Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Sawicka-Kluźniak <Zofia.Sawicka-Kluzniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Studenci posiadają wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości
W-2Studenci posiadają wiedzę z rachunkowości finansowej przedsiębiorstw

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność identyfikowania podstawowych sprawozdań w zależności od specyfiki jednostki gospodarczej
C-2Umiejętność sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym
C-3Umiejętność wykorzystania sprawozdań finansowych w analizie finansowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Metody sporządzania i interpretacja rachunku przepływów pienięznych6
T-W-2Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym6
T-W-3Specyfika sprawozdań finansowych wybranych podmiotów gospodarczych8
T-W-4Wybrane zagadnienia analizy sprawozdań finansowych10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przygotowanie się do wykładów15
A-W-2Przegląd literatury przedmiotu5
A-W-3Uczestnictwo w wykładach30
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów7
A-W-5Zaliczenie pisemne3
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia - rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie sprawozdawczości

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O1/1_W01
Student zna zasady klasyfikacji, treść i znaczenie sprawozdawczości w przedsiębiorstwie.
Z_1A_W03, Z_1A_W09, Z_1A_W12S1A_W02, S1A_W03, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09C-1T-W-3, T-W-2, T-W-1M-3, M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O1/1_U01
Student potrafi sporządzać wybrane sprawozdania i raporty oraz wykorzystywać je w zarządzaniu jednostką gospodarczą.
Z_1A_U03, Z_1A_U13S1A_U02, S1A_U05, S1A_U06C-2, C-3T-W-4, T-W-3M-3, M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O1/1_K01
Student posiada zdolność pracy samodzielnej i zespołowej pozwalającej rozwiązywać problemy analizowane w trakcie zajęć
Z_1A_K09, Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-1T-W-1, T-W-2M-3, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O1/1_W01
Student zna zasady klasyfikacji, treść i znaczenie sprawozdawczości w przedsiębiorstwie.
2,0Student nie zna podstawowych pojęc i klasyfikacji sprawozdawczości finansowej.
3,0Student zna podstawowe zasady klasyfikacji sprawozdawczości.
3,5Student zna przydatność podstawowych sprawozdań i raportów w zarządzaniu.
4,0Student samodzielnie porównuje wybrane wartości sprawozdań finansowych.
4,5Student samodzielnie interpretuje wybrane sprawozdania i raporty.
5,0Student zna zasady klasyfikacji, treść i znaczenie spraowzdawczości.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O1/1_U01
Student potrafi sporządzać wybrane sprawozdania i raporty oraz wykorzystywać je w zarządzaniu jednostką gospodarczą.
2,0Student nie potrafi sporządzać elementów składowych spraowzdawczości.
3,0Student potrafi rozróżnić i ocenić wybrane elementy sprawozdawczości.
3,5Student potrafi zinterpretować przydatność sprawozdań finansowych.
4,0Student potrafi ocenić przydatność sprawozdawczości operatywnej.
4,5Student dobrze zna sposoby wykorzystania spraowzdań problemowych w zarządzaniu.
5,0Student potrafi sporządzać sprawozdania i raporty na potrzeby zarządzania jednostką.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O1/1_K01
Student posiada zdolność pracy samodzielnej i zespołowej pozwalającej rozwiązywać problemy analizowane w trakcie zajęć
2,0Student nie jest zdolny do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć
3,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania niektórych zagadnień analizowanych podczas zajęć
3,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsze są prawidłowe
4,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, proponowane rozwiązania są z reguły prawidłowe
4,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, proponowane rozwiązania są prawidłowe
5,0Student posiada zdolność samodzielnego i grupowego rozwiązywania zagadnień problemowych, a wyniki jego pracy i pracy zespołu są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu, przeprowadzić ocenę wyników i wskazać inne możliwości

Literatura podstawowa

  1. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa, 2005
  2. Gos W., Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa, 2006
  3. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Świderska G.K., Więcław W., Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa, 2008
  2. Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, Radosiński E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody sporządzania i interpretacja rachunku przepływów pienięznych6
T-W-2Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym6
T-W-3Specyfika sprawozdań finansowych wybranych podmiotów gospodarczych8
T-W-4Wybrane zagadnienia analizy sprawozdań finansowych10
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie się do wykładów15
A-W-2Przegląd literatury przedmiotu5
A-W-3Uczestnictwo w wykładach30
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów7
A-W-5Zaliczenie pisemne3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O1/1_W01Student zna zasady klasyfikacji, treść i znaczenie sprawozdawczości w przedsiębiorstwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-1Umiejętność identyfikowania podstawowych sprawozdań w zależności od specyfiki jednostki gospodarczej
Treści programoweT-W-3Specyfika sprawozdań finansowych wybranych podmiotów gospodarczych
T-W-2Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
T-W-1Metody sporządzania i interpretacja rachunku przepływów pienięznych
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia - rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie sprawozdawczości
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęc i klasyfikacji sprawozdawczości finansowej.
3,0Student zna podstawowe zasady klasyfikacji sprawozdawczości.
3,5Student zna przydatność podstawowych sprawozdań i raportów w zarządzaniu.
4,0Student samodzielnie porównuje wybrane wartości sprawozdań finansowych.
4,5Student samodzielnie interpretuje wybrane sprawozdania i raporty.
5,0Student zna zasady klasyfikacji, treść i znaczenie spraowzdawczości.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O1/1_U01Student potrafi sporządzać wybrane sprawozdania i raporty oraz wykorzystywać je w zarządzaniu jednostką gospodarczą.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym
C-3Umiejętność wykorzystania sprawozdań finansowych w analizie finansowej.
Treści programoweT-W-4Wybrane zagadnienia analizy sprawozdań finansowych
T-W-3Specyfika sprawozdań finansowych wybranych podmiotów gospodarczych
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia - rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie sprawozdawczości
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza i ocena pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi sporządzać elementów składowych spraowzdawczości.
3,0Student potrafi rozróżnić i ocenić wybrane elementy sprawozdawczości.
3,5Student potrafi zinterpretować przydatność sprawozdań finansowych.
4,0Student potrafi ocenić przydatność sprawozdawczości operatywnej.
4,5Student dobrze zna sposoby wykorzystania spraowzdań problemowych w zarządzaniu.
5,0Student potrafi sporządzać sprawozdania i raporty na potrzeby zarządzania jednostką.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O1/1_K01Student posiada zdolność pracy samodzielnej i zespołowej pozwalającej rozwiązywać problemy analizowane w trakcie zajęć
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Umiejętność identyfikowania podstawowych sprawozdań w zależności od specyfiki jednostki gospodarczej
Treści programoweT-W-1Metody sporządzania i interpretacja rachunku przepływów pienięznych
T-W-2Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia - rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie sprawozdawczości
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza i ocena pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć
3,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania niektórych zagadnień analizowanych podczas zajęć
3,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsze są prawidłowe
4,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, proponowane rozwiązania są z reguły prawidłowe
4,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć, proponowane rozwiązania są prawidłowe
5,0Student posiada zdolność samodzielnego i grupowego rozwiązywania zagadnień problemowych, a wyniki jego pracy i pracy zespołu są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu, przeprowadzić ocenę wyników i wskazać inne możliwości