Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Język obcy (angielski III):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy (angielski III)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogdan Jadczak <Bogdan.Jadczak@zut.edu.pl>, Krzysztof Potyrała <Krzysztof.Potyrala@zut.edu.pl>, Katarzyna Waligórska <Katarzyna.Waligorska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język angielski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 60 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
C-2Efektywne rozumienie tekstu słuchanego.
C-3Pisanie listów formalnych (zapytań, zażaleń, reklamacji, listów motywacyjnych).
C-4Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
C-5Wyrobienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
C-6Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.
C-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).10
T-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).10
T-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.20
T-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).20
60

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Zajęcia praktyczne60
A-A-2Przygotowanie się do zajęć10
A-A-3Udział w konsultacjach5
A-A-4Przygotowanie się do egzaminu12
A-A-5Egzamin3
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
M-6negocjacje
M-7praca z tekstem
M-8słuchanie ze zrozumieniem
M-9pisanie listów formalnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test diagnostyczny (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A3_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-A-1, T-A-2M-7, M-1, M-9, M-8, M-2S-3, S-4, S-6, S-5, S-2
Z_1A_A3_W02
wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-7, M-4, M-2, M-3, M-6, M-8S-3, S-5, S-4, S-6, S-2
Z_1A_A3_W03
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku
Z_1A_W01S1A_W01C-3T-A-1, T-A-2M-7, M-1, M-3, M-9, M-8, M-5S-4, S-6, S-2, S-5
Z_1A_A3_W04
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Z_1A_W01S1A_W01C-4T-A-3M-3, M-1, M-7S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A3_U01
posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
Z_1A_U18, Z_1A_U19S1A_U09, S1A_U10C-5T-A-3, T-A-1, T-A-4M-3, M-2, M-4, M-8, M-5, M-1, M-7S-2, S-4
Z_1A_A3_U02
posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej
Z_1A_U18, Z_1A_U19S1A_U09, S1A_U10C-1T-A-4, T-A-3M-6, M-2, M-4, M-1, M-5, M-9S-2, S-5, S-6
Z_1A_A3_U03
potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady
Z_1A_U20, Z_1A_U19S1A_U10, S1A_U11C-2T-A-3, T-A-4M-8, M-1, M-6, M-5, M-3S-6, S-2, S-5
Z_1A_A3_U04
czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
Z_1A_U20, Z_1A_U19S1A_U10, S1A_U11C-5T-A-1, T-A-2M-1, M-7, M-2S-5, S-2
Z_1A_A3_U05
potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je argumentami
Z_1A_U19S1A_U10C-1T-A-4, T-A-1M-1, M-5, M-6, M-4, M-8, M-2S-6, S-4, S-2
Z_1A_A3_U06
potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy
Z_1A_U19S1A_U10C-1T-A-4M-2, M-6, M-3, M-5, M-4, M-1S-2, S-4, S-6
Z_1A_A3_U07
potrafi formułować pisemne wypowiedzi na różne tematy, posiada umiejętność pisania listu formalnego w języku
Z_1A_U18S1A_U09C-3T-A-1, T-A-4M-9, M-1, M-5S-5, S-4, S-2
Z_1A_A3_U08
posiada umiejętność rozumienia (np.instrukcji obsługi urządzeń, kart katalogowych) i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie (np. do opracowania i przedstawienia wyników badań naukowych, opisu prostego zadania inżynierskiego, przygotowania i przedstawienia prezentacji)
Z_1A_U18, Z_1A_U20, Z_1A_U19S1A_U09, S1A_U10, S1A_U11C-4T-A-3M-7, M-1, M-3S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A3_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijanie kompetencji językowych
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-6T-A-4, T-A-3, T-A-1, T-A-2M-6, M-4, M-2, M-5, M-1S-2, S-6, S-5, S-3
Z_1A_A3_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-5, C-7T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-1M-1, M-3, M-6, M-2, M-5, M-4S-6, S-4
Z_1A_A3_K03
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
Z_1A_K03, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-7, C-5T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-A-2M-6, M-1, M-5, M-4S-6, S-4
Z_1A_A3_K04
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-6T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-A-1M-6, M-1, M-4, M-5, M-2S-2, S-5, S-6, S-3
Z_1A_A3_K05
potrafi ze zrozumieniem wybierać i realizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego
Z_1A_K10S1A_K02, S1A_K04, S1A_K05C-7T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-4M-6, M-9, M-8, M-4, M-5, M-1, M-2S-6, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A3_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2
2,0Student nie posiada wiedzy dotyczącej gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,5Student posiada więcej niż podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
4,0Student posiada dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
Z_1A_A3_W02
wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych
2,0Student nie zna tematyki zawartej w treściach programowych.
