Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Metodologia badań naukowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metodologia badań naukowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Ziejewski <Tadeusz.Ziejewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu ludzkich procesów poznawczych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: miał ogólną wiedzę na temat metodologicznych uwarunkowań pracy twórczej,
C-2znał specyfikę procesu preparacji pracy promocyjnej,
C-3umiał rozwiązywać problemy pojawiające się podczas tworzenia pracy promocyjnej,
C-4rozumiał istotę procesu twórczego i konieczność stosowania się do zasad pisarstwa naukowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Cechy ekonomii jako nauki. Metodologia badań naukowych-kwestie definicyjne, miejsce w systemie nauk. Podstawowe wymogi stawiane pracom promocyjnym.2
T-K-2Charakterystyka podstawowych elementów metodycznych pracy promocyjnej. Procedura rozwiązywania problemów badawczych.Podstawowe błędy wypowiedzi i nazwy6
T-K-3Charakterystyka podstawowych elementów instrumentarium badawczego-test zaliczeniowy.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Godziny kontaktowe z nauczycielem: -udział w konwersatoriach, -udział w teście zaliczeniowym10
A-K-2Praca własna studenta: -przygotowanie do bieżących konwersatoriów- opracowanie zadań zleconych przez nauczyciela,analiza i przygotowanie literatury do poszczególnych tematów zajęć, -udział w konsultacjach w celu np.: weryfikacji postępów, doboru adekwatnej literatury, pytań dotyczących zadań zleconych przez nauczyciela, -przygotowanie do zaliczenia20
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody problemowe-wykład konwersatoryjny
M-2Metody podajace-pogadanka sokratyczna
M-3Metody praktyczne o charakterze aktywizującym-rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: wyrażająca się poprzez aprobatę lub dezaprobatę aktywności,stopnia opanowania wiedzy, reprezentowanej postawy(uczestnicząca lub nieuczestnicząca ) uczestnika zajęć,
S-2Ocena podsumowująca: sumaryczna ocena zadań pisemnych i testu wielokrotnego wyboru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A14_W01
Zna elementarne pojęcia z zakresu metodologii badań naukowych.
Z_1A_W14, Z_1A_W01, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W06, S1A_W10C-1, C-4, C-3, C-2T-K-1, T-K-2, T-K-3M-1, M-2, M-3S-2, S-1
Z_1A_A14_W02
Ma elementarną wiedzę o procedurze postępowania badawczego stosowanego w naukach społecznych.
Z_1A_W14, Z_1A_W01, Z_1A_W07S1A_W01, S1A_W06, S1A_W10C-3, C-4, C-2, C-1T-K-3, T-K-2, T-K-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2
Z_1A_A14_W03
Ma podstawową wiedzę o procesie preparacji pracy promocyjnej i jej elementach metodycznych.
Z_1A_W14, Z_1A_W07, Z_1A_W09, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06, S1A_W10C-2, C-4, C-3, C-1T-K-1, T-K-2, T-K-3M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A14_U01
Potrafi rozwiązywać elementarne problemy występujące podczas tworzenia pracy promocyjnej.
Z_1A_U17, Z_1A_U18, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U06, S1A_U09C-3, C-4T-K-1, T-K-2, T-K-3M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A14_K01
Świadomy znaczenia stosowania się do zasad etycznych pisarstwa naukowego.
Z_1A_K04, Z_1A_K08S1A_K04C-4T-K-1, T-K-2, T-K-3M-3, M-1, M-2S-1, S-2
Z_1A_A14_K02
Potrafi współpracować w grupie przygotowując projekty i rozwiązując zadania zlecone przez nauczyciela.
Z_1A_K02, Z_1A_K01, Z_1A_K03S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06C-4, C-2, C-3, C-1T-K-1, T-K-2, T-K-3M-3, M-1, M-2S-2, S-1
Z_1A_A14_K03
Angażuje się w proces nauczania.
Z_1A_K06, Z_1A_K04, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07C-2, C-4, C-1, C-3T-K-1, T-K-2, T-K-3M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A14_W01
Zna elementarne pojęcia z zakresu metodologii badań naukowych.
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu metodologii badań naukowych, -wskazać co to jest literatura tematu i przedmiotu badań i co jej nie stanowi, -wskazać podstawowych elementow metodycznych pracy, -rozrożniać, definiować i korzystać ze źrodeł wiedzy faktualnej, -wskazać na czym polega i z jakich stadiów sklada się procedura rozwiązywania problemów badawczych, -wymienić i scharakteryzować podstawowe metody badawcze służące gromadzeniu wiedzy faktualnej w ekonomii.
