Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Malkowski <Arkadiusz.Malkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zbigniew Mazur <Zbigniew.Mazur@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu mikro i makroekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozpoznawanie i identyfikowanie procesów międzynarodowej integracji gospodarczej, określenie kierunków przemian strukturalnych w gospodarce światowej,
C-2zrozumienie tendencji integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnym świecie, szczególnie w zakresie rozwoju handlu światowego i międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych, poznanie funkcjonowania organizacji gospodarczych zarówno partykularnyh, jaki i powszechnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-11. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – NAFTA;2
T-A-22. Wybrane azjatyckie organizacje gospodarcze;2
T-A-33. Wybrane afrykańskie organizacje gospodarcze;2
T-A-44 Wybrane arabskie organizacje gospodarcze;2
T-A-55. Wybrane światowe organizacje: Światowa organizacja handlu – WTO,2
T-A-66. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD,1
T-A-77. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ2
T-A-88. Globalizacja i problemy globalne2
15
wykłady
T-W-1Międzynarodowa integracja gospodarcza;4
T-W-2Teoria organizacji międzynarodowych;2
T-W-3Międzynarodowy podział pracy i gospodarka światowa;2
T-W-4Międzynarodowy przepływ czynników produkcji;2
T-W-5Wybrane organizacje gospodarcze: GATT i Światowa Organizacja Handlu – WTO, Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD, Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie sie do ćwiczeń15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do wykładu15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-2metoda problemowa: wykład konwersatoryjny
M-3metoda aktywizujaca: analiza przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena formująca: ocena aktywności na konwersatoriach
S-2Ocena formująca: ocena podsuowująca: zaliczenie kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E15_W01
Identyfikuje podstawowe kategorie dotyczące zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Z_1A_W04, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03C-2, C-1T-A-6, T-A-4, T-A-1, T-A-8, T-A-7, T-A-2, T-A-5, T-A-3M-1, M-3S-2
Z_1A_E15_W02
Zna podstawowe problemy globalne
Z_1A_W06, Z_1A_W04, Z_1A_W03, Z_1A_W05, Z_1A_W02, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05C-2, C-1T-A-4, T-A-6, T-A-1, T-A-7, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-8M-3, M-2, M-1S-1
Z_1A_E15_W03
Zna kompetencje WTO
Z_1A_W06, Z_1A_W04, Z_1A_W03, Z_1A_W05, Z_1A_W07, Z_1A_W01, Z_1A_W02S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06C-2, C-1T-A-7M-2, M-1, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E15_U01
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w gospodarce światowej
Z_1A_U02, Z_1A_U04, Z_1A_U01, Z_1A_U05, Z_1A_U03, Z_1A_U06, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-A-8, T-A-1, T-A-5, T-W-2, T-W-4, T-A-6, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-A-7, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E15_K01
pracuje samodzielnie
Z_1A_K05, Z_1A_K03, Z_1A_K02, Z_1A_K01, Z_1A_K06, Z_1A_K04S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07C-1, C-2T-A-1, T-W-2, T-A-3, T-W-3, T-A-5, T-A-7, T-A-4, T-A-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-A-8, T-A-6M-1, M-2, M-3S-2
Z_1A_E15_K02
pracuje w grupie
Z_1A_K02, Z_1A_K05, Z_1A_K03, Z_1A_K04, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06C-2, C-1T-A-2, T-A-6, T-A-8, T-A-5, T-A-4, T-A-3, T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-A-1, T-A-7, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E15_W01
Identyfikuje podstawowe kategorie dotyczące zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
2,0Nie potrafi okreslić przesłanek integracji
3,0W podstawowy sposób identyfikuje główne problemy związane z integracją gospodarczą i polityczną
3,5Potrafi określić i zdefiniować głowne problemy związane z integracją gospodarczą
4,0Sprawnie porusza się w zagadnieniach związanych z integracją gospodarczą. Potrafi okreslić zasady funkcjonowania gospodarki globalnej
4,5Samodzielnie analizuje tendencje we współczesnej gospodarce globalnej. Potrafi identyfikować problemy w wybranych ugrupowaniach integracyjnych
5,0Wyciąga wnioski. Porównuje ugrupowania integracyjne między sobą. Sprawnie porusza się w zagadnieniach związanych ze współczesnymi stosunkami miedzynarodowymi.
Z_1A_E15_W02
Zna podstawowe problemy globalne
2,0Nie zna podstawowych problemów globalnych
3,0Zna podstawowe problemy globalne w stopniu dostatecznym
3,5Zna podstawowe problemy globalne w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna podstawowe problemy globalne w stopniu dobrym
4,5Zna podstawowe problemy globalne w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna podstawowe problemy globalne w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_E15_W03
Zna kompetencje WTO
2,0Nie zna kompetencji WTO
3,0Zna kompetencje WTO w stopniu podstawowym
3,5Zna kompetencje WTOw stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna kompetencjeWTO w stopniu dobrym
4,5Zna kompetencje WTO w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna kompetencje WTO w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E15_U01
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w gospodarce światowej
2,0Ne potrafi wskazać na główne problemy wspłczesnego świata
3,0Potrafi identyfikować problemy ale nie porafi wyjaśnić ich przyczyn ani skutków
3,5Potrafi wskazać na główne problemy współczesnych stosunków międzynarodowych. Wyjaśnia ich przyczyny i wskzauje na główne skutki
4,0Posiada umiejętność interpretacji podstawowych zjawisk w gospodarce swiatowej
4,5Posiada wiedzę na temat bieżacej sytuacji gospodarczej na świacie
5,0Samodzielnie formułuje wnioski i analizuje tendencje we współczesnych stosunkach gospodarczych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E15_K01
pracuje samodzielnie
2,0Brak zrozumienia istoty międzynarodowyc stosunków gospodarczych
3,0Znajomość podstawowych definicji z zakresu MSG
3,5Znajomośc podstawowych definicji z zakresu MSG, umiejetność analizy podstawowych tendencji w stosunkach miedzynarodowych
4,0Dobra znajomość zagadnień z MSG. Umiejstność identyfikowania poszczególnych ugrupowań integracyjnych
4,5Dobra znajomość z zagadnień z MSG. Umiejetność analizowania tendencji we współczesnej gospodarce globalnej
5,0Doskonała znajomość zagadnień z zakresu MSG
Z_1A_E15_K02
pracuje w grupie
2,0Nie potrafi pracować w grupie
3,0Nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji. W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5Angażuje się w prace grupy mimo braku kompetencji do podejmowania bardziej skomplikowanych działań
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Samodzielnie pracuje nad wybranymi tematami
5,0Potrafi prezentować i bronić swoje poglądy

Literatura podstawowa

  1. Krugman P. R., Obstfeld M, Ekonomia Międzynarodowa, PWN, Warszawa, 2007
  2. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa, 2009
  3. M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-11. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – NAFTA;2
T-A-22. Wybrane azjatyckie organizacje gospodarcze;2
T-A-33. Wybrane afrykańskie organizacje gospodarcze;2
T-A-44 Wybrane arabskie organizacje gospodarcze;2
T-A-55. Wybrane światowe organizacje: Światowa organizacja handlu – WTO,2
T-A-66. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD,1
T-A-77. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ2
T-A-88. Globalizacja i problemy globalne2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Międzynarodowa integracja gospodarcza;4
T-W-2Teoria organizacji międzynarodowych;2
T-W-3Międzynarodowy podział pracy i gospodarka światowa;2
T-W-4Międzynarodowy przepływ czynników produkcji;2
T-W-5Wybrane organizacje gospodarcze: GATT i Światowa Organizacja Handlu – WTO, Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD, Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ.5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie sie do ćwiczeń15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do wykładu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E15_W01Identyfikuje podstawowe kategorie dotyczące zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2zrozumienie tendencji integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnym świecie, szczególnie w zakresie rozwoju handlu światowego i międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych, poznanie funkcjonowania organizacji gospodarczych zarówno partykularnyh, jaki i powszechnych.
