Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Leonid Worobjow <Leonid.Worobjow@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw marketingu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znać podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania marketingowego.
C-2Mieć podstawową wiedzę o etapach przygotowywania planów marketingowych
C-3Potrafić przeprowadzać analizy marketingowe i formułować strategie marketingowe.
C-4Wykształcenie postaw zorientowanych rynkowo.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Istota, proces, etapy i funkcje zarządzania marketingowego2
T-W-2Struktura planu marketingowego4
T-W-3Kontrola planu marketingowego1
T-W-4Misja rynkowa i rynek przedsiebiorstwa3
T-W-5Analiza SWOT2
T-W-6Analiza atrakcyjnosci segmentów rynkowych2
T-W-7Pozycjonowanie produktu2
T-W-8Planowanie strategii marketingowej przedsiebiorstwa4
T-W-9Program marketingowy: produkt, cena, dystrybucja, promocja6
T-W-10Biezace zarzadzanie realizacja planów marketingowych4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do kolokwium20
A-W-3prace domowe10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: Wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa: Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące: metoda przypadków.
M-4Metoda praktyczna: przygotowanie i przedstawienie projektów z wykorzystaniem form multimedialnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Projekt - analiza przypadku i propozycje rozwiązań
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium - pytania testowe i problemowe.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O13/1_W01
Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i planowania marketingowego
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-W-1M-1S-3
Z_1A_O13/1_W02
Student powinien znać strukutrę i zawartość planu marketingowego
Z_1A_W01S1A_W01C-2, C-3T-W-2, T-W-4M-1, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O13/1_U01
Student powinien tworzyć plan marketingowy
Z_1A_U01, Z_1A_U03, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O13/1_K01
Student powinien rozumieć rolę zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie
Z_1A_K04, Z_1A_K05, Z_1A_K06S1A_K04, S1A_K05, S1A_K07C-4T-W-1, T-W-8, T-W-10M-3, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O13/1_W01
Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i planowania marketingowego
2,0Nie definiuje podstawowych pojęć z zakresu zarzadzania i planowania marketingowego.
3,0Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i planowania marketingowego.
3,5Posługuje się aparatem pojęciowym z zakresu planowania i zarządzania marketingowego.
4,0Identyfikuje działania związane z opracowaniem planów marketingowych.
4,5Posiada wiedzę na temat opracowania planów marketingowych.
5,0Wyjaśnia znaczenie planów marketingowych w rozwoju przedsiębiorstwa.
Z_1A_O13/1_W02
Student powinien znać strukutrę i zawartość planu marketingowego
2,0Nie zna struktury i zawartości planów marketingowych.
3,0Umie wymienić elementy struktury i zawartości planów marketingowych.
3,5Potrafi omówić elementy struktury i zawartość planów marketingowych.
4,0Posiada umiejętność opracowania planów marketingowych przedsiębiorstwa.
4,5Posiada umiejętność wdrażania planów marketingowych przedsiebiorstwa.
5,0Potrafi wyjaśnić znaczenie planów marketingowych w rozwoju przedsiębiorstwa.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O13/1_U01
Student powinien tworzyć plan marketingowy
2,0Nie potrafi zarządzać opracowaniem planów marketingowych.
3,0Umie ocenić rolę planów marketingowych w działalności przedsiębiorstwa.
3,5Potrafi krytycznie ocenić jakość planów marketingowych.
4,0Potrafi przeanalizować wady i zalety opracowanych planów marketingowych.
4,5Potrafi opracować plany marketingowe przedsiębiorstwa.
5,0Potrafi wdrożyć plany marketingowe przedsiębiorstwa.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O13/1_K01
Student powinien rozumieć rolę zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie
2,0Nie rozumie roli zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie.
3,0Rozumie znaczenie konkurencyjności w działalności firmy.
3,5Rozumie rolę planó marketingowych w rozwoju przedsiębiorstwa i jego walce konkurencyjnej w warunkach rynku.
4,0Rozumie rolę działalności marketingowej przedsiębiorstwa dla społeczeństwa.
4,5Identyfikuje rozwojowe przedsiębiorstwo jako miejsce pracy dla członków społeczności.
5,0Potrafi argumentować mocne i słabe strony planów marketingowych w rozwoju przedsiębiorstwa.

