Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra/Zakład
Nauczyciel odpowiedzialny prowadzący seminarium Nauczyciel akademicki <wekon@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Arkadiusz Malkowski <Arkadiusz.Malkowski@zut.edu.pl>, Marzena Rydzewska <mrydzewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 10,0 ECTS (formy) 10,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD6 0 10,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student uczestniczył w seminarium dyplomowym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardami pisania pracy
C-2Utrwalanie posiadanej wiedzy, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadnienie własnego stanowiska

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1bieżąca weryfikacja postępów pracy studenta, dyskusja nad problemami badawczymi, ostateczna ocena pracy dyplomowej1
1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Opracowanie i złożenie gotowej do obrony pracy dyplomowej300
300

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Dyskusja nad zagadnieniem badawczym
M-2prezentacja tematyki i zakresu pracy dyplomowej
M-3studium przypadków, analiza materiałów źródłowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiona przez promotora pracy i recenzenta

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A13_W01
Potrafi przygotować pracę dyplomową spełniającą standardy określone przez Radę Wydziału Ekonomicznego ZUT
Z_1A_W06, Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W03, Z_1A_W11, Z_1A_W07, Z_1A_W02, Z_1A_W10S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07C-2, C-1T-PD-1M-1, M-3, M-2S-1
Z_1A_A13_W02
Wie jak wykorzystać metody i narzędzia opisu do pogłębionej analizy i modelowania procesów gospodarczych
Z_1A_W01, Z_1A_W03, Z_1A_W04, Z_1A_W05, Z_1A_W06, Z_1A_W09, Z_1A_W10, Z_1A_W11, Z_1A_W12, Z_1A_W13S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09C-1T-PD-1M-2, M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A13_U01
Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu zarzadzania do rozwiązania problemu badawczego postawionego w pracy dyplomowej
Z_1A_U01, Z_1A_U03, Z_1A_U04, Z_1A_U07, Z_1A_U14, Z_1A_U15, Z_1A_U16, Z_1A_U18S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-2, C-1T-PD-1M-3, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A13_K01
Potrafi samodzielnie pracowac nad rozwiazaniem problemu badawczego
Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K08, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-1, C-2T-PD-1M-2, M-1, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A13_W01
Potrafi przygotować pracę dyplomową spełniającą standardy określone przez Radę Wydziału Ekonomicznego ZUT
2,0Praca nie spełnia wymagań stawianych przed pracami dyplomowymi
3,0Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu dostatecznym
3,5Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu dośc dobrym
4,0Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu dobrym
4,5Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_A13_W02
Wie jak wykorzystać metody i narzędzia opisu do pogłębionej analizy i modelowania procesów gospodarczych
2,0Student nie wie jak dobrać i wykorzystać metody i narzedzia do opisu i analizy procesów gospodarczych
3,0Student wie jak dobrać i wykorzystać metody i narzedzia do opisu i analizy procesów gospodarczych
3,5Student wie jak dobrać i wykorzystać metody i narzedzia do opisu i analizy procesów gospodarczych i robi to prawidłowo
4,0Student zna zasady doboru i wykorzystania metod i narzedzi do opisu i analizy procesów gospodarczych oraz zastosował je na potrzeby opracowania problemu badawczego
4,5Student zna zasady doboru i wykorzystania metod i narzedzi do opisu i analizy procesów gospodarczych oraz właściwie zastosował je na potrzeby opracowania problemu badawczego
5,0Student zna przesłanki i zasady doboru oraz wykorzystania metod i narzedzi do opisu i analizy procesów gospodarczych oraz prawidłowo zastosował je na potrzeby opracowania problemu badawczego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A13_U01
Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu zarzadzania do rozwiązania problemu badawczego postawionego w pracy dyplomowej
2,0Student nie umie wykorzystać wiedzy z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego
3,0Student umie dostatecznie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego
3,5Student umie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego, przy czym sposób i metody realizacji zadania są dobrane i wykorzystane w stopniu dość dobrym
4,0Student umie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego a sposób i metody realizacji zadania są dobrane prawidłowo
4,5Student umie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego a sposób realizacji zadania wskazuje na więcej niż dobre opanowie tej umiejetności
5,0Student umie w pełni wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego i prawidłowo realizuje to zadanie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A13_K01
Potrafi samodzielnie pracowac nad rozwiazaniem problemu badawczego
2,0Student nie przygotował pracy, która spełniałaby kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych
3,0Student przygotował pracę, która spełnia kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu dostatecznym
3,5Student przygotował pracę, która spełnia kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student przygotował pracę, która spełnia kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu dobrym
4,5Student przygotował pracę, która spełnia kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student przygotował pracę, która spełnia wszytkie kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Standardy pisania prac dyplomowych na Wydziale Ekonomicznym ZUT, Uchwała RW, 2013, aktualna wersja

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1bieżąca weryfikacja postępów pracy studenta, dyskusja nad problemami badawczymi, ostateczna ocena pracy dyplomowej1
1

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Opracowanie i złożenie gotowej do obrony pracy dyplomowej300
300
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A13_W01Potrafi przygotować pracę dyplomową spełniającą standardy określone przez Radę Wydziału Ekonomicznego ZUT
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Utrwalanie posiadanej wiedzy, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadnienie własnego stanowiska
C-1Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardami pisania pracy
Treści programoweT-PD-1bieżąca weryfikacja postępów pracy studenta, dyskusja nad problemami badawczymi, ostateczna ocena pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Dyskusja nad zagadnieniem badawczym
M-3studium przypadków, analiza materiałów źródłowych
M-2prezentacja tematyki i zakresu pracy dyplomowej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiona przez promotora pracy i recenzenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Praca nie spełnia wymagań stawianych przed pracami dyplomowymi
3,0Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu dostatecznym
3,5Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu dośc dobrym
4,0Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu dobrym
4,5Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Praca spełnia wymagania stawiane przed pracami dyplomowymi w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A13_W02Wie jak wykorzystać metody i narzędzia opisu do pogłębionej analizy i modelowania procesów gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardami pisania pracy
Treści programoweT-PD-1bieżąca weryfikacja postępów pracy studenta, dyskusja nad problemami badawczymi, ostateczna ocena pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-2prezentacja tematyki i zakresu pracy dyplomowej
M-3studium przypadków, analiza materiałów źródłowych
M-1Dyskusja nad zagadnieniem badawczym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiona przez promotora pracy i recenzenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wie jak dobrać i wykorzystać metody i narzedzia do opisu i analizy procesów gospodarczych
3,0Student wie jak dobrać i wykorzystać metody i narzedzia do opisu i analizy procesów gospodarczych
3,5Student wie jak dobrać i wykorzystać metody i narzedzia do opisu i analizy procesów gospodarczych i robi to prawidłowo
4,0Student zna zasady doboru i wykorzystania metod i narzedzi do opisu i analizy procesów gospodarczych oraz zastosował je na potrzeby opracowania problemu badawczego
4,5Student zna zasady doboru i wykorzystania metod i narzedzi do opisu i analizy procesów gospodarczych oraz właściwie zastosował je na potrzeby opracowania problemu badawczego
5,0Student zna przesłanki i zasady doboru oraz wykorzystania metod i narzedzi do opisu i analizy procesów gospodarczych oraz prawidłowo zastosował je na potrzeby opracowania problemu badawczego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A13_U01Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu zarzadzania do rozwiązania problemu badawczego postawionego w pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Utrwalanie posiadanej wiedzy, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadnienie własnego stanowiska
C-1Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardami pisania pracy
Treści programoweT-PD-1bieżąca weryfikacja postępów pracy studenta, dyskusja nad problemami badawczymi, ostateczna ocena pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-3studium przypadków, analiza materiałów źródłowych
M-2prezentacja tematyki i zakresu pracy dyplomowej
M-1Dyskusja nad zagadnieniem badawczym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiona przez promotora pracy i recenzenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać wiedzy z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego
3,0Student umie dostatecznie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego
3,5Student umie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego, przy czym sposób i metody realizacji zadania są dobrane i wykorzystane w stopniu dość dobrym
4,0Student umie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego a sposób i metody realizacji zadania są dobrane prawidłowo
4,5Student umie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego a sposób realizacji zadania wskazuje na więcej niż dobre opanowie tej umiejetności
5,0Student umie w pełni wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania do postawienia i rozwiązania problemu badawczego i prawidłowo realizuje to zadanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A13_K01Potrafi samodzielnie pracowac nad rozwiazaniem problemu badawczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze standardami pisania pracy
C-2Utrwalanie posiadanej wiedzy, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadnienie własnego stanowiska
Treści programoweT-PD-1bieżąca weryfikacja postępów pracy studenta, dyskusja nad problemami badawczymi, ostateczna ocena pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-2prezentacja tematyki i zakresu pracy dyplomowej
M-1Dyskusja nad zagadnieniem badawczym
M-3studium przypadków, analiza materiałów źródłowych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiona przez promotora pracy i recenzenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przygotował pracy, która spełniałaby kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych
3,0Student przygotował pracę, która spełnia kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu dostatecznym
3,5Student przygotował pracę, która spełnia kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student przygotował pracę, która spełnia kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu dobrym
4,5Student przygotował pracę, która spełnia kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student przygotował pracę, która spełnia wszytkie kryteria ustalone w standardach pisania prac dyplomowych w stopniu bardzo dobrym