3,0Student wykazuje znajomość zaledwie kilku spośród tematów zawartych w treściach programowych.
3,5Student wykazuje słabą znajomość większości tematów zawartych w treściach programowych.
4,0Student wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych.
4,5Student wykazuje dobrą znajomość tematów zawartych w treściach programowych.
5,0Student posiada bardzo dobrą znajomość tematów zawartych w treściac programowych.
Z_1A_A3_W03
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku
2,0Student nie zna zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
3,0Student zna podstawowe zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
3,5Student zna większość zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalneg w wybranym języku.
4,0Student ma ugruntowaną wiedzę o większości zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
4,5Student ma ugruntowaną wiedzę o wszystkich zasadach stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
5,0Student ma doskonałą wiedzę o wszystkich zasadach stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
Z_1A_A3_W04
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0Student nie zna podstaw słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,0Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5Student zna 68 % lub więcej z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,0Student zna 76 % lub więcej z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student zna co najmniej 84 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student zna co najmniej 92 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A3_U01
posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
2,0Student nie umie wyszukiwać potrzebnych informacji.
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5Student poprawnie wyszukuje i rozumie potrzebne informacje.
4,0Student poprawnie wyszukuje, rozumie, a także analizuje potrzebne informacje.
4,5Student potrafi wykorzystywać i analizować wszystkie potrzebne informacje, a także rozumie ich znaczenie dla studiowanego kierunku.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł i w różnych formach, potrafi je porównywać, a także samodzielnie identyfikować je jako właściwe dla studiowanego kierunku.
Z_1A_A3_U02
posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej
2,0Student nie potrafi porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5Student potrafi poprawnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
4,0Student dobrze porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
4,5Student dobrze i precyzyjnie porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
5,0Student bardzo dobrze i precyzyjnie porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
Z_1A_A3_U03
potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady
2,0Student nie rozumie dłuższych wypowiedzi i wykładów.
3,0Student rozumie ok. 60 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
3,5Student rozumie ok. 70 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
4,0Student rozumie ok. 80 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
4,5Student rozumie ok. 85 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
5,0Student rozumie ok. 90 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
Z_1A_A3_U04
czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
2,0Student nie rozumie czytanych tekstów.
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów.
3,5Student rozumie co najmniej 68 % czytanych tekstów.
4,0Student rozumie co najmniej 76 % czytanych tekstów.
4,5Student rozumie co najmniej 84 % czytanych tekstów.
5,0Student rozumie co najmniej 92 % czytanych tekstów.
Z_1A_A3_U05
potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je argumentami
2,0Student nie potrafi porozumiewać się w języku obcym.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się w języku obcym bez umiejętności efektywnego argumentowania.
3,5Student potrafi porozumiewać się w języku obcym i argumentować w stopniu podstawowym.
4,0Student potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
4,5Student potrafi efektywnie porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
5,0Student potrafi bardzo dobrze i precyzyjnie porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
Z_1A_A3_U06
potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy
2,0Student nie potrafi formułować ustnych wypowiedzi.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na niektóre tematy.
3,5Student potrafi formułować krótkie, przejrzyste wypowiedzi na niektóre tematy.
4,0Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na większość tematów.
4,5Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na wszystkie tematy.
5,0Student potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy.
Z_1A_A3_U07
potrafi formułować pisemne wypowiedzi na różne tematy, posiada umiejętność pisania listu formalnego w języku
2,0Student nie potrafi formułować pisemnych wypowiedzi.
