Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Funkcjonowanie i organizacja pracy szkoły:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Funkcjonowanie i organizacja pracy szkoły
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Gołąb <sylwia.golab@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecane podstawowe wiadomości z zakresu oświaty.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znać podstawy prawne organizacji i funkcjonowania szkoły.
C-2Znać system szkolny w kraju i za granicą.
C-3Mieć podstawową wiedzę o dokumnetach oragnizacyjnych i dydaktycznych szkoły.
C-4Mieć podstawową wiedzę o organizacji pracy szkoły, roku szkolnego, tygodnia, dnia oraz procesu dydaktycznego.
C-5Znać podstawy decymologii lub/i metrologii dydaktycznej.
C-6Wymienić zasady ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Podstawowe pojęcia (definicje, mapa pojęciowa z zakresu przedmiotu).2
T-K-2System szkolny w polsce i wybranych krajach UE (podstawy prawne funkcjnowania szkoły i placówki oświatowej).3
T-K-3Zarządzanie w oświacie i szkole (finansowanie i zarządzanie w oświacie).3
T-K-4Statut szkoły, struktura organizacyjna szkoły, organ szkoły, ich zadania i kompetencje.2
T-K-5Dokumentacja dydaktyczna szkoły (plan i program nauczania, program rozwoju szkoły, arkusz organizacyjny roku szkolnego, kalendarz imprez szkolnych, inne plany.3
T-K-6Organizacja procesu nauczania - uczenia się. Plan dydaktyczny (szczegółowy rozkład materiału lub wynikowy plan pracy nauczyciela).3
T-K-7Elementy decymologii i/lub metrologii dydaktycznej.2
T-K-8Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO).2
T-K-9Rozwój zawodowy nauczyciela. Wewnątzrszkolne doskonalenie nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela.4
T-K-10Diagnoza ewaluacyjna pracy szkoły.4
T-K-11Test wielokrotnego wyboru.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-K-2Przygotowanie do konwersatoriów - referaty tematyczne, opracowania zadań zleconych przez nauczyciela, analiza literatury do poszczególnych tematów zajęć.15
A-K-3Udział w konsultacjach.5
A-K-4Przygotowanie do zaliczenia.10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - pogadanka.
M-2Metody problemowe - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.
M-4Metody praktyczne - przygotowanie referatów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena referatu.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E10_W01
Zna podstawy prawne organizacji i funkcjonowania szkoły.
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-K-1M-1, M-2S-3
Z_1A_E10_W02
Zna system szkolny w kraju i za granicą.
Z_1A_W10S1A_W07C-2T-K-2M-1, M-2S-3
Z_1A_E10_W03
Zna podstawy decymologii i/lub metrologii dydaktycznej.
Z_1A_W01S1A_W01C-4T-K-7M-1, M-4, M-3, M-2S-3
Z_1A_E10_W04
Ma podstwową wiedzę na temat organizacji procesu nauczania - uczenia się.
Z_1A_W01S1A_W01C-4T-K-6M-4, M-2, M-1, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E10_U01
Charakteryzuje przydatnośc dokumentów organizacyjnych i dydaktycznych szkoły.
Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-3T-K-4, T-K-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-3, S-1
Z_1A_E10_U02
Opisuje ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli.
Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-6T-K-9, T-K-10M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-1, S-3
Z_1A_E10_U03
Projektuje ewaluację pracy szkoły.
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-6T-K-10M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E10_K01
Angażuje się w proces nauczania.
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-4, C-2, C-3, C-1, C-5, C-6T-K-1, T-K-4, T-K-3, T-K-10, T-K-7, T-K-5, T-K-2, T-K-9, T-K-6, T-K-8M-3, M-4S-1
Z_1A_E10_K02
Współpracuje w zespole.
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-3, C-5, C-1, C-4, C-2, C-6T-K-5, T-K-6, T-K-4, T-K-1, T-K-10, T-K-7, T-K-3, T-K-2, T-K-11, T-K-8, T-K-9M-3S-1
Z_1A_E10_K03
Potrafi wyrażać własne zdanie na dany temat.
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1, C-6, C-4, C-5, C-3, C-2T-K-2, T-K-4, T-K-10, T-K-5, T-K-7, T-K-3, T-K-9, T-K-1, T-K-8, T-K-6M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E10_W01
Zna podstawy prawne organizacji i funkcjonowania szkoły.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_E10_W02
Zna system szkolny w kraju i za granicą.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_E10_W03
Zna podstawy decymologii i/lub metrologii dydaktycznej.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_E10_W04
Ma podstwową wiedzę na temat organizacji procesu nauczania - uczenia się.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E10_U01
Charakteryzuje przydatnośc dokumentów organizacyjnych i dydaktycznych szkoły.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_E10_U02
Opisuje ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_E10_U03
Projektuje ewaluację pracy szkoły.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E10_K01
Angażuje się w proces nauczania.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_E10_K02
Współpracuje w zespole.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_E10_K03
Potrafi wyrażać własne zdanie na dany temat.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.

Literatura podstawowa

  1. Elsner D. (red.), Jak planowac rozwój placówki oświatowej. Teoria i praktyka., Chorzów, 2001
  2. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, 2001
  3. Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, eMPi2, Poznań, 2004
  4. Ziejewski T., nauczanie wielostronne, polimetodyczne, multimedialne, Nauka - Edukacja - Praktyka, WAR, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Fic D., Kardasz A., (red.), Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce, WSP, Zielona Góra, 1997
  2. Ziejewski T., Nowy słownik interdyscyplinarny (Ekonomia - Edukacja - Zawód - Praca), WAR, Szczecin, 2008
  3. Ziejewski T., Aspekty przemian społeczno - gospodarczych, WAR, Szczecin, 2008

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Podstawowe pojęcia (definicje, mapa pojęciowa z zakresu przedmiotu).2
T-K-2System szkolny w polsce i wybranych krajach UE (podstawy prawne funkcjnowania szkoły i placówki oświatowej).3
T-K-3Zarządzanie w oświacie i szkole (finansowanie i zarządzanie w oświacie).3
T-K-4Statut szkoły, struktura organizacyjna szkoły, organ szkoły, ich zadania i kompetencje.2
T-K-5Dokumentacja dydaktyczna szkoły (plan i program nauczania, program rozwoju szkoły, arkusz organizacyjny roku szkolnego, kalendarz imprez szkolnych, inne plany.3
T-K-6Organizacja procesu nauczania - uczenia się. Plan dydaktyczny (szczegółowy rozkład materiału lub wynikowy plan pracy nauczyciela).3
T-K-7Elementy decymologii i/lub metrologii dydaktycznej.2
T-K-8Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO).2
T-K-9Rozwój zawodowy nauczyciela. Wewnątzrszkolne doskonalenie nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela.4
T-K-10Diagnoza ewaluacyjna pracy szkoły.4
T-K-11Test wielokrotnego wyboru.2
30

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-K-2Przygotowanie do konwersatoriów - referaty tematyczne, opracowania zadań zleconych przez nauczyciela, analiza literatury do poszczególnych tematów zajęć.15
A-K-3Udział w konsultacjach.5
A-K-4Przygotowanie do zaliczenia.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_W01Zna podstawy prawne organizacji i funkcjonowania szkoły.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Znać podstawy prawne organizacji i funkcjonowania szkoły.
Treści programoweT-K-1Podstawowe pojęcia (definicje, mapa pojęciowa z zakresu przedmiotu).
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka.
M-2Metody problemowe - wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_W02Zna system szkolny w kraju i za granicą.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Znać system szkolny w kraju i za granicą.
Treści programoweT-K-2System szkolny w polsce i wybranych krajach UE (podstawy prawne funkcjnowania szkoły i placówki oświatowej).
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka.
M-2Metody problemowe - wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_W03Zna podstawy decymologii i/lub metrologii dydaktycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-4Mieć podstawową wiedzę o organizacji pracy szkoły, roku szkolnego, tygodnia, dnia oraz procesu dydaktycznego.
Treści programoweT-K-7Elementy decymologii i/lub metrologii dydaktycznej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka.
M-4Metody praktyczne - przygotowanie referatów.
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.
M-2Metody problemowe - wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_W04Ma podstwową wiedzę na temat organizacji procesu nauczania - uczenia się.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-4Mieć podstawową wiedzę o organizacji pracy szkoły, roku szkolnego, tygodnia, dnia oraz procesu dydaktycznego.
Treści programoweT-K-6Organizacja procesu nauczania - uczenia się. Plan dydaktyczny (szczegółowy rozkład materiału lub wynikowy plan pracy nauczyciela).
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne - przygotowanie referatów.
M-2Metody problemowe - wykład konwersatoryjny.
M-1Metody podające - pogadanka.
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena referatu.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_U01Charakteryzuje przydatnośc dokumentów organizacyjnych i dydaktycznych szkoły.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Mieć podstawową wiedzę o dokumnetach oragnizacyjnych i dydaktycznych szkoły.
Treści programoweT-K-4Statut szkoły, struktura organizacyjna szkoły, organ szkoły, ich zadania i kompetencje.
T-K-5Dokumentacja dydaktyczna szkoły (plan i program nauczania, program rozwoju szkoły, arkusz organizacyjny roku szkolnego, kalendarz imprez szkolnych, inne plany.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka.
M-2Metody problemowe - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.
M-4Metody praktyczne - przygotowanie referatów.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena referatu.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_U02Opisuje ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-6Wymienić zasady ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły.
Treści programoweT-K-9Rozwój zawodowy nauczyciela. Wewnątzrszkolne doskonalenie nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela.
T-K-10Diagnoza ewaluacyjna pracy szkoły.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - wykład konwersatoryjny.
M-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.
M-1Metody podające - pogadanka.
M-4Metody praktyczne - przygotowanie referatów.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena referatu.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena testu wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_U03Projektuje ewaluację pracy szkoły.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-6Wymienić zasady ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły.
Treści programoweT-K-10Diagnoza ewaluacyjna pracy szkoły.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_K01Angażuje się w proces nauczania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-4Mieć podstawową wiedzę o organizacji pracy szkoły, roku szkolnego, tygodnia, dnia oraz procesu dydaktycznego.
C-2Znać system szkolny w kraju i za granicą.
C-3Mieć podstawową wiedzę o dokumnetach oragnizacyjnych i dydaktycznych szkoły.
C-1Znać podstawy prawne organizacji i funkcjonowania szkoły.
C-5Znać podstawy decymologii lub/i metrologii dydaktycznej.
C-6Wymienić zasady ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły.
Treści programoweT-K-1Podstawowe pojęcia (definicje, mapa pojęciowa z zakresu przedmiotu).
T-K-4Statut szkoły, struktura organizacyjna szkoły, organ szkoły, ich zadania i kompetencje.
T-K-3Zarządzanie w oświacie i szkole (finansowanie i zarządzanie w oświacie).
T-K-10Diagnoza ewaluacyjna pracy szkoły.
T-K-7Elementy decymologii i/lub metrologii dydaktycznej.
T-K-5Dokumentacja dydaktyczna szkoły (plan i program nauczania, program rozwoju szkoły, arkusz organizacyjny roku szkolnego, kalendarz imprez szkolnych, inne plany.
T-K-2System szkolny w polsce i wybranych krajach UE (podstawy prawne funkcjnowania szkoły i placówki oświatowej).
T-K-9Rozwój zawodowy nauczyciela. Wewnątzrszkolne doskonalenie nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela.
T-K-6Organizacja procesu nauczania - uczenia się. Plan dydaktyczny (szczegółowy rozkład materiału lub wynikowy plan pracy nauczyciela).
T-K-8Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO).
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.
M-4Metody praktyczne - przygotowanie referatów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_K02Współpracuje w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Mieć podstawową wiedzę o dokumnetach oragnizacyjnych i dydaktycznych szkoły.
C-5Znać podstawy decymologii lub/i metrologii dydaktycznej.
C-1Znać podstawy prawne organizacji i funkcjonowania szkoły.
C-4Mieć podstawową wiedzę o organizacji pracy szkoły, roku szkolnego, tygodnia, dnia oraz procesu dydaktycznego.
C-2Znać system szkolny w kraju i za granicą.
C-6Wymienić zasady ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły.
Treści programoweT-K-5Dokumentacja dydaktyczna szkoły (plan i program nauczania, program rozwoju szkoły, arkusz organizacyjny roku szkolnego, kalendarz imprez szkolnych, inne plany.
T-K-6Organizacja procesu nauczania - uczenia się. Plan dydaktyczny (szczegółowy rozkład materiału lub wynikowy plan pracy nauczyciela).
T-K-4Statut szkoły, struktura organizacyjna szkoły, organ szkoły, ich zadania i kompetencje.
T-K-1Podstawowe pojęcia (definicje, mapa pojęciowa z zakresu przedmiotu).
T-K-10Diagnoza ewaluacyjna pracy szkoły.
T-K-7Elementy decymologii i/lub metrologii dydaktycznej.
T-K-3Zarządzanie w oświacie i szkole (finansowanie i zarządzanie w oświacie).
T-K-2System szkolny w polsce i wybranych krajach UE (podstawy prawne funkcjnowania szkoły i placówki oświatowej).
T-K-11Test wielokrotnego wyboru.
T-K-8Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO).
T-K-9Rozwój zawodowy nauczyciela. Wewnątzrszkolne doskonalenie nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E10_K03Potrafi wyrażać własne zdanie na dany temat.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Znać podstawy prawne organizacji i funkcjonowania szkoły.
C-6Wymienić zasady ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły.
C-4Mieć podstawową wiedzę o organizacji pracy szkoły, roku szkolnego, tygodnia, dnia oraz procesu dydaktycznego.
C-5Znać podstawy decymologii lub/i metrologii dydaktycznej.
C-3Mieć podstawową wiedzę o dokumnetach oragnizacyjnych i dydaktycznych szkoły.
C-2Znać system szkolny w kraju i za granicą.
Treści programoweT-K-2System szkolny w polsce i wybranych krajach UE (podstawy prawne funkcjnowania szkoły i placówki oświatowej).
T-K-4Statut szkoły, struktura organizacyjna szkoły, organ szkoły, ich zadania i kompetencje.
T-K-10Diagnoza ewaluacyjna pracy szkoły.
T-K-5Dokumentacja dydaktyczna szkoły (plan i program nauczania, program rozwoju szkoły, arkusz organizacyjny roku szkolnego, kalendarz imprez szkolnych, inne plany.
T-K-7Elementy decymologii i/lub metrologii dydaktycznej.
T-K-3Zarządzanie w oświacie i szkole (finansowanie i zarządzanie w oświacie).
T-K-9Rozwój zawodowy nauczyciela. Wewnątzrszkolne doskonalenie nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela.
T-K-1Podstawowe pojęcia (definicje, mapa pojęciowa z zakresu przedmiotu).
T-K-8Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO).
T-K-6Organizacja procesu nauczania - uczenia się. Plan dydaktyczny (szczegółowy rozkład materiału lub wynikowy plan pracy nauczyciela).
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (cześciowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zaiteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.