Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student zna podstawowe wiadomości z zakresu polityki gospodarczej oraz geografii na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest ukazanie procesów rozwojowych zachodzących w gospodarce w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej.
C-2Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy dot. regionu, polityki regionalnej. Powinien posiadać wiedzę na temat czynników wpływających na rozwój regionu. Student powienien wiedzieć w jaki sposób korzystać z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój regionu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Definicja regionu i typy kryteriów wyodrębniania regionu. Typologia regionów. Wybrane teorie rozwoju regionalnego.2
T-W-2Funkcje polityki regionalnej. Cechy regionu. Miary rozwoju regionu. Regionalizm. Dziedziny regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego.3
T-W-3Struktura przestrzenna gospodarki. Plan zagospodarowania przestrzennego woj. zachodniopomorskiego.2
T-W-4Definicja regionu i typy kryteriów wyodrębniania regionu. Typologia regionów.2
T-W-5Terytorialne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Regiony W Polsce i Europie. Euroregiony.2
T-W-6Globalizacja. Gospodarka globalna a gospodarka regionalna i lokalna. Strategie rozwoju regionu.2
T-W-7Zarządzanie rozwojem regionu.3
T-W-8Analiza SWOT regionu zachodniopomorskiego i innych wybranych województw.2
T-W-9Prezentacja prac zaliczeniowych i dyskusja.2
T-W-10Projekty miejskie możliwe do realizacji w ramach inicjatyw wspólnotowych.3
T-W-11Wybrane teorie rozwoju regionalnego. Cechy regionu. Miary rozwoju regionu. Regionalizm.3
T-W-12Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.2
T-W-13Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie obowiązującej i uzupełniającej literatury przedmiotu.10
A-W-3Udział w konsultacjach10
A-W-4Przygotowanie pracy do zaliczenia przedmiotu.10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - objaśnienia
M-2Wykład informacyjno-problemowy - prezentacja multimedialna
M-3Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna związana z przygotowanymi przez studentów informacjami nt. sytuacji gospodarczej w ostatnich tygodniach.
M-4egzamin pisemny, polecenia i pytania otwarte

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena zaliczenia ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O8/1_W01
Student posiada wiedzę o podstawowej terminologii w zakresie regionu i rozwoju regionalnego.
Z_1A_W01, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W06C-1, C-2T-W-4M-1, M-2S-3
Z_1A_O8/1_W02
Posiada wiedzę dotyczącą gospodarki regionów Polski a także wybranych regionów UE.
Z_1A_W02S1A_W02C-1, C-2T-W-6M-2, M-3, M-4S-2, S-3
Z_1A_O8/1_W03
Student posiada wieddzę na temat inicjatyw wspólnotowych a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z_1A_W03, Z_1A_W11S1A_W02, S1A_W03, S1A_W07C-1, C-2T-W-6, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O8/1_U01
Student posiada umiejętność zaprezentowania i opisania wybanego regionu Polski i Europy
Z_1A_U03, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-3
Z_1A_O8/1_U02
Posiada umiejętność rozróżniania regionów Polski i Europy pod względem gospodarczym.
Z_1A_U17S1A_U06C-1T-W-4, T-W-5M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O8/1_K01
Student potrafi współpracować w grupie, podejmuje w niej różne role.
Z_1A_K03, Z_1A_K10S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05C-1, C-2T-W-5, T-W-1, T-W-11M-1, M-3, M-2S-3, S-1, S-2
Z_1A_O8/1_K02
Student ma świadomość kształcenia ustawicznego.
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-1, C-2T-W-13, T-W-8, T-W-11, T-W-7M-3, M-1, M-2S-3, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O8/1_W01
Student posiada wiedzę o podstawowej terminologii w zakresie regionu i rozwoju regionalnego.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_O8/1_W02
Posiada wiedzę dotyczącą gospodarki regionów Polski a także wybranych regionów UE.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_O8/1_W03
Student posiada wieddzę na temat inicjatyw wspólnotowych a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O8/1_U01
Student posiada umiejętność zaprezentowania i opisania wybanego regionu Polski i Europy
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_O8/1_U02
Posiada umiejętność rozróżniania regionów Polski i Europy pod względem gospodarczym.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O8/1_K01
Student potrafi współpracować w grupie, podejmuje w niej różne role.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_O8/1_K02
Student ma świadomość kształcenia ustawicznego.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Strzelecki Zb. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa, 2008
  2. Brodecki Z. (red.), Regiony, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2005
  3. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Wyd. Elipsa, Warszawa, 2003
  4. Pietrzyk I., Polityka regionalna i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Kuciński K., Geografia ekonomiczna - zarys teoretyczny, Wyd. SGH, Warszawa, 1994
  2. Otok S., Geografia polityczna, PWE, Warszawa, 1999

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja regionu i typy kryteriów wyodrębniania regionu. Typologia regionów. Wybrane teorie rozwoju regionalnego.2
T-W-2Funkcje polityki regionalnej. Cechy regionu. Miary rozwoju regionu. Regionalizm. Dziedziny regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego.3
T-W-3Struktura przestrzenna gospodarki. Plan zagospodarowania przestrzennego woj. zachodniopomorskiego.2
T-W-4Definicja regionu i typy kryteriów wyodrębniania regionu. Typologia regionów.2
T-W-5Terytorialne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Regiony W Polsce i Europie. Euroregiony.2
T-W-6Globalizacja. Gospodarka globalna a gospodarka regionalna i lokalna. Strategie rozwoju regionu.2
T-W-7Zarządzanie rozwojem regionu.3
T-W-8Analiza SWOT regionu zachodniopomorskiego i innych wybranych województw.2
T-W-9Prezentacja prac zaliczeniowych i dyskusja.2
T-W-10Projekty miejskie możliwe do realizacji w ramach inicjatyw wspólnotowych.3
T-W-11Wybrane teorie rozwoju regionalnego. Cechy regionu. Miary rozwoju regionu. Regionalizm.3
T-W-12Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.2
T-W-13Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie obowiązującej i uzupełniającej literatury przedmiotu.10
A-W-3Udział w konsultacjach10
A-W-4Przygotowanie pracy do zaliczenia przedmiotu.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O8/1_W01Student posiada wiedzę o podstawowej terminologii w zakresie regionu i rozwoju regionalnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest ukazanie procesów rozwojowych zachodzących w gospodarce w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej.
C-2Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy dot. regionu, polityki regionalnej. Powinien posiadać wiedzę na temat czynników wpływających na rozwój regionu. Student powienien wiedzieć w jaki sposób korzystać z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój regionu.
Treści programoweT-W-4Definicja regionu i typy kryteriów wyodrębniania regionu. Typologia regionów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia
M-2Wykład informacyjno-problemowy - prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena zaliczenia ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O8/1_W02Posiada wiedzę dotyczącą gospodarki regionów Polski a także wybranych regionów UE.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest ukazanie procesów rozwojowych zachodzących w gospodarce w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej.
C-2Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy dot. regionu, polityki regionalnej. Powinien posiadać wiedzę na temat czynników wpływających na rozwój regionu. Student powienien wiedzieć w jaki sposób korzystać z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój regionu.
Treści programoweT-W-6Globalizacja. Gospodarka globalna a gospodarka regionalna i lokalna. Strategie rozwoju regionu.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjno-problemowy - prezentacja multimedialna
M-3Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna związana z przygotowanymi przez studentów informacjami nt. sytuacji gospodarczej w ostatnich tygodniach.
M-4egzamin pisemny, polecenia i pytania otwarte
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena zaliczenia ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O8/1_W03Student posiada wieddzę na temat inicjatyw wspólnotowych a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest ukazanie procesów rozwojowych zachodzących w gospodarce w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej.
C-2Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy dot. regionu, polityki regionalnej. Powinien posiadać wiedzę na temat czynników wpływających na rozwój regionu. Student powienien wiedzieć w jaki sposób korzystać z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój regionu.
Treści programoweT-W-6Globalizacja. Gospodarka globalna a gospodarka regionalna i lokalna. Strategie rozwoju regionu.
T-W-10Projekty miejskie możliwe do realizacji w ramach inicjatyw wspólnotowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia
M-2Wykład informacyjno-problemowy - prezentacja multimedialna
M-3Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna związana z przygotowanymi przez studentów informacjami nt. sytuacji gospodarczej w ostatnich tygodniach.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O8/1_U01Student posiada umiejętność zaprezentowania i opisania wybanego regionu Polski i Europy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest ukazanie procesów rozwojowych zachodzących w gospodarce w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej.
Treści programoweT-W-5Terytorialne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Regiony W Polsce i Europie. Euroregiony.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia
M-2Wykład informacyjno-problemowy - prezentacja multimedialna
M-3Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna związana z przygotowanymi przez studentów informacjami nt. sytuacji gospodarczej w ostatnich tygodniach.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-3Ocena formująca: ocena zaliczenia ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O8/1_U02Posiada umiejętność rozróżniania regionów Polski i Europy pod względem gospodarczym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest ukazanie procesów rozwojowych zachodzących w gospodarce w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej.
Treści programoweT-W-4Definicja regionu i typy kryteriów wyodrębniania regionu. Typologia regionów.
T-W-5Terytorialne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Regiony W Polsce i Europie. Euroregiony.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjno-problemowy - prezentacja multimedialna
M-3Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna związana z przygotowanymi przez studentów informacjami nt. sytuacji gospodarczej w ostatnich tygodniach.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena zaliczenia ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O8/1_K01Student potrafi współpracować w grupie, podejmuje w niej różne role.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K10jest przygotowany do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest ukazanie procesów rozwojowych zachodzących w gospodarce w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej.
C-2Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy dot. regionu, polityki regionalnej. Powinien posiadać wiedzę na temat czynników wpływających na rozwój regionu. Student powienien wiedzieć w jaki sposób korzystać z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój regionu.
Treści programoweT-W-5Terytorialne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Regiony W Polsce i Europie. Euroregiony.
T-W-1Definicja regionu i typy kryteriów wyodrębniania regionu. Typologia regionów. Wybrane teorie rozwoju regionalnego.
T-W-11Wybrane teorie rozwoju regionalnego. Cechy regionu. Miary rozwoju regionu. Regionalizm.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia
M-3Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna związana z przygotowanymi przez studentów informacjami nt. sytuacji gospodarczej w ostatnich tygodniach.
M-2Wykład informacyjno-problemowy - prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena zaliczenia ćwiczeń
S-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O8/1_K02Student ma świadomość kształcenia ustawicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest ukazanie procesów rozwojowych zachodzących w gospodarce w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej.
C-2Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy dot. regionu, polityki regionalnej. Powinien posiadać wiedzę na temat czynników wpływających na rozwój regionu. Student powienien wiedzieć w jaki sposób korzystać z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój regionu.
Treści programoweT-W-13Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna.
T-W-8Analiza SWOT regionu zachodniopomorskiego i innych wybranych województw.
T-W-11Wybrane teorie rozwoju regionalnego. Cechy regionu. Miary rozwoju regionu. Regionalizm.
T-W-7Zarządzanie rozwojem regionu.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna związana z przygotowanymi przez studentów informacjami nt. sytuacji gospodarczej w ostatnich tygodniach.
M-1Metody podające - objaśnienia
M-2Wykład informacyjno-problemowy - prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena zaliczenia ćwiczeń
S-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie gospodarki regionalnej, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0