3,0Student potrafi formułować krótkie pisemne wypowiedzi na niektóre tematy, umie napisać list formalny.
3,5Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na niektóre tematy, w tym pisać list formalny
4,0Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na większość tematów, w tym napisać dłuższy list formalny.
4,5Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na różne tematy, w tym napisać list formalny.
5,0Student potrafi formułować obszerne pisemne wypowiedzi na różne tematy, w tym napisać skuteczny list formalny.
Z_1A_A3_U08
posiada umiejętność rozumienia (np.instrukcji obsługi urządzeń, kart katalogowych) i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie (np. do opracowania i przedstawienia wyników badań naukowych, opisu prostego zadania inżynierskiego, przygotowania i przedstawienia prezentacji)
2,0Student nie rozumie i nie używa podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie.
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i stosuje je w niepełnym zakresie.
4,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i potrafi je efektywnie zastosować w swojej dziedzinie.
4,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i używa go z powodzeniem w swojej dziedzinie.
5,0Student bardzo dobrze rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i wykorzystuje je efektywnie w swojej dziedzinie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A3_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijanie kompetencji językowych
2,0Student nie rozumie potrzeby uczenia się i rozwijania kompetencji językowych.
3,0Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.
3,5Student rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność rozwijania swoich kompetencji językowych.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność ciągłego rozwijania swoich kompetencji językowych.
Z_1A_A3_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
2,0Student nie potrafi współpracować w grupie.
3,0Student potrafi pracować w grupie.
3,5Student potrafi pracować i współdziałać w grupie.
4,0Student potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej podstawowe role.
4,5Student dobrze potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej większość ról.
5,0Student bardzo dobrze potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różnorodne role
Z_1A_A3_K03
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
2,0Student nie potrafi określić priorytetów służących do realizacji zadania.
3,0Student potrafi określić podstawowe priorytety służące do realizacji zadania.
3,5Student potrafi określić niezbędne priorytety służące do realizacji zadania.
4,0Student potrafi określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
4,5Student potrafi dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
5,0Student potrafi bardzo dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
Z_1A_A3_K04
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,5Student rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
Z_1A_A3_K05
potrafi ze zrozumieniem wybierać i realizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego
2,0Student nie potrafi wybierać i realizować ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
3,0Student potrafi wybierać i stara się realizować role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
3,5Student potrafi wybierać i realizuje podstawowe role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
4,0Student potrafi wybierać i dobrze realizuje większość ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
4,5Student ze zrozumieniem wybiera i dobrze realizuje większość ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
5,0Student potrafi ze zrozumieniem wybrać i precyzyjnie zrealizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.

Literatura podstawowa

  1. A..Clare, JJ Wilson, TOTAL ENGLISH, Pearson Longman, 2006
  2. S..Cunningham, P. Moor, NEW CUTTING EDGE, Pearson Longman, 2007

Literatura dodatkowa

  1. S. T. Knowles, M. Mann, USE OF ENGLISH, Macmillan, 2003
  2. S. T. Knowles, M. Mann, LISTENING AND SPEAKING, Macmillan, 2003
  3. S. T. Knowles, M. Mann, READING, Macmillan, 2003
  4. S. T. Knowles, M. Mann, WRITING, Macmillan, 2003
  5. XYZ, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).10
T-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).10
T-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.20
T-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).20
60

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Zajęcia praktyczne60
A-A-2Przygotowanie się do zajęć10
A-A-3Udział w konsultacjach5
A-A-4Przygotowanie się do egzaminu12
A-A-5Egzamin3
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_W01posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
T-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).
Metody nauczaniaM-7praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
M-9pisanie listów formalnych
M-8słuchanie ze zrozumieniem
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy dotyczącej gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,5Student posiada więcej niż podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
4,0Student posiada dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_W02wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
T-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).
T-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-7praca z tekstem
M-4dyskusja
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-6negocjacje
M-8słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna tematyki zawartej w treściach programowych.
3,0Student wykazuje znajomość zaledwie kilku spośród tematów zawartych w treściach programowych.
3,5Student wykazuje słabą znajomość większości tematów zawartych w treściach programowych.
4,0Student wykazuje znajomość tematyki zawartej w treściach programowych.
4,5Student wykazuje dobrą znajomość tematów zawartych w treściach programowych.
5,0Student posiada bardzo dobrą znajomość tematów zawartych w treściac programowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_W03zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-3Pisanie listów formalnych (zapytań, zażaleń, reklamacji, listów motywacyjnych).
Treści programoweT-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
T-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).
Metody nauczaniaM-7praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
M-9pisanie listów formalnych
M-8słuchanie ze zrozumieniem
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
3,0Student zna podstawowe zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
3,5Student zna większość zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalneg w wybranym języku.
4,0Student ma ugruntowaną wiedzę o większości zasad stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
4,5Student ma ugruntowaną wiedzę o wszystkich zasadach stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
5,0Student ma doskonałą wiedzę o wszystkich zasadach stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_W04zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-4Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
Treści programoweT-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1zajęcia praktyczne
M-7praca z tekstem
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstaw słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,0Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5Student zna 68 % lub więcej z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,0Student zna 76 % lub więcej z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student zna co najmniej 84 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student zna co najmniej 92 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-5Wyrobienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Treści programoweT-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
T-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-2praca w grupach
M-4dyskusja
M-8słuchanie ze zrozumieniem
M-5rozwiązywanie problemów
M-1zajęcia praktyczne
M-7praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wyszukiwać potrzebnych informacji.
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5Student poprawnie wyszukuje i rozumie potrzebne informacje.
4,0Student poprawnie wyszukuje, rozumie, a także analizuje potrzebne informacje.
4,5Student potrafi wykorzystywać i analizować wszystkie potrzebne informacje, a także rozumie ich znaczenie dla studiowanego kierunku.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł i w różnych formach, potrafi je porównywać, a także samodzielnie identyfikować je jako właściwe dla studiowanego kierunku.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
T-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-6negocjacje
M-2praca w grupach
M-4dyskusja
M-1zajęcia praktyczne
M-5rozwiązywanie problemów
M-9pisanie listów formalnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5Student potrafi poprawnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
4,0Student dobrze porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
4,5Student dobrze i precyzyjnie porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
5,0Student bardzo dobrze i precyzyjnie porozumiewa się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_U03potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U20włada angielskim słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Efektywne rozumienie tekstu słuchanego.
Treści programoweT-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
Metody nauczaniaM-8słuchanie ze zrozumieniem
M-1zajęcia praktyczne
M-6negocjacje
M-5rozwiązywanie problemów
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie dłuższych wypowiedzi i wykładów.
3,0Student rozumie ok. 60 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
3,5Student rozumie ok. 70 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
4,0Student rozumie ok. 80 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
4,5Student rozumie ok. 85 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
5,0Student rozumie ok. 90 % dłuższych wypowiedzi i wykładów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_U04czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U20włada angielskim słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-5Wyrobienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Treści programoweT-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
T-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-7praca z tekstem
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie czytanych tekstów.
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów.
3,5Student rozumie co najmniej 68 % czytanych tekstów.
4,0Student rozumie co najmniej 76 % czytanych tekstów.
4,5Student rozumie co najmniej 84 % czytanych tekstów.
5,0Student rozumie co najmniej 92 % czytanych tekstów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_U05potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je argumentami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
T-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5rozwiązywanie problemów
M-6negocjacje
M-4dyskusja
M-8słuchanie ze zrozumieniem
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi porozumiewać się w języku obcym.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się w języku obcym bez umiejętności efektywnego argumentowania.
3,5Student potrafi porozumiewać się w języku obcym i argumentować w stopniu podstawowym.
4,0Student potrafi porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
4,5Student potrafi efektywnie porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
5,0Student potrafi bardzo dobrze i precyzyjnie porozumiewać się w języku obcym, wyrazić swoje zdanie i poprzeć je logicznymi argumentami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_U06potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-6negocjacje
M-3prezentacja
M-5rozwiązywanie problemów
M-4dyskusja
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi formułować ustnych wypowiedzi.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na niektóre tematy.
