Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy gospodarki nieruchomościami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy gospodarki nieruchomościami
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Milena Bera <Milena.Bera@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>, Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>, Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl>, Tadeusz Szczygieł <Tadeusz.Szczygiel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
konwersatoriaK3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i instytucji prawnyc
W-2Znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawem cywilnym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami
C-2Pozanie i zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku nieruchomościami
C-3Zrozumienie podstawowych instytucji związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.2
T-K-2Elementy prawa budowlanego (decyzje budowlane, decyzje o rozbiórce i in.)3
T-K-3Rozgraniczanie nieruchomości (tryb postępowanie, uczestnicy, ugoda przed geodetą, czynności przed sądem)3
T-K-4Zawody w gospodarce nieruchomościami3
T-K-5Opłaty za nabycie nieruchomości komunalnych i skarbowych, sposób obliczenia i rozkładania na raty, obniżanie ceny i zaliczanie należności.2
T-K-6Banki hipoteczne i kredyty hipoteczne.2
15
wykłady
T-W-1Pojęcia i definicje nieruchomości2
T-W-2Elementy wyceny nieruchomości1
T-W-3Rynek nieruchomości1
T-W-4Zasoby nieruchomości1
T-W-5Obrót nieruchomościami publicznymi oraz trwały zarząd1
T-W-6Organy administracji publicznej i ich zadania w gospodarce nieruchomościami2
T-W-7Zawody w gospodarce nieruchomościami2
T-W-8Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi1
T-W-9Opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości1
T-W-10Wywłaszczanie nieruchomości2
T-W-11Rozgraniczanie nieruchomości1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1opracowywanie kazusów20
A-K-2Analiza rynku nieruchomości10
30
wykłady
A-W-1Przygotowanie referatów20
A-W-2Rozwiązywanie kazusów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
M-3Rozwiązywanie zadań
M-4Analiza przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-3Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-4Ocena formująca: Zaliczenie - kolokwium: test i kazusy
S-5Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-6Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-7Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-8Ocena formująca: Zaliczenie - kolokwium: test i kazusy
S-9Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-10Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania zjawisk prawnych
S-11Ocena formująca: ocena kompetencji w zakresie prawniczego myślenia
S-12Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E3_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.
Z_1A_W10S1A_W07C-1, C-2, C-3T-W-9, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-11, T-W-7, T-K-1, T-W-4, T-W-8, T-W-10, T-W-5, T-W-2M-3, M-2, M-4, M-1S-4, S-12, S-8

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E3_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych.
Z_1A_U06, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-7, T-W-11, T-K-3, T-W-2, T-K-6, T-K-4, T-W-1, T-K-2, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-K-5, T-W-6, T-W-10, T-K-1M-1, M-4, M-3, M-2S-3, S-2, S-10, S-11, S-5, S-6, S-9, S-7, S-1
Z_1A_E3_U02
Umie organizować pracę własną i zespołu.
Z_1A_U03, Z_1A_U04S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-3, C-2T-K-2, T-K-6, T-K-1, T-W-6, T-K-4, T-W-9, T-W-11, T-W-8, T-K-5, T-W-7, T-K-3, T-W-10M-3, M-2, M-4, M-1S-6, S-1, S-9, S-11, S-2, S-5, S-3, S-7, S-10
Z_1A_E3_U03
Prawidłowo posługuje się normami i regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii.
Z_1A_U16S1A_U05C-1, C-3, C-2T-K-1, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-9, T-W-11, T-W-5, T-W-10, T-W-8M-2, M-4, M-1, M-3S-3, S-5, S-7, S-2, S-9, S-1, S-6, S-11, S-10
Z_1A_E3_U04
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
Z_1A_U05S1A_U02, S1A_U03C-1, C-3, C-2T-W-1, T-K-1, T-W-6, T-W-3, T-W-11, T-W-4, T-W-8, T-W-2, T-W-7, T-W-10, T-W-9, T-W-5M-4, M-1, M-2, M-3S-6, S-1, S-4, S-9, S-7, S-5, S-10, S-8, S-11, S-2, S-3, S-12

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E3_K01
Absolwent przygotowany jest do uczenia się przez całe życie.
Z_1A_K02, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06C-1, C-3, C-2T-W-9, T-W-11, T-W-4, T-W-10, T-W-2, T-W-5, T-K-2, T-K-5, T-K-3, T-W-7, T-W-8, T-K-1, T-K-4, T-W-1, T-W-6, T-W-3, T-K-6M-3, M-2, M-4S-3, S-7, S-10, S-11, S-9, S-2, S-1, S-5, S-6
Z_1A_E3_K02
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja).
Z_1A_K03, Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-3, C-1, C-2T-W-8, T-K-3, T-K-2, T-K-5, T-K-1, T-W-9, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-K-4, T-W-11, T-K-6M-2, M-4, M-3S-5, S-10, S-6, S-1, S-3, S-2, S-7, S-11, S-9

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E3_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu gospodarki nieruchomosciami
3,0Student posiada w stopniu dostatecznym wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.
3,5Student posiada w stopniu większym niż dostateczny wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.
4,0Student posiada w stopniu dobrym wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.
4,5Student posiada w stopniu większym niż dobry wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.
5,0Student posiada w stopniu bardzo dobrym wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E3_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych.
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
3,5Student potrafi w stopniu większym niż dostateczny wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
4,0Student potrafi w stopniu dobrym wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
4,5Student potrafi w stopniu większym niż dobry wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
Z_1A_E3_U02
Umie organizować pracę własną i zespołu.
2,0Student nie potrafi zorganizowac pracy własnej i zespołu do którego przynalezy.
3,0Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu dostatecznym.
3,5Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu większym niż dobry.
5,0Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu bardzo dobrym.
Z_1A_E3_U03
Prawidłowo posługuje się normami i regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii.
2,0Student nie potrafi posługiwac sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
3,0Student w stopniu dostatecznym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
3,5Student w stopniu większym niż dostateczny posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
4,0Student w stopniu dobrym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
4,5Student w stopniu większym niż dobry posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
Z_1A_E3_U04
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej.
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej.
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej w sposób większy niż dostateczny.
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej w sposób dobry.
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej w sposóbwiększy niż dobry.
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej w sposób bardzo dobry.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E3_K01
Absolwent przygotowany jest do uczenia się przez całe życie.
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób
3,0Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu dostatecznym
3,5Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu większym niż dostateczny
4,0Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu dobrym
4,5Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu większym niż dobry
5,0Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_E3_K02
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja).
2,0Student nie potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole.
3,0Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu dostatecznym.
3,5Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu większym niż dobry.
5,0Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu bardzo dobrym.

Literatura podstawowa

  1. Błażej Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami, Lexis nexis, Warszawa, 2010
  2. S. Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomościami, Beck, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości, Lexis Nexis, Warszawa, 2007
  2. M. Nowak, T. Skotarczak, Rynek nieruchomości w czasie kryzysu i po kryzysie, CeDeWu, 2010, 2010

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.2
T-K-2Elementy prawa budowlanego (decyzje budowlane, decyzje o rozbiórce i in.)3
T-K-3Rozgraniczanie nieruchomości (tryb postępowanie, uczestnicy, ugoda przed geodetą, czynności przed sądem)3
T-K-4Zawody w gospodarce nieruchomościami3
T-K-5Opłaty za nabycie nieruchomości komunalnych i skarbowych, sposób obliczenia i rozkładania na raty, obniżanie ceny i zaliczanie należności.2
T-K-6Banki hipoteczne i kredyty hipoteczne.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia i definicje nieruchomości2
T-W-2Elementy wyceny nieruchomości1
T-W-3Rynek nieruchomości1
T-W-4Zasoby nieruchomości1
T-W-5Obrót nieruchomościami publicznymi oraz trwały zarząd1
T-W-6Organy administracji publicznej i ich zadania w gospodarce nieruchomościami2
T-W-7Zawody w gospodarce nieruchomościami2
T-W-8Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi1
T-W-9Opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości1
T-W-10Wywłaszczanie nieruchomości2
T-W-11Rozgraniczanie nieruchomości1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1opracowywanie kazusów20
A-K-2Analiza rynku nieruchomości10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie referatów20
A-W-2Rozwiązywanie kazusów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E3_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami
C-2Pozanie i zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku nieruchomościami
C-3Zrozumienie podstawowych instytucji związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
Treści programoweT-W-9Opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości
T-W-6Organy administracji publicznej i ich zadania w gospodarce nieruchomościami
T-W-1Pojęcia i definicje nieruchomości
T-W-3Rynek nieruchomości
T-W-11Rozgraniczanie nieruchomości
T-W-7Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-K-1Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
T-W-4Zasoby nieruchomości
T-W-8Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
T-W-10Wywłaszczanie nieruchomości
T-W-5Obrót nieruchomościami publicznymi oraz trwały zarząd
T-W-2Elementy wyceny nieruchomości
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie zadań
M-2dyskusja
M-4Analiza przypadków
M-1Wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Zaliczenie - kolokwium: test i kazusy
S-12Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy
S-8Ocena formująca: Zaliczenie - kolokwium: test i kazusy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu gospodarki nieruchomosciami
3,0Student posiada w stopniu dostatecznym wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.
3,5Student posiada w stopniu większym niż dostateczny wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.
4,0Student posiada w stopniu dobrym wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.
4,5Student posiada w stopniu większym niż dobry wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.
5,0Student posiada w stopniu bardzo dobrym wiedze z zakresu gospodarki nieruchomosciami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E3_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie podstawowych instytucji związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami
C-2Pozanie i zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku nieruchomościami
Treści programoweT-W-3Rynek nieruchomości
T-W-7Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-W-11Rozgraniczanie nieruchomości
T-K-3Rozgraniczanie nieruchomości (tryb postępowanie, uczestnicy, ugoda przed geodetą, czynności przed sądem)
T-W-2Elementy wyceny nieruchomości
T-K-6Banki hipoteczne i kredyty hipoteczne.
T-K-4Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-W-1Pojęcia i definicje nieruchomości
T-K-2Elementy prawa budowlanego (decyzje budowlane, decyzje o rozbiórce i in.)
T-W-4Zasoby nieruchomości
T-W-5Obrót nieruchomościami publicznymi oraz trwały zarząd
T-W-8Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
T-W-9Opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości
T-K-5Opłaty za nabycie nieruchomości komunalnych i skarbowych, sposób obliczenia i rozkładania na raty, obniżanie ceny i zaliczanie należności.
T-W-6Organy administracji publicznej i ich zadania w gospodarce nieruchomościami
T-W-10Wywłaszczanie nieruchomości
T-K-1Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacją multimedialną
M-4Analiza przypadków
M-3Rozwiązywanie zadań
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-10Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania zjawisk prawnych
S-11Ocena formująca: ocena kompetencji w zakresie prawniczego myślenia
S-5Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-6Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-9Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-7Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
3,5Student potrafi w stopniu większym niż dostateczny wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
4,0Student potrafi w stopniu dobrym wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
4,5Student potrafi w stopniu większym niż dobry wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystywac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E3_U02Umie organizować pracę własną i zespołu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami
C-3Zrozumienie podstawowych instytucji związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
C-2Pozanie i zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku nieruchomościami
Treści programoweT-K-2Elementy prawa budowlanego (decyzje budowlane, decyzje o rozbiórce i in.)
T-K-6Banki hipoteczne i kredyty hipoteczne.
T-K-1Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
T-W-6Organy administracji publicznej i ich zadania w gospodarce nieruchomościami
T-K-4Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-W-9Opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości
T-W-11Rozgraniczanie nieruchomości
T-W-8Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
T-K-5Opłaty za nabycie nieruchomości komunalnych i skarbowych, sposób obliczenia i rozkładania na raty, obniżanie ceny i zaliczanie należności.
T-W-7Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-K-3Rozgraniczanie nieruchomości (tryb postępowanie, uczestnicy, ugoda przed geodetą, czynności przed sądem)
T-W-10Wywłaszczanie nieruchomości
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie zadań
M-2dyskusja
M-4Analiza przypadków
M-1Wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-6Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-9Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-11Ocena formująca: ocena kompetencji w zakresie prawniczego myślenia
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-5Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-3Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-7Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-10Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania zjawisk prawnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zorganizowac pracy własnej i zespołu do którego przynalezy.
3,0Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu dostatecznym.
3,5Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu większym niż dobry.
5,0Student potrafi zorganizowac prace własna i zespołu do którego przynalezy w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E3_U03Prawidłowo posługuje się normami i regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami
C-3Zrozumienie podstawowych instytucji związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
C-2Pozanie i zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku nieruchomościami
Treści programoweT-K-1Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
T-W-2Elementy wyceny nieruchomości
T-W-6Organy administracji publicznej i ich zadania w gospodarce nieruchomościami
T-W-3Rynek nieruchomości
T-W-4Zasoby nieruchomości
T-W-7Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-W-1Pojęcia i definicje nieruchomości
T-W-9Opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości
T-W-11Rozgraniczanie nieruchomości
T-W-5Obrót nieruchomościami publicznymi oraz trwały zarząd
T-W-10Wywłaszczanie nieruchomości
T-W-8Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
Metody nauczaniaM-2dyskusja
M-4Analiza przypadków
M-1Wykład z prezentacją multimedialną
M-3Rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-5Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-7Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-9Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-6Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-11Ocena formująca: ocena kompetencji w zakresie prawniczego myślenia
S-10Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania zjawisk prawnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi posługiwac sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
3,0Student w stopniu dostatecznym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
3,5Student w stopniu większym niż dostateczny posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
4,0Student w stopniu dobrym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
4,5Student w stopniu większym niż dobry posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E3_U04Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami
C-3Zrozumienie podstawowych instytucji związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
C-2Pozanie i zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku nieruchomościami
Treści programoweT-W-1Pojęcia i definicje nieruchomości
T-K-1Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
T-W-6Organy administracji publicznej i ich zadania w gospodarce nieruchomościami
T-W-3Rynek nieruchomości
T-W-11Rozgraniczanie nieruchomości
T-W-4Zasoby nieruchomości
T-W-8Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
T-W-2Elementy wyceny nieruchomości
T-W-7Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-W-10Wywłaszczanie nieruchomości
T-W-9Opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości
T-W-5Obrót nieruchomościami publicznymi oraz trwały zarząd
Metody nauczaniaM-4Analiza przypadków
M-1Wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
M-3Rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-6Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-4Ocena formująca: Zaliczenie - kolokwium: test i kazusy
S-9Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-7Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-5Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-10Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania zjawisk prawnych
S-8Ocena formująca: Zaliczenie - kolokwium: test i kazusy
S-11Ocena formująca: ocena kompetencji w zakresie prawniczego myślenia
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-3Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-12Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej.
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej.
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej w sposób większy niż dostateczny.
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej w sposób dobry.
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej w sposóbwiększy niż dobry.
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze do rozstrzygania dylematów pojawiajacych sie w pracy zawodowej w sposób bardzo dobry.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E3_K01Absolwent przygotowany jest do uczenia się przez całe życie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami
C-3Zrozumienie podstawowych instytucji związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
C-2Pozanie i zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku nieruchomościami
Treści programoweT-W-9Opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości
T-W-11Rozgraniczanie nieruchomości
T-W-4Zasoby nieruchomości
T-W-10Wywłaszczanie nieruchomości
T-W-2Elementy wyceny nieruchomości
T-W-5Obrót nieruchomościami publicznymi oraz trwały zarząd
T-K-2Elementy prawa budowlanego (decyzje budowlane, decyzje o rozbiórce i in.)
T-K-5Opłaty za nabycie nieruchomości komunalnych i skarbowych, sposób obliczenia i rozkładania na raty, obniżanie ceny i zaliczanie należności.
T-K-3Rozgraniczanie nieruchomości (tryb postępowanie, uczestnicy, ugoda przed geodetą, czynności przed sądem)
T-W-7Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-W-8Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
T-K-1Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
T-K-4Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-W-1Pojęcia i definicje nieruchomości
T-W-6Organy administracji publicznej i ich zadania w gospodarce nieruchomościami
T-W-3Rynek nieruchomości
T-K-6Banki hipoteczne i kredyty hipoteczne.
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie zadań
M-2dyskusja
M-4Analiza przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-7Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-10Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania zjawisk prawnych
S-11Ocena formująca: ocena kompetencji w zakresie prawniczego myślenia
S-9Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-5Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-6Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób
3,0Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu dostatecznym
3,5Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu większym niż dostateczny
4,0Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu dobrym
4,5Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu większym niż dobry
5,0Absolwent jest przygtowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E3_K02Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie podstawowych instytucji związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z nieruchomościami
C-2Pozanie i zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku nieruchomościami
Treści programoweT-W-8Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
T-K-3Rozgraniczanie nieruchomości (tryb postępowanie, uczestnicy, ugoda przed geodetą, czynności przed sądem)
T-K-2Elementy prawa budowlanego (decyzje budowlane, decyzje o rozbiórce i in.)
T-K-5Opłaty za nabycie nieruchomości komunalnych i skarbowych, sposób obliczenia i rozkładania na raty, obniżanie ceny i zaliczanie należności.
T-K-1Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
T-W-9Opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości
T-W-6Organy administracji publicznej i ich zadania w gospodarce nieruchomościami
T-W-7Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-W-10Wywłaszczanie nieruchomości
T-K-4Zawody w gospodarce nieruchomościami
T-W-11Rozgraniczanie nieruchomości
T-K-6Banki hipoteczne i kredyty hipoteczne.
Metody nauczaniaM-2dyskusja
M-4Analiza przypadków
M-3Rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-10Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania zjawisk prawnych
S-6Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
S-3Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji i współdziałania w grupie w trakcie tworzenia prezentacji
S-7Ocena formująca: Ocena umiejętności oceny zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami
S-11Ocena formująca: ocena kompetencji w zakresie prawniczego myślenia
S-9Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole.
3,0Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu dostatecznym.
3,5Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu większym niż dobry.
5,0Student potrafi pracowac samodzielnie oraz w zespole w stopniu bardzo dobrym.