Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Bankowość:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bankowość
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Zbaraszewski <Wojciech.Zbaraszewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Emilia Barej-Kaczmarek <Emilia.Barej@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
konwersatoriaK4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z mikroekonomii.
W-2Znajomośc zagadnień z makroekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student po ukończeniu przedmiotu powinień posiadać elementarną wiedzę na temat specyfiki finansów.
C-2Student powinień znać miejsce nauki finansów w naukach ekonomicznych.
C-3Student powinien posiadać wiedzę na temat elementów systemu finansowego kraju.
C-4Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Funkcje finansów. Zjawiska finansowe.2
T-K-2System sektora finansów publicznych2
T-K-3System finansowy przedsiębiorstw. Istota działalności finansowej przedsiębiorstw.3
T-K-4Usługi faktoringowe i leasingowe.3
T-K-5System ubezpieczeń. Rodzaje usług ubezpieczeniowych.3
T-K-6SKOK-i i inne instytucje pośrednictwa finansowego.2
15
wykłady
T-W-1Przedmiot nauki finanse. System finansowy państwa. Ogniwa sysytemu finansowego.2
T-W-2System bankowy, jego struktura i znaczenie.2
T-W-3Bank centralny i polityka pieniężna.2
T-W-4Zmiany w światowym i polskim systemie bankowym, skutki globalizacji.1
T-W-5Przegląd rozwoju bankowośći w Polsce.2
T-W-6Banki komercyjne i banki spółdzielcze.2
T-W-7Istota działalności banku.2
T-W-8Usługi bankowe. Działalność kredytowa banków.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Przygotowywanie się do zajęć.5
A-K-2Czytanie zalecanej literatury.5
A-K-3Uczestnictwo w konwersatoriach.15
A-K-4Przygotowanie się do zaliczenia.5
30
wykłady
A-W-1Czytanie wskazanej literatury przedmiotu.5
A-W-2Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-3Przygotowywanie się do zajęć.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Metoda przypadków.
M-5Wykład multimedialny.
M-6Objaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/konwersatoriach.
S-2Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E5_W01
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania finansów oraz zna zjawiska finansowe.
Z_1A_W01, Z_1A_W03S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03C-1, C-2T-K-1, T-W-1M-1, M-2, M-3, M-5S-1, S-2
Z_1A_E5_W02
Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rynku.
Z_1A_W02S1A_W02C-2, C-3T-K-6, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2
Z_1A_E5_W03
Student posiada wiedzę na temat istoty działalnosci finansowej przedsiębiortsw.
Z_1A_W03, Z_1A_W11S1A_W02, S1A_W03, S1A_W07C-3T-K-3, T-K-4, T-W-1M-1, M-3, M-4S-1, S-2
Z_1A_E5_W04
Student posiada ogólną wiedzę z zakresu finansów publicznych, w szczególności państwa, będącego ogniwem systemu finansowego.
Z_1A_W11, Z_1A_W02, Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03, S1A_W07C-3T-K-2, T-W-1M-1, M-3, M-4S-1, S-2
Z_1A_E5_W05
Student posiada wiedzę z zakresu ubezpieczeń i ich znaczenia dla gospodarki.
Z_1A_W03, Z_1A_W02, Z_1A_W11S1A_W02, S1A_W03, S1A_W07C-3T-K-5, T-W-1M-1, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E5_U01
Student potrafi wykorzystać wiedzę z bankowości do określenia rodzaju potrzeb na rynku w zależności od sytuacji ekonomicznej
Z_1A_U01, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-3T-K-5, T-K-4, T-K-1, T-K-6, T-K-3M-4, M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E5_K01
Student ma świadomość sowjej wiedzy oraz potrzebę ciągłego uczenia się
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-4T-W-4, T-K-3, T-W-8, T-K-2, T-K-5M-6S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E5_W01
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania finansów oraz zna zjawiska finansowe.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania finansów oraz zjawisk finansowych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów.
3,5Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić ogniwa systemu finansowego.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić i opisać ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić i opisać ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
Z_1A_E5_W02
Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rynku.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rynku.
3,0Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego oraz roli i znaczenia banku centralnego.
3,5Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego, roli i znaczenia banku centralnego oraz organizacji banków komercyjnych.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego, roli i znaczenia banku centralnego, organizacji banków komercyjnych i innych instyctucji pośrednictwa finansowego, potrafi określić i opisać usługi bankowe.
4,5Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego, roli i znaczenia banku centralnego, organizacji banków komercyjnych i innych instyctucji pośrednictwa finansowego, potrafi określić i opisać usługi bankowe, zna zagadnienia dotyczące kredytów.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rynku.
Z_1A_E5_W03
Student posiada wiedzę na temat istoty działalnosci finansowej przedsiębiortsw.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat istoty działalnosci finansowej przedsiębiortsw.
3,0Student potrafi określić i opisać formy prowadzenia przedsiębiortwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiortwa.
3,5Student potrafi określić i opisać formy prowadzenia przedsiębiortwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiortwa oraz elementy sprawozdania finansowego.
4,0Student potrafi określić i opisać formy prowadzenia przedsiębiortwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiortwa oraz elementy sprawozdania finansowego, potrafi określić alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw.
4,5Student potrafi określić i opisać formy prowadzenia przedsiębiortwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiortwa oraz elementy sprawozdania finansowego, potrafi określić i scharakteryzować alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę na temat istoty działalnosci finansowej przedsiębiortsw.
Z_1A_E5_W04
Student posiada ogólną wiedzę z zakresu finansów publicznych, w szczególności państwa, będącego ogniwem systemu finansowego.
2,0Student nie posiada ogólnej wiedzy z zakresu finansów publicznych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako elementu systemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami.
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako elementu systemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi określić dochody i wydatki państwa.
4,0Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako elementu systemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi określić wydatki i dochody państwa, posiada wiedzę na temat systemu podatkowego.
4,5Student dobrze opanował wiedzę z podstaw finansów publicznych.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z podstaw finansów publicznych.
Z_1A_E5_W05
Student posiada wiedzę z zakresu ubezpieczeń i ich znaczenia dla gospodarki.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ubezpieczeń i ich znaczenia dla gospodarki.
3,0Student potrafi określić czym jest ubezpieczenie i określić jego formy oraz scharakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej.
3,5Student potrafi określić czym jest ubezpieczenie, jego formy, scharakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej oraz opisać funcje i zasady ubezpieczeń.
4,0Student potrafi określić czym jest ubezpieczenie, jego formy, scharakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej, opisać funcje i zasady ubezpieczeń, a także scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu ubezpieczeń i ich znaczenia dla gospodarki.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu ubezpieczeń i ich znaczenia dla gospodarki oraz posiada wiedzę na temat bieżących uwarunkowań systemu ubezpieczeń.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E5_U01
Student potrafi wykorzystać wiedzę z bankowości do określenia rodzaju potrzeb na rynku w zależności od sytuacji ekonomicznej
2,0Student nie potrafi dobierać produktów bankowych w zależności od potrzeb przy uwzględnieniu sytuacji na rynku
3,0Student potrafi dobierać produkty bankowe w zależności od sytuacji na rynku
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E5_K01
Student ma świadomość sowjej wiedzy oraz potrzebę ciągłego uczenia się
2,0Student nie rozumie konieczności pogłębiania wiedzy o bankowości
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie konieczność ciągłego jej pogłębiania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa, 2002
 2. red. S.Flejterski, B. Świecka, Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa, 2005
 3. red. W. Kapuścińska-Przybylska, Pośrednictwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa, 2009
 4. red. M. Podstawka, Finanse, PWN, Warszawa, 2010
 5. S.Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

 1. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa, 2000
 2. W. Jaworski, Współczesny bank, Poltext, Warszawa, 2000
 3. B. Pietrzak, Z. Polański, System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa, 2008
 4. V. Jog, C. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiebiorstwa, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa, 2000
 5. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Białystok, 2008
 6. A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa, 2011
 7. E.Jarocka, Finanse, Difin, Warszawa, 2004
 8. K. Bednarz, Finanse dla niefinansistów, C.H. Beck, Warszawa, 2010

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Funkcje finansów. Zjawiska finansowe.2
T-K-2System sektora finansów publicznych2
T-K-3System finansowy przedsiębiorstw. Istota działalności finansowej przedsiębiorstw.3
T-K-4Usługi faktoringowe i leasingowe.3
T-K-5System ubezpieczeń. Rodzaje usług ubezpieczeniowych.3
T-K-6SKOK-i i inne instytucje pośrednictwa finansowego.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedmiot nauki finanse. System finansowy państwa. Ogniwa sysytemu finansowego.2
T-W-2System bankowy, jego struktura i znaczenie.2
T-W-3Bank centralny i polityka pieniężna.2
T-W-4Zmiany w światowym i polskim systemie bankowym, skutki globalizacji.1
T-W-5Przegląd rozwoju bankowośći w Polsce.2
T-W-6Banki komercyjne i banki spółdzielcze.2
T-W-7Istota działalności banku.2
T-W-8Usługi bankowe. Działalność kredytowa banków.2
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Przygotowywanie się do zajęć.5
A-K-2Czytanie zalecanej literatury.5
A-K-3Uczestnictwo w konwersatoriach.15
A-K-4Przygotowanie się do zaliczenia.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Czytanie wskazanej literatury przedmiotu.5
A-W-2Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-3Przygotowywanie się do zajęć.5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E5_W01Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania finansów oraz zna zjawiska finansowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Student po ukończeniu przedmiotu powinień posiadać elementarną wiedzę na temat specyfiki finansów.
C-2Student powinień znać miejsce nauki finansów w naukach ekonomicznych.
Treści programoweT-K-1Funkcje finansów. Zjawiska finansowe.
T-W-1Przedmiot nauki finanse. System finansowy państwa. Ogniwa sysytemu finansowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-5Wykład multimedialny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/konwersatoriach.
S-2Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania finansów oraz zjawisk finansowych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów.
3,5Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić ogniwa systemu finansowego.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić i opisać ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat przedmiotu nauki finansów, funkcji finansów i zjawisk finansowych, potrafi określić i opisać ogniwa systemu finansowego oraz relacje między nimi zachodzące.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E5_W02Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rynku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-2Student powinień znać miejsce nauki finansów w naukach ekonomicznych.
C-3Student powinien posiadać wiedzę na temat elementów systemu finansowego kraju.
Treści programoweT-K-6SKOK-i i inne instytucje pośrednictwa finansowego.
T-W-2System bankowy, jego struktura i znaczenie.
T-W-3Bank centralny i polityka pieniężna.
T-W-4Zmiany w światowym i polskim systemie bankowym, skutki globalizacji.
T-W-5Przegląd rozwoju bankowośći w Polsce.
T-W-6Banki komercyjne i banki spółdzielcze.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Metoda przypadków.
M-5Wykład multimedialny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/konwersatoriach.
S-2Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rynku.
3,0Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego oraz roli i znaczenia banku centralnego.
3,5Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego, roli i znaczenia banku centralnego oraz organizacji banków komercyjnych.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego, roli i znaczenia banku centralnego, organizacji banków komercyjnych i innych instyctucji pośrednictwa finansowego, potrafi określić i opisać usługi bankowe.
4,5Student posiada wiedzę na temat podstaw systemu bankowego, roli i znaczenia banku centralnego, organizacji banków komercyjnych i innych instyctucji pośrednictwa finansowego, potrafi określić i opisać usługi bankowe, zna zagadnienia dotyczące kredytów.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego oraz ich znaczenia dla funkcjonowania rynku.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E5_W03Student posiada wiedzę na temat istoty działalnosci finansowej przedsiębiortsw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3Student powinien posiadać wiedzę na temat elementów systemu finansowego kraju.
Treści programoweT-K-3System finansowy przedsiębiorstw. Istota działalności finansowej przedsiębiorstw.
T-K-4Usługi faktoringowe i leasingowe.
T-W-1Przedmiot nauki finanse. System finansowy państwa. Ogniwa sysytemu finansowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Metoda przypadków.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/konwersatoriach.
S-2Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat istoty działalnosci finansowej przedsiębiortsw.
3,0Student potrafi określić i opisać formy prowadzenia przedsiębiortwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiortwa.
3,5Student potrafi określić i opisać formy prowadzenia przedsiębiortwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiortwa oraz elementy sprawozdania finansowego.
4,0Student potrafi określić i opisać formy prowadzenia przedsiębiortwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiortwa oraz elementy sprawozdania finansowego, potrafi określić alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw.
4,5Student potrafi określić i opisać formy prowadzenia przedsiębiortwa, zna strukturę kapitałowo-majątkową przedsiębiortwa oraz elementy sprawozdania finansowego, potrafi określić i scharakteryzować alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę na temat istoty działalnosci finansowej przedsiębiortsw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E5_W04Student posiada ogólną wiedzę z zakresu finansów publicznych, w szczególności państwa, będącego ogniwem systemu finansowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3Student powinien posiadać wiedzę na temat elementów systemu finansowego kraju.
Treści programoweT-K-2System sektora finansów publicznych
T-W-1Przedmiot nauki finanse. System finansowy państwa. Ogniwa sysytemu finansowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Metoda przypadków.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/konwersatoriach.
S-2Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada ogólnej wiedzy z zakresu finansów publicznych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako elementu systemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami.
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako elementu systemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi określić dochody i wydatki państwa.
4,0Student posiada podstawową wiedzę na temat państwa jako elementu systemu finansowego i jego powiązań z innymi ogniwami, potrafi określić wydatki i dochody państwa, posiada wiedzę na temat systemu podatkowego.
4,5Student dobrze opanował wiedzę z podstaw finansów publicznych.
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z podstaw finansów publicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E5_W05Student posiada wiedzę z zakresu ubezpieczeń i ich znaczenia dla gospodarki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3Student powinien posiadać wiedzę na temat elementów systemu finansowego kraju.
Treści programoweT-K-5System ubezpieczeń. Rodzaje usług ubezpieczeniowych.
T-W-1Przedmiot nauki finanse. System finansowy państwa. Ogniwa sysytemu finansowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Metoda przypadków.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/konwersatoriach.
S-2Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ubezpieczeń i ich znaczenia dla gospodarki.
3,0Student potrafi określić czym jest ubezpieczenie i określić jego formy oraz scharakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej.
3,5Student potrafi określić czym jest ubezpieczenie, jego formy, scharakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej oraz opisać funcje i zasady ubezpieczeń.
4,0Student potrafi określić czym jest ubezpieczenie, jego formy, scharakteryzować strony umowy ubezpieczeniowej, opisać funcje i zasady ubezpieczeń, a także scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu ubezpieczeń i ich znaczenia dla gospodarki.
5,0Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu ubezpieczeń i ich znaczenia dla gospodarki oraz posiada wiedzę na temat bieżących uwarunkowań systemu ubezpieczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E5_U01Student potrafi wykorzystać wiedzę z bankowości do określenia rodzaju potrzeb na rynku w zależności od sytuacji ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Student po ukończeniu przedmiotu powinień posiadać elementarną wiedzę na temat specyfiki finansów.
C-3Student powinien posiadać wiedzę na temat elementów systemu finansowego kraju.
Treści programoweT-K-5System ubezpieczeń. Rodzaje usług ubezpieczeniowych.
T-K-4Usługi faktoringowe i leasingowe.
T-K-1Funkcje finansów. Zjawiska finansowe.
T-K-6SKOK-i i inne instytucje pośrednictwa finansowego.
T-K-3System finansowy przedsiębiorstw. Istota działalności finansowej przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-4Metoda przypadków.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
S-1Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/konwersatoriach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobierać produktów bankowych w zależności od potrzeb przy uwzględnieniu sytuacji na rynku
3,0Student potrafi dobierać produkty bankowe w zależności od sytuacji na rynku
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E5_K01Student ma świadomość sowjej wiedzy oraz potrzebę ciągłego uczenia się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-4Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie
Treści programoweT-W-4Zmiany w światowym i polskim systemie bankowym, skutki globalizacji.
T-K-3System finansowy przedsiębiorstw. Istota działalności finansowej przedsiębiorstw.
T-W-8Usługi bankowe. Działalność kredytowa banków.
T-K-2System sektora finansów publicznych
T-K-5System ubezpieczeń. Rodzaje usług ubezpieczeniowych.
Metody nauczaniaM-6Objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach/konwersatoriach.
S-2Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie konieczności pogłębiania wiedzy o bankowości
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie konieczność ciągłego jej pogłębiania
3,5
4,0
4,5
5,0