3,0student : -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne- nieznaczne błędy językowe)
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu odpowiadania- bez trudnosci
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy -bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada bezbłędnym językiem, prawidłowo i pewnie
Z_1A_A14_W02
Ma elementarną wiedzę o procedurze postępowania badawczego stosowanego w naukach społecznych.
2,0Student nie posiada elementarnej wiedzy o procedurze postępowania badawczego stosowanego w naukach społecznych (ekonomii).
3,0Student posiada elementarną wiedzę o procedurze postępowania badawczego stosowanego w naukach społecznych (ekonomii).
3,5Student posiada podstawową wiedzę o procedurze postępowania badawczego stosowanego w naukach społecznych (ekonomii).
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu odpowiadania- bez trudnosci
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy -bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada bezbłędnym językiem, prawidłowo i pewnie
Z_1A_A14_W03
Ma podstawową wiedzę o procesie preparacji pracy promocyjnej i jej elementach metodycznych.
2,0Student nie posiada elementarnej wiedzy o procesie preparacji pracy promocyjnej i jej elementach metodycznych.
3,0Student posiada elementarną wiedzę o procesie preparacji pracy promocyjnej i jej elementach metodycznych.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne- nieznaczne błędy językowe)
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu odpowiadania- bez trudnosci
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy -bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada bezbłędnym językiem, prawidłowo i pewnie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A14_U01
Potrafi rozwiązywać elementarne problemy występujące podczas tworzenia pracy promocyjnej.
2,0Nie potrafi zindentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Potrafi zidentyfikować i poradzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami zwiazanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
3,5Potrafi zidentyfikować i poradzic sobie z pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami zwiazanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,0Potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji wlasnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności zwiazane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A14_K01
Świadomy znaczenia stosowania się do zasad etycznych pisarstwa naukowego.
2,0Nie wykazuje zainteresowania, ani chęci poznania elementarnej wiedzy z zakresu zasad etycznych-prezentujac poglady i opinie swiadczące o znajdowaniu się w stadium prekonwencjonalnym rozwoju moralnego.
3,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o elementarnym zainteresowaniu postawą etyczną w pracy naukowej (stadium rozwoju moralnego konwencjonalne- pierwsza podfaza).
3,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące o chęci stosowania sie do zasad pisarstwa naukowego (stadium rozwoju moranego konwencjonalne -druga podfaza).
4,0Prezetuje poglady i opinie charakterystyczne dla stadium postkonwencjalnego rozwoju moralnego.
4,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące o kierowaniu się w swoim postępowaniu pryncypiami moralnymi.
5,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o kierowaniu się w swoim postępowaniu pryncypiami moralnymi.
Z_1A_A14_K02
Potrafi współpracować w grupie przygotowując projekty i rozwiązując zadania zlecone przez nauczyciela.
2,0W zakresie prac zaspołowych student :nie potrafi zaplanować i wykonać pracy na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji i prezentacji rozwiazań).
3,0W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji i prezentacji rozwiązań).
3,5W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny,olśnienia, wykonawczy, weryfikacji i prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, porafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania oraz panować nad wspołpracą członków zespołu (motywować do działania) oraz terminowością i sposobem prezentacji wyników.
Z_1A_A14_K03
Angażuje się w proces nauczania.
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji : student unika podejmowania działań-nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też ich nie podejmuje z własnej woli, wykazuje postawę nutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale tez ich nie podejmuje z wlasnej woli, adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela- wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej w jakiej się znalazł, podejmuje działanie z własnej woli ale nie aranżuje go samorzutnie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Balicki W., Wykłady z metodologii nauk ekonomicznych, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań, 2002
  2. Sobies H., Wskazówki techniczne dla piszączych prace dyplomowe, magisterskie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 1983
  3. Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, KUL, Lublin, 2005

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Cechy ekonomii jako nauki. Metodologia badań naukowych-kwestie definicyjne, miejsce w systemie nauk. Podstawowe wymogi stawiane pracom promocyjnym.2
T-K-2Charakterystyka podstawowych elementów metodycznych pracy promocyjnej. Procedura rozwiązywania problemów badawczych.Podstawowe błędy wypowiedzi i nazwy6
T-K-3Charakterystyka podstawowych elementów instrumentarium badawczego-test zaliczeniowy.2
10

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Godziny kontaktowe z nauczycielem: -udział w konwersatoriach, -udział w teście zaliczeniowym10
A-K-2Praca własna studenta: -przygotowanie do bieżących konwersatoriów- opracowanie zadań zleconych przez nauczyciela,analiza i przygotowanie literatury do poszczególnych tematów zajęć, -udział w konsultacjach w celu np.: weryfikacji postępów, doboru adekwatnej literatury, pytań dotyczących zadań zleconych przez nauczyciela, -przygotowanie do zaliczenia20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A14_W01Zna elementarne pojęcia z zakresu metodologii badań naukowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: miał ogólną wiedzę na temat metodologicznych uwarunkowań pracy twórczej,
C-4rozumiał istotę procesu twórczego i konieczność stosowania się do zasad pisarstwa naukowego.
