Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Analiza ekonomiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza ekonomiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Sobczyk <Andrzej.Sobczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Beata Szczecińska <Beata.Szczecinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedzy: student ma zajomość podstaw rachunkowowści, finansów, nauki o przedsiębiorstwie
W-2Umiejętności: student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk ekonomicznych
W-3Kompetencji: student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej oraz ich wykorzystanie do oceny efektywności gospodarowania czynnikami produkcji
C-2Zapoznanie studentów ze źródłami informacji wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej
C-3Ukształtowanie umiejętności prawidłowej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza i ocena gospodarowania materiałami.2
T-L-2Analiza produkcji przedsiębiorstwa (struktury asortymentowej, rytmoczności, jakości)2
T-L-3Analiza gospodarowania środkami trwałymi2
T-L-4Ocena wstępna sprawozdań finansowych na przykładzie konkretnej firmy2
T-L-5Ocena zadłużenia, płynności finansowej, obrotowowści i rentowności badanego przedsiębiorstwa2
T-L-6Analiza przyczynowa wyniku finansowego z wykorzystaniem wybranych metod deterministycznych2
T-L-7Analiza kosztów własnych badanego przedsiębiorstwa2
T-L-8Sprawdzian testowy i zaliczenie pracy z analizy finansowej1
15
wykłady
T-W-1Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, źródła informacji, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wyników analiz2
T-W-2Pojęcie, pomiar oraz analiza produkcji2
T-W-3Ocena efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim2
T-W-4Wskaźniki i systemy wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw2
T-W-5Analiza rentowności - wskaźnikowa i przyczynowa2
T-W-6Istota kosztów własnych, klasyfikacja kosztów oraz zadania i zakres ich analizy2
T-W-7Dźwignia finansowa i jej wpływ na strukturę kapitałó firmy2
T-W-8Zaliczenie teorii z wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-L-2Przygotowanie się do sprawdzianu z ćwiczeń5
A-L-3Przygotowanie pracy z analizy finansowej5
A-L-4Przygowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia teorii z wykładów15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca/Wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
M-3Metoda aktywizująca/metoda sytuacyjna - praca na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa (dane konkretnego przedsiębiorstwa przypadają na dwóch studentów z grupy laboratoryjnej)
M-4Metoda praktyczna/ćwiczenia laboratoryjne oraz metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-3Ocena podsumowująca: Praca opisowa z oceny sytuacji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa w formie sprawozdania
S-4Ocena formująca: Ocena aktywości uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E16_W01
zna narzędzia analizy ekonomicznej
Z_1A_W07, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W06C-1T-W-2, T-W-1, T-W-7, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-2, M-1S-1
Z_1A_E16_W02
posiada wiedzę o metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Z_1A_W09, Z_1A_W08S1A_W06C-1T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-2M-1, M-4, M-2S-1, S-3, S-2
Z_1A_E16_W03
ma wiedzę z zakresu źródeł informacji możliwych do wykorzystania w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W07S1A_W06C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-L-4M-1, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E16_U01
posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów gospodarczych
Z_1A_U01, Z_1A_U14S1A_U01, S1A_U03C-3, C-1, C-2T-L-4, T-L-1, T-L-3, T-L-6, T-L-5, T-L-7, T-L-2M-3, M-4, M-2S-4, S-2, S-3
Z_1A_E16_U02
interpretuje wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przesiębiorstwa
Z_1A_U04, Z_1A_U14S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3T-L-1, T-L-3, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-2M-3, M-4S-2, S-4, S-3
Z_1A_E16_U03
analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych
Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3T-L-7, T-L-3, T-L-2, T-L-6, T-L-1, T-L-5, T-L-4M-3, M-4S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E16_K01
Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-1, C-2, C-3T-W-6, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-W-5, T-L-6, T-W-1, T-W-7, T-L-1, T-W-2, T-W-4, T-L-5, T-W-3M-2, M-1, M-4, M-3S-1, S-3, S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E16_W01
zna narzędzia analizy ekonomicznej
2,0Nie zna większości narzędzi analizy ekonomicznej
3,0Zna niektóre narzędzia analizy ekonomicznej
3,5Zna podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej
4,0Zna prawie wszystkie narzędzia analizy ekonomicznej
4,5Zna wszystkie narzędzia analizy ekonomicznej
5,0Zna znakomicie narzędzia analizy ekonomicznej
Z_1A_E16_W02
posiada wiedzę o metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
2,0Nie zna podstawowych metod analizy ekonomicznej
3,0Zna podstawowe metody analizy ekonomicznej
3,5Zna większość metod analizy ekonomicznej podanych na zajęciach
4,0Zna metody analizy ekonomicznej podane na zajęciach
4,5Zna metody analizy ekonomicznej podane na zajęciach oraz niektóre z opisanych w literaturze podstawej
5,0Zna metody analizy ekonomicznej podane na zajęciach oraz opisane w pozycjach podstawowej literatury
Z_1A_E16_W03
ma wiedzę z zakresu źródeł informacji możliwych do wykorzystania w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
2,0Nie zna podstawowych źródeł informacji
3,0Zna podstawowe źródła informacji
3,5Zna podstawowe źródła informacji oraz ich charakterystykę
4,0Zna większość źródeł inforamcji, ich charakterystykę i ma niewielkie problemy z określeniem możliwości ich wykorzystania
4,5Zna źródła informacji, ich charakterystykę oraz ma niewielkie problemy z określeniem możliwości ich wykorzystania
5,0Zna źródła informacji, ich charakterystykę oraz ich możliwości wykorzystania w określonym obszarze analizy ekonomicznej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E16_U01
posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów gospodarczych
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, nie umie zastosować metod do rozwiązania problemu
3,0Potrafi częściowo błędnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie zastosować niektóre metody do rozwiązania problemu oraz częściowo błędnie opisuje otrzymane wyniki
3,5Potrafi częściowo błędnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie wybrać i zastosować metodę do rozwiązania problemu oraz opisać z niewielkimi błędami otrzymane wyniki
4,0Potrafi dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie właściwie wybrać i zastosować metodę do rozwiązania problemu oraz opisać otrzymane wyniki
4,5Potrafi właściwie wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie właściwie wybrać i prawidłowo zastosować metodę do rozwiązania problemu oraz opisać otrzymane wyniki
5,0Potrafi znakomicie wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie bezbłędnie wybrać i właściwie zastosować metodę do rozwiązania problemu oraz opisać otrzymane wyniki
Z_1A_E16_U02
interpretuje wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przesiębiorstwa
2,0Nie potrafi zinterpretować wyników analizy ekonomicznej
3,0Interpretuje podstawowe wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
3,5Właściwie interpretuje większość wyników analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
4,0Dobrze interpretuje wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
4,5Prawidłowo interpretuje wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
5,0Bezbłędnie interpretuje wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Z_1A_E16_U03
analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych
2,0Nie potrafi dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyn
3,0Potrafi częściowo błędnie dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny
3,5Potrafi w sposób poprawny, ale z częściowymi błędami dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny
4,0Potrafi dobrze dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny
4,5Potrafi poprawnie dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny
5,0Potrafi w sposób pełny i rzeczowy dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E16_K01
Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie
2,0Brak świadomości uczenia się przez całe życie
3,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dostatecznym
3,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dość dobrym
4,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dobrym
4,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu więcej niż dobrym
5,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie

Literatura podstawowa

  1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2001, 5
  2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2007, 5
  3. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 2009, 3
  4. Jerzemowska M. red, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2011, 2

Literatura dodatkowa

  1. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna, Kraków, 2009, 2
  2. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowowści w Polsce, Warszawa, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza i ocena gospodarowania materiałami.2
T-L-2Analiza produkcji przedsiębiorstwa (struktury asortymentowej, rytmoczności, jakości)2
T-L-3Analiza gospodarowania środkami trwałymi2
T-L-4Ocena wstępna sprawozdań finansowych na przykładzie konkretnej firmy2
T-L-5Ocena zadłużenia, płynności finansowej, obrotowowści i rentowności badanego przedsiębiorstwa2
T-L-6Analiza przyczynowa wyniku finansowego z wykorzystaniem wybranych metod deterministycznych2
T-L-7Analiza kosztów własnych badanego przedsiębiorstwa2
T-L-8Sprawdzian testowy i zaliczenie pracy z analizy finansowej1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, źródła informacji, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wyników analiz2
T-W-2Pojęcie, pomiar oraz analiza produkcji2
T-W-3Ocena efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim2
T-W-4Wskaźniki i systemy wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw2
T-W-5Analiza rentowności - wskaźnikowa i przyczynowa2
T-W-6Istota kosztów własnych, klasyfikacja kosztów oraz zadania i zakres ich analizy2
T-W-7Dźwignia finansowa i jej wpływ na strukturę kapitałó firmy2
T-W-8Zaliczenie teorii z wykładów1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-L-2Przygotowanie się do sprawdzianu z ćwiczeń5
A-L-3Przygotowanie pracy z analizy finansowej5
A-L-4Przygowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia teorii z wykładów15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E16_W01zna narzędzia analizy ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej oraz ich wykorzystanie do oceny efektywności gospodarowania czynnikami produkcji
Treści programoweT-W-2Pojęcie, pomiar oraz analiza produkcji
T-W-1Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, źródła informacji, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wyników analiz
T-W-7Dźwignia finansowa i jej wpływ na strukturę kapitałó firmy
T-W-5Analiza rentowności - wskaźnikowa i przyczynowa
T-W-3Ocena efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim
T-W-4Wskaźniki i systemy wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
T-W-6Istota kosztów własnych, klasyfikacja kosztów oraz zadania i zakres ich analizy
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
M-1Metoda podająca/Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna większości narzędzi analizy ekonomicznej
3,0Zna niektóre narzędzia analizy ekonomicznej
3,5Zna podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej
4,0Zna prawie wszystkie narzędzia analizy ekonomicznej
4,5Zna wszystkie narzędzia analizy ekonomicznej
5,0Zna znakomicie narzędzia analizy ekonomicznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E16_W02posiada wiedzę o metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej oraz ich wykorzystanie do oceny efektywności gospodarowania czynnikami produkcji
Treści programoweT-W-5Analiza rentowności - wskaźnikowa i przyczynowa
T-W-1Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, źródła informacji, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wyników analiz
T-W-4Wskaźniki i systemy wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
T-W-6Istota kosztów własnych, klasyfikacja kosztów oraz zadania i zakres ich analizy
T-W-3Ocena efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim
T-W-7Dźwignia finansowa i jej wpływ na strukturę kapitałó firmy
T-W-2Pojęcie, pomiar oraz analiza produkcji
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca/Wykład informacyjny
M-4Metoda praktyczna/ćwiczenia laboratoryjne oraz metoda projektów
M-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu
S-3Ocena podsumowująca: Praca opisowa z oceny sytuacji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa w formie sprawozdania
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych metod analizy ekonomicznej
3,0Zna podstawowe metody analizy ekonomicznej
3,5Zna większość metod analizy ekonomicznej podanych na zajęciach
4,0Zna metody analizy ekonomicznej podane na zajęciach
4,5Zna metody analizy ekonomicznej podane na zajęciach oraz niektóre z opisanych w literaturze podstawej
5,0Zna metody analizy ekonomicznej podane na zajęciach oraz opisane w pozycjach podstawowej literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E16_W03ma wiedzę z zakresu źródeł informacji możliwych do wykorzystania w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów ze źródłami informacji wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej
Treści programoweT-W-1Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, źródła informacji, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wyników analiz
T-W-2Pojęcie, pomiar oraz analiza produkcji
T-W-3Ocena efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim
T-W-5Analiza rentowności - wskaźnikowa i przyczynowa
T-W-6Istota kosztów własnych, klasyfikacja kosztów oraz zadania i zakres ich analizy
T-W-4Wskaźniki i systemy wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
T-L-4Ocena wstępna sprawozdań finansowych na przykładzie konkretnej firmy
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca/Wykład informacyjny
M-4Metoda praktyczna/ćwiczenia laboratoryjne oraz metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych źródeł informacji
3,0Zna podstawowe źródła informacji
3,5Zna podstawowe źródła informacji oraz ich charakterystykę
4,0Zna większość źródeł inforamcji, ich charakterystykę i ma niewielkie problemy z określeniem możliwości ich wykorzystania
4,5Zna źródła informacji, ich charakterystykę oraz ma niewielkie problemy z określeniem możliwości ich wykorzystania
5,0Zna źródła informacji, ich charakterystykę oraz ich możliwości wykorzystania w określonym obszarze analizy ekonomicznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E16_U01posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności prawidłowej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
C-1Zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej oraz ich wykorzystanie do oceny efektywności gospodarowania czynnikami produkcji
C-2Zapoznanie studentów ze źródłami informacji wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej
Treści programoweT-L-4Ocena wstępna sprawozdań finansowych na przykładzie konkretnej firmy
T-L-1Analiza i ocena gospodarowania materiałami.
T-L-3Analiza gospodarowania środkami trwałymi
T-L-6Analiza przyczynowa wyniku finansowego z wykorzystaniem wybranych metod deterministycznych
T-L-5Ocena zadłużenia, płynności finansowej, obrotowowści i rentowności badanego przedsiębiorstwa
T-L-7Analiza kosztów własnych badanego przedsiębiorstwa
T-L-2Analiza produkcji przedsiębiorstwa (struktury asortymentowej, rytmoczności, jakości)
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca/metoda sytuacyjna - praca na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa (dane konkretnego przedsiębiorstwa przypadają na dwóch studentów z grupy laboratoryjnej)
M-4Metoda praktyczna/ćwiczenia laboratoryjne oraz metoda projektów
M-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena aktywości uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-3Ocena podsumowująca: Praca opisowa z oceny sytuacji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa w formie sprawozdania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, nie umie zastosować metod do rozwiązania problemu
3,0Potrafi częściowo błędnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie zastosować niektóre metody do rozwiązania problemu oraz częściowo błędnie opisuje otrzymane wyniki
3,5Potrafi częściowo błędnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie wybrać i zastosować metodę do rozwiązania problemu oraz opisać z niewielkimi błędami otrzymane wyniki
4,0Potrafi dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie właściwie wybrać i zastosować metodę do rozwiązania problemu oraz opisać otrzymane wyniki
4,5Potrafi właściwie wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie właściwie wybrać i prawidłowo zastosować metodę do rozwiązania problemu oraz opisać otrzymane wyniki
5,0Potrafi znakomicie wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji i interpretacji zjawisk gospodarczych, umie bezbłędnie wybrać i właściwie zastosować metodę do rozwiązania problemu oraz opisać otrzymane wyniki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E16_U02interpretuje wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przesiębiorstwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności prawidłowej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Treści programoweT-L-1Analiza i ocena gospodarowania materiałami.
T-L-3Analiza gospodarowania środkami trwałymi
T-L-6Analiza przyczynowa wyniku finansowego z wykorzystaniem wybranych metod deterministycznych
T-L-4Ocena wstępna sprawozdań finansowych na przykładzie konkretnej firmy
T-L-5Ocena zadłużenia, płynności finansowej, obrotowowści i rentowności badanego przedsiębiorstwa
T-L-7Analiza kosztów własnych badanego przedsiębiorstwa
T-L-2Analiza produkcji przedsiębiorstwa (struktury asortymentowej, rytmoczności, jakości)
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca/metoda sytuacyjna - praca na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa (dane konkretnego przedsiębiorstwa przypadają na dwóch studentów z grupy laboratoryjnej)
M-4Metoda praktyczna/ćwiczenia laboratoryjne oraz metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-4Ocena formująca: Ocena aktywości uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-3Ocena podsumowująca: Praca opisowa z oceny sytuacji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa w formie sprawozdania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zinterpretować wyników analizy ekonomicznej
3,0Interpretuje podstawowe wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
3,5Właściwie interpretuje większość wyników analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
4,0Dobrze interpretuje wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
4,5Prawidłowo interpretuje wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
5,0Bezbłędnie interpretuje wyniki analizy do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E16_U03analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności prawidłowej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Treści programoweT-L-7Analiza kosztów własnych badanego przedsiębiorstwa
T-L-3Analiza gospodarowania środkami trwałymi
T-L-2Analiza produkcji przedsiębiorstwa (struktury asortymentowej, rytmoczności, jakości)
T-L-6Analiza przyczynowa wyniku finansowego z wykorzystaniem wybranych metod deterministycznych
T-L-1Analiza i ocena gospodarowania materiałami.
T-L-5Ocena zadłużenia, płynności finansowej, obrotowowści i rentowności badanego przedsiębiorstwa
T-L-4Ocena wstępna sprawozdań finansowych na przykładzie konkretnej firmy
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca/metoda sytuacyjna - praca na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa (dane konkretnego przedsiębiorstwa przypadają na dwóch studentów z grupy laboratoryjnej)
M-4Metoda praktyczna/ćwiczenia laboratoryjne oraz metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Praca opisowa z oceny sytuacji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa w formie sprawozdania
S-4Ocena formująca: Ocena aktywości uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyn
3,0Potrafi częściowo błędnie dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny
3,5Potrafi w sposób poprawny, ale z częściowymi błędami dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny
4,0Potrafi dobrze dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny
4,5Potrafi poprawnie dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny
5,0Potrafi w sposób pełny i rzeczowy dokonać analizy postawionych problemów i określić ich przyczyny
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E16_K01Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomicznej oraz ich wykorzystanie do oceny efektywności gospodarowania czynnikami produkcji
C-2Zapoznanie studentów ze źródłami informacji wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej
C-3Ukształtowanie umiejętności prawidłowej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Treści programoweT-W-6Istota kosztów własnych, klasyfikacja kosztów oraz zadania i zakres ich analizy
T-L-3Analiza gospodarowania środkami trwałymi
T-L-2Analiza produkcji przedsiębiorstwa (struktury asortymentowej, rytmoczności, jakości)
T-L-4Ocena wstępna sprawozdań finansowych na przykładzie konkretnej firmy
T-L-7Analiza kosztów własnych badanego przedsiębiorstwa
T-W-5Analiza rentowności - wskaźnikowa i przyczynowa
T-L-6Analiza przyczynowa wyniku finansowego z wykorzystaniem wybranych metod deterministycznych
T-W-1Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, źródła informacji, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wyników analiz
T-W-7Dźwignia finansowa i jej wpływ na strukturę kapitałó firmy
T-L-1Analiza i ocena gospodarowania materiałami.
T-W-2Pojęcie, pomiar oraz analiza produkcji
T-W-4Wskaźniki i systemy wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
T-L-5Ocena zadłużenia, płynności finansowej, obrotowowści i rentowności badanego przedsiębiorstwa
T-W-3Ocena efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
M-1Metoda podająca/Wykład informacyjny
M-4Metoda praktyczna/ćwiczenia laboratoryjne oraz metoda projektów
M-3Metoda aktywizująca/metoda sytuacyjna - praca na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa (dane konkretnego przedsiębiorstwa przypadają na dwóch studentów z grupy laboratoryjnej)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu
S-3Ocena podsumowująca: Praca opisowa z oceny sytuacji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa w formie sprawozdania
S-4Ocena formująca: Ocena aktywości uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak świadomości uczenia się przez całe życie
3,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dostatecznym
3,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dość dobrym
4,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dobrym
4,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu więcej niż dobrym
5,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie