Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Finanse:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Finanse
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Dawid Dawidowicz <Dawid.Dawidowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Emilia Barej-Kaczmarek <Emilia.Barej@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA3 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw mikroekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student po ukończeniu przedmiotu powinien znać problematykę systemu finansowego w gospodarce rynkowej.
C-2Student powinien posiadać wiedzę na temat transformacji systemu bankowego w Polsce.
C-3Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą publicznego systemu finansowego i systemu ubezpieczeń.
C-4Student powinien wykazać się wiedzą na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz praktyczną umiejętnością dokonania podstawowych czynności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw.
C-5Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Funkcje finansów. Zjawiska finansowe.2
T-A-2Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw.3
T-A-3Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw.4
T-A-4Formy finansowania działalności przedsiębiorstw.2
T-A-5Analiza finansowa.4
15
wykłady
T-W-1Finanse i system finansowy państwa.4
T-W-2Ogniwa systemu finansowego i powiązania między nimi.4
T-W-3System finansów publicznych.6
T-W-4Podstawy systemu bankowego.6
T-W-5System finansowy ubezpieczeń.6
T-W-6Finanse gospodarstw domowych.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowywanie się do zajęć.20
A-A-2Rozwiązywanie zadań.13
A-A-3Przygotowywanie się do zaliczenia.17
A-A-4Konsultacje z prowadzącym.10
60
wykłady
A-W-1Przygotowywanie się do zajęć.10
A-W-2Czytanie zalecanej literatury.10
A-W-3Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu.10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład multimedialny.
M-4Metoda przypadków.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
S-2Ocena podsumowująca: Ustnu lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/audytoriach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B8_W01
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania finansów oraz zna zjawiska finansowe.
Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-1T-W-2, T-A-1, T-A-5, T-A-4M-1, M-2, M-3S-2, S-1
Z_1A_B8_W02
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu bankowości i miejsca banków w systemie gospodarczym.
Z_1A_W04S1A_W03C-2T-W-2, T-W-4, T-A-3, T-A-5, T-W-6, T-W-3M-2, M-1, M-3S-1
Z_1A_B8_W03
Student posiada wiedzę na temat sposobu funkcjonowania finansów publicznych i systemu ubezpieczeń.
Z_1A_W10, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W07C-3T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-3, T-A-4M-3, M-1, M-2S-1
Z_1A_B8_W04
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także analizy ich sytuacji finansowej.
Z_1A_W15, Z_1A_W13, Z_1A_W10, Z_1A_W09S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W11C-4T-A-5, T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-W-6, T-W-2, T-A-1M-3, M-1, M-2, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B8_U01
Student posiada umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
Z_1A_U13S1A_U02, S1A_U05C-4T-A-4, T-A-5, T-A-2, T-A-3, T-W-2M-1, M-4, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B8_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-5T-W-1M-1, M-4, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B8_W01
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania finansów oraz zna zjawiska finansowe.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania finansów oraz zjawisk finansowych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat przedmiotu nauki finanse.
3,5Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finanse, funkcji finnasów i zjawisk finansowych, potrafi okreśłić ogniwa systemu finansowego.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finanse, funkcji finnasów i zjawisk finansowych, potrafi okreśłić ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić i opisać ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić i opisać ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
Z_1A_B8_W02
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu bankowości i miejsca banków w systemie gospodarczym.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu bankowości i miejsca banków w systemie gospodarczym.
3,0Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego.
3,5Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego oraz roli i znaczenia banku centralnego.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego oraz roli i znaczenia banku centralnego i banków komercyjnych.
4,5Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego oraz roli i znaczenia banku centralnego i banków komercyjnych, potrafi określić i opisać usługi bankowe.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu bankowości i miejsca banków w systemie gospodarczym.
Z_1A_B8_W03
Student posiada wiedzę na temat sposobu funkcjonowania finansów publicznych i systemu ubezpieczeń.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat sposobu funkcjonowania finansów publicznych i systemu ubezpieczeń.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako lelementu sysytemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi okreśłić czym jest ubezpieczenie i określić jego formy.
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako lelementu sysytemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi okreśłić dochody i wydatki państwa. Potrafi okreśłić czym jest ubezpieczenie i określić jego formy, shcarakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej oraz opisać funkcje i zasady ubezpieczeń.
4,0Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako lelementu sysytemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi okreśłić dochody i wydatki państwa, posiada wiedzę na temat systemu podatkowego. Potrafi okreśłić czym jest ubezpieczenie i określić jego formy, shcarakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej oraz opisać funkcje i zasady ubezpieczeń, a także scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat sposobu funkcjonowania finansów publicznych i systemu ubezpieczeń.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę na temat sposobu funkcjonowania finansów publicznych i systemu ubezpieczeń.
Z_1A_B8_W04
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także analizy ich sytuacji finansowej.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także analizy ich sytuacji finansowej.
3,0Student potrafi okreśłić i opisać formy prowadzenia przedsiębiorstwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiorstwa.
3,5Student potrafi okreśłić i opisać formy prowadzenia przedsiębiorstwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiorstwa oraz elementy sprawozdania finansowego.
4,0Student potrafi okreśłić i opisać formy prowadzenia przedsiębiorstwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiorstwa oraz elementy sprawozdania finansowego, potrafi scharakteryzować alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także analizy ich sytuacji finansowej.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także analizy ich sytuacji finansowej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B8_U01
Student posiada umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
2,0Student nie posiada umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o najważniejsze reguły i wskaźniki finansowe.
3,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o reguły i wskaźniki finansowe.
4,0Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
4,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych, a także oceny sytuacji finansowej otoczenia dalszego i bliższego.
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych, a także oceny sytuacji finansowej otoczenia dalszego i bliższego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B8_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie
2,0Student nie rozumie konieczności pogłębiania wiedzy o rynku finansowym
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie konieczność ciągłego jej pogłębiania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. pod red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Wodniak, System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa, 2008
  2. pod red. W. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, Poltext, Warszawa, 2006
  3. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2008
  4. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Białystok, 2008
  5. pod red. J. Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa, 2008
  6. M. Podstawka, Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, PWN, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. E. Jarocka, Finanse, Difin, Warszawa, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Funkcje finansów. Zjawiska finansowe.2
T-A-2Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw.3
T-A-3Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw.4
T-A-4Formy finansowania działalności przedsiębiorstw.2
T-A-5Analiza finansowa.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Finanse i system finansowy państwa.4
T-W-2Ogniwa systemu finansowego i powiązania między nimi.4
T-W-3System finansów publicznych.6
T-W-4Podstawy systemu bankowego.6
T-W-5System finansowy ubezpieczeń.6
T-W-6Finanse gospodarstw domowych.4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowywanie się do zajęć.20
A-A-2Rozwiązywanie zadań.13
A-A-3Przygotowywanie się do zaliczenia.17
A-A-4Konsultacje z prowadzącym.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowywanie się do zajęć.10
A-W-2Czytanie zalecanej literatury.10
A-W-3Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B8_W01Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania finansów oraz zna zjawiska finansowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Student po ukończeniu przedmiotu powinien znać problematykę systemu finansowego w gospodarce rynkowej.
Treści programoweT-W-2Ogniwa systemu finansowego i powiązania między nimi.
T-A-1Funkcje finansów. Zjawiska finansowe.
T-A-5Analiza finansowa.
T-A-4Formy finansowania działalności przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład multimedialny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ustnu lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/audytoriach.
S-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania finansów oraz zjawisk finansowych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat przedmiotu nauki finanse.
3,5Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finanse, funkcji finnasów i zjawisk finansowych, potrafi okreśłić ogniwa systemu finansowego.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finanse, funkcji finnasów i zjawisk finansowych, potrafi okreśłić ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić i opisać ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić i opisać ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B8_W02Student posiada podstawową wiedzę z zakresu bankowości i miejsca banków w systemie gospodarczym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Student powinien posiadać wiedzę na temat transformacji systemu bankowego w Polsce.
Treści programoweT-W-2Ogniwa systemu finansowego i powiązania między nimi.
T-W-4Podstawy systemu bankowego.
T-A-3Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw.
T-A-5Analiza finansowa.
T-W-6Finanse gospodarstw domowych.
T-W-3System finansów publicznych.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład multimedialny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu bankowości i miejsca banków w systemie gospodarczym.
3,0Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego.
3,5Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego oraz roli i znaczenia banku centralnego.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego oraz roli i znaczenia banku centralnego i banków komercyjnych.
4,5Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego oraz roli i znaczenia banku centralnego i banków komercyjnych, potrafi określić i opisać usługi bankowe.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu bankowości i miejsca banków w systemie gospodarczym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B8_W03Student posiada wiedzę na temat sposobu funkcjonowania finansów publicznych i systemu ubezpieczeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą publicznego systemu finansowego i systemu ubezpieczeń.
Treści programoweT-W-5System finansowy ubezpieczeń.
T-W-1Finanse i system finansowy państwa.
T-W-2Ogniwa systemu finansowego i powiązania między nimi.
T-W-3System finansów publicznych.
T-A-3Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw.
T-A-4Formy finansowania działalności przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-3Wykład multimedialny.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat sposobu funkcjonowania finansów publicznych i systemu ubezpieczeń.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako lelementu sysytemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi okreśłić czym jest ubezpieczenie i określić jego formy.
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako lelementu sysytemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi okreśłić dochody i wydatki państwa. Potrafi okreśłić czym jest ubezpieczenie i określić jego formy, shcarakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej oraz opisać funkcje i zasady ubezpieczeń.
4,0Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako lelementu sysytemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi okreśłić dochody i wydatki państwa, posiada wiedzę na temat systemu podatkowego. Potrafi okreśłić czym jest ubezpieczenie i określić jego formy, shcarakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej oraz opisać funkcje i zasady ubezpieczeń, a także scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat sposobu funkcjonowania finansów publicznych i systemu ubezpieczeń.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę na temat sposobu funkcjonowania finansów publicznych i systemu ubezpieczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B8_W04Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także analizy ich sytuacji finansowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Student powinien wykazać się wiedzą na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz praktyczną umiejętnością dokonania podstawowych czynności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw.
Treści programoweT-A-5Analiza finansowa.
T-A-3Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw.
T-A-2Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw.
T-A-4Formy finansowania działalności przedsiębiorstw.
T-W-6Finanse gospodarstw domowych.
T-W-2Ogniwa systemu finansowego i powiązania między nimi.
T-A-1Funkcje finansów. Zjawiska finansowe.
Metody nauczaniaM-3Wykład multimedialny.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-4Metoda przypadków.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ustnu lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/audytoriach.
S-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także analizy ich sytuacji finansowej.
3,0Student potrafi okreśłić i opisać formy prowadzenia przedsiębiorstwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiorstwa.
3,5Student potrafi okreśłić i opisać formy prowadzenia przedsiębiorstwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiorstwa oraz elementy sprawozdania finansowego.
4,0Student potrafi okreśłić i opisać formy prowadzenia przedsiębiorstwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiorstwa oraz elementy sprawozdania finansowego, potrafi scharakteryzować alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także analizy ich sytuacji finansowej.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także analizy ich sytuacji finansowej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B8_U01Student posiada umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Student powinien wykazać się wiedzą na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz praktyczną umiejętnością dokonania podstawowych czynności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw.
Treści programoweT-A-4Formy finansowania działalności przedsiębiorstw.
T-A-5Analiza finansowa.
T-A-2Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw.
T-A-3Obciążenie podatkowe przedsiębiorstw.
T-W-2Ogniwa systemu finansowego i powiązania między nimi.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-4Metoda przypadków.
M-3Wykład multimedialny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ustnu lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/audytoriach.
S-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o najważniejsze reguły i wskaźniki finansowe.
3,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o reguły i wskaźniki finansowe.
4,0Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
4,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych, a także oceny sytuacji finansowej otoczenia dalszego i bliższego.
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych, a także oceny sytuacji finansowej otoczenia dalszego i bliższego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B8_K01Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-5Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie
Treści programoweT-W-1Finanse i system finansowy państwa.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-4Metoda przypadków.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład multimedialny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
S-2Ocena podsumowująca: Ustnu lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/audytoriach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie konieczności pogłębiania wiedzy o rynku finansowym
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie konieczność ciągłego jej pogłębiania
3,5
4,0
4,5
5,0