C-3umiał rozwiązywać problemy pojawiające się podczas tworzenia pracy promocyjnej,
C-2znał specyfikę procesu preparacji pracy promocyjnej,
Treści programoweT-K-1Cechy ekonomii jako nauki. Metodologia badań naukowych-kwestie definicyjne, miejsce w systemie nauk. Podstawowe wymogi stawiane pracom promocyjnym.
T-K-2Charakterystyka podstawowych elementów metodycznych pracy promocyjnej. Procedura rozwiązywania problemów badawczych.Podstawowe błędy wypowiedzi i nazwy
T-K-3Charakterystyka podstawowych elementów instrumentarium badawczego-test zaliczeniowy.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe-wykład konwersatoryjny
M-2Metody podajace-pogadanka sokratyczna
M-3Metody praktyczne o charakterze aktywizującym-rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sumaryczna ocena zadań pisemnych i testu wielokrotnego wyboru
S-1Ocena formująca: wyrażająca się poprzez aprobatę lub dezaprobatę aktywności,stopnia opanowania wiedzy, reprezentowanej postawy(uczestnicząca lub nieuczestnicząca ) uczestnika zajęć,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu metodologii badań naukowych, -wskazać co to jest literatura tematu i przedmiotu badań i co jej nie stanowi, -wskazać podstawowych elementow metodycznych pracy, -rozrożniać, definiować i korzystać ze źrodeł wiedzy faktualnej, -wskazać na czym polega i z jakich stadiów sklada się procedura rozwiązywania problemów badawczych, -wymienić i scharakteryzować podstawowe metody badawcze służące gromadzeniu wiedzy faktualnej w ekonomii.
3,0student : -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne- nieznaczne błędy językowe)
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu odpowiadania- bez trudnosci
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy -bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada bezbłędnym językiem, prawidłowo i pewnie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A14_W02Ma elementarną wiedzę o procedurze postępowania badawczego stosowanego w naukach społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-3umiał rozwiązywać problemy pojawiające się podczas tworzenia pracy promocyjnej,
C-4rozumiał istotę procesu twórczego i konieczność stosowania się do zasad pisarstwa naukowego.
C-2znał specyfikę procesu preparacji pracy promocyjnej,
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: miał ogólną wiedzę na temat metodologicznych uwarunkowań pracy twórczej,
Treści programoweT-K-3Charakterystyka podstawowych elementów instrumentarium badawczego-test zaliczeniowy.
T-K-2Charakterystyka podstawowych elementów metodycznych pracy promocyjnej. Procedura rozwiązywania problemów badawczych.Podstawowe błędy wypowiedzi i nazwy
T-K-1Cechy ekonomii jako nauki. Metodologia badań naukowych-kwestie definicyjne, miejsce w systemie nauk. Podstawowe wymogi stawiane pracom promocyjnym.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe-wykład konwersatoryjny
M-2Metody podajace-pogadanka sokratyczna
M-3Metody praktyczne o charakterze aktywizującym-rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wyrażająca się poprzez aprobatę lub dezaprobatę aktywności,stopnia opanowania wiedzy, reprezentowanej postawy(uczestnicząca lub nieuczestnicząca ) uczestnika zajęć,
S-2Ocena podsumowująca: sumaryczna ocena zadań pisemnych i testu wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada elementarnej wiedzy o procedurze postępowania badawczego stosowanego w naukach społecznych (ekonomii).
3,0Student posiada elementarną wiedzę o procedurze postępowania badawczego stosowanego w naukach społecznych (ekonomii).
3,5Student posiada podstawową wiedzę o procedurze postępowania badawczego stosowanego w naukach społecznych (ekonomii).
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu odpowiadania- bez trudnosci
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy -bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada bezbłędnym językiem, prawidłowo i pewnie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A14_W03Ma podstawową wiedzę o procesie preparacji pracy promocyjnej i jej elementach metodycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-2znał specyfikę procesu preparacji pracy promocyjnej,
C-4rozumiał istotę procesu twórczego i konieczność stosowania się do zasad pisarstwa naukowego.
C-3umiał rozwiązywać problemy pojawiające się podczas tworzenia pracy promocyjnej,
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: miał ogólną wiedzę na temat metodologicznych uwarunkowań pracy twórczej,
Treści programoweT-K-1Cechy ekonomii jako nauki. Metodologia badań naukowych-kwestie definicyjne, miejsce w systemie nauk. Podstawowe wymogi stawiane pracom promocyjnym.
T-K-2Charakterystyka podstawowych elementów metodycznych pracy promocyjnej. Procedura rozwiązywania problemów badawczych.Podstawowe błędy wypowiedzi i nazwy
T-K-3Charakterystyka podstawowych elementów instrumentarium badawczego-test zaliczeniowy.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe-wykład konwersatoryjny
M-3Metody praktyczne o charakterze aktywizującym-rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego
M-2Metody podajace-pogadanka sokratyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sumaryczna ocena zadań pisemnych i testu wielokrotnego wyboru
S-1Ocena formująca: wyrażająca się poprzez aprobatę lub dezaprobatę aktywności,stopnia opanowania wiedzy, reprezentowanej postawy(uczestnicząca lub nieuczestnicząca ) uczestnika zajęć,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada elementarnej wiedzy o procesie preparacji pracy promocyjnej i jej elementach metodycznych.
3,0Student posiada elementarną wiedzę o procesie preparacji pracy promocyjnej i jej elementach metodycznych.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne- nieznaczne błędy językowe)
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu odpowiadania- bez trudnosci
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy -bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada bezbłędnym językiem, prawidłowo i pewnie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A14_U01Potrafi rozwiązywać elementarne problemy występujące podczas tworzenia pracy promocyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3umiał rozwiązywać problemy pojawiające się podczas tworzenia pracy promocyjnej,
C-4rozumiał istotę procesu twórczego i konieczność stosowania się do zasad pisarstwa naukowego.
Treści programoweT-K-1Cechy ekonomii jako nauki. Metodologia badań naukowych-kwestie definicyjne, miejsce w systemie nauk. Podstawowe wymogi stawiane pracom promocyjnym.
T-K-2Charakterystyka podstawowych elementów metodycznych pracy promocyjnej. Procedura rozwiązywania problemów badawczych.Podstawowe błędy wypowiedzi i nazwy
T-K-3Charakterystyka podstawowych elementów instrumentarium badawczego-test zaliczeniowy.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe-wykład konwersatoryjny
M-3Metody praktyczne o charakterze aktywizującym-rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego
M-2Metody podajace-pogadanka sokratyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sumaryczna ocena zadań pisemnych i testu wielokrotnego wyboru
S-1Ocena formująca: wyrażająca się poprzez aprobatę lub dezaprobatę aktywności,stopnia opanowania wiedzy, reprezentowanej postawy(uczestnicząca lub nieuczestnicząca ) uczestnika zajęć,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zindentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Potrafi zidentyfikować i poradzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami zwiazanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
3,5Potrafi zidentyfikować i poradzic sobie z pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami zwiazanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,0Potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji wlasnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności zwiazane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A14_K01Świadomy znaczenia stosowania się do zasad etycznych pisarstwa naukowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-4rozumiał istotę procesu twórczego i konieczność stosowania się do zasad pisarstwa naukowego.
Treści programoweT-K-1Cechy ekonomii jako nauki. Metodologia badań naukowych-kwestie definicyjne, miejsce w systemie nauk. Podstawowe wymogi stawiane pracom promocyjnym.
T-K-2Charakterystyka podstawowych elementów metodycznych pracy promocyjnej. Procedura rozwiązywania problemów badawczych.Podstawowe błędy wypowiedzi i nazwy
T-K-3Charakterystyka podstawowych elementów instrumentarium badawczego-test zaliczeniowy.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne o charakterze aktywizującym-rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego
M-1Metody problemowe-wykład konwersatoryjny
M-2Metody podajace-pogadanka sokratyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wyrażająca się poprzez aprobatę lub dezaprobatę aktywności,stopnia opanowania wiedzy, reprezentowanej postawy(uczestnicząca lub nieuczestnicząca ) uczestnika zajęć,
S-2Ocena podsumowująca: sumaryczna ocena zadań pisemnych i testu wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykazuje zainteresowania, ani chęci poznania elementarnej wiedzy z zakresu zasad etycznych-prezentujac poglady i opinie swiadczące o znajdowaniu się w stadium prekonwencjonalnym rozwoju moralnego.
3,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o elementarnym zainteresowaniu postawą etyczną w pracy naukowej (stadium rozwoju moralnego konwencjonalne- pierwsza podfaza).
3,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące o chęci stosowania sie do zasad pisarstwa naukowego (stadium rozwoju moranego konwencjonalne -druga podfaza).
4,0Prezetuje poglady i opinie charakterystyczne dla stadium postkonwencjalnego rozwoju moralnego.
4,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące o kierowaniu się w swoim postępowaniu pryncypiami moralnymi.
5,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o kierowaniu się w swoim postępowaniu pryncypiami moralnymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A14_K02Potrafi współpracować w grupie przygotowując projekty i rozwiązując zadania zlecone przez nauczyciela.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-4rozumiał istotę procesu twórczego i konieczność stosowania się do zasad pisarstwa naukowego.
C-2znał specyfikę procesu preparacji pracy promocyjnej,
C-3umiał rozwiązywać problemy pojawiające się podczas tworzenia pracy promocyjnej,
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: miał ogólną wiedzę na temat metodologicznych uwarunkowań pracy twórczej,
Treści programoweT-K-1Cechy ekonomii jako nauki. Metodologia badań naukowych-kwestie definicyjne, miejsce w systemie nauk. Podstawowe wymogi stawiane pracom promocyjnym.
T-K-2Charakterystyka podstawowych elementów metodycznych pracy promocyjnej. Procedura rozwiązywania problemów badawczych.Podstawowe błędy wypowiedzi i nazwy
T-K-3Charakterystyka podstawowych elementów instrumentarium badawczego-test zaliczeniowy.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne o charakterze aktywizującym-rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego
M-1Metody problemowe-wykład konwersatoryjny
M-2Metody podajace-pogadanka sokratyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sumaryczna ocena zadań pisemnych i testu wielokrotnego wyboru
S-1Ocena formująca: wyrażająca się poprzez aprobatę lub dezaprobatę aktywności,stopnia opanowania wiedzy, reprezentowanej postawy(uczestnicząca lub nieuczestnicząca ) uczestnika zajęć,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie prac zaspołowych student :nie potrafi zaplanować i wykonać pracy na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji i prezentacji rozwiazań).
3,0W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji i prezentacji rozwiązań).
3,5W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny,olśnienia, wykonawczy, weryfikacji i prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, porafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania oraz panować nad wspołpracą członków zespołu (motywować do działania) oraz terminowością i sposobem prezentacji wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A14_K03Angażuje się w proces nauczania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2znał specyfikę procesu preparacji pracy promocyjnej,
C-4rozumiał istotę procesu twórczego i konieczność stosowania się do zasad pisarstwa naukowego.
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: miał ogólną wiedzę na temat metodologicznych uwarunkowań pracy twórczej,
C-3umiał rozwiązywać problemy pojawiające się podczas tworzenia pracy promocyjnej,
Treści programoweT-K-1Cechy ekonomii jako nauki. Metodologia badań naukowych-kwestie definicyjne, miejsce w systemie nauk. Podstawowe wymogi stawiane pracom promocyjnym.
T-K-2Charakterystyka podstawowych elementów metodycznych pracy promocyjnej. Procedura rozwiązywania problemów badawczych.Podstawowe błędy wypowiedzi i nazwy
T-K-3Charakterystyka podstawowych elementów instrumentarium badawczego-test zaliczeniowy.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne o charakterze aktywizującym-rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego
M-2Metody podajace-pogadanka sokratyczna
M-1Metody problemowe-wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wyrażająca się poprzez aprobatę lub dezaprobatę aktywności,stopnia opanowania wiedzy, reprezentowanej postawy(uczestnicząca lub nieuczestnicząca ) uczestnika zajęć,
S-2Ocena podsumowująca: sumaryczna ocena zadań pisemnych i testu wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji : student unika podejmowania działań-nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też ich nie podejmuje z własnej woli, wykazuje postawę nutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale tez ich nie podejmuje z wlasnej woli, adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela- wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej w jakiej się znalazł, podejmuje działanie z własnej woli ale nie aranżuje go samorzutnie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.