Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy makroekonomii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy makroekonomii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Myszczyszyn <Janusz.Myszczyszyn@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu matematyki i mikroekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w społeczeństwie
C-2Opanowanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do interpretowania procesów gospodarczych
C-3Zrozumienie i opanowanie umiejętności analizowania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w gospodarce
C-4Opanowanie umiejętności wyjaśniania konsekwencji prowadzonej polityki gospodarczej i jej oceny

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Popytowy model równowagi rynku dóbr. Wpływ podatków i handlu zagranicznego na równowagę rynkową w modelu keynesowskim4
T-A-2Pojęcie i rodzaje bezrobocia. Metody przeciwdziałania bezrobociu w koncepcji neoklasycznej i keynesowskiej3
T-A-3Pojęcie i przyczyny powstawania inflacji jako zjawiska pieniężnego i realnego. Metody przeciwdziałania inflacji w systemie polityki ekonomicznej4
T-A-4Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz mierniki ich oceny. Postęp techniczny i technologiczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacj4
15
wykłady
T-W-1Metody pomiaru produktu krajowego brutto w gospodarce autarkicznej i otwartej. Dochód narodowy i mierniki pochodne jako kryteria poziomu życia2
T-W-2Pieniądz i system finansowy w gospodarce rynkowej. Stopa procentowa jako cena pieniądza równoważąca rynek pieniężny4
T-W-3Relacja rynku dóbr i rynku pieniężnego decydująca o wielkości zagregowanego popytu w gospodarce. Zachowanie się gospodarki w krótkim i długim okresie w kontekście równowagi trzech rynków4
T-W-4Kurs walutowy. Polityka kursowa i bilans płatniczy gospodarki. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w audytoriach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć, w tym czytanie pogłębionej literatury przedmiotu6
A-A-3Przygotowanie do kolokwiów5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia audytoriów3
A-A-5Zaliczenie audytoriów1
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów6
A-W-4Zaliczenie wykładów2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny z prezentacja multimedialną
M-2Objaśnienie i dyskusja dydaktyczna
M-3Studia przypadków
M-4Analizowanie problemów ekonomicznych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do poszczególnych zajęć
S-2Ocena formująca: Ocena umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w trakcie ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-4Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
S-5Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-6Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
S-7Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E2_W01
Zna podstawowe pojęcia i zjawiska makroekonomiczne oraz potrafi je scharakteryzować
Z_1A_W15, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W11C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-4, M-3S-1, S-3, S-5, S-7, S-6
Z_1A_E2_W02
Ma wiedzę na temat instrumentów polityki ekonomicznej
Z_1A_W03, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-3, S-7, S-5, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E2_U01
Interpretowanie zjawisk i procesów gospodarczych
Z_1A_U14, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U03C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-1, M-4, M-3S-2, S-4, S-6, S-1, S-3, S-7, S-5
Z_1A_E2_U02
Analizuje związki przyczynowo-skutkowe zachodzące we współczesnych gospodarkach
Z_1A_U14, Z_1A_U04S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-3, M-1, M-4S-5, S-3, S-4, S-2, S-7, S-6, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E2_K01
Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i wyraża oceny stosowanego instrumentarium
Z_1A_K01, Z_1A_K02S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06C-2, C-1, C-3, C-4T-A-3, T-W-3, T-A-1, T-W-1, T-A-2, T-W-2, T-W-4, T-A-4M-2, M-3, M-1, M-4S-3, S-7, S-5, S-6, S-4, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E2_W01
Zna podstawowe pojęcia i zjawiska makroekonomiczne oraz potrafi je scharakteryzować
