Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Historia turystyki i regionów turystycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Historia turystyki i regionów turystycznych
Specjalność Ekonomika turystyki
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Mikroekonomia
W-2Makroekonomia
W-3Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozszerzenie wiedzy zwiazanej z rozwojem historii turystyki na przestrzeni wieków
C-2Historia rozwoju turystyki na świecie
C-3Historia rozwoju turystyki w Polsce
C-4Wpływ turystyki na aktywizację społeczno - gospodarczą regionów, tożsamość i kultura

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rozwój turystyki na przestrzeni wieków2
T-W-2Turystyka w czasach starożytnej i w średniowiecznej Europie2
T-W-3Turystyka w dobie oświecenia2
T-W-4Turystyka w Polsce w 20-leciu międzywojennym2
T-W-5Rozwój turystyki światowej po 1945 roku2
T-W-6Ruch turystyczny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku2
T-W-7Rozwój turystyki w okresie transformacji ustrojowej w Polsce1
T-W-8Turystyka współczesna2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Wykłady26
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Analiza i studia nad literaturą przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie referatów. Prezentacja multimedialna wybranych zagadnień.9
A-W-5Praca w kole naukowym5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki zawartej w wykładach
M-4Metoda eksponująca: wycieczki krajoznwacze, filmy edukacyjne, udział w targach turystyki i rekreacji

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
S-2Ocena formująca: Ocena referatu
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/6_W01
Wyjaśnia zagadnienia związane z rozwojem turystyki na przestrzeni wieków
Z_1A_W03, Z_1A_W01, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W06C-2, C-1T-W-2, T-W-1M-2, M-1S-4, S-1
Z_1A_D3/6_W02
Posiada wiedzę na temat ruchu turystycznego w Polsce i na świecie
Z_1A_W02, Z_1A_W05, Z_1A_W06S1A_W02, S1A_W04, S1A_W05C-4, C-1T-W-3, T-W-4M-3, M-2S-4, S-1
Z_1A_D3/6_W03
Ocenia rozwój turystyki w Polsce po II Wojnie Światowej
Z_1A_W14, Z_1A_W07S1A_W06, S1A_W10C-2, C-3, C-1T-W-6, T-W-5M-3, M-4S-3, S-1
Z_1A_D3/6_W04
Posiada wiedzę z zakresu turystyki współczesnej
Z_1A_W08, Z_1A_W12S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09C-3, C-4, C-2T-W-8, T-W-7M-1, M-3S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/6_U01
Nabył umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na przestrzeni wieków
Z_1A_U05, Z_1A_U06S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2, C-3T-W-3, T-W-2, T-W-1M-3, M-1S-1, S-4
Z_1A_D3/6_U02
Umiejętnie interpretuje związek rozwoju turystyki z rozwojem gospodarki
Z_1A_U04, Z_1A_U01, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-2T-W-4, T-W-5, T-W-6M-3, M-2S-4, S-1
Z_1A_D3/6_U03
Umiejętnie ocenia rozwój społeczno - gospodarczy regionów, ich tożsamość i kulturę
Z_1A_U02, Z_1A_U10, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4, C-1, C-3T-W-7, T-W-8M-1, M-3S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/6_K01
Dąży do zdobycia wiedzy z zakresu historii turystyki
Z_1A_K10, Z_1A_K01, Z_1A_K09, Z_1A_K02S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-2, M-3S-4, S-1, S-3
Z_1A_D3/6_K02
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce
Z_1A_K04, Z_1A_K03S1A_K03, S1A_K04C-3, C-4T-W-6, T-W-4, T-W-5M-1, M-3S-3
Z_1A_D3/6_K03
Uczestniczy aktywnie w procesie nauczania
Z_1A_K10, Z_1A_K09, Z_1A_K08S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05C-4, C-1T-W-8, T-W-7M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/6_W01
Wyjaśnia zagadnienia związane z rozwojem turystyki na przestrzeni wieków
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D3/6_W02
Posiada wiedzę na temat ruchu turystycznego w Polsce i na świecie
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D3/6_W03
Ocenia rozwój turystyki w Polsce po II Wojnie Światowej
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie , -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D3/6_W04
Posiada wiedzę z zakresu turystyki współczesnej
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/6_U01
Nabył umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na przestrzeni wieków
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i poradzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i poradzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie poradzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
Z_1A_D3/6_U02
Umiejętnie interpretuje związek rozwoju turystyki z rozwojem gospodarki
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie poradzić sobie z trudnościami mogącymi wystąpić na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
Z_1A_D3/6_U03
Umiejętnie ocenia rozwój społeczno - gospodarczy regionów, ich tożsamość i kulturę
2,0Student: - nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z trudnościami mogącymi wystąpić na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem tworzenia zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/6_K01
Dąży do zdobycia wiedzy z zakresu historii turystyki
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę obojętną wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym postawę przychylną wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.
Z_1A_D3/6_K02
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce
2,0W zakresie prac zespołowych student: -nie potrafi zaplanować i wykonać pracy, na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,0W zakresie prac zespołowych student: -planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczym, inkubacyjny, wykonawczym, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,5W zakresie prac zespołowych student: -planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów (przygotowawczym, inkubacyjnym, wykonawczym, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: -rozdysponowuje lub pomaga w roździelaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie prac zespołowych student: -potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0W zakresie prac zespołowych student: -potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele, a także roździelić zadania między członków zespołu oraz panować nad współpracą w zespole (motywowanie do działania). Dba o terminowosć i sposób prezentacji wyników.
Z_1A_D3/6_K03
Uczestniczy aktywnie w procesie nauczania
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę obojętną wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w której sie znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym postawę przychylną wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Ślusarski J., Nauki o turystyce. Studia i monografie Nr 7, AWF, Kraków, 2003, Nr 7
  2. Gaj J., Dzieje turystyki w Polsce, ALMAER, Warszawa, 2006
  3. Praca zbiorowa pod red. W. Kurka, Turystyka, PWN, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Alejziak J., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój turystyki na przestrzeni wieków2
T-W-2Turystyka w czasach starożytnej i w średniowiecznej Europie2
T-W-3Turystyka w dobie oświecenia2
T-W-4Turystyka w Polsce w 20-leciu międzywojennym2
T-W-5Rozwój turystyki światowej po 1945 roku2
T-W-6Ruch turystyczny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku2
T-W-7Rozwój turystyki w okresie transformacji ustrojowej w Polsce1
T-W-8Turystyka współczesna2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Wykłady26
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Analiza i studia nad literaturą przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie referatów. Prezentacja multimedialna wybranych zagadnień.9
A-W-5Praca w kole naukowym5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_W01Wyjaśnia zagadnienia związane z rozwojem turystyki na przestrzeni wieków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Historia rozwoju turystyki na świecie
C-1Rozszerzenie wiedzy zwiazanej z rozwojem historii turystyki na przestrzeni wieków
Treści programoweT-W-2Turystyka w czasach starożytnej i w średniowiecznej Europie
T-W-1Rozwój turystyki na przestrzeni wieków
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_W02Posiada wiedzę na temat ruchu turystycznego w Polsce i na świecie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-4Wpływ turystyki na aktywizację społeczno - gospodarczą regionów, tożsamość i kultura
C-1Rozszerzenie wiedzy zwiazanej z rozwojem historii turystyki na przestrzeni wieków
Treści programoweT-W-3Turystyka w dobie oświecenia
T-W-4Turystyka w Polsce w 20-leciu międzywojennym
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki zawartej w wykładach
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_W03Ocenia rozwój turystyki w Polsce po II Wojnie Światowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-2Historia rozwoju turystyki na świecie
C-3Historia rozwoju turystyki w Polsce
C-1Rozszerzenie wiedzy zwiazanej z rozwojem historii turystyki na przestrzeni wieków
Treści programoweT-W-6Ruch turystyczny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
T-W-5Rozwój turystyki światowej po 1945 roku
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki zawartej w wykładach
M-4Metoda eksponująca: wycieczki krajoznwacze, filmy edukacyjne, udział w targach turystyki i rekreacji
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie , -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_W04Posiada wiedzę z zakresu turystyki współczesnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-3Historia rozwoju turystyki w Polsce
C-4Wpływ turystyki na aktywizację społeczno - gospodarczą regionów, tożsamość i kultura
C-2Historia rozwoju turystyki na świecie
Treści programoweT-W-8Turystyka współczesna
T-W-7Rozwój turystyki w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki zawartej w wykładach
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_U01Nabył umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na przestrzeni wieków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Rozszerzenie wiedzy zwiazanej z rozwojem historii turystyki na przestrzeni wieków
C-2Historia rozwoju turystyki na świecie
C-3Historia rozwoju turystyki w Polsce
Treści programoweT-W-3Turystyka w dobie oświecenia
T-W-2Turystyka w czasach starożytnej i w średniowiecznej Europie
T-W-1Rozwój turystyki na przestrzeni wieków
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki zawartej w wykładach
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i poradzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i poradzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie poradzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_U02Umiejętnie interpretuje związek rozwoju turystyki z rozwojem gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Historia rozwoju turystyki w Polsce
C-2Historia rozwoju turystyki na świecie
Treści programoweT-W-4Turystyka w Polsce w 20-leciu międzywojennym
T-W-5Rozwój turystyki światowej po 1945 roku
T-W-6Ruch turystyczny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki zawartej w wykładach
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie poradzić sobie z trudnościami mogącymi wystąpić na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_U03Umiejętnie ocenia rozwój społeczno - gospodarczy regionów, ich tożsamość i kulturę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Wpływ turystyki na aktywizację społeczno - gospodarczą regionów, tożsamość i kultura
C-1Rozszerzenie wiedzy zwiazanej z rozwojem historii turystyki na przestrzeni wieków
C-3Historia rozwoju turystyki w Polsce
Treści programoweT-W-7Rozwój turystyki w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
T-W-8Turystyka współczesna
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki zawartej w wykładach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z trudnościami mogącymi wystąpić na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem tworzenia zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_K01Dąży do zdobycia wiedzy z zakresu historii turystyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K10jest przygotowany do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Historia rozwoju turystyki na świecie
C-1Rozszerzenie wiedzy zwiazanej z rozwojem historii turystyki na przestrzeni wieków
Treści programoweT-W-2Turystyka w czasach starożytnej i w średniowiecznej Europie
T-W-3Turystyka w dobie oświecenia
T-W-1Rozwój turystyki na przestrzeni wieków
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki zawartej w wykładach
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę obojętną wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym postawę przychylną wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_K02Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-3Historia rozwoju turystyki w Polsce
C-4Wpływ turystyki na aktywizację społeczno - gospodarczą regionów, tożsamość i kultura
Treści programoweT-W-6Ruch turystyczny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
T-W-4Turystyka w Polsce w 20-leciu międzywojennym
T-W-5Rozwój turystyki światowej po 1945 roku
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki zawartej w wykładach
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie prac zespołowych student: -nie potrafi zaplanować i wykonać pracy, na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,0W zakresie prac zespołowych student: -planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczym, inkubacyjny, wykonawczym, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,5W zakresie prac zespołowych student: -planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów (przygotowawczym, inkubacyjnym, wykonawczym, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: -rozdysponowuje lub pomaga w roździelaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie prac zespołowych student: -potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0W zakresie prac zespołowych student: -potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele, a także roździelić zadania między członków zespołu oraz panować nad współpracą w zespole (motywowanie do działania). Dba o terminowosć i sposób prezentacji wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/6_K03Uczestniczy aktywnie w procesie nauczania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K10jest przygotowany do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-4Wpływ turystyki na aktywizację społeczno - gospodarczą regionów, tożsamość i kultura
C-1Rozszerzenie wiedzy zwiazanej z rozwojem historii turystyki na przestrzeni wieków
Treści programoweT-W-8Turystyka współczesna
T-W-7Rozwój turystyki w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przegląd czasopism branżowych
S-2Ocena formująca: Ocena referatu
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę obojętną wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w której sie znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym postawę przychylną wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.