Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Wawrzyniak <Katarzyna.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Sompolska-Rzechuła <Agnieszka.Sompolska-Rzechula@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie wiedzy: znajomość matematyki z zakresu szkoły wyższej, statystyki opisowej oraz zagadnień ekonomicznych.
W-2Wymagania w zakresie umiejętości: student potrafi wykonywać operacje matematyczne, obliczać i interpretoawać miary poznane w ramach statystyki opisowej, posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz wybranymi pakietami statystycznymi (Statgraphics i Statistica).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
C-2Umiejetność samodzielnego zaprojektowania prostych badan rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, analizę danych, sformułowanie wniosków, aż po stworzenie raportu końcowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Obszary badań rynkowych: istota badań rynkowych, rodzaje badań rynkowych, pojęcia rynku – podstawowe podejścia w badaniach rynku, rynek i jego elementy.4
T-W-2Analiza struktury zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar tendencji centralnej, zróżnicowania oraz asymetrii na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.6
T-W-3Analizawspółzależności zjawisk rynkowych w zależności od skal pomiarowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
T-W-4Analiza rozwoju zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar służących badaniu zmian krótkookresowych (wskaźniki dynamiki) i długookresowych (modele trendu, analiza wahań sezonowych) na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
T-W-5Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
T-W-6Zagadnienia pojemności rynku: metody obliczania pojemności rynku, a także zastosowanie wskaźników elastycznści popytu do określania wpływu cen i dochodów na popyt oraz pojemność rynku na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
T-W-7Wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Studia literaturowe.10
A-W-3Udział w konsultacjach.8
A-W-4Przygotowanie projektu.10
A-W-5Uczestnictwo w zaliczeniu wykładu.1
A-W-6Uczestnictwo w zaliczeniu projektu.1
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami obliczeń wykonanymi z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wybranych pakietów statystycznych (Statgraphics, Statisica)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu w formie testu z pytaniami otwartymi i jednokrotnego wyboru, sprawdzającymi wiedzę teoretyczną, umiejętność formułowania wniosków oraz logicznego myślenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie umiejętności praktycznych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych w analizach rynkowych dla gosp. żywnościowej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
S-3Ocena formująca: Sprawdzenie w ramach konsultacji stopnia realizacji projektu, motywujące do dalszej pracy nad projektem.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O4/1_W01
posiada wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, potrafi zdefiniować rynek i jego elementy, zna zagadnienia dotyczące pojemności rynku
Z_1A_W05, Z_1A_W07, Z_1A_W06, Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W02S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06C-1T-W-1, T-W-6M-1S-1
Z_1A_O4/1_W02
zna metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzalezności i dynamiki zjawisk rynkowych
Z_1A_W01, Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W06C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-1, S-2, S-3
Z_1A_O4/1_W03
zna wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
Z_1A_W07, Z_1A_W09, Z_1A_W08, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06C-1, C-2T-W-1, T-W-7M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O4/1_U01
potrafi zaprojektować proste badanie rynkowe począwszy od postawienia celów badawczych poprzez zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, analizę danych, sformułowanie wniosków, aż po stworzenie raportu końcowego.
Z_1A_U03, Z_1A_U08, Z_1A_U01, Z_1A_U14, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O4/1_K01
opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Z_1A_K01, Z_1A_K05, Z_1A_K06, Z_1A_K03, Z_1A_K02, Z_1A_K09S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O4/1_W01
posiada wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, potrafi zdefiniować rynek i jego elementy, zna zagadnienia dotyczące pojemności rynku
2,0nie posiada wiedzy dotyczącej istoty i rodzajów badań rynkowych, nie potrafi zdefiniować rynku i jego elementów, nie zna zagadnień dotyczących pojemności rynku
3,0posiada wąską wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
3,5posiada częściową wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
4,0posiada wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
4,5posiada szeroką wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
5,0posiada bardzo szeroką wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
Z_1A_O4/1_W02
zna metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzalezności i dynamiki zjawisk rynkowych
2,0nie zna metod statystycznych stosowanych w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
3,0zna dostatecznie wybrane metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
3,5zna dość dobrze wybrane metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
4,0zna dobrze wybrane metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
4,5zna wszystkie metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
5,0zna bezbłędnie wszystkie metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
Z_1A_O4/1_W03
zna wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
2,0nie zna wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
3,0zna dostatecznie wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
3,5zna większość wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
4,0zna dobrze większość wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
4,5zna wszystkie wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
5,0zna bezbłędnie wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O4/1_U01
potrafi zaprojektować proste badanie rynkowe począwszy od postawienia celów badawczych poprzez zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, analizę danych, sformułowanie wniosków, aż po stworzenie raportu końcowego.
2,0nie potrafi samodzielnie zaprojektować prostego badania rynkowgo
3,0potrafi, przy pomocy nauczyciela, zaprojektować niektóre etapy prostego badania rynkowgo
3,5potrafi, przy pomocy nauczyciela, zaprojektować większość etapów prostego badania rynkowgo
4,0potrafi samodzielnie zaprojektować większość etapów prostego badania rynkowgo
4,5potrafi samodzielnie zaprojektować proste badanie rynkowe
5,0potrafi samodzielnie i bezbłędnie zaprojektować proste badanie rynkowe

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O4/1_K01
opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0opanował zasady pracy indywidualnej i przy pomocy nauczyciela potrafi przeprowadzić indywidualne badanie rynku oraz zorganizować zespołowy projekt badawczy
3,5opanował zasady pracy indywidualnej, potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie rynku, a przy pomocy nauczyciela potrafi zorganizować zespołowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie rynku i zorganizować zespołowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrazebne do rozwiązania sformułowanego problemu i dokonać wstępnej analizy wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie rynku i zorganizować zespołowy projekt badawczy, potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrazebne do rozwiązania sformułowanego problemu i dokonać wszechstronnej analizy wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie rynku i zorganizować zespołowy projekt badawczy, potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrazebne do rozwiązania sformułowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy wyników oraz wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Wolny R., Metody ilosciowe w badaniach rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2009
  2. Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Excel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2006
  3. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2001
  4. Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2006
  5. Garczarczyk J., Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Grabinski T., Wydymus S., Zelias A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno– gospodarczych, PWN, Warszawa, 1989
  2. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993
  3. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa, 1990
  4. Gatnar E. (red.), Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Obszary badań rynkowych: istota badań rynkowych, rodzaje badań rynkowych, pojęcia rynku – podstawowe podejścia w badaniach rynku, rynek i jego elementy.4
T-W-2Analiza struktury zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar tendencji centralnej, zróżnicowania oraz asymetrii na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.6
T-W-3Analizawspółzależności zjawisk rynkowych w zależności od skal pomiarowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
T-W-4Analiza rozwoju zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar służących badaniu zmian krótkookresowych (wskaźniki dynamiki) i długookresowych (modele trendu, analiza wahań sezonowych) na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
T-W-5Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
T-W-6Zagadnienia pojemności rynku: metody obliczania pojemności rynku, a także zastosowanie wskaźników elastycznści popytu do określania wpływu cen i dochodów na popyt oraz pojemność rynku na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
T-W-7Wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Studia literaturowe.10
A-W-3Udział w konsultacjach.8
A-W-4Przygotowanie projektu.10
A-W-5Uczestnictwo w zaliczeniu wykładu.1
A-W-6Uczestnictwo w zaliczeniu projektu.1
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O4/1_W01posiada wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, potrafi zdefiniować rynek i jego elementy, zna zagadnienia dotyczące pojemności rynku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
Treści programoweT-W-1Obszary badań rynkowych: istota badań rynkowych, rodzaje badań rynkowych, pojęcia rynku – podstawowe podejścia w badaniach rynku, rynek i jego elementy.
T-W-6Zagadnienia pojemności rynku: metody obliczania pojemności rynku, a także zastosowanie wskaźników elastycznści popytu do określania wpływu cen i dochodów na popyt oraz pojemność rynku na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami obliczeń wykonanymi z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wybranych pakietów statystycznych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu w formie testu z pytaniami otwartymi i jednokrotnego wyboru, sprawdzającymi wiedzę teoretyczną, umiejętność formułowania wniosków oraz logicznego myślenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada wiedzy dotyczącej istoty i rodzajów badań rynkowych, nie potrafi zdefiniować rynku i jego elementów, nie zna zagadnień dotyczących pojemności rynku
3,0posiada wąską wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
3,5posiada częściową wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
4,0posiada wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
4,5posiada szeroką wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
5,0posiada bardzo szeroką wiedzę dotyczącą istoty i rodzajów badań rynkowych, definicji rynku i jego elementów oraz zagadnień dotyczących pojemności rynku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O4/1_W02zna metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzalezności i dynamiki zjawisk rynkowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
C-2Umiejetność samodzielnego zaprojektowania prostych badan rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, analizę danych, sformułowanie wniosków, aż po stworzenie raportu końcowego.
Treści programoweT-W-2Analiza struktury zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar tendencji centralnej, zróżnicowania oraz asymetrii na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-3Analizawspółzależności zjawisk rynkowych w zależności od skal pomiarowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-4Analiza rozwoju zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar służących badaniu zmian krótkookresowych (wskaźniki dynamiki) i długookresowych (modele trendu, analiza wahań sezonowych) na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-5Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami obliczeń wykonanymi z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wybranych pakietów statystycznych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu w formie testu z pytaniami otwartymi i jednokrotnego wyboru, sprawdzającymi wiedzę teoretyczną, umiejętność formułowania wniosków oraz logicznego myślenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie umiejętności praktycznych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych w analizach rynkowych dla gosp. żywnościowej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
S-3Ocena formująca: Sprawdzenie w ramach konsultacji stopnia realizacji projektu, motywujące do dalszej pracy nad projektem.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna metod statystycznych stosowanych w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
3,0zna dostatecznie wybrane metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
3,5zna dość dobrze wybrane metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
4,0zna dobrze wybrane metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
4,5zna wszystkie metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
5,0zna bezbłędnie wszystkie metody statystyczne stosowane w analizie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk rynkowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O4/1_W03zna wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
C-2Umiejetność samodzielnego zaprojektowania prostych badan rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, analizę danych, sformułowanie wniosków, aż po stworzenie raportu końcowego.
Treści programoweT-W-1Obszary badań rynkowych: istota badań rynkowych, rodzaje badań rynkowych, pojęcia rynku – podstawowe podejścia w badaniach rynku, rynek i jego elementy.
T-W-7Wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami obliczeń wykonanymi z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wybranych pakietów statystycznych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu w formie testu z pytaniami otwartymi i jednokrotnego wyboru, sprawdzającymi wiedzę teoretyczną, umiejętność formułowania wniosków oraz logicznego myślenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie umiejętności praktycznych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych w analizach rynkowych dla gosp. żywnościowej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
S-3Ocena formująca: Sprawdzenie w ramach konsultacji stopnia realizacji projektu, motywujące do dalszej pracy nad projektem.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
3,0zna dostatecznie wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
3,5zna większość wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
4,0zna dobrze większość wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
4,5zna wszystkie wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
5,0zna bezbłędnie wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni związanych z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O4/1_U01potrafi zaprojektować proste badanie rynkowe począwszy od postawienia celów badawczych poprzez zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, analizę danych, sformułowanie wniosków, aż po stworzenie raportu końcowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
C-2Umiejetność samodzielnego zaprojektowania prostych badan rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, analizę danych, sformułowanie wniosków, aż po stworzenie raportu końcowego.
Treści programoweT-W-1Obszary badań rynkowych: istota badań rynkowych, rodzaje badań rynkowych, pojęcia rynku – podstawowe podejścia w badaniach rynku, rynek i jego elementy.
T-W-2Analiza struktury zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar tendencji centralnej, zróżnicowania oraz asymetrii na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-3Analizawspółzależności zjawisk rynkowych w zależności od skal pomiarowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-4Analiza rozwoju zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar służących badaniu zmian krótkookresowych (wskaźniki dynamiki) i długookresowych (modele trendu, analiza wahań sezonowych) na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-5Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-6Zagadnienia pojemności rynku: metody obliczania pojemności rynku, a także zastosowanie wskaźników elastycznści popytu do określania wpływu cen i dochodów na popyt oraz pojemność rynku na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-7Wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami obliczeń wykonanymi z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wybranych pakietów statystycznych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie umiejętności praktycznych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych w analizach rynkowych dla gosp. żywnościowej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
S-3Ocena formująca: Sprawdzenie w ramach konsultacji stopnia realizacji projektu, motywujące do dalszej pracy nad projektem.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi samodzielnie zaprojektować prostego badania rynkowgo
3,0potrafi, przy pomocy nauczyciela, zaprojektować niektóre etapy prostego badania rynkowgo
3,5potrafi, przy pomocy nauczyciela, zaprojektować większość etapów prostego badania rynkowgo
4,0potrafi samodzielnie zaprojektować większość etapów prostego badania rynkowgo
4,5potrafi samodzielnie zaprojektować proste badanie rynkowe
5,0potrafi samodzielnie i bezbłędnie zaprojektować proste badanie rynkowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O4/1_K01opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
C-2Umiejetność samodzielnego zaprojektowania prostych badan rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, analizę danych, sformułowanie wniosków, aż po stworzenie raportu końcowego.
Treści programoweT-W-2Analiza struktury zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar tendencji centralnej, zróżnicowania oraz asymetrii na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-3Analizawspółzależności zjawisk rynkowych w zależności od skal pomiarowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-4Analiza rozwoju zjawisk rynkowych z wykorzystaniem miar służących badaniu zmian krótkookresowych (wskaźniki dynamiki) i długookresowych (modele trendu, analiza wahań sezonowych) na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-5Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
T-W-7Wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu na przykładzie rynku dla gosp. żywnościowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami obliczeń wykonanymi z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wybranych pakietów statystycznych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu w formie testu z pytaniami otwartymi i jednokrotnego wyboru, sprawdzającymi wiedzę teoretyczną, umiejętność formułowania wniosków oraz logicznego myślenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie umiejętności praktycznych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych w analizach rynkowych dla gosp. żywnościowej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
S-3Ocena formująca: Sprawdzenie w ramach konsultacji stopnia realizacji projektu, motywujące do dalszej pracy nad projektem.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0opanował zasady pracy indywidualnej i przy pomocy nauczyciela potrafi przeprowadzić indywidualne badanie rynku oraz zorganizować zespołowy projekt badawczy
3,5opanował zasady pracy indywidualnej, potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie rynku, a przy pomocy nauczyciela potrafi zorganizować zespołowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie rynku i zorganizować zespołowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrazebne do rozwiązania sformułowanego problemu i dokonać wstępnej analizy wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie rynku i zorganizować zespołowy projekt badawczy, potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrazebne do rozwiązania sformułowanego problemu i dokonać wszechstronnej analizy wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie rynku i zorganizować zespołowy projekt badawczy, potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrazebne do rozwiązania sformułowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy wyników oraz wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych