Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy ekonometrii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy ekonometrii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Jadwiga Zaród <Jadwiga.Zarod@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Cheba <Katarzyna.Cheba@zut.edu.pl>, Katarzyna Wawrzyniak <Katarzyna.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość podstawowych zagadnień z matematyki, statystyki opisowej oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej.
W-2Wymagana umiejętność wykonywania operacji matematycznych i statystycznych oraz posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel i wybranymi pakietami statystycznymi (Statgraphics, Statistica).
W-3Wymagana zdolność samodzielnej pracy przy opracowaniu wskazanego tematu oraz formułowaniu wniosków.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie umiejętności konstruowania oraz oceny liniowych i nie liniowych modeli ekonometrycznych.
C-2Zdolność zastosowania metod ekonometrycznych w praktyce wykorzystując w tym celu pakiety statystyczne (Statgraphics, Statistica) i arkusz kalkulacyjny EXcel.
C-3Nabycie umiejętności konstruowania, rozwiązywania i wykorzystania modeli decyzyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Modele przyczynowo-opisowe (dobór zmiennych, konstruowanie liniowych i nieliniowych modeli, ocena uzyskanych oszacowań)2
T-L-2Ekonometryczne modele dynamiki (szacowanie parametrów modeli trendów, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej trendów, wykorzystanie modeli dynamiki do prognozowania).2
T-L-3Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi (konstruowanie postaci analitycznych modeli, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej modeli szeregów czasowych, wykorzystanie modeli wahań do prognozowania).3
T-L-4Kolokwium nr 11
T-L-5Budowa i rozwiązywanie zadań programowania liniowego (metoda graficzna).2
T-L-6Wybór asortymentu produkcji (algorytm Simplex)2
T-L-7Problem diety (algorytm Simplex).2
T-L-8Kolokwium nr 2.1
15
wykłady
T-W-1Sfery zastosowań matematyki w ekonomii, związki ekonometrii z innymi naukami, przedmiot i narzędzia badawcze ekonometrii.2
T-W-2Etapy procesu ekonometrycznego modelowania, klasyfikacja modeli ekonometrycznych.2
T-W-3Szacowanie parametrów równań metodą najmniejszych kwadratów, miary i testy stosowane na etapie weryfikacji.2
T-W-4Ekonometryczne modele dynamiki i wahań, sposoby ustalania postaci trendu.2
T-W-5Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i prognozowanie procesów ekonomicznych2
T-W-6Budowa i klasfikacja modeli decyzyjnych, dualizm w programowaniu liniowym.2
T-W-7Metody rozwiązywania zadań programowania liniowego.2
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych7
A-L-2Przygotowanie do kolokwiów6
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-4Studia literaturowe2
30
wykłady
A-W-1Studia literaturowe.7
A-W-2Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.7
A-W-4Zaliczenie przedmiotu.1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów przy wykorzystaniu do obliczeń programu Statgraphics, Statistica i pakietu kalkulacyjnego Excel.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające umiejętność konstruowania modeli ekonometrycznych i ich weryfikacji.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium polegające na samodzielnym rozwiązywaniu zadań programowania liniowego.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie sprawdzające wiedzę teoretyczną obejmującą treści programowe wykładów.
S-4Ocena formująca: Prezentacja wyników zadań rozwiązywanych przez zespół.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E4_W01
Student zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych oraz zna etapy procesu ekonometrycznego modelowania.
Z_1A_W01, Z_1A_W09, Z_1A_W04, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W03, S1A_W06C-1T-W-1, T-W-2M-1S-3
Z_1A_E4_W02
Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystac posiadaną wiedzę ekonometryczna do rozwiazywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej.
Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W09S1A_W06C-1, C-2T-W-3, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2S-2
Z_1A_E4_W03
Student posiada wiedze o konstruowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
Z_1A_W01, Z_1A_W08, Z_1A_W07S1A_W01, S1A_W06C-3T-W-7, T-W-6, T-L-5M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E4_U01
Student potrafi, zastosowac odpowiednie metody i narzedzia ekonometryczne oraz interpretowac wyniki przeprowadzonych badan, a takze odniesc je do praktyki gospodarczej.
Z_1A_U01, Z_1A_U12, Z_1A_U05, Z_1A_U02, Z_1A_U14, Z_1A_U15S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-1T-L-1, T-W-5, T-L-3, T-L-2, T-W-4M-1, M-2S-2, S-1
Z_1A_E4_U02
Student potrafi budowac, rozwiazywac i interpretowac matematyczne modele decyzyjne.
Z_1A_U05, Z_1A_U08, Z_1A_U02, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U09C-3T-L-6, T-W-7, T-L-5, T-L-7, T-W-6M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E4_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K09, Z_1A_K06S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-3, C-2, C-1T-L-5, T-L-2, T-L-3, T-L-6, T-L-1M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E4_W01
Student zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych oraz zna etapy procesu ekonometrycznego modelowania.
2,0Student nie zna roli i miejsca ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, nie zna etapów ekonometrycznego modelowania.
3,0Student słabo zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna tylko niektóre etapy ekonometrycznego modelowania.
3,5Student słabo zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna wiekszosc etapów ekonometrycznego modelowania.
4,0Student zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna etapy ekonometrycznego modelowania.
4,5Student zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna etapy ekonometrycznego modelowania i potrafi dokonac ich analizy.
5,0Student zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna etapy ekonometrycznego modelowania, potrafi dokonac ich analizy oraz zna możliwości ich praktycznego wykorzystania.
Z_1A_E4_W02
Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystac posiadaną wiedzę ekonometryczna do rozwiazywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej.
2,0Student nie zna pakietów statystycznych i nie wie w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze do rozwiazywania zadan o problematyce społecznoekonomicznej.
3,0Student poprawnie zna kilka modułów poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomoca prowadzacego zajecia) w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze ekonometryczna do rozwiazywania zadan o problematyce społeczno-ekonomicznej.
3,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomoca prowadzacego zajecia) w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze ekonometryczna do rozwiazywania (wskazanych przez prowadzacego zajecia) zadan o problematyce społeczno-ekonomicznej.
4,0Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze ekonometryczna do rozwiazywania (wskazanych przez prowadzacego zajecia) zadan o problematyce społeczno-ekonomicznej.
4,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze ekonometryczna do rozwiazywania samodzielnie zaproponowanych zadan o problematyce społeczno-ekonomicznej
5,0Student potrafi samodzielnie zaproponowac zastosowanie odpowiednich narzedzi ekonometrycznych, umie ocenic ich przydatnosc do badania prawidłowosci w zakresie badania zjawisk społeczno-gospodarczych, wie jak posługiwac sie wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych
Z_1A_E4_W03
Student posiada wiedze o konstruowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
2,0Student nie posiada wiedzy o konstruowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
3,0Student ma wiedze o konstruowaniu niektórych modeli decyzyjnych ale nie wie jak je rozwiazac
3,5Student ma wiedze o konstruowaniu modeli decyzyjnych i zna metode graficzna.
4,0Student ma wiedze o konstruowaniu modeli decyzyjnych i zna metody i ich rozwiazywania (metoda graficzna i algorytm simpleks).
4,5Student ma wiedze o konstruowaniu modeli decyzyjnych, zna metody i ich rozwiazywania (metoda graficzna i algorytm simpleks) i interpretacji.
5,0Student ma wiedze o konstruowaniu modeli decyzyjnych, zna metody i ich rozwiazywania i interpretacji. Posiada wiedze o konstruowaniu modeli dualnych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E4_U01
Student potrafi, zastosowac odpowiednie metody i narzedzia ekonometryczne oraz interpretowac wyniki przeprowadzonych badan, a takze odniesc je do praktyki gospodarczej.
2,0Student nie umie wykorzystac do ekonometrycznego modelowania pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.
