Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Seminarium II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra/Zakład
Nauczyciel odpowiedzialny prowadzący seminarium Nauczyciel akademicki <wekon@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grażyna Karmowska <Grazyna.Karmowska@zut.edu.pl>, Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>, Leonid Worobjow <Leonid.Worobjow@zut.edu.pl>, Jan Zawadzki <Jan.Zawadzki@zut.edu.pl>, Michał Świtłyk <Michal.Switlyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie seminarium z semestru 4

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Napisanie pracy dyplomowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1określenie tematyki badawczej pracy licencjackiej1
T-S-2zasady formułowania celu pracy i pytań badawczych1
T-S-3Przedstawienie planów pracy i referowanie koncepcji2
T-S-4Uzupełnianie zebranego materiału4
T-S-5Określenie metod badawczych wykorzystanych do analizy3
T-S-6Wstępne opracowanie zebranego materiału4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2napisanie referatu5
A-S-3przygotowanie się do prezentacji koncepcji i planu pracy10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja tematów prac dyplomowych i wstepnych opracowań.
M-2Referaty przygotowane przez studentów
M-3Dyskusje po prezentacji referatów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanego planu i koncepcji pracy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A12_W01
student umie wykorzystać wybrane metody do analizy i opisu zjawisk gospodarczych
T-S-3, T-S-4, T-S-5, T-S-6M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A12_U03
umiejetność zastosowania poznanych metod badawczych do analizy opisywanego problemu
T-S-3, T-S-5M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A12_K01
Student staje się kreatywny w wykorzystaniu wiedzy nabytej w trakcie zajęć
T-S-5, T-S-6M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A12_W01
student umie wykorzystać wybrane metody do analizy i opisu zjawisk gospodarczych
2,0
3,0student definiuje problem badawczy
3,5student potrafi zaproponować obiekty do badań
4,0student samodzielnie dobiera literaturę do danego tematu
4,5student zna zasady przygotowania pracy
5,0student objaśnia różnice i zależności między: symptomem, problemem badawczym a pytaniami badawczymi; tezą a hipotezą

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A12_U03
umiejetność zastosowania poznanych metod badawczych do analizy opisywanego problemu
2,0
3,0student umie posłużyć się podstawowymi metodami badawczymi
3,5student potrafi zaplanować zarys projektu badawczego
4,0student potrafi zaplanować proces pisania pracy
4,5student potrafi wyjaśnić i zaprezentować temat pracy wraz z zastosowanymi metodami badawczymi
5,0na podstawie zdobytych informacji student potrafi formułowac wnioski

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A12_K01
Student staje się kreatywny w wykorzystaniu wiedzy nabytej w trakcie zajęć
2,0
3,0student potrafi przeprowadzić badania oraz dokonać odpowiedniej interpretacji wyników badań w stopniu dostatecznym
3,5student dostrzega relacje między poszczególnymi etapami pisania pracy, prowadzenia badań
4,0student potrafi ocenić swoją skuteczność w pisaniu pracy
4,5student jest zorientowany na osiągnięcie celu / ukończenie pracy
5,0student kreatywnie podchodzi do rozwiązywania problemów badawczych

Literatura podstawowa

  1. Kuzik M., Rzepczyński S., Jak pisać?, PWN, Warszawa, 2008
  2. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Poznań, 2000
  2. Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1określenie tematyki badawczej pracy licencjackiej1
T-S-2zasady formułowania celu pracy i pytań badawczych1
T-S-3Przedstawienie planów pracy i referowanie koncepcji2
T-S-4Uzupełnianie zebranego materiału4
T-S-5Określenie metod badawczych wykorzystanych do analizy3
T-S-6Wstępne opracowanie zebranego materiału4
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach15
A-S-2napisanie referatu5
A-S-3przygotowanie się do prezentacji koncepcji i planu pracy10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A12_W01student umie wykorzystać wybrane metody do analizy i opisu zjawisk gospodarczych
Treści programoweT-S-3Przedstawienie planów pracy i referowanie koncepcji
T-S-4Uzupełnianie zebranego materiału
T-S-5Określenie metod badawczych wykorzystanych do analizy
T-S-6Wstępne opracowanie zebranego materiału
Metody nauczaniaM-1Prezentacja tematów prac dyplomowych i wstepnych opracowań.
M-2Referaty przygotowane przez studentów
M-3Dyskusje po prezentacji referatów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanego planu i koncepcji pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student definiuje problem badawczy
3,5student potrafi zaproponować obiekty do badań
4,0student samodzielnie dobiera literaturę do danego tematu
4,5student zna zasady przygotowania pracy
5,0student objaśnia różnice i zależności między: symptomem, problemem badawczym a pytaniami badawczymi; tezą a hipotezą
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A12_U03umiejetność zastosowania poznanych metod badawczych do analizy opisywanego problemu
Treści programoweT-S-3Przedstawienie planów pracy i referowanie koncepcji
T-S-5Określenie metod badawczych wykorzystanych do analizy
Metody nauczaniaM-2Referaty przygotowane przez studentów
M-3Dyskusje po prezentacji referatów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanego planu i koncepcji pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student umie posłużyć się podstawowymi metodami badawczymi
3,5student potrafi zaplanować zarys projektu badawczego
4,0student potrafi zaplanować proces pisania pracy
4,5student potrafi wyjaśnić i zaprezentować temat pracy wraz z zastosowanymi metodami badawczymi
5,0na podstawie zdobytych informacji student potrafi formułowac wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A12_K01Student staje się kreatywny w wykorzystaniu wiedzy nabytej w trakcie zajęć
Treści programoweT-S-5Określenie metod badawczych wykorzystanych do analizy
T-S-6Wstępne opracowanie zebranego materiału
Metody nauczaniaM-2Referaty przygotowane przez studentów
M-3Dyskusje po prezentacji referatów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przygotowanego planu i koncepcji pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi przeprowadzić badania oraz dokonać odpowiedniej interpretacji wyników badań w stopniu dostatecznym
3,5student dostrzega relacje między poszczególnymi etapami pisania pracy, prowadzenia badań
4,0student potrafi ocenić swoją skuteczność w pisaniu pracy
4,5student jest zorientowany na osiągnięcie celu / ukończenie pracy
5,0student kreatywnie podchodzi do rozwiązywania problemów badawczych