C-1Rozpoznawanie i identyfikowanie procesów międzynarodowej integracji gospodarczej, określenie kierunków przemian strukturalnych w gospodarce światowej,
Treści programoweT-A-66. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD,
T-A-44 Wybrane arabskie organizacje gospodarcze;
T-A-11. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – NAFTA;
T-A-88. Globalizacja i problemy globalne
T-A-77. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ
T-A-22. Wybrane azjatyckie organizacje gospodarcze;
T-A-55. Wybrane światowe organizacje: Światowa organizacja handlu – WTO,
T-A-33. Wybrane afrykańskie organizacje gospodarcze;
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-3metoda aktywizujaca: analiza przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena podsuowująca: zaliczenie kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi okreslić przesłanek integracji
3,0W podstawowy sposób identyfikuje główne problemy związane z integracją gospodarczą i polityczną
3,5Potrafi określić i zdefiniować głowne problemy związane z integracją gospodarczą
4,0Sprawnie porusza się w zagadnieniach związanych z integracją gospodarczą. Potrafi okreslić zasady funkcjonowania gospodarki globalnej
4,5Samodzielnie analizuje tendencje we współczesnej gospodarce globalnej. Potrafi identyfikować problemy w wybranych ugrupowaniach integracyjnych
5,0Wyciąga wnioski. Porównuje ugrupowania integracyjne między sobą. Sprawnie porusza się w zagadnieniach związanych ze współczesnymi stosunkami miedzynarodowymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E15_W02Zna podstawowe problemy globalne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-2zrozumienie tendencji integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnym świecie, szczególnie w zakresie rozwoju handlu światowego i międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych, poznanie funkcjonowania organizacji gospodarczych zarówno partykularnyh, jaki i powszechnych.
C-1Rozpoznawanie i identyfikowanie procesów międzynarodowej integracji gospodarczej, określenie kierunków przemian strukturalnych w gospodarce światowej,
Treści programoweT-A-44 Wybrane arabskie organizacje gospodarcze;
T-A-66. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD,
T-A-11. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – NAFTA;
T-A-77. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ
T-A-33. Wybrane afrykańskie organizacje gospodarcze;
T-A-22. Wybrane azjatyckie organizacje gospodarcze;
T-A-55. Wybrane światowe organizacje: Światowa organizacja handlu – WTO,
T-A-88. Globalizacja i problemy globalne
Metody nauczaniaM-3metoda aktywizujaca: analiza przypadków
M-2metoda problemowa: wykład konwersatoryjny
M-1metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca: ocena aktywności na konwersatoriach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych problemów globalnych
3,0Zna podstawowe problemy globalne w stopniu dostatecznym
3,5Zna podstawowe problemy globalne w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna podstawowe problemy globalne w stopniu dobrym
4,5Zna podstawowe problemy globalne w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna podstawowe problemy globalne w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E15_W03Zna kompetencje WTO
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2zrozumienie tendencji integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnym świecie, szczególnie w zakresie rozwoju handlu światowego i międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych, poznanie funkcjonowania organizacji gospodarczych zarówno partykularnyh, jaki i powszechnych.
C-1Rozpoznawanie i identyfikowanie procesów międzynarodowej integracji gospodarczej, określenie kierunków przemian strukturalnych w gospodarce światowej,
Treści programoweT-A-77. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ
Metody nauczaniaM-2metoda problemowa: wykład konwersatoryjny
M-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-3metoda aktywizujaca: analiza przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena podsuowująca: zaliczenie kolokwium
S-1Ocena formująca: ocena formująca: ocena aktywności na konwersatoriach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna kompetencji WTO
3,0Zna kompetencje WTO w stopniu podstawowym
3,5Zna kompetencje WTOw stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna kompetencjeWTO w stopniu dobrym
4,5Zna kompetencje WTO w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna kompetencje WTO w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E15_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w gospodarce światowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Rozpoznawanie i identyfikowanie procesów międzynarodowej integracji gospodarczej, określenie kierunków przemian strukturalnych w gospodarce światowej,
C-2zrozumienie tendencji integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnym świecie, szczególnie w zakresie rozwoju handlu światowego i międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych, poznanie funkcjonowania organizacji gospodarczych zarówno partykularnyh, jaki i powszechnych.
Treści programoweT-A-88. Globalizacja i problemy globalne
T-A-11. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – NAFTA;
T-A-55. Wybrane światowe organizacje: Światowa organizacja handlu – WTO,
T-W-2Teoria organizacji międzynarodowych;
T-W-4Międzynarodowy przepływ czynników produkcji;
T-A-66. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD,
T-W-3Międzynarodowy podział pracy i gospodarka światowa;
T-W-5Wybrane organizacje gospodarcze: GATT i Światowa Organizacja Handlu – WTO, Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD, Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ.
T-W-1Międzynarodowa integracja gospodarcza;
T-A-77. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ
T-A-22. Wybrane azjatyckie organizacje gospodarcze;
T-A-33. Wybrane afrykańskie organizacje gospodarcze;
T-A-44 Wybrane arabskie organizacje gospodarcze;
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-2metoda problemowa: wykład konwersatoryjny
M-3metoda aktywizujaca: analiza przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena podsuowująca: zaliczenie kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ne potrafi wskazać na główne problemy wspłczesnego świata
3,0Potrafi identyfikować problemy ale nie porafi wyjaśnić ich przyczyn ani skutków
3,5Potrafi wskazać na główne problemy współczesnych stosunków międzynarodowych. Wyjaśnia ich przyczyny i wskzauje na główne skutki
4,0Posiada umiejętność interpretacji podstawowych zjawisk w gospodarce swiatowej
4,5Posiada wiedzę na temat bieżacej sytuacji gospodarczej na świacie
5,0Samodzielnie formułuje wnioski i analizuje tendencje we współczesnych stosunkach gospodarczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E15_K01pracuje samodzielnie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Rozpoznawanie i identyfikowanie procesów międzynarodowej integracji gospodarczej, określenie kierunków przemian strukturalnych w gospodarce światowej,
C-2zrozumienie tendencji integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnym świecie, szczególnie w zakresie rozwoju handlu światowego i międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych, poznanie funkcjonowania organizacji gospodarczych zarówno partykularnyh, jaki i powszechnych.
Treści programoweT-A-11. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – NAFTA;
T-W-2Teoria organizacji międzynarodowych;
T-A-33. Wybrane afrykańskie organizacje gospodarcze;
T-W-3Międzynarodowy podział pracy i gospodarka światowa;
T-A-55. Wybrane światowe organizacje: Światowa organizacja handlu – WTO,
T-A-77. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ
T-A-44 Wybrane arabskie organizacje gospodarcze;
T-A-22. Wybrane azjatyckie organizacje gospodarcze;
T-W-1Międzynarodowa integracja gospodarcza;
T-W-5Wybrane organizacje gospodarcze: GATT i Światowa Organizacja Handlu – WTO, Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD, Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ.
T-W-4Międzynarodowy przepływ czynników produkcji;
T-A-88. Globalizacja i problemy globalne
T-A-66. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD,
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-2metoda problemowa: wykład konwersatoryjny
M-3metoda aktywizujaca: analiza przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena podsuowująca: zaliczenie kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak zrozumienia istoty międzynarodowyc stosunków gospodarczych
3,0Znajomość podstawowych definicji z zakresu MSG
3,5Znajomośc podstawowych definicji z zakresu MSG, umiejetność analizy podstawowych tendencji w stosunkach miedzynarodowych
4,0Dobra znajomość zagadnień z MSG. Umiejstność identyfikowania poszczególnych ugrupowań integracyjnych
4,5Dobra znajomość z zagadnień z MSG. Umiejetność analizowania tendencji we współczesnej gospodarce globalnej
5,0Doskonała znajomość zagadnień z zakresu MSG
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E15_K02pracuje w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2zrozumienie tendencji integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnym świecie, szczególnie w zakresie rozwoju handlu światowego i międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych, poznanie funkcjonowania organizacji gospodarczych zarówno partykularnyh, jaki i powszechnych.
C-1Rozpoznawanie i identyfikowanie procesów międzynarodowej integracji gospodarczej, określenie kierunków przemian strukturalnych w gospodarce światowej,
Treści programoweT-A-22. Wybrane azjatyckie organizacje gospodarcze;
T-A-66. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD,
T-A-88. Globalizacja i problemy globalne
T-A-55. Wybrane światowe organizacje: Światowa organizacja handlu – WTO,
T-A-44 Wybrane arabskie organizacje gospodarcze;
T-A-33. Wybrane afrykańskie organizacje gospodarcze;
T-W-4Międzynarodowy przepływ czynników produkcji;
T-W-3Międzynarodowy podział pracy i gospodarka światowa;
T-W-2Teoria organizacji międzynarodowych;
T-W-5Wybrane organizacje gospodarcze: GATT i Światowa Organizacja Handlu – WTO, Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – OECD, Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ.
T-A-11. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – NAFTA;
T-A-77. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ
T-W-1Międzynarodowa integracja gospodarcza;
Metody nauczaniaM-1metoda podająca: wykład informacyjny
M-2metoda problemowa: wykład konwersatoryjny
M-3metoda aktywizujaca: analiza przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca: ocena aktywności na konwersatoriach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi pracować w grupie
3,0Nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji. W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5Angażuje się w prace grupy mimo braku kompetencji do podejmowania bardziej skomplikowanych działań
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Samodzielnie pracuje nad wybranymi tematami
5,0Potrafi prezentować i bronić swoje poglądy