Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Kołoszycz <Ewa.Koloszycz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agata Wójcik <Agata.Wojcik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

dla tego przedmiotu nie są określone wymagania wstępne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie roli i znaczenia bezpieczeństwa publicznego oraz działań na rzecz jego poprawy
C-2Znajomość działalności struktur i organizacji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.
C-3Zrozumienie natury zagrożeń i ryzyka ich wystąpienia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Identyfikacja i ocena zagrożeń bezpieczeństwa5
T-A-2Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego4
T-A-3Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni publicznych2
T-A-4Planowanie i prowadzenie działań w przypadku wystąpienia zagrożeń2
T-A-5Profilaktyka w bezpieczeństwie publicznym2
15
wykłady
T-W-1Pojęcie bezpieczeństwa i podstawowe kategorie bezpieczeństwa2
T-W-2Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zarzadzanie bezpieczeństwem2
T-W-3Elemety zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej2
T-W-4Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa publicznego2
T-W-5Instrumenty zapewniania bezpieczeństwa publicznego7
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie i prezentacja pracy z zakresu podmiotów bezpieczeńsytwa publicznego15
A-A-3Przygotowanie i prezentacja zadań domowych z zakresu praktyki zarządzania bezpieczeństwem publicznym15
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych realizowanych podczas audytoriów15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia13
A-W-3Uczestnictwo w zaliczeniu2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Metoda przypadków
M-4Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przygotowanie i prezentacja pracy z zakresu bezpieczeństwa publicznego
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń wykonywanych w grupach podczas audytoriów.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści programowych w formie pisemnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozumie znaczenie bezpieczeństwa w życiu społecznym i gospodarczym oraz chrakteryzuje i wskazuje podstawowe kategorie zagrożeń bezpieczeństwa publicznego
Z_1A_W04, Z_1A_W05S1A_W03, S1A_W04C-1, C-3T-W-1, T-W-5, T-W-2M-1, M-2S-3, S-1
Z_1A_C2_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna zakres działalności podstawowych instytucji bezpieczeństwa publicznego
Z_1A_W04, Z_1A_W10, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03, S1A_W07C-2T-W-4, T-A-2M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student analizuje zagrożenia bezpieczeństwa i ocenia jego poziom
Z_1A_U01, Z_1A_U15S1A_U01, S1A_U04C-3T-A-1, T-W-2M-3, M-2, M-4S-1, S-2
Z_1A_C2_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student dobiera odpowiednie instrumenty zapewniania bezpieczeństwa publicznego
Z_1A_U15, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U04C-3, C-2T-W-5, T-W-3, T-A-4M-3, M-2, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest świadomy swojej roli w kreowaniu bezpieczeństwa publicznego
Z_1A_K09, Z_1A_K06S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-2, C-3, C-1T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-W-5, T-W-3M-3, M-2, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozumie znaczenie bezpieczeństwa w życiu społecznym i gospodarczym oraz chrakteryzuje i wskazuje podstawowe kategorie zagrożeń bezpieczeństwa publicznego
2,0Student nie zna kategorii bezpieczeństwa i nie zna ich zagrożeń.
3,0Student definiuje wybrane kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na ich związek z działalnością organizacji. Student wymienia kategorie zagrożeń bezpieczeństwa.
3,5Student definiuje wybrane kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na ich związek z działalnością organizacji. Student wymienia i krótko charakteryzuje kategorie zagrożeń bezpieczeństwa.
4,0Student definiuje różne kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na związek niektórych z nich z działalnością organizacji. Student wymienia wiele kategorii zagrożeń bezpieczeństwa oraz określa wybrane powiązania pomiędzy zagrożeniami.
4,5Student definiuje różne kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na ich związek z działalnością organizacji. Student wskazuje wiele kategorii zagrożeń bezpieczeństwa oraz określa wybrane powiązania pomiędzy zagrożeniami. Student charakteryzuje wpływ niektórych zagrożeń na działające organizacje
5,0Student definiuje kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na ich związek z działalnością organizacji. Student wskazuje kategorie zagrożeń bezpieczeństwa i ich wzajemne powiązania oraz wpływ na działające organizacje
Z_1A_C2_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna zakres działalności podstawowych instytucji bezpieczeństwa publicznego
2,0Student nie potrafi określić profil działalności wybranych instytucji bezpieczeństwa publicznego, nie dostrzega ich działalności w otoczeniu organizacji
3,0Student potrafi określić profil działalności wybranych instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega ich działalność w otoczeniu organizacji
3,5Student chrakteryzuje profil działalności większości instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega działalność w otoczeniu organizacji
4,0Student chrakteryzuje profil działalności większości instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega działalność i wpływ wybranych instytucji na organizację i ich otoczenie
4,5Student chrakteryzuje profil działalności instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega działalność i wpływ wybranych instytucji na organizację i ich otoczenie
5,0Student chrakteryzuje profil działalności instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega działalność i wpływ tych instytucji na organizację i ich otoczenie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student analizuje zagrożenia bezpieczeństwa i ocenia jego poziom
2,0Student nie potrafi zidentyfikować zagrożeń bezpieczeństwa dla podmiotu, nie potrafi określić siły wpływu wybranych zagrożeń na bezpieczeństwo podmiotu.
3,0Student określa podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa dla podmiotu, określa siłę wpływu wybranych zagrożeń na bezpieczeństwo podmiotu.
3,5Student określa podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa dla podmiotu, analizuje ich siłę wpływu na bezpieczeństwo podmiotu.
4,0Student jest w stanie określić podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa dla podmiotu, analizuje ich siłę wpływu oraz ocenia poziom bezpieczeństwa tego podmiotu
4,5Student określa zagrożenia bezpieczeństwa, analizuje siłę wpływu wybranych zagrożeń na wybrany podmiot oraz ocenia poziom bezpieczeństwa tego podmiotu
5,0Student określa zagrożenia bezpieczeństwa, analizuje ich siłę wpływu na wybrany podmiot oraz ocenia poziom bezpieczeństwa podmiotu
Z_1A_C2_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student dobiera odpowiednie instrumenty zapewniania bezpieczeństwa publicznego
2,0Student nie rozumie znaczenia programów prewencyjnych oraz modelu przestrzeni bezpiecznej. Nie potrafi określić podstawowych działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
3,0Student rozumie znaczenie programów prewencyjnych oraz model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
3,5Student zna etapy i zasady tworzenia programów prewencyjnych. Charakteryzuje model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
4,0Student zna etapy i zasady tworzenia programów prewencyjnych oraz czynniki wpływające na jakość działań zapobiegawczych. Charakteryzuje model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
4,5Student zna etapy i zasady tworzenia programów prewencyjnych oraz czynniki wpływające na jakość działań zapobiegawczych. Charakteryzuje model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych planów działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
5,0Student zna etapy i zasady tworzenia programów prewencyjnych oraz czynniki wpływające na jakość działań zapobiegawczych. Charakteryzuje model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych planów działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń i potrafi odnieść je do organizacji i jej otoczenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest świadomy swojej roli w kreowaniu bezpieczeństwa publicznego
2,0Student nie dostrzegadostrzega podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa, Nie potrafi wskazać przykładu stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
3,0Student dostrzega podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać przynajmniej jedną instytucję bezpieczeństwa, do przeciwdziałania temu zagrożeniu. Potrafi wskazać przykład stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
3,5Student dostrzega zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać przynajmniej jedną instytucję bezpieczeństwa, do przeciwdziałania temu zagrożeniu. Potrafi wskazać w swoim otoczeniu przykłady stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
4,0Student dostrzega zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać odpowiednie instytucje bezpieczeństwa, do przeciwdziałania tym zagrożeniom. Potrafi wskazać w swoim otoczeniu przykłady stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
4,5Student dostrzega zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać odpowiednie instytucje bezpieczeństwa, do przeciwdziałania tym zagrożeniom i zarządzania w przypadku ich uaktywnienia. Potrafi wskazać w swoim otoczeniu przykłady stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
5,0Student dostrzega zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać odpowiednie instytucje bezpieczeństwa, do przeciwdziałania tym zagrożeniom i zarządzania w przypadku ich uaktywnienia. Potrafi wskazać w swoim otoczeniu przykłady stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa oraz zaproponować nowe obszary zastosowania.

Literatura podstawowa

  1. Sienkiewicz-Małyjurek K., Niczyporuk Z., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011
  2. Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, WAiP, Warszawa, 2009
  3. Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa, 2010
  4. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, WAiP, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa, 2007
  2. Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Identyfikacja i ocena zagrożeń bezpieczeństwa5
T-A-2Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego4
T-A-3Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni publicznych2
T-A-4Planowanie i prowadzenie działań w przypadku wystąpienia zagrożeń2
T-A-5Profilaktyka w bezpieczeństwie publicznym2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie bezpieczeństwa i podstawowe kategorie bezpieczeństwa2
T-W-2Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zarzadzanie bezpieczeństwem2
T-W-3Elemety zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej2
T-W-4Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa publicznego2
T-W-5Instrumenty zapewniania bezpieczeństwa publicznego7
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie i prezentacja pracy z zakresu podmiotów bezpieczeńsytwa publicznego15
A-A-3Przygotowanie i prezentacja zadań domowych z zakresu praktyki zarządzania bezpieczeństwem publicznym15
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych realizowanych podczas audytoriów15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia13
A-W-3Uczestnictwo w zaliczeniu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozumie znaczenie bezpieczeństwa w życiu społecznym i gospodarczym oraz chrakteryzuje i wskazuje podstawowe kategorie zagrożeń bezpieczeństwa publicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie roli i znaczenia bezpieczeństwa publicznego oraz działań na rzecz jego poprawy
C-3Zrozumienie natury zagrożeń i ryzyka ich wystąpienia.
Treści programoweT-W-1Pojęcie bezpieczeństwa i podstawowe kategorie bezpieczeństwa
T-W-5Instrumenty zapewniania bezpieczeństwa publicznego
T-W-2Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zarzadzanie bezpieczeństwem
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści programowych w formie pisemnej
S-1Ocena formująca: Przygotowanie i prezentacja pracy z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna kategorii bezpieczeństwa i nie zna ich zagrożeń.
3,0Student definiuje wybrane kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na ich związek z działalnością organizacji. Student wymienia kategorie zagrożeń bezpieczeństwa.
3,5Student definiuje wybrane kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na ich związek z działalnością organizacji. Student wymienia i krótko charakteryzuje kategorie zagrożeń bezpieczeństwa.
4,0Student definiuje różne kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na związek niektórych z nich z działalnością organizacji. Student wymienia wiele kategorii zagrożeń bezpieczeństwa oraz określa wybrane powiązania pomiędzy zagrożeniami.
4,5Student definiuje różne kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na ich związek z działalnością organizacji. Student wskazuje wiele kategorii zagrożeń bezpieczeństwa oraz określa wybrane powiązania pomiędzy zagrożeniami. Student charakteryzuje wpływ niektórych zagrożeń na działające organizacje
5,0Student definiuje kategorie bezpieczeństwa i wskazuje na ich związek z działalnością organizacji. Student wskazuje kategorie zagrożeń bezpieczeństwa i ich wzajemne powiązania oraz wpływ na działające organizacje
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C2_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna zakres działalności podstawowych instytucji bezpieczeństwa publicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Znajomość działalności struktur i organizacji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.
Treści programoweT-W-4Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa publicznego
T-A-2Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści programowych w formie pisemnej
S-1Ocena formująca: Przygotowanie i prezentacja pracy z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić profil działalności wybranych instytucji bezpieczeństwa publicznego, nie dostrzega ich działalności w otoczeniu organizacji
3,0Student potrafi określić profil działalności wybranych instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega ich działalność w otoczeniu organizacji
3,5Student chrakteryzuje profil działalności większości instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega działalność w otoczeniu organizacji
4,0Student chrakteryzuje profil działalności większości instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega działalność i wpływ wybranych instytucji na organizację i ich otoczenie
4,5Student chrakteryzuje profil działalności instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega działalność i wpływ wybranych instytucji na organizację i ich otoczenie
5,0Student chrakteryzuje profil działalności instytucji bezpieczeństwa publicznego, dostrzega działalność i wpływ tych instytucji na organizację i ich otoczenie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student analizuje zagrożenia bezpieczeństwa i ocenia jego poziom
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie natury zagrożeń i ryzyka ich wystąpienia.
Treści programoweT-A-1Identyfikacja i ocena zagrożeń bezpieczeństwa
T-W-2Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zarzadzanie bezpieczeństwem
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
M-2Wykład konwersatoryjny
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie i prezentacja pracy z zakresu bezpieczeństwa publicznego
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń wykonywanych w grupach podczas audytoriów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować zagrożeń bezpieczeństwa dla podmiotu, nie potrafi określić siły wpływu wybranych zagrożeń na bezpieczeństwo podmiotu.
3,0Student określa podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa dla podmiotu, określa siłę wpływu wybranych zagrożeń na bezpieczeństwo podmiotu.
3,5Student określa podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa dla podmiotu, analizuje ich siłę wpływu na bezpieczeństwo podmiotu.
4,0Student jest w stanie określić podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa dla podmiotu, analizuje ich siłę wpływu oraz ocenia poziom bezpieczeństwa tego podmiotu
4,5Student określa zagrożenia bezpieczeństwa, analizuje siłę wpływu wybranych zagrożeń na wybrany podmiot oraz ocenia poziom bezpieczeństwa tego podmiotu
5,0Student określa zagrożenia bezpieczeństwa, analizuje ich siłę wpływu na wybrany podmiot oraz ocenia poziom bezpieczeństwa podmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C2_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student dobiera odpowiednie instrumenty zapewniania bezpieczeństwa publicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie natury zagrożeń i ryzyka ich wystąpienia.
C-2Znajomość działalności struktur i organizacji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.
Treści programoweT-W-5Instrumenty zapewniania bezpieczeństwa publicznego
T-W-3Elemety zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
T-A-4Planowanie i prowadzenie działań w przypadku wystąpienia zagrożeń
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
M-2Wykład konwersatoryjny
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie i prezentacja pracy z zakresu bezpieczeństwa publicznego
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń wykonywanych w grupach podczas audytoriów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie znaczenia programów prewencyjnych oraz modelu przestrzeni bezpiecznej. Nie potrafi określić podstawowych działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
3,0Student rozumie znaczenie programów prewencyjnych oraz model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
3,5Student zna etapy i zasady tworzenia programów prewencyjnych. Charakteryzuje model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
4,0Student zna etapy i zasady tworzenia programów prewencyjnych oraz czynniki wpływające na jakość działań zapobiegawczych. Charakteryzuje model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
4,5Student zna etapy i zasady tworzenia programów prewencyjnych oraz czynniki wpływające na jakość działań zapobiegawczych. Charakteryzuje model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych planów działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń
5,0Student zna etapy i zasady tworzenia programów prewencyjnych oraz czynniki wpływające na jakość działań zapobiegawczych. Charakteryzuje model przestrzeni bezpiecznej. Wykazuje się znajomością podstawowych planów działań stosowanych w przypadku wystąpienia zagrożeń i potrafi odnieść je do organizacji i jej otoczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest świadomy swojej roli w kreowaniu bezpieczeństwa publicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Znajomość działalności struktur i organizacji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.
C-3Zrozumienie natury zagrożeń i ryzyka ich wystąpienia.
C-1Zrozumienie roli i znaczenia bezpieczeństwa publicznego oraz działań na rzecz jego poprawy
Treści programoweT-A-2Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
T-A-4Planowanie i prowadzenie działań w przypadku wystąpienia zagrożeń
T-A-5Profilaktyka w bezpieczeństwie publicznym
T-W-5Instrumenty zapewniania bezpieczeństwa publicznego
T-W-3Elemety zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
M-2Wykład konwersatoryjny
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń wykonywanych w grupach podczas audytoriów.
S-1Ocena formująca: Przygotowanie i prezentacja pracy z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dostrzegadostrzega podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa, Nie potrafi wskazać przykładu stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
3,0Student dostrzega podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać przynajmniej jedną instytucję bezpieczeństwa, do przeciwdziałania temu zagrożeniu. Potrafi wskazać przykład stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
3,5Student dostrzega zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać przynajmniej jedną instytucję bezpieczeństwa, do przeciwdziałania temu zagrożeniu. Potrafi wskazać w swoim otoczeniu przykłady stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
4,0Student dostrzega zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać odpowiednie instytucje bezpieczeństwa, do przeciwdziałania tym zagrożeniom. Potrafi wskazać w swoim otoczeniu przykłady stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
4,5Student dostrzega zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać odpowiednie instytucje bezpieczeństwa, do przeciwdziałania tym zagrożeniom i zarządzania w przypadku ich uaktywnienia. Potrafi wskazać w swoim otoczeniu przykłady stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa
5,0Student dostrzega zagrożenia bezpieczeństwa, potrafi przypisać odpowiednie instytucje bezpieczeństwa, do przeciwdziałania tym zagrożeniom i zarządzania w przypadku ich uaktywnienia. Potrafi wskazać w swoim otoczeniu przykłady stosowania instrumentów zapewniania bezpieczeństwa oraz zaproponować nowe obszary zastosowania.