Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Milena Bera <Milena.Bera@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aneta Zaremba <Aneta.Zaremba@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wiedzy z przedmiotów: makroekonomia, mikroekonomia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zna praktyczne metody i narzędziami niezbędne w zakresie planowania i zarządzania projektami współfinansowanym ze środków publicznych, w tym głównie z funduszy Unii Europejskiej.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania sie takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna (LFA), wykres Gantta jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.
C-3Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dot. podstawowych zagadnień polityki UE, funduszy europejskich i programów operacyjnych.
C-4Ukształtowanie umiejętności z zakresu budowania partnerstwa na rzecz realizacji projektów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Logika interwencji funduszy unijnych.3
T-W-2Polityka UE i narzędzia ich realizacji.3
T-W-3Podstawy prawne udzielania wsparcia z funduszy unijnych i programy operacyjne.3
T-W-4Projekt - definicje. Cechy dobrego projektu. Cykl projektu. Metodologia zarządzania cyklem projektu. Metoda aktywnego planowania projektu - faza analizy i planowania.5
T-W-5Faza analizy: analiza podmiotów, analiza problemów (drzewo problemów), analiza celów (drzewo celów), analiza opcji i wybór strategii działania.4
T-W-6Faza planowania: matryca logiczna (definicja, ograniczenia związane z tablica logiczną), analiza ryzyka, wskaźniki projektu (produktu, rezultatu, oddziaływania) harmonogram projektu (wykres Gantt’a), plan wykorzystania zasobów i budżet.4
T-W-7Metody oceny projektów gospodarczych: ekonomiczne i finansowe (statyczne i dynamiczne) metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.4
T-W-8Wdrażanie projektu (monitorowanie i raportowanie). Ewaluacja i kontrola projektu. Budowanie partnerstwa na rzecz realizacji projektów.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.22
A-W-2Czytanie wskazanej literatury z zakresu sporządzania projektów gospodarczych i funduszy europejskich.15
A-W-3Przygotowanie sie do kolokwium.8
A-W-4Przygotowanie projektu z wykorzystaniem środków unijnych.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnienie).
M-2Wykład konserwatoryjny.
M-3Metody programowano-eksponujące (pokaz).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena postępów w przyswajaniu wiedzy poprzez zadawanie ustnych pytań na początku wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena sporządzonego w grupach projektu gospodarczego z wykrzystaniem środków unijnych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium sprawdzającego wiedzę zdobytą w trakcie wykładów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O15_W01
Wiedza z zakresu planowanowania obejmująca w szczególności planowanie projektów gospodarczych oraz z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej niezbędnej dla ekonomicznego uzasadnienia projektu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu instytucji zaangażowanych w procesy finansowania projektów ze środków unijnych na szczeblu UE i krajowym.
Z_1A_W02, Z_1A_W08, Z_1A_W04, Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03, S1A_W06C-1, C-2, C-3, C-4T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O15_U01
Opracowanie projektu wymaga współpracy zespołu studentów oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
Z_1A_U02, Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06C-2, C-3, C-4T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O15_K01
Realizacja projektów z wykorzystaniem środków UE wymaga bezwzględnej znajomości zasad zrówoważonego rozwoju i tylko z ich uwzględnieniem możliwe jest pozyskiwanie takich środków.
Z_1A_K05, Z_1A_K07, Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03, S1A_K05C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O15_W01
Wiedza z zakresu planowanowania obejmująca w szczególności planowanie projektów gospodarczych oraz z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej niezbędnej dla ekonomicznego uzasadnienia projektu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu instytucji zaangażowanych w procesy finansowania projektów ze środków unijnych na szczeblu UE i krajowym.
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O15_U01
Opracowanie projektu wymaga współpracy zespołu studentów oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O15_K01
Realizacja projektów z wykorzystaniem środków UE wymaga bezwzględnej znajomości zasad zrówoważonego rozwoju i tylko z ich uwzględnieniem możliwe jest pozyskiwanie takich środków.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty. W zakresie prac zespołowych student: nie potrafi zaplanować i wykonać pracy poprawnie i w terminie, nie zgłasza potrzeby pomocy na konsultacjach lub mimo tej pomocy nie osiąga minimalnych standardów wykonania.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy. W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, pomysłu i projektu, wykonawczy, kontroli przed prezentacją i samego prowadzenia prezentacji).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych. Uzyskuje na ogół poprawny efekt.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania wg umiejętności oraz zapanować sytuacją projektu poprzez właściwe zmotywowanie do działania. Wykazuje się terminowością i bezbłędnym sposobem prezentacji wyników.

Literatura podstawowa

  1. Wypych M., Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódż, 2011
  2. Kurowski L., Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Kobyliński R.., Pieczyński L., Programowanie i finansowanie inwestycji w ochronie środowiska, AR, Szczecin, 2002
  2. Sierpińska M., Jachna T, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 1997

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Logika interwencji funduszy unijnych.3
T-W-2Polityka UE i narzędzia ich realizacji.3
T-W-3Podstawy prawne udzielania wsparcia z funduszy unijnych i programy operacyjne.3
T-W-4Projekt - definicje. Cechy dobrego projektu. Cykl projektu. Metodologia zarządzania cyklem projektu. Metoda aktywnego planowania projektu - faza analizy i planowania.5
T-W-5Faza analizy: analiza podmiotów, analiza problemów (drzewo problemów), analiza celów (drzewo celów), analiza opcji i wybór strategii działania.4
T-W-6Faza planowania: matryca logiczna (definicja, ograniczenia związane z tablica logiczną), analiza ryzyka, wskaźniki projektu (produktu, rezultatu, oddziaływania) harmonogram projektu (wykres Gantt’a), plan wykorzystania zasobów i budżet.4
T-W-7Metody oceny projektów gospodarczych: ekonomiczne i finansowe (statyczne i dynamiczne) metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.4
T-W-8Wdrażanie projektu (monitorowanie i raportowanie). Ewaluacja i kontrola projektu. Budowanie partnerstwa na rzecz realizacji projektów.4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.22
A-W-2Czytanie wskazanej literatury z zakresu sporządzania projektów gospodarczych i funduszy europejskich.15
A-W-3Przygotowanie sie do kolokwium.8
A-W-4Przygotowanie projektu z wykorzystaniem środków unijnych.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O15_W01Wiedza z zakresu planowanowania obejmująca w szczególności planowanie projektów gospodarczych oraz z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej niezbędnej dla ekonomicznego uzasadnienia projektu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu instytucji zaangażowanych w procesy finansowania projektów ze środków unijnych na szczeblu UE i krajowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Student zna praktyczne metody i narzędziami niezbędne w zakresie planowania i zarządzania projektami współfinansowanym ze środków publicznych, w tym głównie z funduszy Unii Europejskiej.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania sie takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna (LFA), wykres Gantta jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.
C-3Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dot. podstawowych zagadnień polityki UE, funduszy europejskich i programów operacyjnych.
C-4Ukształtowanie umiejętności z zakresu budowania partnerstwa na rzecz realizacji projektów.
Treści programoweT-W-4Projekt - definicje. Cechy dobrego projektu. Cykl projektu. Metodologia zarządzania cyklem projektu. Metoda aktywnego planowania projektu - faza analizy i planowania.
T-W-5Faza analizy: analiza podmiotów, analiza problemów (drzewo problemów), analiza celów (drzewo celów), analiza opcji i wybór strategii działania.
T-W-6Faza planowania: matryca logiczna (definicja, ograniczenia związane z tablica logiczną), analiza ryzyka, wskaźniki projektu (produktu, rezultatu, oddziaływania) harmonogram projektu (wykres Gantt’a), plan wykorzystania zasobów i budżet.
T-W-7Metody oceny projektów gospodarczych: ekonomiczne i finansowe (statyczne i dynamiczne) metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.
T-W-8Wdrażanie projektu (monitorowanie i raportowanie). Ewaluacja i kontrola projektu. Budowanie partnerstwa na rzecz realizacji projektów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnienie).
M-2Wykład konserwatoryjny.
M-3Metody programowano-eksponujące (pokaz).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena postępów w przyswajaniu wiedzy poprzez zadawanie ustnych pytań na początku wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena sporządzonego w grupach projektu gospodarczego z wykrzystaniem środków unijnych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium sprawdzającego wiedzę zdobytą w trakcie wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O15_U01Opracowanie projektu wymaga współpracy zespołu studentów oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania sie takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna (LFA), wykres Gantta jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.
C-3Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dot. podstawowych zagadnień polityki UE, funduszy europejskich i programów operacyjnych.
C-4Ukształtowanie umiejętności z zakresu budowania partnerstwa na rzecz realizacji projektów.
Treści programoweT-W-4Projekt - definicje. Cechy dobrego projektu. Cykl projektu. Metodologia zarządzania cyklem projektu. Metoda aktywnego planowania projektu - faza analizy i planowania.
T-W-5Faza analizy: analiza podmiotów, analiza problemów (drzewo problemów), analiza celów (drzewo celów), analiza opcji i wybór strategii działania.
T-W-6Faza planowania: matryca logiczna (definicja, ograniczenia związane z tablica logiczną), analiza ryzyka, wskaźniki projektu (produktu, rezultatu, oddziaływania) harmonogram projektu (wykres Gantt’a), plan wykorzystania zasobów i budżet.
T-W-8Wdrażanie projektu (monitorowanie i raportowanie). Ewaluacja i kontrola projektu. Budowanie partnerstwa na rzecz realizacji projektów.
Metody nauczaniaM-3Metody programowano-eksponujące (pokaz).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena sporządzonego w grupach projektu gospodarczego z wykrzystaniem środków unijnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O15_K01Realizacja projektów z wykorzystaniem środków UE wymaga bezwzględnej znajomości zasad zrówoważonego rozwoju i tylko z ich uwzględnieniem możliwe jest pozyskiwanie takich środków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-1Student zna praktyczne metody i narzędziami niezbędne w zakresie planowania i zarządzania projektami współfinansowanym ze środków publicznych, w tym głównie z funduszy Unii Europejskiej.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania sie takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna (LFA), wykres Gantta jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.
C-3Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dot. podstawowych zagadnień polityki UE, funduszy europejskich i programów operacyjnych.
C-4Ukształtowanie umiejętności z zakresu budowania partnerstwa na rzecz realizacji projektów.
Treści programoweT-W-2Polityka UE i narzędzia ich realizacji.
T-W-3Podstawy prawne udzielania wsparcia z funduszy unijnych i programy operacyjne.
T-W-4Projekt - definicje. Cechy dobrego projektu. Cykl projektu. Metodologia zarządzania cyklem projektu. Metoda aktywnego planowania projektu - faza analizy i planowania.
T-W-5Faza analizy: analiza podmiotów, analiza problemów (drzewo problemów), analiza celów (drzewo celów), analiza opcji i wybór strategii działania.
T-W-6Faza planowania: matryca logiczna (definicja, ograniczenia związane z tablica logiczną), analiza ryzyka, wskaźniki projektu (produktu, rezultatu, oddziaływania) harmonogram projektu (wykres Gantt’a), plan wykorzystania zasobów i budżet.
T-W-7Metody oceny projektów gospodarczych: ekonomiczne i finansowe (statyczne i dynamiczne) metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.
T-W-8Wdrażanie projektu (monitorowanie i raportowanie). Ewaluacja i kontrola projektu. Budowanie partnerstwa na rzecz realizacji projektów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnienie).
M-2Wykład konserwatoryjny.
M-3Metody programowano-eksponujące (pokaz).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena sporządzonego w grupach projektu gospodarczego z wykrzystaniem środków unijnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty. W zakresie prac zespołowych student: nie potrafi zaplanować i wykonać pracy poprawnie i w terminie, nie zgłasza potrzeby pomocy na konsultacjach lub mimo tej pomocy nie osiąga minimalnych standardów wykonania.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy. W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, pomysłu i projektu, wykonawczy, kontroli przed prezentacją i samego prowadzenia prezentacji).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych. Uzyskuje na ogół poprawny efekt.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania wg umiejętności oraz zapanować sytuacją projektu poprzez właściwe zmotywowanie do działania. Wykazuje się terminowością i bezbłędnym sposobem prezentacji wyników.