Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Audyt wewnętrzny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Audyt wewnętrzny
Specjalność Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Sawicka-Kluźniak <Zofia.Sawicka-Kluzniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw rachunkowości zarządczej.
W-2Znajomość podstaw rachunkowości finansowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem, regulacjami prawnymi i znaczeniem audytu wewnętrznego.
C-2Sporządzanie planu audytu wewnętrznego.
C-3Poznanie metod i technik audytu wewnętrznego.
C-4Przeprowadzenie zadania audytowego w wybranej jednostce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Etapy prac audytorskich2
T-A-2Planowanie zadania audytowego4
T-A-3Identyfikacja ryzyka4
T-A-4Zakres zadania audytowego w wybranym obszarze działalności jednostki3
T-A-5Wyniki audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdania z wykonania audytu2
15
wykłady
T-W-1Istota, zadania i regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego2
T-W-2Organizacja zespołu audytu wewnętrznego2
T-W-3Metody i techniki audytu wewnętrznego4
T-W-4Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym2
T-W-5Dokumentacja audytu wewnętrznego2
T-W-6Realizacja zadania audytowego3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa15
A-A-2Przygotowanie do zajęć - interpretacja rozporządzenia MF w sprawie przeprowadzenia i udokumentowania audytu wewnętrznego oraz innych aktów prawnych10
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych30
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-4przygotowanie do zajęć5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykład problemowy
M-3Metoda sytuacyjna
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości audytu wewnętrznego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/7_W01
Zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
Z_1A_W10, Z_1A_W03, Z_1A_W04S1A_W02, S1A_W03, S1A_W07C-1T-W-1, T-W-2, T-A-2, T-W-6, T-A-3, T-W-4, T-W-5, T-A-1, T-W-3M-2, M-1S-2, S-3
Z_1A_D8/7_W02
Zna procedury audytu wewnętrznego
Z_1A_W07, Z_1A_W09, Z_1A_W13S1A_W06, S1A_W08C-3, C-2T-W-6, T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-W-3M-1, M-4, M-3S-3, S-2
Z_1A_D8/7_W03
Umie charakteryzować etapy procedury audytu wewnętrznego i opisywać przebieg audytu w wybranym obszarze aktywności jednostki
Z_1A_W09, Z_1A_W07, Z_1A_W08S1A_W06C-2, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-5, T-A-4M-4, M-2, M-1, M-3S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/7_U01
Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i kategoriami z zakresu rachunkowości, kontroli i audytu wewnętrznego
Z_1A_U01, Z_1A_U16S1A_U01, S1A_U05C-1T-W-4, T-W-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-A-1M-4, M-1S-2, S-3
Z_1A_D8/7_U02
Potrafi prawidłowo wyodrębnić obszary ryzyka i posługiwać się technikami i metodami audytu wewnętrznego
Z_1A_U04, Z_1A_U14, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3T-A-4, T-A-3, T-A-5M-4, M-1S-3, S-2
Z_1A_D8/7_U03
Posiada umiejętność oceny dokumentacji i raportowania efektów audytu wewnętrznego i potrafi analizować badane zjawiska objęte audytem wewnętrznym.
Z_1A_U06, Z_1A_U04, Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4, C-2T-W-2, T-W-5, T-A-4, T-W-6, T-A-5M-2, M-3, M-4, M-1S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/7_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Z_1A_K04, Z_1A_K08, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-3, C-4T-A-4, T-A-2, T-A-3, T-A-5M-1, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/7_W01
Zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
Z_1A_D8/7_W02
Zna procedury audytu wewnętrznego
2,0Brak znajomości procedur audytu wewnętrznego
3,0Minimalna wiedza z zakresu procedur audytu wewnętrznego
3,5Zanojomość części procedur audytu wewnętrznego
4,0Dobra znajomość procedur audytu wewnętrznego
4,5Dobra znajomość i umiejętność stosowania procedur audytu wewnętrznego. Student potrafi wymienić i scharakteryzować etapy audytu wewnętrznego, treść zadania audytowego i metody analizy ryzyka.
5,0Student zna istotę i zakres audytu wewnętrznego. Potrafi wymienić i scharakteryzować etapy audytu wewnętrznego, treść zadania audytowego i metody analizy ryzyka. Potrafi określić w jakich warunkach i w jakich jednostkach może być prowadzony audyt wewnętrzny.
Z_1A_D8/7_W03
Umie charakteryzować etapy procedury audytu wewnętrznego i opisywać przebieg audytu w wybranym obszarze aktywności jednostki
2,0Brak znajomość procedur audytu wewnętrznego.
3,0Student zna zakres audytu wewnętrznego i zna różnice pomiędzy kontrolą wewnętrzną a audytem wewnętrznym.
3,5Student interpretuje regulacje prawne w zakresie audytu wewnętrznego. Widzi potrzebę stosowania audytu wewnętrznego. Student potrafi wymienić treść zadania audytowego.
4,0Student dobrze interpretuje regulacje prawne w zakresie audytu wewnętrznego. Widzi potrzebę stosowania audytu wewnętrznego. Student potrafi wymienić treść zadania audytowego, określić zakres przedmiotowy i podmiotowy audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego.
4,5Student zna celowość stosowania audytu wewnętrznego. Potrafi wymienić treść zadania audytowego, określić zakres przedmiotowy i podmiotowy audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego. Sudent potrafi stosować metody audytu wewnętrznego.
5,0Student zna celowość stosowania audytu wewnętrznego. Potrafi wymienić treść zadania audytowego, określić zakres przedmiotowy i podmiotowy audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego. Sudent potrafi samodzielnie stosować metody audytu wewnętrznego, analizować materiały źródłowe i formułować wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/7_U01
Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i kategoriami z zakresu rachunkowości, kontroli i audytu wewnętrznego
2,0Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu audytu wewnętrznego.
3,0Student umie posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu audytu wewnętrznego.
3,5Student umie określać obszary stosowania audytu wewnętrznego a także posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu audytu wewnętrznego.
4,0Student dobrze rozróżnia cechy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
4,5Student dobrze rozróżnia cechy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Student umie interpretować zakres audytu finansowego.
5,0Student bardzo dobrze rozróżnia cechy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Student umie interpretować zakres audytu finansowego.
Z_1A_D8/7_U02
Potrafi prawidłowo wyodrębnić obszary ryzyka i posługiwać się technikami i metodami audytu wewnętrznego
2,0Student nie potrafi wyodrębnić obszarów ryzyka ani posługiwać się technikami i metodami audytu wewnętrznego.
3,0Student z pomocą potrafi wyodrębnić obszary ryzyka i posługiwać się technikami i metodami audytu wewnętrznego.
3,5Student potrafi stosować wybrane metody i techniki audytu wewnętrznego.
4,0Student dobrze wyodrębnia obszary ryzyka i posługuje się technikami i metodami audytu wewnętrznego.
4,5Student potrafi ocenić czynniki ryzyka i samodzielnie przeprowadzić analizę ryzyka.
5,0Student bardzo dobrze posługuje się metodami i technikami audytu wewnętrznego.
Z_1A_D8/7_U03
Posiada umiejętność oceny dokumentacji i raportowania efektów audytu wewnętrznego i potrafi analizować badane zjawiska objęte audytem wewnętrznym.
2,0Student nie posiada umiejętności oceny dokumentacji i raportowania efektów audytu wewnętrznego.
3,0Student z pomocą potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego.
3,5Student potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego.
4,0Student dobrze potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego.
4,5Student dobrze potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego oraz analizować badane zjawiska objęte audytem wewnętrznym.
5,0Student bardzo dobrze potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego oraz analizować badane zjawiska objęte audytem wewnętrznym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/7_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.

Literatura podstawowa

  1. Kiziukiewicz T., Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa, 2009
  2. Winiarska K., Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa, 2010
  3. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Rozporządzenie MF, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 w sprawie przeprowadzenia i udokumentowania audytu wewnętrznego, Dz. U. nr 21, poz. 108, 2010
  2. Komunikat MF, Komunikat nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 5, poz. 24, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Etapy prac audytorskich2
T-A-2Planowanie zadania audytowego4
T-A-3Identyfikacja ryzyka4
T-A-4Zakres zadania audytowego w wybranym obszarze działalności jednostki3
T-A-5Wyniki audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdania z wykonania audytu2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota, zadania i regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego2
T-W-2Organizacja zespołu audytu wewnętrznego2
T-W-3Metody i techniki audytu wewnętrznego4
T-W-4Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym2
T-W-5Dokumentacja audytu wewnętrznego2
T-W-6Realizacja zadania audytowego3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa15
A-A-2Przygotowanie do zajęć - interpretacja rozporządzenia MF w sprawie przeprowadzenia i udokumentowania audytu wewnętrznego oraz innych aktów prawnych10
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych30
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-4przygotowanie do zajęć5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/7_W01Zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciem, regulacjami prawnymi i znaczeniem audytu wewnętrznego.
Treści programoweT-W-1Istota, zadania i regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego
T-W-2Organizacja zespołu audytu wewnętrznego
T-A-2Planowanie zadania audytowego
T-W-6Realizacja zadania audytowego
T-A-3Identyfikacja ryzyka
T-W-4Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
T-W-5Dokumentacja audytu wewnętrznego
T-A-1Etapy prac audytorskich
T-W-3Metody i techniki audytu wewnętrznego
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/7_W02Zna procedury audytu wewnętrznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-3Poznanie metod i technik audytu wewnętrznego.
C-2Sporządzanie planu audytu wewnętrznego.
Treści programoweT-W-6Realizacja zadania audytowego
T-A-2Planowanie zadania audytowego
T-A-4Zakres zadania audytowego w wybranym obszarze działalności jednostki
T-A-1Etapy prac audytorskich
T-W-3Metody i techniki audytu wewnętrznego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości audytu wewnętrznego
M-3Metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak znajomości procedur audytu wewnętrznego
3,0Minimalna wiedza z zakresu procedur audytu wewnętrznego
3,5Zanojomość części procedur audytu wewnętrznego
4,0Dobra znajomość procedur audytu wewnętrznego
4,5Dobra znajomość i umiejętność stosowania procedur audytu wewnętrznego. Student potrafi wymienić i scharakteryzować etapy audytu wewnętrznego, treść zadania audytowego i metody analizy ryzyka.
5,0Student zna istotę i zakres audytu wewnętrznego. Potrafi wymienić i scharakteryzować etapy audytu wewnętrznego, treść zadania audytowego i metody analizy ryzyka. Potrafi określić w jakich warunkach i w jakich jednostkach może być prowadzony audyt wewnętrzny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/7_W03Umie charakteryzować etapy procedury audytu wewnętrznego i opisywać przebieg audytu w wybranym obszarze aktywności jednostki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Sporządzanie planu audytu wewnętrznego.
C-4Przeprowadzenie zadania audytowego w wybranej jednostce.
Treści programoweT-A-1Etapy prac audytorskich
T-A-2Planowanie zadania audytowego
T-A-3Identyfikacja ryzyka
T-A-5Wyniki audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdania z wykonania audytu
T-A-4Zakres zadania audytowego w wybranym obszarze działalności jednostki
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości audytu wewnętrznego
M-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-3Metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak znajomość procedur audytu wewnętrznego.
3,0Student zna zakres audytu wewnętrznego i zna różnice pomiędzy kontrolą wewnętrzną a audytem wewnętrznym.
3,5Student interpretuje regulacje prawne w zakresie audytu wewnętrznego. Widzi potrzebę stosowania audytu wewnętrznego. Student potrafi wymienić treść zadania audytowego.
4,0Student dobrze interpretuje regulacje prawne w zakresie audytu wewnętrznego. Widzi potrzebę stosowania audytu wewnętrznego. Student potrafi wymienić treść zadania audytowego, określić zakres przedmiotowy i podmiotowy audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego.
4,5Student zna celowość stosowania audytu wewnętrznego. Potrafi wymienić treść zadania audytowego, określić zakres przedmiotowy i podmiotowy audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego. Sudent potrafi stosować metody audytu wewnętrznego.
5,0Student zna celowość stosowania audytu wewnętrznego. Potrafi wymienić treść zadania audytowego, określić zakres przedmiotowy i podmiotowy audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego. Sudent potrafi samodzielnie stosować metody audytu wewnętrznego, analizować materiały źródłowe i formułować wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/7_U01Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i kategoriami z zakresu rachunkowości, kontroli i audytu wewnętrznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciem, regulacjami prawnymi i znaczeniem audytu wewnętrznego.
Treści programoweT-W-4Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
T-W-1Istota, zadania i regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego
T-A-2Planowanie zadania audytowego
T-A-3Identyfikacja ryzyka
T-W-2Organizacja zespołu audytu wewnętrznego
T-W-3Metody i techniki audytu wewnętrznego
T-W-5Dokumentacja audytu wewnętrznego
T-W-6Realizacja zadania audytowego
T-A-1Etapy prac audytorskich
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości audytu wewnętrznego
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu audytu wewnętrznego.
3,0Student umie posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu audytu wewnętrznego.
3,5Student umie określać obszary stosowania audytu wewnętrznego a także posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu audytu wewnętrznego.
4,0Student dobrze rozróżnia cechy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.
4,5Student dobrze rozróżnia cechy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Student umie interpretować zakres audytu finansowego.
5,0Student bardzo dobrze rozróżnia cechy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Student umie interpretować zakres audytu finansowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/7_U02Potrafi prawidłowo wyodrębnić obszary ryzyka i posługiwać się technikami i metodami audytu wewnętrznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Poznanie metod i technik audytu wewnętrznego.
Treści programoweT-A-4Zakres zadania audytowego w wybranym obszarze działalności jednostki
T-A-3Identyfikacja ryzyka
T-A-5Wyniki audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdania z wykonania audytu
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości audytu wewnętrznego
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyodrębnić obszarów ryzyka ani posługiwać się technikami i metodami audytu wewnętrznego.
3,0Student z pomocą potrafi wyodrębnić obszary ryzyka i posługiwać się technikami i metodami audytu wewnętrznego.
3,5Student potrafi stosować wybrane metody i techniki audytu wewnętrznego.
4,0Student dobrze wyodrębnia obszary ryzyka i posługuje się technikami i metodami audytu wewnętrznego.
4,5Student potrafi ocenić czynniki ryzyka i samodzielnie przeprowadzić analizę ryzyka.
5,0Student bardzo dobrze posługuje się metodami i technikami audytu wewnętrznego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/7_U03Posiada umiejętność oceny dokumentacji i raportowania efektów audytu wewnętrznego i potrafi analizować badane zjawiska objęte audytem wewnętrznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Przeprowadzenie zadania audytowego w wybranej jednostce.
C-2Sporządzanie planu audytu wewnętrznego.
Treści programoweT-W-2Organizacja zespołu audytu wewnętrznego
T-W-5Dokumentacja audytu wewnętrznego
T-A-4Zakres zadania audytowego w wybranym obszarze działalności jednostki
T-W-6Realizacja zadania audytowego
T-A-5Wyniki audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdania z wykonania audytu
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Metoda sytuacyjna
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości audytu wewnętrznego
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności oceny dokumentacji i raportowania efektów audytu wewnętrznego.
3,0Student z pomocą potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego.
3,5Student potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego.
4,0Student dobrze potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego.
4,5Student dobrze potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego oraz analizować badane zjawiska objęte audytem wewnętrznym.
5,0Student bardzo dobrze potrafi ocenić dokumentację i raporty efektów audytu wewnętrznego oraz analizować badane zjawiska objęte audytem wewnętrznym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/7_K01Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-3Poznanie metod i technik audytu wewnętrznego.
C-4Przeprowadzenie zadania audytowego w wybranej jednostce.
Treści programoweT-A-4Zakres zadania audytowego w wybranym obszarze działalności jednostki
T-A-2Planowanie zadania audytowego
T-A-3Identyfikacja ryzyka
T-A-5Wyniki audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdania z wykonania audytu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości audytu wewnętrznego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.