Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Ekonomika przedsiębiorstw turystycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomika przedsiębiorstw turystycznych
Specjalność Ekonomika turystyki
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Brelik <Agnieszka.Brelik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 30 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw zarządzania przedsiebiorstwem

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1rozumienie i stosowanie wiedzy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi,- umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, - analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów następujących treści programowych: istoty, celowości oraz podstawowych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym a także możliwych rodzajów zarządzania5
T-K-2Szczegółowemu omówieniu i analizie poddane zostanie przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki rynkowej; cechy rynku i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych; ewolucja układu podmiotowego gospodarki turystycznej; typologia i klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych; kryteria specjalizacji przedsiębiorstw turystycznych; zarządzanie finansowe, a w nim: kapitały przedsiębiorstwa oraz źródła finansowania tych kapitałów; zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi, rozwiązania podatkowe zobowiązaniami hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji; analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji (w10
15
wykłady
T-W-1Istota, celowość oraz podstawowych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym2
T-W-2Przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki rynkowej; cechy rynku i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych;3
T-W-3ewolucja układu podmiotowego gospodarki turystycznej;3
T-W-4Typologia i klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych3
T-W-5kryteria specjalizacji przedsiębiorstw turystycznych; zarządzanie finansowe, a w nim: kapitały przedsiębiorstwa oraz źródła finansowania tych kapitałów; zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi,3
T-W-6Rozwiązania podatkowe zobowiązaniami hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji;3
T-W-7analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji (w bieżącej działalności usługowej) oraz możliwości współpracy z kontrahentami, dłużnikami w zakresie działalności gospodarczej.4
T-W-8działalność biur podróży, obiektów hotelarskich, zakładów gastronomicznych, przedsiębiorstw transportu turystycznego i centrów informacji turystycznej;3
T-W-9instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym (produkt przedsiębiorstwa, polityka cenowa, problemy dystrybucji i promocji oferty);3
T-W-10strategie działania przedsiębiorstw turystycznych;3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Studia literatury przedmiotu10
A-K-3Przygotowanie do kolokwium5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podające (wykład informacyjny)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/7_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić istotę i funkcje ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych
Z_1A_W04, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/7_U01
Student powinien umieć zaprezentować werbalne wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych
Z_1A_U01, Z_1A_U04, Z_1A_U02S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/7_K01
Posiada kompetencje umozliwiające właściwą ocenę funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
Z_1A_K01, Z_1A_K06, Z_1A_K03S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06, S1A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/7_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić istotę i funkcje ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0-- w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/7_U01
Student powinien umieć zaprezentować werbalne wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0-- w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/7_K01
Posiada kompetencje umozliwiające właściwą ocenę funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0-- w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Literatura podstawowa

  1. Bosiacki St., Sikora J., Śniadek J., Wartecki A., arządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF, Poznań, 2008
  2. Sarnowski J., Kirejczyk E, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, ALMAMER, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów następujących treści programowych: istoty, celowości oraz podstawowych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym a także możliwych rodzajów zarządzania5
T-K-2Szczegółowemu omówieniu i analizie poddane zostanie przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki rynkowej; cechy rynku i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych; ewolucja układu podmiotowego gospodarki turystycznej; typologia i klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych; kryteria specjalizacji przedsiębiorstw turystycznych; zarządzanie finansowe, a w nim: kapitały przedsiębiorstwa oraz źródła finansowania tych kapitałów; zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi, rozwiązania podatkowe zobowiązaniami hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji; analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji (w10
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota, celowość oraz podstawowych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym2
T-W-2Przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki rynkowej; cechy rynku i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych;3
T-W-3ewolucja układu podmiotowego gospodarki turystycznej;3
T-W-4Typologia i klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych3
T-W-5kryteria specjalizacji przedsiębiorstw turystycznych; zarządzanie finansowe, a w nim: kapitały przedsiębiorstwa oraz źródła finansowania tych kapitałów; zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi,3
T-W-6Rozwiązania podatkowe zobowiązaniami hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji;3
T-W-7analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji (w bieżącej działalności usługowej) oraz możliwości współpracy z kontrahentami, dłużnikami w zakresie działalności gospodarczej.4
T-W-8działalność biur podróży, obiektów hotelarskich, zakładów gastronomicznych, przedsiębiorstw transportu turystycznego i centrów informacji turystycznej;3
T-W-9instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym (produkt przedsiębiorstwa, polityka cenowa, problemy dystrybucji i promocji oferty);3
T-W-10strategie działania przedsiębiorstw turystycznych;3
30