2,0Student nie zna podstawowych pojęć ani zjawisk makroekonomicznych
3,0Student zna podstawowe pojęcia makroekonomiczne wskazane w treściach programowych i potrafi je zdefiniować
3,5Student ma wiedzę na temat pojęć i zjawisk makroekonomicznych wskazanych w treściach programowych, potrafi je zdefiniować i zidentyfikować ich przyczyny
4,0Student w stopniu dobrym opanował rozszerzoną wiedzę makroekonomiczną, związki przyczynowo-skutkowe występujące w gospodarce
4,5Student ma wiedzę pogłębioną w zakresie wybranych zjawisk makroekonomicznych i ich skutków dla gospodarki
5,0Student bardzo dobrze porusza się w problematyce makroekonomicznej, potrafi zdefiniować wszystkie pojęcia wskazane w treściach programowych, ma wiedzę na temat zwiazków przyczynowo-skutkowych zachodzących w gospodarce i potrafi je odnieść do bieżącej sytuacji
Z_1A_E2_W02
Ma wiedzę na temat instrumentów polityki ekonomicznej
2,0Student nie potrafi wymienić instrumentów polityki gospodarczej w tym fiskalnej i monetarnej
3,0Student zna podstawowe rodzaje polityki ekonomicznej i ich instrumentarium
3,5Student ma wiedzę na temat polityki budżetowej i pieniężnej, stosowanych instrumentów oraz ich efektów dla gospodarki
4,0Student w stopniu dobrym opanował rozszerzoną wiedzę makroekonomiczną, zna konsekwencje prowadzonej polityki gospodarczej
4,5Student ma wiedzę pogłębioną w zakresie wybranych kategorii makroekonomicznych i jest zainteresowany jej poszerzaniem
5,0Student bardzo dobrze porusza się w problematyce makroekonomicznej, potrafi zdefiniować wszystkie pojęcia wskazane w treściach programowych, ma wiedzę na temat wszystkich instrumentów polityki fiskalnej i monetarnej ma wiedzę wykraczajacą poza materiał programowy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E2_U01
Interpretowanie zjawisk i procesów gospodarczych
2,0Student nie potrafi interpretować zjawisk i procesów gospodarczych
3,0Student potrafi interpretować w sposób ogólny zjawiska i procesy gospodarcze
3,5Student potrafi interpretować w sposób szczegółowy zjawiska i procesy gospodarcze
4,0Student potrafi interpretować w sposób pogłębiony zjawiska i procesy gospodarcze
4,5Student potrafi szczegółowo interpretować zjawiska i procesy gospodarcze wymagane na przedmiocie oraz odnosić je do rzeczywistości gospodarczej
5,0Student potrafi szczegółowo interpretować zjawiska i procesy gospodarcze, odnosić je do rzeczywistości gospodarczej i wskazywać możliwe konsekwencje z uwagi na bieżące problemy gospodarcze
Z_1A_E2_U02
Analizuje związki przyczynowo-skutkowe zachodzące we współczesnych gospodarkach
2,0Student nie potrafi przeanalizować związków przyczynowo-skutkowych zachodzących we współczesnych gospodarkach
3,0Student potrafi dokonać analizy podstawowych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących we współczesnych gospodarkach
3,5Student potrafi dokonać analizy podstawowych związków przyczynowo-skutkowych współczesnych zjawisk gospodarczych w aspekcie prowadzonej polityki makroekonomicznej
4,0Student potrafi przeprowadzić analizę zjawisk gospodarczych pod kątem przyczyn i skutków oraz nakreślić możliwy wachlarz wspierających instrumentów polityki gospodarczej
4,5Student potrafi przeprowadzić analizę zjawisk gospodarczych pod kątem przyczyn i skutków, nakreślić możliwy wachlarz wspierających instrumentów polityki gospodarczej oraz potrafi ocenić prowadzona politykę
5,0Student potrafi przeprowadzić analizę zjawisk gospodarczych pod kątem przyczyn i skutków, nakreślić możliwy wachlarz wspierających instrumentów polityki gospodarczej oraz potrafi ocenić prowadzona politykę, a także sam doszukuje się zależności pomiędzy zjawiskami gospodarczymi, a ich przyczynami i skutkami

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E2_K01
Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i wyraża oceny stosowanego instrumentarium
2,0Student nie jest świadomy roli polityki makroekonomicznej w gospodarce i nie jest w stanie ocenić jej narzędzi
3,0Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych
3,5Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i ocenia niektóre z jej instrumentów
4,0Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i wyraża oceny dotyczące możliwych form i narzędzi polityki gospodarczej
4,5Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i wyraża oceny stosowanego w praktyce gospodarczej instrumentarium
5,0Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i wyraża oceny stosowanego w praktyce gospodarczej instrumentarium, potrafi takze merytorycznie polemizować w trakcie pracy w grupie i przekonywać do swoich racji

Literatura podstawowa

  1. Begg D., Dornbush R, Fischer S., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2010
  2. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2010
  3. Kordalska A., Lechman E., Olczyk M., Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach, CeDeWu, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma ekonomiczne, Ekonomista, Bank i Kredyt, Gospodarka Narodowa itp., 2011
  2. wortale ekonomiczne, www.nbp.pl, www.nbportal.pl, www.mf.gov.pl, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Popytowy model równowagi rynku dóbr. Wpływ podatków i handlu zagranicznego na równowagę rynkową w modelu keynesowskim4
T-A-2Pojęcie i rodzaje bezrobocia. Metody przeciwdziałania bezrobociu w koncepcji neoklasycznej i keynesowskiej3
T-A-3Pojęcie i przyczyny powstawania inflacji jako zjawiska pieniężnego i realnego. Metody przeciwdziałania inflacji w systemie polityki ekonomicznej4
T-A-4Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz mierniki ich oceny. Postęp techniczny i technologiczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacj4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody pomiaru produktu krajowego brutto w gospodarce autarkicznej i otwartej. Dochód narodowy i mierniki pochodne jako kryteria poziomu życia2
T-W-2Pieniądz i system finansowy w gospodarce rynkowej. Stopa procentowa jako cena pieniądza równoważąca rynek pieniężny4
T-W-3Relacja rynku dóbr i rynku pieniężnego decydująca o wielkości zagregowanego popytu w gospodarce. Zachowanie się gospodarki w krótkim i długim okresie w kontekście równowagi trzech rynków4
T-W-4Kurs walutowy. Polityka kursowa i bilans płatniczy gospodarki. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w audytoriach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć, w tym czytanie pogłębionej literatury przedmiotu6
A-A-3Przygotowanie do kolokwiów5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia audytoriów3
A-A-5Zaliczenie audytoriów1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów6
A-W-4Zaliczenie wykładów2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E2_W01Zna podstawowe pojęcia i zjawiska makroekonomiczne oraz potrafi je scharakteryzować
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w społeczeństwie
Treści programoweT-W-1Metody pomiaru produktu krajowego brutto w gospodarce autarkicznej i otwartej. Dochód narodowy i mierniki pochodne jako kryteria poziomu życia
T-W-2Pieniądz i system finansowy w gospodarce rynkowej. Stopa procentowa jako cena pieniądza równoważąca rynek pieniężny
T-W-3Relacja rynku dóbr i rynku pieniężnego decydująca o wielkości zagregowanego popytu w gospodarce. Zachowanie się gospodarki w krótkim i długim okresie w kontekście równowagi trzech rynków
T-W-4Kurs walutowy. Polityka kursowa i bilans płatniczy gospodarki. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej
T-A-1Popytowy model równowagi rynku dóbr. Wpływ podatków i handlu zagranicznego na równowagę rynkową w modelu keynesowskim
T-A-2Pojęcie i rodzaje bezrobocia. Metody przeciwdziałania bezrobociu w koncepcji neoklasycznej i keynesowskiej
T-A-3Pojęcie i przyczyny powstawania inflacji jako zjawiska pieniężnego i realnego. Metody przeciwdziałania inflacji w systemie polityki ekonomicznej
T-A-4Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz mierniki ich oceny. Postęp techniczny i technologiczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacj
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny z prezentacja multimedialną
M-2Objaśnienie i dyskusja dydaktyczna
M-4Analizowanie problemów ekonomicznych
M-3Studia przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do poszczególnych zajęć
S-3Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-5Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-7Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
S-6Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć ani zjawisk makroekonomicznych