3,5Student potrafi formułować krótkie, przejrzyste wypowiedzi na niektóre tematy.
4,0Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na większość tematów.
4,5Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na wszystkie tematy.
5,0Student potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_U07potrafi formułować pisemne wypowiedzi na różne tematy, posiada umiejętność pisania listu formalnego w języku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3Pisanie listów formalnych (zapytań, zażaleń, reklamacji, listów motywacyjnych).
Treści programoweT-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
T-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
Metody nauczaniaM-9pisanie listów formalnych
M-1zajęcia praktyczne
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi formułować pisemnych wypowiedzi.
3,0Student potrafi formułować krótkie pisemne wypowiedzi na niektóre tematy, umie napisać list formalny.
3,5Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na niektóre tematy, w tym pisać list formalny
4,0Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na większość tematów, w tym napisać dłuższy list formalny.
4,5Student potrafi formułować dłuższe pisemne wypowiedzi na różne tematy, w tym napisać list formalny.
5,0Student potrafi formułować obszerne pisemne wypowiedzi na różne tematy, w tym napisać skuteczny list formalny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_U08posiada umiejętność rozumienia (np.instrukcji obsługi urządzeń, kart katalogowych) i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie (np. do opracowania i przedstawienia wyników badań naukowych, opisu prostego zadania inżynierskiego, przygotowania i przedstawienia prezentacji)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U20włada angielskim słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-4Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
Treści programoweT-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-7praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie i nie używa podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie.
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i stosuje je w niepełnym zakresie.
4,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i potrafi je efektywnie zastosować w swojej dziedzinie.
4,5Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i używa go z powodzeniem w swojej dziedzinie.
5,0Student bardzo dobrze rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne i wykorzystuje je efektywnie w swojej dziedzinie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijanie kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-6Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.
Treści programoweT-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
T-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
T-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).
Metody nauczaniaM-6negocjacje
M-4dyskusja
M-2praca w grupach
M-5rozwiązywanie problemów
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie potrzeby uczenia się i rozwijania kompetencji językowych.
3,0Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.
3,5Student rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji językowych.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność rozwijania swoich kompetencji językowych.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konieczność ciągłego rozwijania swoich kompetencji językowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-5Wyrobienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
C-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).
T-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
T-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
M-6negocjacje
M-2praca w grupach
M-5rozwiązywanie problemów
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi współpracować w grupie.
3,0Student potrafi pracować w grupie.
3,5Student potrafi pracować i współdziałać w grupie.
4,0Student potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej podstawowe role.
4,5Student dobrze potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej większość ról.
5,0Student bardzo dobrze potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różnorodne role
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.
C-5Wyrobienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Treści programoweT-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
T-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
T-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).
Metody nauczaniaM-6negocjacje
M-1zajęcia praktyczne
M-5rozwiązywanie problemów
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić priorytetów służących do realizacji zadania.
3,0Student potrafi określić podstawowe priorytety służące do realizacji zadania.
3,5Student potrafi określić niezbędne priorytety służące do realizacji zadania.
4,0Student potrafi określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
4,5Student potrafi dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
5,0Student potrafi bardzo dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_K04ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-6Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.
Treści programoweT-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).
T-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
T-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
Metody nauczaniaM-6negocjacje
M-1zajęcia praktyczne
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,5Student rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A3_K05potrafi ze zrozumieniem wybierać i realizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K10jest przygotowany do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-7Wyrobienie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-A-1Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).
T-A-3Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-A-2Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku. Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe. Czasowniki złożone (Phrasal verbs).
T-A-4Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy- argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
Metody nauczaniaM-6negocjacje
M-9pisanie listów formalnych
M-8słuchanie ze zrozumieniem
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wybierać i realizować ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
3,0Student potrafi wybierać i stara się realizować role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
3,5Student potrafi wybierać i realizuje podstawowe role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
4,0Student potrafi wybierać i dobrze realizuje większość ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
4,5Student ze zrozumieniem wybiera i dobrze realizuje większość ról społecznych w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.
5,0Student potrafi ze zrozumieniem wybrać i precyzyjnie zrealizować różne role społeczne w obszarze kulturowym wybranego języka obcego.