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Studia literatury przedmiotu10
A-K-3Przygotowanie do kolokwium5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/7_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić istotę i funkcje ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1rozumienie i stosowanie wiedzy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi,- umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, - analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji.
Treści programoweT-W-1Istota, celowość oraz podstawowych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
T-W-2Przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki rynkowej; cechy rynku i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych;
T-W-3ewolucja układu podmiotowego gospodarki turystycznej;
T-W-4Typologia i klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych
T-W-5kryteria specjalizacji przedsiębiorstw turystycznych; zarządzanie finansowe, a w nim: kapitały przedsiębiorstwa oraz źródła finansowania tych kapitałów; zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi,
T-W-6Rozwiązania podatkowe zobowiązaniami hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji;
T-W-7analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji (w bieżącej działalności usługowej) oraz możliwości współpracy z kontrahentami, dłużnikami w zakresie działalności gospodarczej.
T-W-8działalność biur podróży, obiektów hotelarskich, zakładów gastronomicznych, przedsiębiorstw transportu turystycznego i centrów informacji turystycznej;
T-W-9instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym (produkt przedsiębiorstwa, polityka cenowa, problemy dystrybucji i promocji oferty);
T-W-10strategie działania przedsiębiorstw turystycznych;
Metody nauczaniaM-1Metoda podające (wykład informacyjny)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0-- w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/7_U01Student powinien umieć zaprezentować werbalne wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1rozumienie i stosowanie wiedzy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi,- umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, - analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji.
Treści programoweT-W-1Istota, celowość oraz podstawowych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
T-W-2Przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki rynkowej; cechy rynku i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych;
T-W-3ewolucja układu podmiotowego gospodarki turystycznej;
T-W-4Typologia i klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych
T-W-5kryteria specjalizacji przedsiębiorstw turystycznych; zarządzanie finansowe, a w nim: kapitały przedsiębiorstwa oraz źródła finansowania tych kapitałów; zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi,
T-W-6Rozwiązania podatkowe zobowiązaniami hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji;
T-W-7analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji (w bieżącej działalności usługowej) oraz możliwości współpracy z kontrahentami, dłużnikami w zakresie działalności gospodarczej.
T-W-8działalność biur podróży, obiektów hotelarskich, zakładów gastronomicznych, przedsiębiorstw transportu turystycznego i centrów informacji turystycznej;
T-W-9instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym (produkt przedsiębiorstwa, polityka cenowa, problemy dystrybucji i promocji oferty);
T-W-10strategie działania przedsiębiorstw turystycznych;
Metody nauczaniaM-1Metoda podające (wykład informacyjny)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0-- w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/7_K01Posiada kompetencje umozliwiające właściwą ocenę funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1rozumienie i stosowanie wiedzy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi,- umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, - analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji.
Treści programoweT-W-1Istota, celowość oraz podstawowych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
T-W-2Przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki rynkowej; cechy rynku i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych;
T-W-3ewolucja układu podmiotowego gospodarki turystycznej;
T-W-4Typologia i klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych
T-W-5kryteria specjalizacji przedsiębiorstw turystycznych; zarządzanie finansowe, a w nim: kapitały przedsiębiorstwa oraz źródła finansowania tych kapitałów; zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi,
T-W-6Rozwiązania podatkowe zobowiązaniami hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji;
T-W-7analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji (w bieżącej działalności usługowej) oraz możliwości współpracy z kontrahentami, dłużnikami w zakresie działalności gospodarczej.
T-W-8działalność biur podróży, obiektów hotelarskich, zakładów gastronomicznych, przedsiębiorstw transportu turystycznego i centrów informacji turystycznej;
T-W-9instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym (produkt przedsiębiorstwa, polityka cenowa, problemy dystrybucji i promocji oferty);
T-W-10strategie działania przedsiębiorstw turystycznych;
Metody nauczaniaM-1Metoda podające (wykład informacyjny)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0-- w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne