Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Organizacja jednostek gospodarczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organizacja jednostek gospodarczych
Specjalność Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Sworowska-Baranowska <Anna.Sworowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Lesław Rządziński <lrzadzinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy zarządzania, ekonomika przedsiębiorstw, mikroekonomia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Pozyskanie szerokiej wiedzy o zasad tworzenia i działania, o procesach, metodach organizacji, miernikach efektywności oraz warunkach prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jako jednostki gospodarczej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Organizowanie środków gospodarczych4
T-A-2Organizacja a przepływ produkcji3
T-A-3Organizacja pracy w przedsiębiorstwie3
T-A-4Mierniki efektywności produkcji5
15
wykłady
T-W-1Przedsiębiorstwo – istota, cele i zasady działania organizacji3
T-W-2Podmioty gospodarcze i ich charakterystyka3
T-W-3Działalność produkcyjna i usługowa przedsiębiorstw3
T-W-4Potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa3
T-W-5Specjalizacja a różnorodność produkcji. Mierniki efektywności produkcji3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo na zajęciach15
A-A-2Prezentacja własnych materiałów. Dyskusja.10
A-A-3Zaliczenie projektu i dyskusja.5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach15
A-W-2Prezentacje.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady aktywizujące

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy organizacji jednostek gospodarczych
Z_1A_W10, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W07C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1
Z_1A_D8/4_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody organizacji jednostek gospodarczych
Z_1A_W03, Z_1A_W11S1A_W02, S1A_W03, S1A_W07C-1T-W-5, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę organizacji należy zastosować w danym przypadku.
Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-1T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-A-1M-2, M-1S-1
Z_1A_D8/4_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
Z_1A_U05S1A_U02, S1A_U03C-1T-A-2, T-A-4, T-A-3M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy organizacji jednostek gospodarczych
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
Z_1A_D8/4_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody organizacji jednostek gospodarczych
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istotykluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę organizacji należy zastosować w danym przypadku.
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod organizacji
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod organizacji
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod organizacji w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod organizacji oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod organizacji, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod organizacji, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem
Z_1A_D8/4_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod zarządzania wiedzą
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem

Literatura podstawowa

  1. Stanisław Stachak, Ekonomika Agrofirmy, PWN, Warszawa, 1998
  2. Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa, 2002
  3. Jerzy T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Czesław Bielecki, Głowa, Rosner&Wspólnicy, Warszawa, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Organizowanie środków gospodarczych4
T-A-2Organizacja a przepływ produkcji3
T-A-3Organizacja pracy w przedsiębiorstwie3
T-A-4Mierniki efektywności produkcji5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedsiębiorstwo – istota, cele i zasady działania organizacji3
T-W-2Podmioty gospodarcze i ich charakterystyka3
T-W-3Działalność produkcyjna i usługowa przedsiębiorstw3
T-W-4Potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa3
T-W-5Specjalizacja a różnorodność produkcji. Mierniki efektywności produkcji3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo na zajęciach15
A-A-2Prezentacja własnych materiałów. Dyskusja.10
A-A-3Zaliczenie projektu i dyskusja.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach15
A-W-2Prezentacje.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/4_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy organizacji jednostek gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Pozyskanie szerokiej wiedzy o zasad tworzenia i działania, o procesach, metodach organizacji, miernikach efektywności oraz warunkach prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jako jednostki gospodarczej.
Treści programoweT-W-3Działalność produkcyjna i usługowa przedsiębiorstw
T-W-1Przedsiębiorstwo – istota, cele i zasady działania organizacji
T-W-2Podmioty gospodarcze i ich charakterystyka
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/4_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody organizacji jednostek gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Pozyskanie szerokiej wiedzy o zasad tworzenia i działania, o procesach, metodach organizacji, miernikach efektywności oraz warunkach prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jako jednostki gospodarczej.
Treści programoweT-W-5Specjalizacja a różnorodność produkcji. Mierniki efektywności produkcji
T-W-4Potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istotykluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych metod organizacji jednostek gospodarczych.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/4_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę organizacji należy zastosować w danym przypadku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Pozyskanie szerokiej wiedzy o zasad tworzenia i działania, o procesach, metodach organizacji, miernikach efektywności oraz warunkach prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jako jednostki gospodarczej.
Treści programoweT-W-5Specjalizacja a różnorodność produkcji. Mierniki efektywności produkcji
T-W-3Działalność produkcyjna i usługowa przedsiębiorstw
T-W-4Potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa
T-A-2Organizacja a przepływ produkcji
T-W-2Podmioty gospodarcze i ich charakterystyka
T-W-1Przedsiębiorstwo – istota, cele i zasady działania organizacji
T-A-1Organizowanie środków gospodarczych
Metody nauczaniaM-2Wykłady aktywizujące
M-1Wykłady informacyjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod organizacji
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod organizacji
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod organizacji w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod organizacji oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod organizacji, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod organizacji, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/4_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Pozyskanie szerokiej wiedzy o zasad tworzenia i działania, o procesach, metodach organizacji, miernikach efektywności oraz warunkach prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jako jednostki gospodarczej.
Treści programoweT-A-2Organizacja a przepływ produkcji
T-A-4Mierniki efektywności produkcji
T-A-3Organizacja pracy w przedsiębiorstwie
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod zarządzania wiedzą
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem