Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Malkowski <Arkadiusz.Malkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Studenci winni, wykazać się niezbędną wiedzą z zakresu makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami techniki i organizacji handlu zagranicznego a zwłaszcza z przygotowaniem kontraktu i realizacją transakcji handlu zagranicznego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1System informacji rynkowej dla potrzeb handlu zagranicznego;2
T-W-2Prawo dewizowe;2
T-W-3Cykl transakcji handlu zagranicznego;2
T-W-4Ogólna koncepcja kontraktu;4
T-W-5Międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe;2
T-W-6Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego;2
T-W-7Reklamacje i arbitraż w handlu zagranicznym;2
T-W-8Dokumenty cyklu transakcji handlu zagranicznego;2
T-W-9Kontrakt w handlu zagranicznym;2
T-W-10Nieuwarunkowane formy zapłat w transakcjach handlu zagranicznego;2
T-W-11Uwarunkowane formy zapłaty w transakcjach handlu zagranicznego;2
T-W-12Realizacja płatności zagranicznych;2
T-W-13Transport międzynarodowy;2
T-W-14System informacji rynkowej dla potrzeb handlu zagranicznego;2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2pryzgotowanie do zajec30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2Metoda przypadków
M-3wykład informacyjny
M-4Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena bieżacej aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Praca pisemna
S-3Ocena formująca: ocena bieżacej aktywności na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Praca pisemna

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O3/1_W01
Student rozpoznaje i definiuje odstawowe kategorie związane z techniką i organizacją handlu zagraniczego
Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03C-1T-W-14M-3S-4
Z_1A_O3/1_W02
Student zna międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-W-5M-3S-4
Z_1A_O3/1_W03
Student zna uwarunkowane formy zapłaty w transakcjach handlu zagranicznego
Z_1A_W04, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W03C-1T-W-11M-3, M-4S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O3/1_U01
Student umie analizować przebieg cyklu transakcji handlu zagraniczego
Z_1A_U01S1A_U01C-1T-W-14M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O3/1_K01
potrafi pracować w grupie
Z_1A_K03, Z_1A_K02, Z_1A_K04S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-1T-W-14M-4S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O3/1_W01
Student rozpoznaje i definiuje odstawowe kategorie związane z techniką i organizacją handlu zagraniczego
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych kategorii związanych z handlem zagranicznym
3,0Porafi przytoczyć podstawowe definicje
3,5W kreatywny sposób podchodzi do definicji. Potrafi wskazać przebieg cyklu transakcji handlu zagranicznego.
4,0Sprawnie porusza się w zagadnieniach handlu zagraniczego.Potrafi analziować przebieg cyklu transakcji handlu zagraniczego
4,5Potrafi krytycznie analiować zapisy umów handlowych
5,0Potrafi dokonać wyboru odpowiedzniej formy zawarcia kontraktu. Swobodnie porusza się pośród uznasów handlowych. Zna korzyści z korzystania z różnych form płatności w handlu zagraniacznym
Z_1A_O3/1_W02
Student zna międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe
2,0Student nie zna zwyczajów handlowych
3,0Student zna zwyczaje handlowe w stopniu dostatecznym
3,5Student zna zwyczaje handlowe w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student zna zwyczaje handlowe w stopniu dobrym
4,5Student zna zwyczaje handlowe w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student zna zwyczaje handlowe w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_O3/1_W03
Student zna uwarunkowane formy zapłaty w transakcjach handlu zagranicznego
2,0Student nie zna uwarunkowanych form zapłaty
3,0Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu dostatecznym
3,5Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu dobrym
4,5Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O3/1_U01
Student umie analizować przebieg cyklu transakcji handlu zagraniczego
2,0NIe potrafi samodzielnie analizować i wyciągać wnioski z obserwacji bieżących tendencji w handlu zagranicznym
3,0Potrafi samodzielnie analizować i wyciągać wnioski z obserwacji bieżących tendencji w handlu zagranicznym
3,5Potrafi samodzielnie analizować i wyciągać wnioski z obserwacji bieżących tendencji w handlu zagranicznym, potrafi okreslić części skladowe cyklu transakcji handlu zagranicznego
4,0Analizuje poszczegóolne elementy cyku tkansakcji handlu zagraniczego
4,5Potrafi ocenić przydatność różnorodnych instrumnetów finansowych jako form płatności w HZ
5,0Potrafi dokonać analizy zapisów kontraktu, wybrać odpowiedzni sposób platności i zadbać o jej przebieg przy wykorzystaniu zwyczajów handlowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O3/1_K01
potrafi pracować w grupie
2,0Nie potrafi pracować w grupie
3,0Nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji. W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5Angażuje się w prace grupy mimo braku kompetencji do podejmowania bardziej skomplikowanych działań
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Samodzielnie pracuje nad wybranymi tematami
5,0Potrafi prezentować i bronić swoje poglądy

Literatura podstawowa

  1. Białecki K. P. , Januszkiewicz W , Oręziak L., Leksykon handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2007, 2007
  2. Białecki K. P., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2002, 2002
  3. J. Rymarczyk, Handel zagraniczny Organizacja i Technika, PWE, Warszawa 2005, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Stępień B. red., Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2006, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1System informacji rynkowej dla potrzeb handlu zagranicznego;2
T-W-2Prawo dewizowe;2
T-W-3Cykl transakcji handlu zagranicznego;2
T-W-4Ogólna koncepcja kontraktu;4
T-W-5Międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe;2
T-W-6Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego;2
T-W-7Reklamacje i arbitraż w handlu zagranicznym;2
T-W-8Dokumenty cyklu transakcji handlu zagranicznego;2
T-W-9Kontrakt w handlu zagranicznym;2
T-W-10Nieuwarunkowane formy zapłat w transakcjach handlu zagranicznego;2
T-W-11Uwarunkowane formy zapłaty w transakcjach handlu zagranicznego;2
T-W-12Realizacja płatności zagranicznych;2
T-W-13Transport międzynarodowy;2
T-W-14System informacji rynkowej dla potrzeb handlu zagranicznego;2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2pryzgotowanie do zajec30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O3/1_W01Student rozpoznaje i definiuje odstawowe kategorie związane z techniką i organizacją handlu zagraniczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami techniki i organizacji handlu zagranicznego a zwłaszcza z przygotowaniem kontraktu i realizacją transakcji handlu zagranicznego
Treści programoweT-W-14System informacji rynkowej dla potrzeb handlu zagranicznego;
Metody nauczaniaM-3wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Praca pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych kategorii związanych z handlem zagranicznym
3,0Porafi przytoczyć podstawowe definicje
3,5W kreatywny sposób podchodzi do definicji. Potrafi wskazać przebieg cyklu transakcji handlu zagranicznego.
4,0Sprawnie porusza się w zagadnieniach handlu zagraniczego.Potrafi analziować przebieg cyklu transakcji handlu zagraniczego
4,5Potrafi krytycznie analiować zapisy umów handlowych
5,0Potrafi dokonać wyboru odpowiedzniej formy zawarcia kontraktu. Swobodnie porusza się pośród uznasów handlowych. Zna korzyści z korzystania z różnych form płatności w handlu zagraniacznym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O3/1_W02Student zna międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami techniki i organizacji handlu zagranicznego a zwłaszcza z przygotowaniem kontraktu i realizacją transakcji handlu zagranicznego
Treści programoweT-W-5Międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe;
Metody nauczaniaM-3wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Praca pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zwyczajów handlowych
3,0Student zna zwyczaje handlowe w stopniu dostatecznym
3,5Student zna zwyczaje handlowe w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student zna zwyczaje handlowe w stopniu dobrym
4,5Student zna zwyczaje handlowe w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student zna zwyczaje handlowe w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O3/1_W03Student zna uwarunkowane formy zapłaty w transakcjach handlu zagranicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami techniki i organizacji handlu zagranicznego a zwłaszcza z przygotowaniem kontraktu i realizacją transakcji handlu zagranicznego
Treści programoweT-W-11Uwarunkowane formy zapłaty w transakcjach handlu zagranicznego;
Metody nauczaniaM-3wykład informacyjny
M-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Praca pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna uwarunkowanych form zapłaty
3,0Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu dostatecznym
3,5Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu dobrym
4,5Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student zna uwarunkowane formy zapłaty w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O3/1_U01Student umie analizować przebieg cyklu transakcji handlu zagraniczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami techniki i organizacji handlu zagranicznego a zwłaszcza z przygotowaniem kontraktu i realizacją transakcji handlu zagranicznego
Treści programoweT-W-14System informacji rynkowej dla potrzeb handlu zagranicznego;
Metody nauczaniaM-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena bieżacej aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0NIe potrafi samodzielnie analizować i wyciągać wnioski z obserwacji bieżących tendencji w handlu zagranicznym
3,0Potrafi samodzielnie analizować i wyciągać wnioski z obserwacji bieżących tendencji w handlu zagranicznym
3,5Potrafi samodzielnie analizować i wyciągać wnioski z obserwacji bieżących tendencji w handlu zagranicznym, potrafi okreslić części skladowe cyklu transakcji handlu zagranicznego
4,0Analizuje poszczegóolne elementy cyku tkansakcji handlu zagraniczego
4,5Potrafi ocenić przydatność różnorodnych instrumnetów finansowych jako form płatności w HZ
5,0Potrafi dokonać analizy zapisów kontraktu, wybrać odpowiedzni sposób platności i zadbać o jej przebieg przy wykorzystaniu zwyczajów handlowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O3/1_K01potrafi pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami techniki i organizacji handlu zagranicznego a zwłaszcza z przygotowaniem kontraktu i realizacją transakcji handlu zagranicznego
Treści programoweT-W-14System informacji rynkowej dla potrzeb handlu zagranicznego;
Metody nauczaniaM-4Metoda przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena bieżacej aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi pracować w grupie
3,0Nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji. W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5Angażuje się w prace grupy mimo braku kompetencji do podejmowania bardziej skomplikowanych działań
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Samodzielnie pracuje nad wybranymi tematami
5,0Potrafi prezentować i bronić swoje poglądy