Literatura podstawowa

  1. Knecht Z., Zarządzanie i planowanie marketingowe, C.H. Beck, Warszawa, 2005
  2. Garbarski L. i in, Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, 1999
  3. Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa, 1994
  2. Penc-Pietrzak I, Strategiczne zarządzanie marketingiem, Key Text, Warszawa, 1999

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota, proces, etapy i funkcje zarządzania marketingowego2
T-W-2Struktura planu marketingowego4
T-W-3Kontrola planu marketingowego1
T-W-4Misja rynkowa i rynek przedsiebiorstwa3
T-W-5Analiza SWOT2
T-W-6Analiza atrakcyjnosci segmentów rynkowych2
T-W-7Pozycjonowanie produktu2
T-W-8Planowanie strategii marketingowej przedsiebiorstwa4
T-W-9Program marketingowy: produkt, cena, dystrybucja, promocja6
T-W-10Biezace zarzadzanie realizacja planów marketingowych4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do kolokwium20
A-W-3prace domowe10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O13/1_W01Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i planowania marketingowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Znać podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania marketingowego.
Treści programoweT-W-1Istota, proces, etapy i funkcje zarządzania marketingowego
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium - pytania testowe i problemowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie definiuje podstawowych pojęć z zakresu zarzadzania i planowania marketingowego.
3,0Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i planowania marketingowego.
3,5Posługuje się aparatem pojęciowym z zakresu planowania i zarządzania marketingowego.
4,0Identyfikuje działania związane z opracowaniem planów marketingowych.
4,5Posiada wiedzę na temat opracowania planów marketingowych.
5,0Wyjaśnia znaczenie planów marketingowych w rozwoju przedsiębiorstwa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O13/1_W02Student powinien znać strukutrę i zawartość planu marketingowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-2Mieć podstawową wiedzę o etapach przygotowywania planów marketingowych
C-3Potrafić przeprowadzać analizy marketingowe i formułować strategie marketingowe.
Treści programoweT-W-2Struktura planu marketingowego
T-W-4Misja rynkowa i rynek przedsiebiorstwa
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: Wykład informacyjny
M-3Metody aktywizujące: metoda przypadków.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt - analiza przypadku i propozycje rozwiązań
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium - pytania testowe i problemowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna struktury i zawartości planów marketingowych.
3,0Umie wymienić elementy struktury i zawartości planów marketingowych.
3,5Potrafi omówić elementy struktury i zawartość planów marketingowych.
4,0Posiada umiejętność opracowania planów marketingowych przedsiębiorstwa.
4,5Posiada umiejętność wdrażania planów marketingowych przedsiebiorstwa.
5,0Potrafi wyjaśnić znaczenie planów marketingowych w rozwoju przedsiębiorstwa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O13/1_U01Student powinien tworzyć plan marketingowy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Potrafić przeprowadzać analizy marketingowe i formułować strategie marketingowe.
C-4Wykształcenie postaw zorientowanych rynkowo.
Treści programoweT-W-2Struktura planu marketingowego
T-W-3Kontrola planu marketingowego
T-W-6Analiza atrakcyjnosci segmentów rynkowych
T-W-7Pozycjonowanie produktu
T-W-8Planowanie strategii marketingowej przedsiebiorstwa
T-W-9Program marketingowy: produkt, cena, dystrybucja, promocja
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące: metoda przypadków.
M-4Metoda praktyczna: przygotowanie i przedstawienie projektów z wykorzystaniem form multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Projekt - analiza przypadku i propozycje rozwiązań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zarządzać opracowaniem planów marketingowych.
3,0Umie ocenić rolę planów marketingowych w działalności przedsiębiorstwa.
3,5Potrafi krytycznie ocenić jakość planów marketingowych.
4,0Potrafi przeanalizować wady i zalety opracowanych planów marketingowych.
4,5Potrafi opracować plany marketingowe przedsiębiorstwa.
5,0Potrafi wdrożyć plany marketingowe przedsiębiorstwa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O13/1_K01Student powinien rozumieć rolę zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Wykształcenie postaw zorientowanych rynkowo.
Treści programoweT-W-1Istota, proces, etapy i funkcje zarządzania marketingowego
T-W-8Planowanie strategii marketingowej przedsiebiorstwa
T-W-10Biezace zarzadzanie realizacja planów marketingowych
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące: metoda przypadków.
M-4Metoda praktyczna: przygotowanie i przedstawienie projektów z wykorzystaniem form multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie roli zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie.
3,0Rozumie znaczenie konkurencyjności w działalności firmy.
3,5Rozumie rolę planó marketingowych w rozwoju przedsiębiorstwa i jego walce konkurencyjnej w warunkach rynku.
4,0Rozumie rolę działalności marketingowej przedsiębiorstwa dla społeczeństwa.
4,5Identyfikuje rozwojowe przedsiębiorstwo jako miejsce pracy dla członków społeczności.
5,0Potrafi argumentować mocne i słabe strony planów marketingowych w rozwoju przedsiębiorstwa.