2010. Analiza niektórych pozycji dochodów (wpływy z vat'u i akcyzy) i wydatków (m. in. wydatków - kosztów obsługi długu publicznego)4
T-A-4Deficyt budżetowy. Proces narastania długu publicznego na przykładzie budżetów okresu 2000-2010.3
T-A-5Bezrobocie, inflacja, produkt krajowy brutto jako miary skuteczności polityki gospodarczej państwa.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Polityka gospodarcza - istota, cele. Państwao liberalno-demokratyczne a gospodarka. Ingerencja państwa w sferę wytwarzania, wymiany i podziału dochodów. Doktryna państwa opiekuńczego. Teoria racjonalnych oczekiwań a aktywność państwa.6
T-W-2Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, podsystemy polityki gospodarczej - polityka sektorowa i instrumentalna. Narzędzia realizacji polityki gospodarczej. Funkcje budżetu państwa, polityka fiskalno-budżetowa jako instrument regulacji popytu.5
T-W-3Deficyt budżetowy i dług publiczny a rozwój gospodarczy. Aktywna i pasywna polityka pieniężna. Bank centralny w kreowaniu polityki pieniężno-kredytowej.4
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń4
A-A-3Przygotowanie informacji o wybranych wydarzeniach w krajowej gospodarcej2
A-A-4Studiowanie literatury i artykułów prasowych poświęconych gospodarce.8
A-A-5Przygotowanie do sprawdzianu (zaliczenia)2
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-W-2Studiowanie literatury, raportów ekonomicznych10
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego3
A-W-4Konsultacje dotyczące studiów literaturowych2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E6_W01Objaśnianie istoty polityki gospodarczej, rozpoznawanie celów polityki gospodarczej, identyfikowanie relacji między polityką a gospodarką
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie podstawowych kategorii polityki gospodarczej oraz istoty relacji między państwem a gospodarką
Treści programoweT-W-1Polityka gospodarcza - istota, cele. Państwao liberalno-demokratyczne a gospodarka. Ingerencja państwa w sferę wytwarzania, wymiany i podziału dochodów. Doktryna państwa opiekuńczego. Teoria racjonalnych oczekiwań a aktywność państwa.
T-W-2Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, podsystemy polityki gospodarczej - polityka sektorowa i instrumentalna. Narzędzia realizacji polityki gospodarczej. Funkcje budżetu państwa, polityka fiskalno-budżetowa jako instrument regulacji popytu.
T-A-2Struktura gospodarki krajowej w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sytuacja demograficzna Polski. Pracującyc według sekcji i działaów w długim okresie czasu.
Metody nauczaniaM-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-1wykład informacyjny z prezentacja multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ze sprawdzianu cząstkowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie dostrzega istoty relacji między państwem a gospodarką, nie umie zidentyfikować celów polityki gospodarczej panstwa
3,0dostrzega niektóre relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele polityki gospodarczej panstwa
3,5rozróżnia relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele polityki gospodarczej panstwa
4,0rozróżnia i analitycznie charakteryzuje relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele i niektóre konsekwencje realizowanych celów
4,5rozróżnia i analitycznie charakteryzuje relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele i konsekwencje ich realizacji
5,0rozróżnia i analitycznie charakteryzuje wszystkie omawiane na zajęciach relacje łączące państwo i gospodarkę, umie zidentyfikować cele i konsekwencje gospodarcze projektowanych celów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E6_W02rozróżnia uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju gospodarczego, rozpoznaje budżetowe implikacje elementów państwa minimalnego i socjalnego w praktyce państwa liberalno-demokratycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejetności analizy roli instrumentów polityki gospodarczej w rozwoju gospodarczym
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowych kategorii polityki gospodarczej oraz istoty relacji między państwem a gospodarką
Treści programoweT-W-2Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, podsystemy polityki gospodarczej - polityka sektorowa i instrumentalna. Narzędzia realizacji polityki gospodarczej. Funkcje budżetu państwa, polityka fiskalno-budżetowa jako instrument regulacji popytu.
T-W-3Deficyt budżetowy i dług publiczny a rozwój gospodarczy. Aktywna i pasywna polityka pieniężna. Bank centralny w kreowaniu polityki pieniężno-kredytowej.
T-W-1Polityka gospodarcza - istota, cele. Państwao liberalno-demokratyczne a gospodarka. Ingerencja państwa w sferę wytwarzania, wymiany i podziału dochodów. Doktryna państwa opiekuńczego. Teoria racjonalnych oczekiwań a aktywność państwa.
Metody nauczaniaM-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ze sprawdzianu cząstkowego
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie umie wskazać uwarunkowań polityki gospodarczej, nie potrafi wskazać implikacji budżetowych elementów panstwa minimalnego i socjalnego w praktyce państwa liberalno-demokratycznego
3,0potrafi wskazać uwarunkowania polityki gospodarczej, umie określić niektóre konsekwencje budżetowe realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego
3,5potrafi wskazać uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki gospodarczej, umie przewidzieć niektóre konsekwencje budżetowe realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego
4,0potrafi wskazać uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki gospodarczej, umie zidentyfikować i przewidzieć rozmiary konsekwencji budżetowych realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego
4,5potrafi wskazać i dokonać analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych polityki gospodarczej, umie zidentyfikować i przewidzieć rozmiary konsekwencji budżetowych realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego
5,0potrafi przeprowadzić analizę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych polityki gospodarczej, umie zidentyfikować, przewidzieć rozmiary konsekwencji budżetowych realizowanych w praktyce elementów panstwa minimalnego i socjalnego oraz uzasadnić sformułowane wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E6_W03Identyfikuje konsekwencje budżetowe wywołane kosztami obsługi długu publicznego, ma wiedze i rozumie istotę sprzężeń wystepujących między deficytem budżetowym i długiem publicznym a fiskalizmem państwa. Zna cele, funkcje i instrumenty banku centralnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-3Poznanie istoty i konsekwencji budżetowych dokonywanych wyborów społecznych
C-2Wykształcenie umiejetności analizy roli instrumentów polityki gospodarczej w rozwoju gospodarczym
Treści programoweT-A-5Bezrobocie, inflacja, produkt krajowy brutto jako miary skuteczności polityki gospodarczej państwa.
T-A-2Struktura gospodarki krajowej w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sytuacja demograficzna Polski. Pracującyc według sekcji i działaów w długim okresie czasu.
T-A-4Deficyt budżetowy. Proces narastania długu publicznego na przykładzie budżetów okresu 2000-2010.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ze sprawdzianu cząstkowego
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie umie wykorzystać postulatu równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa, nie umie scharakteryzować relacji między dochodami a wydatkami budzetu
3,0zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa, umie scharakteryzować relacje między dochodami a wydatkami budzetu, potrafi wymienić cele i niektóre instrumenty banku centralnego
3,5zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa i potrafi ogólnie określić zależności między dochodami a wydatkami budżetu, umie scharakteryzować relacje między dochodami a wydatkami budzetu, potrafi wymienić cele i instrumenty banku centralnego
4,0zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa i potrafi określić zależności między dochodami a wydatkami budżetu, umie scharakteryzować relacje między dochodami a wydatkami budzetu, zna cele i rozumie mechanizm działania instrumentów banku centralnego
4,5zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa i potrafi określić zależności między dochodami a wydatkami budżetu, umie przeprowadzic analizę wybranych pozycji dochodów i wydatków budzetu, zna cele i świetnie rozumie funkcjonowanie instrumentów banku centralnego
5,0zna zasadę równowagi bilansowej w badaniu problemu budżetu panstwa i potrafi określić zależności między dochodami a wydatkami budżetu, umie przeprowadzic analizę wybranych pozycji dochodów i wydatków budzetu, zna cele i świetnie rozumie funkcjonowanie instrumentów banku centralnego omawianych na zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E6_U01Potrafi analizować związki między polityką pieniężno-kredytową banku centralnego a gospodarką.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejetności analizy roli instrumentów polityki gospodarczej w rozwoju gospodarczym
C-3Poznanie istoty i konsekwencji budżetowych dokonywanych wyborów społecznych
Treści programoweT-W-2Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, podsystemy polityki gospodarczej - polityka sektorowa i instrumentalna. Narzędzia realizacji polityki gospodarczej. Funkcje budżetu państwa, polityka fiskalno-budżetowa jako instrument regulacji popytu.
T-W-3Deficyt budżetowy i dług publiczny a rozwój gospodarczy. Aktywna i pasywna polityka pieniężna. Bank centralny w kreowaniu polityki pieniężno-kredytowej.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ze sprawdzianu cząstkowego
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie dostrzega związku między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą
3,0dostrzega związek między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą
3,5dostrzega związek między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą, zna mechanizm regulowania przez bank centralny ilości pieniądza na rynku
4,0rozumie istote relacji między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą, zna mechanizmy regulowania przez bank centralny ilości pieniądza na rynku
4,5rozumie istotę związków między ilością pieniądza na rynku a aktywnością gospodarczą, zna mechanizmy regulowania przez bank centralny ilości pieniądza na rynku, potrafi wyjaśnić istotę działania poszczególnych instrumentów banku centralnego
5,0rozumie istotę związków łączących ilość pieniądza na rynku z aktywnością gospodarczą, zna mechanizmy regulowania przez bank centralny ilości pieniądza na rynku, potrafi wyjaśnić istotę działania instrumentów banku centralnego prezentowanych na zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E6_U02Identyfikuje i potrafi analizować aktywne i pasywne wersje rozwiązań budżetowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejetności analizy roli instrumentów polityki gospodarczej w rozwoju gospodarczym
C-3Poznanie istoty i konsekwencji budżetowych dokonywanych wyborów społecznych
Treści programoweT-W-3Deficyt budżetowy i dług publiczny a rozwój gospodarczy. Aktywna i pasywna polityka pieniężna. Bank centralny w kreowaniu polityki pieniężno-kredytowej.
T-W-2Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, podsystemy polityki gospodarczej - polityka sektorowa i instrumentalna. Narzędzia realizacji polityki gospodarczej. Funkcje budżetu państwa, polityka fiskalno-budżetowa jako instrument regulacji popytu.
T-A-4Deficyt budżetowy. Proces narastania długu publicznego na przykładzie budżetów okresu 2000-2010.
Metody nauczaniaM-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi dokonać charakterystyki aktywnych i pasywnych rozwiązań budżetowych
3,0potrafi określić cechy aktywnych i pasywnych rozwiązań budżetowych
3,5potrafi sprawnie określić aktywne i pasywne rozwiązania budżetowe, potrafi oceniać ich wpływ na niektóre obszary gospodarki
4,0analizuje aktywne i pasywne rozwiązania budżetowe, potrafi oceniać ich wpływ na na poszczególne obszary gospodarki
4,5sprawnie analizuje najczęściej prezentowane w literaturze przedmiotu aktywne i pasywne rozwiązania budżetowe, potrafi oceniać ich wpływ na poszczególne obszary gospodarki - podsystemy
5,0sprawnie analizuje prezentowane w literaturze przedmiotu aktywne i pasywne rozwiązania budżetowe, potrafi , bez większych problemów, oceniać ich wpływ na poszczególne obszary gospodarki - podsystemy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E6_K01Zorientowany i świadomy obserwator relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Poznanie istoty i konsekwencji budżetowych dokonywanych wyborów społecznych
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowych kategorii polityki gospodarczej oraz istoty relacji między państwem a gospodarką
C-2Wykształcenie umiejetności analizy roli instrumentów polityki gospodarczej w rozwoju gospodarczym
Treści programoweT-A-5Bezrobocie, inflacja, produkt krajowy brutto jako miary skuteczności polityki gospodarczej państwa.
T-W-2Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, podsystemy polityki gospodarczej - polityka sektorowa i instrumentalna. Narzędzia realizacji polityki gospodarczej. Funkcje budżetu państwa, polityka fiskalno-budżetowa jako instrument regulacji popytu.
T-W-1Polityka gospodarcza - istota, cele. Państwao liberalno-demokratyczne a gospodarka. Ingerencja państwa w sferę wytwarzania, wymiany i podziału dochodów. Doktryna państwa opiekuńczego. Teoria racjonalnych oczekiwań a aktywność państwa.
T-W-3Deficyt budżetowy i dług publiczny a rozwój gospodarczy. Aktywna i pasywna polityka pieniężna. Bank centralny w kreowaniu polityki pieniężno-kredytowej.
Metody nauczaniaM-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ze sprawdzianu cząstkowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
3,0Student jest świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
3,5Student jest zorientowanym i świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
4,0Student jest dobrze zorientowanym i świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką
4,5Student jest dobrze zorientowanym i świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student jest dobrze zorientowanym i świadomym obserwatorem relacji wzajemnych między państwem a gospodarką; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń