Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Świtłyk <Michal.Switlyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zna podstawowe strategie organizacji
C-2Zna koncepcje tworzenia strategii i ich oceny.
C-3Zna sposoby realizacji strategii.
C-4Zna podstawowe strategie organizacji
C-5Zna koncepcje tworzenia strategii i ich oceny.
C-6Zna sposoby realizacji strategii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Sfery makrootoczenia kształtujące szanse i zagrożenia rozwoju2
T-W-2Wykorzystanie metod scenariuszowych i bezscenariuszowych w analizie makrootoczenia2
T-W-3Zakres analizy otoczenia konkurencyjnego2
T-W-4Analiza „pięciu sił” M.E. Portera2
T-W-5Mapa grup strategicznych2
T-W-6Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa2
T-W-7Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa2
T-W-8Dwie drogi rozwoju – specjalizacja i dywersyfikacja2
T-W-9Tworzenie strategii wielodyscyplinarnych2
T-W-10Zarządzanie portfelem strategicznym2
T-W-11Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia2
T-W-12Ogólne modele strategii (naczelnego kierownictwa i domeny)2
T-W-13Konkurencyjność i system przewag konkurencyjnych2
T-W-14Formułowanie i implementacja strategii2
T-W-15Modele strategii naczelnego kierownictwa i strategie domeny2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Zapoznanie się z lietraturą uzupełniającą10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Wykład informacyjny
M-5Wykład problemowy
M-6Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O7/1_W01
Opisywanie koncepcji zarządzania strategicznego
Z_1A_W01, Z_1A_W13S1A_W01, S1A_W08C-1, C-2T-W-5, T-W-11, T-W-4, T-W-9, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1
Z_1A_O7/1_W02
Objaśnianie strategii zarządzania
Z_1A_W11S1A_W07C-2T-W-11, T-W-14, T-W-12, T-W-13, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1
Z_1A_O7/1_W03
Definiowanie analizy i planowania strategicznego
Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03C-4, C-5, C-6T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-4, M-5, M-6S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O7/1_U01
Analizuje i uwzględnia w procesie podejmowanioa decyzji wpływ otoczenia na organizację
Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4, C-5, C-6T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7M-4, M-5, M-6S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O7/1_K01
Postrzeganie relacji między organizacją a otoczeniem
Z_1A_K07S1A_K03C-4, C-5, C-6T-W-10, T-W-12, T-W-13M-4, M-5, M-6S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O7/1_W01
Opisywanie koncepcji zarządzania strategicznego
2,0Brak wiedzy. Nie potrafi podać definicji zarządzania strategicznego, nie zna związków pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Brak wiedzy o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego.
3,0Zadawalająca wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego.
3,5Zadawalająca wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego, zna genezę zarządzania strategicznego.
4,0Dobra wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego, zna genezę zarządzania strategicznego. Potrafi opisać determinanty zarządzania strategicznego.
4,5Bardzo dobra wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego, zna genezę zarządzania strategicznego. Potrafi opisać determinanty zarządzania strategicznego oraz podać zasady zarządzania strategicznego.
5,0Bardzo dobra wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego, zna genezę zarządzania strategicznego. Potrafi opisać determinanty zarządzania strategicznego oraz podać zasady zarządzania strategicznego. Potrafi wskazać związki zarządzania strategicznego z zarządzaniem i ekonomią.
Z_1A_O7/1_W02
Objaśnianie strategii zarządzania
2,0Brak wiedzy. Nie potrafi określić definicji strategii, celów firmy, nie potrafi zdefiniować wizji i misji firmy.
3,0Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami.
3,5Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami, potrafi wymienić podstawowe klasyfikacje strategii.
4,0Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami, potrafi wymienić podstawowe klasyfikacje strategii. Potrafi scharakteryzować strategie podstawowe.
4,5Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami, potrafi wymienić podstawowe klasyfikacje strategii. Potrafi scharakteryzować strategie podstawowe, strategie dziedzin gospodarowania.
5,0Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami, potrafi wymienić podstawowe klasyfikacje strategii. Potrafi scharakteryzować strategie podstawowe, strategie dziedzin gospodarowania, strategie konkurencji, strategie marketingowe, strategie funkcjonalne.
Z_1A_O7/1_W03
Definiowanie analizy i planowania strategicznego
2,0Brak wiedzy. Nie wie co to jest analiza strategiczna, nie zna metod analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, nie zna definicji planowania strategicznego i podstawowych jego metod.
3,0Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody.
3,5Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody.
4,0Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody. Potrafi wymienić podstawowe metody analizy sektorowej i strategicznej.
4,5Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody. Potrafi scharakteryzować podstawowe metody analizy sektorowej i strategicznej. Opisuje proces planowania strategicznego.
5,0Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody. Potrafi scharakteryzować podstawowe metody analizy sektorowej i strategicznej. Opisuje proces planowania strategicznego, dokonuje charakterystyki procesu implementacji oraz definiuje kontrolę strategiczną.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O7/1_U01
Analizuje i uwzględnia w procesie podejmowanioa decyzji wpływ otoczenia na organizację
2,0Brak wiedzy o otoczeniu i jego wpływie na organizację.
3,0Wiedza zadawalająca. Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki.
3,5Wiedza zadawalająca. Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki.Potrafi dokonać podziału otoczenia.
4,0Wiedza dobra. Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki. Potrafi dokonać podziału otoczenia. Potrafi ocenić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację.
4,5Wiedza bardzo dobra Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki. Potrafi dokonać podziału otoczenia.Potrafi ocenić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację. Wymienia elementy analizy otoczenia
5,0Wiedza bardzo dobra. Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki. Potrafi dokonać podziału otoczenia. Potrafi ocenić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację. Wymienia elementy analizy otoczenia i potrafi dokonać ich charakterystyki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O7/1_K01
Postrzeganie relacji między organizacją a otoczeniem
2,0Nie dostrzega relacji między organizacją a otoczeniem.
3,0Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem i potrafi je zdefiniować.
3,5Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem, potrafi je zdefiniować i sklasyfikować.
4,0Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem, potrafi je zdefiniować, dokonać klasyfikacji oraz zebrać podstawowe informacje o problemie.
4,5Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem, potrafi je zdefiniować i sklasyfikować. Jest zdolny do opracowania projektu decyzji dostosowawczej.
5,0Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem, potrafi je zdefiniować i sklasyfikować. Jest zdolny do opracowania projektu decyzji dostosowawczej, jest zdeterminowany do jej realizacji.

Literatura podstawowa

  1. Gierszewska G., Romanowska K., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2003
  2. Gierszewska G., Romanowska K., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2003
  3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2002
  4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2002
  5. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa, 2001
  6. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa, 2002
  2. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa, 2002
  3. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, 2005
  4. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sfery makrootoczenia kształtujące szanse i zagrożenia rozwoju2
T-W-2Wykorzystanie metod scenariuszowych i bezscenariuszowych w analizie makrootoczenia2
T-W-3Zakres analizy otoczenia konkurencyjnego2
T-W-4Analiza „pięciu sił” M.E. Portera2
T-W-5Mapa grup strategicznych2
T-W-6Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa2
T-W-7Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa2
T-W-8Dwie drogi rozwoju – specjalizacja i dywersyfikacja2
T-W-9Tworzenie strategii wielodyscyplinarnych2
T-W-10Zarządzanie portfelem strategicznym2
T-W-11Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia2
T-W-12Ogólne modele strategii (naczelnego kierownictwa i domeny)2
T-W-13Konkurencyjność i system przewag konkurencyjnych2
T-W-14Formułowanie i implementacja strategii2
T-W-15Modele strategii naczelnego kierownictwa i strategie domeny2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Zapoznanie się z lietraturą uzupełniającą10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O7/1_W01Opisywanie koncepcji zarządzania strategicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1Zna podstawowe strategie organizacji
C-2Zna koncepcje tworzenia strategii i ich oceny.
Treści programoweT-W-5Mapa grup strategicznych
T-W-11Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia
T-W-4Analiza „pięciu sił” M.E. Portera
T-W-9Tworzenie strategii wielodyscyplinarnych
T-W-6Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak wiedzy. Nie potrafi podać definicji zarządzania strategicznego, nie zna związków pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Brak wiedzy o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego.
3,0Zadawalająca wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego.
3,5Zadawalająca wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego, zna genezę zarządzania strategicznego.
4,0Dobra wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego, zna genezę zarządzania strategicznego. Potrafi opisać determinanty zarządzania strategicznego.
4,5Bardzo dobra wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego, zna genezę zarządzania strategicznego. Potrafi opisać determinanty zarządzania strategicznego oraz podać zasady zarządzania strategicznego.
5,0Bardzo dobra wiedza. Potrafi podać definicję zarządzania strategicznego, zna związki pomiędzy ogólną definicją zarządzania a definicją zarządzania strategicznego. Ma wiedzę o szkołach i nurtach zarządzania strategicznego, zna genezę zarządzania strategicznego. Potrafi opisać determinanty zarządzania strategicznego oraz podać zasady zarządzania strategicznego. Potrafi wskazać związki zarządzania strategicznego z zarządzaniem i ekonomią.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O7/1_W02Objaśnianie strategii zarządzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Zna koncepcje tworzenia strategii i ich oceny.
Treści programoweT-W-11Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia
T-W-14Formułowanie i implementacja strategii
T-W-12Ogólne modele strategii (naczelnego kierownictwa i domeny)
T-W-13Konkurencyjność i system przewag konkurencyjnych
T-W-10Zarządzanie portfelem strategicznym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak wiedzy. Nie potrafi określić definicji strategii, celów firmy, nie potrafi zdefiniować wizji i misji firmy.
3,0Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami.
3,5Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami, potrafi wymienić podstawowe klasyfikacje strategii.
4,0Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami, potrafi wymienić podstawowe klasyfikacje strategii. Potrafi scharakteryzować strategie podstawowe.
4,5Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami, potrafi wymienić podstawowe klasyfikacje strategii. Potrafi scharakteryzować strategie podstawowe, strategie dziedzin gospodarowania.
5,0Zadawalająca wiedza. Potrafi definiować strategię, cele, wizję i misję firmy. Zna związek między celami firmy a funkcjami, potrafi wymienić podstawowe klasyfikacje strategii. Potrafi scharakteryzować strategie podstawowe, strategie dziedzin gospodarowania, strategie konkurencji, strategie marketingowe, strategie funkcjonalne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O7/1_W03Definiowanie analizy i planowania strategicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-4Zna podstawowe strategie organizacji
C-5Zna koncepcje tworzenia strategii i ich oceny.
C-6Zna sposoby realizacji strategii.
Treści programoweT-W-6Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
T-W-7Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
T-W-8Dwie drogi rozwoju – specjalizacja i dywersyfikacja
T-W-9Tworzenie strategii wielodyscyplinarnych
T-W-10Zarządzanie portfelem strategicznym
T-W-11Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia
T-W-12Ogólne modele strategii (naczelnego kierownictwa i domeny)
T-W-13Konkurencyjność i system przewag konkurencyjnych
T-W-14Formułowanie i implementacja strategii
T-W-15Modele strategii naczelnego kierownictwa i strategie domeny
Metody nauczaniaM-4Wykład informacyjny
M-5Wykład problemowy
M-6Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak wiedzy. Nie wie co to jest analiza strategiczna, nie zna metod analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, nie zna definicji planowania strategicznego i podstawowych jego metod.
3,0Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody.
3,5Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody.
4,0Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody. Potrafi wymienić podstawowe metody analizy sektorowej i strategicznej.
4,5Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody. Potrafi scharakteryzować podstawowe metody analizy sektorowej i strategicznej. Opisuje proces planowania strategicznego.
5,0Definiuje co to jest analiza strategiczna, zna metody analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy strategicznej, potrafi sformułować definicję planowania strategicznego i wymienić jego podstawowe metody. Potrafi scharakteryzować podstawowe metody analizy sektorowej i strategicznej. Opisuje proces planowania strategicznego, dokonuje charakterystyki procesu implementacji oraz definiuje kontrolę strategiczną.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O7/1_U01Analizuje i uwzględnia w procesie podejmowanioa decyzji wpływ otoczenia na organizację
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Zna podstawowe strategie organizacji
C-5Zna koncepcje tworzenia strategii i ich oceny.
C-6Zna sposoby realizacji strategii.
Treści programoweT-W-2Wykorzystanie metod scenariuszowych i bezscenariuszowych w analizie makrootoczenia
T-W-3Zakres analizy otoczenia konkurencyjnego
T-W-6Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
T-W-7Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-4Wykład informacyjny
M-5Wykład problemowy
M-6Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak wiedzy o otoczeniu i jego wpływie na organizację.
3,0Wiedza zadawalająca. Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki.
3,5Wiedza zadawalająca. Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki.Potrafi dokonać podziału otoczenia.
4,0Wiedza dobra. Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki. Potrafi dokonać podziału otoczenia. Potrafi ocenić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację.
4,5Wiedza bardzo dobra Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki. Potrafi dokonać podziału otoczenia.Potrafi ocenić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację. Wymienia elementy analizy otoczenia
5,0Wiedza bardzo dobra. Potrafi podać definicję otoczenia i dokonać jego charakterystyki. Potrafi dokonać podziału otoczenia. Potrafi ocenić wpływ poszczególnych elementów otoczenia na organizację. Wymienia elementy analizy otoczenia i potrafi dokonać ich charakterystyki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O7/1_K01Postrzeganie relacji między organizacją a otoczeniem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-4Zna podstawowe strategie organizacji
C-5Zna koncepcje tworzenia strategii i ich oceny.
C-6Zna sposoby realizacji strategii.
Treści programoweT-W-10Zarządzanie portfelem strategicznym
T-W-12Ogólne modele strategii (naczelnego kierownictwa i domeny)
T-W-13Konkurencyjność i system przewag konkurencyjnych
Metody nauczaniaM-4Wykład informacyjny
M-5Wykład problemowy
M-6Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie dostrzega relacji między organizacją a otoczeniem.
3,0Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem i potrafi je zdefiniować.
3,5Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem, potrafi je zdefiniować i sklasyfikować.
4,0Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem, potrafi je zdefiniować, dokonać klasyfikacji oraz zebrać podstawowe informacje o problemie.
4,5Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem, potrafi je zdefiniować i sklasyfikować. Jest zdolny do opracowania projektu decyzji dostosowawczej.
5,0Dostrzega relacje organizacji z otoczeniem, potrafi je zdefiniować i sklasyfikować. Jest zdolny do opracowania projektu decyzji dostosowawczej, jest zdeterminowany do jej realizacji.