Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Śpiewak-Szyjka <monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie wiedzy: student posiada wiadomości z zakresu prawa nieruchomości i rynku nieruchomości
W-2Wymagania w zakresie umiejętności: student potrafi posługiwać się aktami prawnymi w zakresie koniecznym dla ekonomistów
W-3Wymagania w zakresie kompetencji: student potrafi pracować w grupie, samodzielnie opracować wskazany problem i formułować wnioski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych i etycznych zawodu rzeczoznawcy majątkowego
C-2Zapoznanie z istotą, celem i funkcjami wyceny oraz sposobami szacowania różnych rodzajów wartości nieruchomości
C-3Wskazanie znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcie rzeczoznawstwa majątkowego i status prawny rzeczoznawcy majątkowego2
T-W-2Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego2
T-W-3Standardy zawodowe i etyka w zawodzie rzczoznawcy majatkowego2
T-W-4Pojęcie wartości i ceny nieruchomości. Rodzaje wartości nieruchomości3
T-W-5Cele, istota i funkcje wyceny2
T-W-6Klasyfikacja podejść, metod i technik wyceny nieruchomości w Polsce (podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane). Teoria i praktyka13
T-W-7Czynniki decydujące o wartości nieruchomości3
T-W-8Operat szunkowy, wyciąg z operatu szacunkwego3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zajęć (przegląd literatury i aktów prawnych)5
A-W-3Rozwiązywanie zadań10
A-W-4Przygotowanie do kolokwium15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody problemowe - wykład konwersatoryjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-3Metoday praktyczne - rozwiązywanie zadań związanych z podstawami wyceny nieruchomości

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F - ocena zadań
S-2Ocena formująca: F - ocena wypowiedzi ustnej sprawdzająca wiedzę z teorii i praktyki wyceny
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie zajęć na podstawie oceny zadań i oceny wypowiedzi ustnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O11_W01
zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego
Z_1A_W01, Z_1A_W10S1A_W01, S1A_W07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-2, S-3
Z_1A_O11_W02
definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości
Z_1A_W01S1A_W01C-2, C-3T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-2, S-3
Z_1A_O11_W03
objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny
Z_1A_W01S1A_W01C-3T-W-7, T-W-8M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O11_U01
prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości
Z_1A_U16S1A_U05C-2T-W-6M-1, M-2S-2, S-3
Z_1A_O11_U02
oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości
Z_1A_U01, Z_1A_U17S1A_U01, S1A_U06C-2T-W-6M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O11_K01
świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej
Z_1A_K04, Z_1A_K08S1A_K04C-3T-W-1, T-W-8, T-W-2M-1S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O11_W01
zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego
2,0nie zna statusu prawnego oraz praw i obowiązków rzeczoznawcy majątkowego, a także standardów zawodowych i zasad etyki obowiazujących w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego
3,0zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu dostatecznym
3,5zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu dobrym
4,5zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu więcej niż dobrym
5,0zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_O11_W02
definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości
2,0nie definiuje pojęcia wartości i rodzajów wartości nieruchomości oraz celów i funkcji wyceny nieruchomości
3,0definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu dobrym
4,5definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu więcej niz dobrym
5,0definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_O11_W03
objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny
2,0nie zna czynników decydujących o wartości nieruchomości oraz faktów przesądzających o konieczności dokumentowania procesu wyceny
3,0objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu dostatecznym
3,5objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu dobrym
4,5objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu więcej niż dobrym
5,0objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O11_U01
prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości
2,0nie potrafi zaprezentować podejść, metod i technik wyceny nieruchomości
3,0prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu dobrym
4,5prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_O11_U02
oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości
2,0nie oblicza zadań z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości
3,0oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu dobrym
4,5oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O11_K01
świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej
2,0brak świadomości znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej
3,0świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu dostatecznym
3,5świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu dobrym
4,5świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu więcej niż dorym
5,0świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Wilkowska-Kołakowska D., Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe, Lexis Nexis, Warszawa, 2010
  2. Cymerman R., Hopfer A., System, zasady i procedury wyceny nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 2010
  3. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile warta jest nieruchomość?, Poltext, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. xxx, Wycena, Educaterra, Olsztyn, 2011, Kwartalnik
  2. xxx, Rzeczoznawca majątkowy, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzczoznawców Majątkowych, Warszawa, 2011, Kwartalnik

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie rzeczoznawstwa majątkowego i status prawny rzeczoznawcy majątkowego2
T-W-2Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego2
T-W-3Standardy zawodowe i etyka w zawodzie rzczoznawcy majatkowego2
T-W-4Pojęcie wartości i ceny nieruchomości. Rodzaje wartości nieruchomości3
T-W-5Cele, istota i funkcje wyceny2
T-W-6Klasyfikacja podejść, metod i technik wyceny nieruchomości w Polsce (podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane). Teoria i praktyka13
T-W-7Czynniki decydujące o wartości nieruchomości3
T-W-8Operat szunkowy, wyciąg z operatu szacunkwego3
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zajęć (przegląd literatury i aktów prawnych)5
A-W-3Rozwiązywanie zadań10
A-W-4Przygotowanie do kolokwium15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O11_W01zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych i etycznych zawodu rzeczoznawcy majątkowego
Treści programoweT-W-1Pojęcie rzeczoznawstwa majątkowego i status prawny rzeczoznawcy majątkowego
T-W-2Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego
T-W-3Standardy zawodowe i etyka w zawodzie rzczoznawcy majatkowego
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład konwersatoryjny w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - ocena wypowiedzi ustnej sprawdzająca wiedzę z teorii i praktyki wyceny
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie zajęć na podstawie oceny zadań i oceny wypowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna statusu prawnego oraz praw i obowiązków rzeczoznawcy majątkowego, a także standardów zawodowych i zasad etyki obowiazujących w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego
3,0zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu dostatecznym
3,5zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu dobrym
4,5zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu więcej niż dobrym
5,0zna status prawny oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, a także standardy zawodowe i zasady etyki obowiazujące w zawodzie rzeczoznawcy majatkowego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O11_W02definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z istotą, celem i funkcjami wyceny oraz sposobami szacowania różnych rodzajów wartości nieruchomości
C-3Wskazanie znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej
Treści programoweT-W-4Pojęcie wartości i ceny nieruchomości. Rodzaje wartości nieruchomości
T-W-5Cele, istota i funkcje wyceny
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład konwersatoryjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - ocena wypowiedzi ustnej sprawdzająca wiedzę z teorii i praktyki wyceny
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie zajęć na podstawie oceny zadań i oceny wypowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie definiuje pojęcia wartości i rodzajów wartości nieruchomości oraz celów i funkcji wyceny nieruchomości
3,0definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu dobrym
4,5definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu więcej niz dobrym
5,0definiuje pojęcie wartości i rodzaje wartości nieruchomości oraz cele i funkcje wyceny nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O11_W03objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-3Wskazanie znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej
Treści programoweT-W-7Czynniki decydujące o wartości nieruchomości
T-W-8Operat szunkowy, wyciąg z operatu szacunkwego
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład konwersatoryjny w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - ocena wypowiedzi ustnej sprawdzająca wiedzę z teorii i praktyki wyceny
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie zajęć na podstawie oceny zadań i oceny wypowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna czynników decydujących o wartości nieruchomości oraz faktów przesądzających o konieczności dokumentowania procesu wyceny
3,0objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu dostatecznym
3,5objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu dobrym
4,5objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu więcej niż dobrym
5,0objaśnia czynniki decydujące o wartości nieruchomości oraz konieczność dokumentowania procesu wyceny w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O11_U01prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z istotą, celem i funkcjami wyceny oraz sposobami szacowania różnych rodzajów wartości nieruchomości
Treści programoweT-W-6Klasyfikacja podejść, metod i technik wyceny nieruchomości w Polsce (podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane). Teoria i praktyka
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład konwersatoryjny w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - ocena wypowiedzi ustnej sprawdzająca wiedzę z teorii i praktyki wyceny
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie zajęć na podstawie oceny zadań i oceny wypowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi zaprezentować podejść, metod i technik wyceny nieruchomości
3,0prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu dobrym
4,5prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0prezentuje podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O11_U02oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z istotą, celem i funkcjami wyceny oraz sposobami szacowania różnych rodzajów wartości nieruchomości
Treści programoweT-W-6Klasyfikacja podejść, metod i technik wyceny nieruchomości w Polsce (podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane). Teoria i praktyka
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-3Metoday praktyczne - rozwiązywanie zadań związanych z podstawami wyceny nieruchomości
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F - ocena zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie oblicza zadań z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości
3,0oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu dobrym
4,5oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0oblicza zadania z zakresu podstaw szacowania wartości nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O11_K01świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-3Wskazanie znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej
Treści programoweT-W-1Pojęcie rzeczoznawstwa majątkowego i status prawny rzeczoznawcy majątkowego
T-W-8Operat szunkowy, wyciąg z operatu szacunkwego
T-W-2Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład konwersatoryjny w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F - ocena wypowiedzi ustnej sprawdzająca wiedzę z teorii i praktyki wyceny
S-3Ocena podsumowująca: P - zaliczenie zajęć na podstawie oceny zadań i oceny wypowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak świadomości znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej
3,0świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu dostatecznym
3,5świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu dobrym
4,5świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu więcej niż dorym
5,0świadomy znaczenia zawodu rzeczoznawcy majątkowego i efektów jego pracy w gospodarce rynkowej w stopniu bardzo dobrym