3,0Student zna podstawowe pojęcia makroekonomiczne wskazane w treściach programowych i potrafi je zdefiniować
3,5Student ma wiedzę na temat pojęć i zjawisk makroekonomicznych wskazanych w treściach programowych, potrafi je zdefiniować i zidentyfikować ich przyczyny
4,0Student w stopniu dobrym opanował rozszerzoną wiedzę makroekonomiczną, związki przyczynowo-skutkowe występujące w gospodarce
4,5Student ma wiedzę pogłębioną w zakresie wybranych zjawisk makroekonomicznych i ich skutków dla gospodarki
5,0Student bardzo dobrze porusza się w problematyce makroekonomicznej, potrafi zdefiniować wszystkie pojęcia wskazane w treściach programowych, ma wiedzę na temat zwiazków przyczynowo-skutkowych zachodzących w gospodarce i potrafi je odnieść do bieżącej sytuacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E2_W02Ma wiedzę na temat instrumentów polityki ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w społeczeństwie
Treści programoweT-W-1Metody pomiaru produktu krajowego brutto w gospodarce autarkicznej i otwartej. Dochód narodowy i mierniki pochodne jako kryteria poziomu życia
T-W-2Pieniądz i system finansowy w gospodarce rynkowej. Stopa procentowa jako cena pieniądza równoważąca rynek pieniężny
T-W-3Relacja rynku dóbr i rynku pieniężnego decydująca o wielkości zagregowanego popytu w gospodarce. Zachowanie się gospodarki w krótkim i długim okresie w kontekście równowagi trzech rynków
T-W-4Kurs walutowy. Polityka kursowa i bilans płatniczy gospodarki. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej
T-A-1Popytowy model równowagi rynku dóbr. Wpływ podatków i handlu zagranicznego na równowagę rynkową w modelu keynesowskim
T-A-2Pojęcie i rodzaje bezrobocia. Metody przeciwdziałania bezrobociu w koncepcji neoklasycznej i keynesowskiej
T-A-3Pojęcie i przyczyny powstawania inflacji jako zjawiska pieniężnego i realnego. Metody przeciwdziałania inflacji w systemie polityki ekonomicznej
T-A-4Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz mierniki ich oceny. Postęp techniczny i technologiczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacj
Metody nauczaniaM-4Analizowanie problemów ekonomicznych
M-2Objaśnienie i dyskusja dydaktyczna
M-3Studia przypadków
M-1Wykład konwersatoryjny z prezentacja multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do poszczególnych zajęć
S-3Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-7Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
S-5Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-6Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić instrumentów polityki gospodarczej w tym fiskalnej i monetarnej
3,0Student zna podstawowe rodzaje polityki ekonomicznej i ich instrumentarium
3,5Student ma wiedzę na temat polityki budżetowej i pieniężnej, stosowanych instrumentów oraz ich efektów dla gospodarki
4,0Student w stopniu dobrym opanował rozszerzoną wiedzę makroekonomiczną, zna konsekwencje prowadzonej polityki gospodarczej
4,5Student ma wiedzę pogłębioną w zakresie wybranych kategorii makroekonomicznych i jest zainteresowany jej poszerzaniem
5,0Student bardzo dobrze porusza się w problematyce makroekonomicznej, potrafi zdefiniować wszystkie pojęcia wskazane w treściach programowych, ma wiedzę na temat wszystkich instrumentów polityki fiskalnej i monetarnej ma wiedzę wykraczajacą poza materiał programowy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E2_U01Interpretowanie zjawisk i procesów gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w społeczeństwie
C-2Opanowanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do interpretowania procesów gospodarczych
Treści programoweT-W-1Metody pomiaru produktu krajowego brutto w gospodarce autarkicznej i otwartej. Dochód narodowy i mierniki pochodne jako kryteria poziomu życia
T-W-2Pieniądz i system finansowy w gospodarce rynkowej. Stopa procentowa jako cena pieniądza równoważąca rynek pieniężny
T-W-3Relacja rynku dóbr i rynku pieniężnego decydująca o wielkości zagregowanego popytu w gospodarce. Zachowanie się gospodarki w krótkim i długim okresie w kontekście równowagi trzech rynków
T-W-4Kurs walutowy. Polityka kursowa i bilans płatniczy gospodarki. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej
T-A-1Popytowy model równowagi rynku dóbr. Wpływ podatków i handlu zagranicznego na równowagę rynkową w modelu keynesowskim
T-A-2Pojęcie i rodzaje bezrobocia. Metody przeciwdziałania bezrobociu w koncepcji neoklasycznej i keynesowskiej
T-A-3Pojęcie i przyczyny powstawania inflacji jako zjawiska pieniężnego i realnego. Metody przeciwdziałania inflacji w systemie polityki ekonomicznej
T-A-4Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz mierniki ich oceny. Postęp techniczny i technologiczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacj
Metody nauczaniaM-2Objaśnienie i dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład konwersatoryjny z prezentacja multimedialną
M-4Analizowanie problemów ekonomicznych
M-3Studia przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w trakcie ćwiczeń audytoryjnych
S-4Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
S-6Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do poszczególnych zajęć
S-3Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-7Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
S-5Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi interpretować zjawisk i procesów gospodarczych
3,0Student potrafi interpretować w sposób ogólny zjawiska i procesy gospodarcze
3,5Student potrafi interpretować w sposób szczegółowy zjawiska i procesy gospodarcze
4,0Student potrafi interpretować w sposób pogłębiony zjawiska i procesy gospodarcze
4,5Student potrafi szczegółowo interpretować zjawiska i procesy gospodarcze wymagane na przedmiocie oraz odnosić je do rzeczywistości gospodarczej
5,0Student potrafi szczegółowo interpretować zjawiska i procesy gospodarcze, odnosić je do rzeczywistości gospodarczej i wskazywać możliwe konsekwencje z uwagi na bieżące problemy gospodarcze
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E2_U02Analizuje związki przyczynowo-skutkowe zachodzące we współczesnych gospodarkach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Opanowanie umiejętności wyjaśniania konsekwencji prowadzonej polityki gospodarczej i jej oceny
C-2Opanowanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do interpretowania procesów gospodarczych
C-3Zrozumienie i opanowanie umiejętności analizowania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w gospodarce
Treści programoweT-W-1Metody pomiaru produktu krajowego brutto w gospodarce autarkicznej i otwartej. Dochód narodowy i mierniki pochodne jako kryteria poziomu życia
T-W-2Pieniądz i system finansowy w gospodarce rynkowej. Stopa procentowa jako cena pieniądza równoważąca rynek pieniężny
T-W-3Relacja rynku dóbr i rynku pieniężnego decydująca o wielkości zagregowanego popytu w gospodarce. Zachowanie się gospodarki w krótkim i długim okresie w kontekście równowagi trzech rynków
T-W-4Kurs walutowy. Polityka kursowa i bilans płatniczy gospodarki. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej
T-A-1Popytowy model równowagi rynku dóbr. Wpływ podatków i handlu zagranicznego na równowagę rynkową w modelu keynesowskim
T-A-2Pojęcie i rodzaje bezrobocia. Metody przeciwdziałania bezrobociu w koncepcji neoklasycznej i keynesowskiej
T-A-3Pojęcie i przyczyny powstawania inflacji jako zjawiska pieniężnego i realnego. Metody przeciwdziałania inflacji w systemie polityki ekonomicznej
T-A-4Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz mierniki ich oceny. Postęp techniczny i technologiczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacj
Metody nauczaniaM-2Objaśnienie i dyskusja dydaktyczna
M-3Studia przypadków
M-1Wykład konwersatoryjny z prezentacja multimedialną
M-4Analizowanie problemów ekonomicznych
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-3Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-4Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
S-2Ocena formująca: Ocena umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w trakcie ćwiczeń audytoryjnych
S-7Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
S-6Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do poszczególnych zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przeanalizować związków przyczynowo-skutkowych zachodzących we współczesnych gospodarkach
3,0Student potrafi dokonać analizy podstawowych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących we współczesnych gospodarkach
3,5Student potrafi dokonać analizy podstawowych związków przyczynowo-skutkowych współczesnych zjawisk gospodarczych w aspekcie prowadzonej polityki makroekonomicznej
4,0Student potrafi przeprowadzić analizę zjawisk gospodarczych pod kątem przyczyn i skutków oraz nakreślić możliwy wachlarz wspierających instrumentów polityki gospodarczej
4,5Student potrafi przeprowadzić analizę zjawisk gospodarczych pod kątem przyczyn i skutków, nakreślić możliwy wachlarz wspierających instrumentów polityki gospodarczej oraz potrafi ocenić prowadzona politykę
5,0Student potrafi przeprowadzić analizę zjawisk gospodarczych pod kątem przyczyn i skutków, nakreślić możliwy wachlarz wspierających instrumentów polityki gospodarczej oraz potrafi ocenić prowadzona politykę, a także sam doszukuje się zależności pomiędzy zjawiskami gospodarczymi, a ich przyczynami i skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E2_K01Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i wyraża oceny stosowanego instrumentarium
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Opanowanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do interpretowania procesów gospodarczych
C-1Zrozumienie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w społeczeństwie
C-3Zrozumienie i opanowanie umiejętności analizowania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w gospodarce
C-4Opanowanie umiejętności wyjaśniania konsekwencji prowadzonej polityki gospodarczej i jej oceny
Treści programoweT-A-3Pojęcie i przyczyny powstawania inflacji jako zjawiska pieniężnego i realnego. Metody przeciwdziałania inflacji w systemie polityki ekonomicznej
T-W-3Relacja rynku dóbr i rynku pieniężnego decydująca o wielkości zagregowanego popytu w gospodarce. Zachowanie się gospodarki w krótkim i długim okresie w kontekście równowagi trzech rynków
T-A-1Popytowy model równowagi rynku dóbr. Wpływ podatków i handlu zagranicznego na równowagę rynkową w modelu keynesowskim
T-W-1Metody pomiaru produktu krajowego brutto w gospodarce autarkicznej i otwartej. Dochód narodowy i mierniki pochodne jako kryteria poziomu życia
T-A-2Pojęcie i rodzaje bezrobocia. Metody przeciwdziałania bezrobociu w koncepcji neoklasycznej i keynesowskiej
T-W-2Pieniądz i system finansowy w gospodarce rynkowej. Stopa procentowa jako cena pieniądza równoważąca rynek pieniężny
T-W-4Kurs walutowy. Polityka kursowa i bilans płatniczy gospodarki. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej
T-A-4Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz mierniki ich oceny. Postęp techniczny i technologiczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Cykle koniunkturalne gospodarki i metody ich modyfikacj
Metody nauczaniaM-2Objaśnienie i dyskusja dydaktyczna
M-3Studia przypadków
M-1Wykład konwersatoryjny z prezentacja multimedialną
M-4Analizowanie problemów ekonomicznych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-7Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
S-5Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-6Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
S-4Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
S-2Ocena formująca: Ocena umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w trakcie ćwiczeń audytoryjnych
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do poszczególnych zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy roli polityki makroekonomicznej w gospodarce i nie jest w stanie ocenić jej narzędzi
3,0Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych
3,5Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i ocenia niektóre z jej instrumentów
4,0Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i wyraża oceny dotyczące możliwych form i narzędzi polityki gospodarczej
4,5Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i wyraża oceny stosowanego w praktyce gospodarczej instrumentarium
5,0Student jest świadomy wagi polityki makroekonomicznej w kształtowaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych i wyraża oceny stosowanego w praktyce gospodarczej instrumentarium, potrafi takze merytorycznie polemizować w trakcie pracy w grupie i przekonywać do swoich racji