3,0Student potrafi wykorzystac do ekonometrycznego modelowania zaproponowane na zajeciach pakiety statystyczne tylko z pomoca prowadzacego zajecia.
3,5Student potrafi wykorzystac do ekonometrycznego modelowania zaproponowane na zajeciach niektóre pakiety statystyczne.
4,0Student samodzielnie wykorzystuje pakiety statystyczne Statgraphics, Statistica oraz arkusz kalkulacyjny Excel do ekonometrycznego modelowania.
4,5Student samodzielnie wykorzystuje pakiety statystyczne Statgraphics, Statistica oraz arkusz kalkulacyjny Excel do ekonometrycznego modelowania. Potrafi zinterpretowac otrzymane wyniki.
5,0Student samodzielnie wykorzystuje pakiety statystyczne Statgraphics, Statistica oraz arkusz kalkulacyjny Excel do ekonometrycznego modelowania. Potrafi zinterpretowac otrzymane wyniki oraz dokonac ich prezentacji.
Z_1A_E4_U02
Student potrafi budowac, rozwiazywac i interpretowac matematyczne modele decyzyjne.
2,0Student nie potrafi konstruowac modeli decyzyjnych.
3,0Student potrafi konstruowac modele decyzyjne
3,5Student potrafi konstruowac modele decyzyjne i rozwiazuje je za pomoca metody graficznej.
4,0Student potrafi konstruowac modele decyzyjne i rozwiazuje je za pomoca metody graficznej i algorytmu simplex.
4,5Student potrafi konstruowac modele decyzyjne i rozwiazuje je za pomoca metody graficznej i algorytmu simplex. Potrafi samodzielnie dokonac interpretacji.
5,0Student potrafi konstruowac modele decyzyjne i rozwiazuje je za pomoca metody graficznej i algorytmu simplex. Potrafi samodzielnie dokonac interpretacji rozwiazan prymalnych i dualnych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E4_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej.
3,0Student potrafi przeprowadzic samodzielnie indywidualne badanie ekonometryczne, a z pomoca nauczyciela zorganizowac grupowa prezentacje.
3,5Student potrafi przeprowadzic samodzielnie indywidualne badanie ekonometryczne i zorganizowac grupowa prezentacje.
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizowac i przeprowadzic indywidualna lub grupowa prrezentacje, z pomoca nauczyciela identyfikowac metody i narzedzia potrzebne do rozwiazania zdefiniowanego problemu i dokonac wstepnej analizy uzyskanych wyników.
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizowac i przeprowadzic indywidualna lub grupowa prezentacje, identyfikowac metody i narzedzia potrzebne do rozwiazania zdefiniowanego problemu, a takze dokonac wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizowac i przeprowadzic indywidualna lub grupowa prezentacje, identyfikowac metody i narzedzia potrzebne do rozwiazania zdefiniowanego problemu, dokonac wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystac wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych.

Literatura podstawowa

  1. Kukuła K., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach., PWN, Warszawa, 2000
  2. Hozer J., Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach., Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 2007
  3. Kukuła K., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, 2000
  4. Pawłowski Z., Elementy ekonometrii, PWN, Warszawa, 1981

Literatura dodatkowa

  1. Jajuga K., Ekonometria. Metody i analizy problemów ekonomicznych., Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław, 1999
  2. Hozer J., Ekonometria, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Modele przyczynowo-opisowe (dobór zmiennych, konstruowanie liniowych i nieliniowych modeli, ocena uzyskanych oszacowań)2
T-L-2Ekonometryczne modele dynamiki (szacowanie parametrów modeli trendów, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej trendów, wykorzystanie modeli dynamiki do prognozowania).2
T-L-3Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi (konstruowanie postaci analitycznych modeli, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej modeli szeregów czasowych, wykorzystanie modeli wahań do prognozowania).3
T-L-4Kolokwium nr 11
T-L-5Budowa i rozwiązywanie zadań programowania liniowego (metoda graficzna).2
T-L-6Wybór asortymentu produkcji (algorytm Simplex)2
T-L-7Problem diety (algorytm Simplex).2
T-L-8Kolokwium nr 2.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sfery zastosowań matematyki w ekonomii, związki ekonometrii z innymi naukami, przedmiot i narzędzia badawcze ekonometrii.2
T-W-2Etapy procesu ekonometrycznego modelowania, klasyfikacja modeli ekonometrycznych.2
T-W-3Szacowanie parametrów równań metodą najmniejszych kwadratów, miary i testy stosowane na etapie weryfikacji.2
T-W-4Ekonometryczne modele dynamiki i wahań, sposoby ustalania postaci trendu.2
T-W-5Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i prognozowanie procesów ekonomicznych2
T-W-6Budowa i klasfikacja modeli decyzyjnych, dualizm w programowaniu liniowym.2
T-W-7Metody rozwiązywania zadań programowania liniowego.2
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych7
A-L-2Przygotowanie do kolokwiów6
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-4Studia literaturowe2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literaturowe.7
A-W-2Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.7
A-W-4Zaliczenie przedmiotu.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E4_W01Student zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych oraz zna etapy procesu ekonometrycznego modelowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętności konstruowania oraz oceny liniowych i nie liniowych modeli ekonometrycznych.
Treści programoweT-W-1Sfery zastosowań matematyki w ekonomii, związki ekonometrii z innymi naukami, przedmiot i narzędzia badawcze ekonometrii.
T-W-2Etapy procesu ekonometrycznego modelowania, klasyfikacja modeli ekonometrycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie sprawdzające wiedzę teoretyczną obejmującą treści programowe wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna roli i miejsca ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, nie zna etapów ekonometrycznego modelowania.
3,0Student słabo zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna tylko niektóre etapy ekonometrycznego modelowania.
3,5Student słabo zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna wiekszosc etapów ekonometrycznego modelowania.
4,0Student zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna etapy ekonometrycznego modelowania.
4,5Student zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna etapy ekonometrycznego modelowania i potrafi dokonac ich analizy.
5,0Student zna role i miejsce ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych, zna etapy ekonometrycznego modelowania, potrafi dokonac ich analizy oraz zna możliwości ich praktycznego wykorzystania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E4_W02Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystac posiadaną wiedzę ekonometryczna do rozwiazywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętności konstruowania oraz oceny liniowych i nie liniowych modeli ekonometrycznych.
C-2Zdolność zastosowania metod ekonometrycznych w praktyce wykorzystując w tym celu pakiety statystyczne (Statgraphics, Statistica) i arkusz kalkulacyjny EXcel.
Treści programoweT-W-3Szacowanie parametrów równań metodą najmniejszych kwadratów, miary i testy stosowane na etapie weryfikacji.
T-L-1Modele przyczynowo-opisowe (dobór zmiennych, konstruowanie liniowych i nieliniowych modeli, ocena uzyskanych oszacowań)
T-L-2Ekonometryczne modele dynamiki (szacowanie parametrów modeli trendów, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej trendów, wykorzystanie modeli dynamiki do prognozowania).
T-L-3Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi (konstruowanie postaci analitycznych modeli, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej modeli szeregów czasowych, wykorzystanie modeli wahań do prognozowania).
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów przy wykorzystaniu do obliczeń programu Statgraphics, Statistica i pakietu kalkulacyjnego Excel.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium polegające na samodzielnym rozwiązywaniu zadań programowania liniowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna pakietów statystycznych i nie wie w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze do rozwiazywania zadan o problematyce społecznoekonomicznej.
3,0Student poprawnie zna kilka modułów poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomoca prowadzacego zajecia) w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze ekonometryczna do rozwiazywania zadan o problematyce społeczno-ekonomicznej.
3,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomoca prowadzacego zajecia) w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze ekonometryczna do rozwiazywania (wskazanych przez prowadzacego zajecia) zadan o problematyce społeczno-ekonomicznej.
4,0Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze ekonometryczna do rozwiazywania (wskazanych przez prowadzacego zajecia) zadan o problematyce społeczno-ekonomicznej.
