Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość pojęć prawnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1uzyskanie wiedzy o kluczowych zagadnieniach w zakresie ochrony danych osobowych
C-2Zrozumienie pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
C-3Umiejętność oceny sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych3
T-W-2Zamawiający i wykonawca3
T-W-3Zasady udzielania zamówień publicznych4
T-W-4Przetarg i specyfikacja istotnych warunków zamówienia3
T-W-5Przedmiot zamówień publicznych3
T-W-6Tryvy udzielania zamówień3
T-W-7Pojęcie danych osobowych3
T-W-8Definicja danych osobowych4
T-W-9Wrażliwe dane osobowe4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Referaty studentów30
A-W-2Analiza praktycznych przykładów ofert w zakresie zamówień publicznych30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z prezentacja
M-2Dyskusja
M-3Studium przypadku

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena współpracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena zrozumienia podstawowych pojęć dotyczących przedmiotu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie - test i kazusy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O2/1_W01
zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych
Z_1A_W02, Z_1A_W05S1A_W02, S1A_W04C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-2, M-3, M-1S-1, S-3, S-2
Z_1A_O2/1_W02
wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych
Z_1A_W02, Z_1A_W06S1A_W02, S1A_W05C-1, C-2, C-3T-W-6M-2, M-3, M-1S-3, S-2, S-1
Z_1A_O2/1_W03
definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą
Z_1A_W02, Z_1A_W06S1A_W02, S1A_W05C-3, C-1, C-2T-W-7, T-W-9, T-W-8, T-W-4M-1, M-2, M-3S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O2/1_U01
rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych
Z_1A_U02, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U08C-1, C-3, C-2T-W-1, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-9, T-W-4, T-W-2, T-W-8M-1, M-2, M-3S-2, S-1, S-3
Z_1A_O2/1_U02
rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych
Z_1A_U04, Z_1A_U08S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-1, C-3, C-2T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-4M-1, M-2, M-3S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O2/1_K01
świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej
Z_1A_K03, Z_1A_K07S1A_K03C-3, C-2, C-1T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-2M-3, M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O2/1_W01
zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych
2,0nie zna stron, przedmiotów i zasad udzielania zamówień publicznych
3,0zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu dostatecznym
3,5zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu dobrym
4,5zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu więcej niż dobrym
5,0zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_O2/1_W02
wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych
2,0nie zna trybów udzielania zamówień publicznych
3,0wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu dostatecznym
3,5wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu dobrym
4,5wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu więcej niż dobrym
5,0wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_O2/1_W03
definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą
2,0nie definiuje zasad przetwazania danych osobowych oraz obowiązków administratora danych i praw osoby, której dane dotyczą
3,0definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu dostatecznym
3,5definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu dobrym
4,5definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu więcej niż dobrym
5,0definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O2/1_U01
rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych
2,0nie rozwiązuje casusów z zakresu zamówień publicznych
3,0rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu dobrym
4,5rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu więcej niż dobrym
5,0rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_O2/1_U02
rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych
2,0nie rozwiązuje casusów z zakresu ochrony danych osobowych
3,0rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu dobrym
4,5rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu więcej niż dobrym
5,0rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O2/1_K01
świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej
2,0brak świadomości znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej
3,0świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu dostatecznym
3,5świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu dobrym
4,5świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu więcej niż dobrym
5,0świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. R. Chmaj, Zamówienia publiczne, Publicus, Warszawa, 2010
  2. R. Chmaj, Zamówienia publiczne, Publicus, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. J. Kopietz, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, SHH, Warszawa, 2010
  2. J. Kopietz, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, SHH, Warszawa, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych3
T-W-2Zamawiający i wykonawca3
T-W-3Zasady udzielania zamówień publicznych4
T-W-4Przetarg i specyfikacja istotnych warunków zamówienia3
T-W-5Przedmiot zamówień publicznych3
T-W-6Tryvy udzielania zamówień3
T-W-7Pojęcie danych osobowych3
T-W-8Definicja danych osobowych4
T-W-9Wrażliwe dane osobowe4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Referaty studentów30
A-W-2Analiza praktycznych przykładów ofert w zakresie zamówień publicznych30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O2/1_W01zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-1uzyskanie wiedzy o kluczowych zagadnieniach w zakresie ochrony danych osobowych
C-2Zrozumienie pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
C-3Umiejętność oceny sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych
T-W-5Przedmiot zamówień publicznych
T-W-3Zasady udzielania zamówień publicznych
T-W-4Przetarg i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
T-W-2Zamawiający i wykonawca
Metody nauczaniaM-2Dyskusja
M-3Studium przypadku
M-1Wykład z prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena współpracy w grupie
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie - test i kazusy
S-2Ocena formująca: ocena zrozumienia podstawowych pojęć dotyczących przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna stron, przedmiotów i zasad udzielania zamówień publicznych
3,0zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu dostatecznym
3,5zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu dobrym
4,5zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu więcej niż dobrym
5,0zna strony, przedmiot i zasady udzielania zamówień publicznych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O2/1_W02wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1uzyskanie wiedzy o kluczowych zagadnieniach w zakresie ochrony danych osobowych
C-2Zrozumienie pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
C-3Umiejętność oceny sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
Treści programoweT-W-6Tryvy udzielania zamówień
Metody nauczaniaM-2Dyskusja
M-3Studium przypadku
M-1Wykład z prezentacja
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie - test i kazusy
S-2Ocena formująca: ocena zrozumienia podstawowych pojęć dotyczących przedmiotu
S-1Ocena formująca: ocena współpracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna trybów udzielania zamówień publicznych
3,0wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu dostatecznym
3,5wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu dobrym
4,5wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu więcej niż dobrym
5,0wymienia i objaśnia tryby udzielania zamówień publicznych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O2/1_W03definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-3Umiejętność oceny sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
C-1uzyskanie wiedzy o kluczowych zagadnieniach w zakresie ochrony danych osobowych
C-2Zrozumienie pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
Treści programoweT-W-7Pojęcie danych osobowych
T-W-9Wrażliwe dane osobowe
T-W-8Definicja danych osobowych
T-W-4Przetarg i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacja
M-2Dyskusja
M-3Studium przypadku
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena zrozumienia podstawowych pojęć dotyczących przedmiotu
S-1Ocena formująca: ocena współpracy w grupie
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie - test i kazusy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie definiuje zasad przetwazania danych osobowych oraz obowiązków administratora danych i praw osoby, której dane dotyczą
3,0definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu dostatecznym
3,5definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu dobrym
4,5definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu więcej niż dobrym
5,0definiuje zasady przetwazania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych i prawa osoby, której dane dotyczą w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O2/1_U01rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1uzyskanie wiedzy o kluczowych zagadnieniach w zakresie ochrony danych osobowych
C-3Umiejętność oceny sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
C-2Zrozumienie pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych
T-W-7Pojęcie danych osobowych
T-W-5Przedmiot zamówień publicznych
T-W-6Tryvy udzielania zamówień
T-W-3Zasady udzielania zamówień publicznych
T-W-9Wrażliwe dane osobowe
T-W-4Przetarg i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
T-W-2Zamawiający i wykonawca
T-W-8Definicja danych osobowych
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacja
M-2Dyskusja
M-3Studium przypadku
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena zrozumienia podstawowych pojęć dotyczących przedmiotu
S-1Ocena formująca: ocena współpracy w grupie
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie - test i kazusy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie rozwiązuje casusów z zakresu zamówień publicznych
3,0rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu dobrym
4,5rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu więcej niż dobrym
5,0rozwiązuje casusy z zakresu zamówień publicznych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O2/1_U02rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1uzyskanie wiedzy o kluczowych zagadnieniach w zakresie ochrony danych osobowych
C-3Umiejętność oceny sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
C-2Zrozumienie pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
Treści programoweT-W-5Przedmiot zamówień publicznych
T-W-6Tryvy udzielania zamówień
T-W-9Wrażliwe dane osobowe
T-W-2Zamawiający i wykonawca
T-W-3Zasady udzielania zamówień publicznych
T-W-1Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych
T-W-7Pojęcie danych osobowych
T-W-8Definicja danych osobowych
T-W-4Przetarg i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacja
M-2Dyskusja
M-3Studium przypadku
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena zrozumienia podstawowych pojęć dotyczących przedmiotu
S-1Ocena formująca: ocena współpracy w grupie
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie - test i kazusy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie rozwiązuje casusów z zakresu ochrony danych osobowych
3,0rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu dobrym
4,5rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu więcej niż dobrym
5,0rozwiązuje casusy z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O2/1_K01świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Umiejętność oceny sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
C-2Zrozumienie pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
C-1uzyskanie wiedzy o kluczowych zagadnieniach w zakresie ochrony danych osobowych
Treści programoweT-W-6Tryvy udzielania zamówień
T-W-4Przetarg i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
T-W-5Przedmiot zamówień publicznych
T-W-1Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych
T-W-3Zasady udzielania zamówień publicznych
T-W-7Pojęcie danych osobowych
T-W-8Definicja danych osobowych
T-W-9Wrażliwe dane osobowe
T-W-2Zamawiający i wykonawca
Metody nauczaniaM-3Studium przypadku
M-2Dyskusja
M-1Wykład z prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena współpracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena zrozumienia podstawowych pojęć dotyczących przedmiotu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie - test i kazusy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak świadomości znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej
3,0świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu dostatecznym
3,5świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu dobrym
4,5świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu więcej niż dobrym
5,0świadomy znaczenia zamówień publicznych i ochrony danych osobowych w gospodarce rynkowej w stopniu bardzo dobrym