4,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystac posiadana wiedze ekonometryczna do rozwiazywania samodzielnie zaproponowanych zadan o problematyce społeczno-ekonomicznej
5,0Student potrafi samodzielnie zaproponowac zastosowanie odpowiednich narzedzi ekonometrycznych, umie ocenic ich przydatnosc do badania prawidłowosci w zakresie badania zjawisk społeczno-gospodarczych, wie jak posługiwac sie wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E4_W03Student posiada wiedze o konstruowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności konstruowania, rozwiązywania i wykorzystania modeli decyzyjnych.
Treści programoweT-W-7Metody rozwiązywania zadań programowania liniowego.
T-W-6Budowa i klasfikacja modeli decyzyjnych, dualizm w programowaniu liniowym.
T-L-5Budowa i rozwiązywanie zadań programowania liniowego (metoda graficzna).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium polegające na samodzielnym rozwiązywaniu zadań programowania liniowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy o konstruowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
3,0Student ma wiedze o konstruowaniu niektórych modeli decyzyjnych ale nie wie jak je rozwiazac
3,5Student ma wiedze o konstruowaniu modeli decyzyjnych i zna metode graficzna.
4,0Student ma wiedze o konstruowaniu modeli decyzyjnych i zna metody i ich rozwiazywania (metoda graficzna i algorytm simpleks).
4,5Student ma wiedze o konstruowaniu modeli decyzyjnych, zna metody i ich rozwiazywania (metoda graficzna i algorytm simpleks) i interpretacji.
5,0Student ma wiedze o konstruowaniu modeli decyzyjnych, zna metody i ich rozwiazywania i interpretacji. Posiada wiedze o konstruowaniu modeli dualnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E4_U01Student potrafi, zastosowac odpowiednie metody i narzedzia ekonometryczne oraz interpretowac wyniki przeprowadzonych badan, a takze odniesc je do praktyki gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności konstruowania, rozwiązywania i wykorzystania modeli decyzyjnych.
C-1Zdobycie umiejętności konstruowania oraz oceny liniowych i nie liniowych modeli ekonometrycznych.
Treści programoweT-L-1Modele przyczynowo-opisowe (dobór zmiennych, konstruowanie liniowych i nieliniowych modeli, ocena uzyskanych oszacowań)
T-W-5Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i prognozowanie procesów ekonomicznych
T-L-3Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi (konstruowanie postaci analitycznych modeli, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej modeli szeregów czasowych, wykorzystanie modeli wahań do prognozowania).
T-L-2Ekonometryczne modele dynamiki (szacowanie parametrów modeli trendów, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej trendów, wykorzystanie modeli dynamiki do prognozowania).
T-W-4Ekonometryczne modele dynamiki i wahań, sposoby ustalania postaci trendu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów przy wykorzystaniu do obliczeń programu Statgraphics, Statistica i pakietu kalkulacyjnego Excel.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium polegające na samodzielnym rozwiązywaniu zadań programowania liniowego.
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające umiejętność konstruowania modeli ekonometrycznych i ich weryfikacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystac do ekonometrycznego modelowania pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.
3,0Student potrafi wykorzystac do ekonometrycznego modelowania zaproponowane na zajeciach pakiety statystyczne tylko z pomoca prowadzacego zajecia.
3,5Student potrafi wykorzystac do ekonometrycznego modelowania zaproponowane na zajeciach niektóre pakiety statystyczne.
4,0Student samodzielnie wykorzystuje pakiety statystyczne Statgraphics, Statistica oraz arkusz kalkulacyjny Excel do ekonometrycznego modelowania.
4,5Student samodzielnie wykorzystuje pakiety statystyczne Statgraphics, Statistica oraz arkusz kalkulacyjny Excel do ekonometrycznego modelowania. Potrafi zinterpretowac otrzymane wyniki.
5,0Student samodzielnie wykorzystuje pakiety statystyczne Statgraphics, Statistica oraz arkusz kalkulacyjny Excel do ekonometrycznego modelowania. Potrafi zinterpretowac otrzymane wyniki oraz dokonac ich prezentacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E4_U02Student potrafi budowac, rozwiazywac i interpretowac matematyczne modele decyzyjne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności konstruowania, rozwiązywania i wykorzystania modeli decyzyjnych.
Treści programoweT-L-6Wybór asortymentu produkcji (algorytm Simplex)
T-W-7Metody rozwiązywania zadań programowania liniowego.
T-L-5Budowa i rozwiązywanie zadań programowania liniowego (metoda graficzna).
T-L-7Problem diety (algorytm Simplex).
T-W-6Budowa i klasfikacja modeli decyzyjnych, dualizm w programowaniu liniowym.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów przy wykorzystaniu do obliczeń programu Statgraphics, Statistica i pakietu kalkulacyjnego Excel.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium polegające na samodzielnym rozwiązywaniu zadań programowania liniowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi konstruowac modeli decyzyjnych.
3,0Student potrafi konstruowac modele decyzyjne
3,5Student potrafi konstruowac modele decyzyjne i rozwiazuje je za pomoca metody graficznej.
4,0Student potrafi konstruowac modele decyzyjne i rozwiazuje je za pomoca metody graficznej i algorytmu simplex.
4,5Student potrafi konstruowac modele decyzyjne i rozwiazuje je za pomoca metody graficznej i algorytmu simplex. Potrafi samodzielnie dokonac interpretacji.
5,0Student potrafi konstruowac modele decyzyjne i rozwiazuje je za pomoca metody graficznej i algorytmu simplex. Potrafi samodzielnie dokonac interpretacji rozwiazan prymalnych i dualnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E4_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności konstruowania, rozwiązywania i wykorzystania modeli decyzyjnych.
C-2Zdolność zastosowania metod ekonometrycznych w praktyce wykorzystując w tym celu pakiety statystyczne (Statgraphics, Statistica) i arkusz kalkulacyjny EXcel.
C-1Zdobycie umiejętności konstruowania oraz oceny liniowych i nie liniowych modeli ekonometrycznych.
Treści programoweT-L-5Budowa i rozwiązywanie zadań programowania liniowego (metoda graficzna).
T-L-2Ekonometryczne modele dynamiki (szacowanie parametrów modeli trendów, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej trendów, wykorzystanie modeli dynamiki do prognozowania).
T-L-3Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi (konstruowanie postaci analitycznych modeli, ocena parametrów strukturalnych i struktury stochastycznej modeli szeregów czasowych, wykorzystanie modeli wahań do prognozowania).
T-L-6Wybór asortymentu produkcji (algorytm Simplex)
T-L-1Modele przyczynowo-opisowe (dobór zmiennych, konstruowanie liniowych i nieliniowych modeli, ocena uzyskanych oszacowań)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów przy wykorzystaniu do obliczeń programu Statgraphics, Statistica i pakietu kalkulacyjnego Excel.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Prezentacja wyników zadań rozwiązywanych przez zespół.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej.
3,0Student potrafi przeprowadzic samodzielnie indywidualne badanie ekonometryczne, a z pomoca nauczyciela zorganizowac grupowa prezentacje.
3,5Student potrafi przeprowadzic samodzielnie indywidualne badanie ekonometryczne i zorganizowac grupowa prezentacje.
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizowac i przeprowadzic indywidualna lub grupowa prrezentacje, z pomoca nauczyciela identyfikowac metody i narzedzia potrzebne do rozwiazania zdefiniowanego problemu i dokonac wstepnej analizy uzyskanych wyników.
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizowac i przeprowadzic indywidualna lub grupowa prezentacje, identyfikowac metody i narzedzia potrzebne do rozwiazania zdefiniowanego problemu, a takze dokonac wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizowac i przeprowadzic indywidualna lub grupowa prezentacje, identyfikowac metody i narzedzia potrzebne do rozwiazania zdefiniowanego problemu, dokonac wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystac wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych.