Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
Specjalność Ekonomika turystyki
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z podstaw turystyki i geografii na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest przekazanie podstawowych zasad tworzenia produktu turystycznego, zapoznanie z funkcjonowaniem rynku turystycznego.
C-2Celem i zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z działalnością biur podróży, hoteli, roli pilota i przewodnika w obsłudze imprez turystycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Struktura i zakres działalności biur podróży. Analiza wybranych ofert turoperatorów.2
T-K-2Organizacja pracy w obiekcie hotelowym - recepcja, służby parterowe, służba pięter, baza gastronomiczna, i inne działy obsługujące gości.3
T-K-3Teczka imprezy i teczka pilota - analiza dokumentów.3
T-K-4Ubezpieczenia w turystyce - rodzaje ubezpieczeń (koszty leczenbia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów rezygnacji z imprezy, Assisance Tourist, od odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne).3
T-K-5Dokumenty i przepisy występujące w obsłudze ruchu turystycznego.2
T-K-6Społeczno-psychologiczne aspekty obsługi ruchu turystycznego - oczekiwania turystów, etyka zawodu, kutura obsługi.2
15
wykłady
T-W-1Ruch turystyczny - rodzaje i podział. Baza noclegowa, żywieniowa i transport w turystyce.3
T-W-2Organizacja, struktura i zakres działania biur podróży. Rola pilota i przewodnika w obsłudze grup turystycznych.2
T-W-3Przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe. Ubezpieczenia w turystyce. Umowy w turystyce i odpowiedzialność biur podróży.3
T-W-4Pojęcie transportu, usługi dodatkowe w transporcie. Obsługa turystów w komunikacji autokarowej, kolejowej, promowej, lotniczej.2
T-W-5Organizacja, kalkulacja i rozliczanie imprez turystycznych.2
T-W-6Umowy w turystyce. Dokumenty i przepisy występujące w obsłudze ruchu turystycznego.2
T-W-7Jakość w obsłudze ruchu turystycznego.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Aktywne uczestnictwo w konwersatoriach. Praca w grupach.15
A-K-2Przygotowanie sprawozdania z odwiedzin w wybranym biurze podróży w celu pozyskania potrzebnej na ćwiczenia dokumentacji pilota i przewodnika.8
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia: studiowanie literatury.4
A-K-4Prezentacja wybranego obiektu bazy noclegowej lub gastronomicznej.3
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo na wykładach.15
A-W-2Studiowanie obowiązkowej i uzupełniającej literatury przedmiotu.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - objaśnienia.
M-2Wykład informacyjny - prezentacja multimedialna.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do wypełniania dokumentów stosowanych w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena podsumowująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy oraz jej prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów w formie praktycznej - cząstkowej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/5_W01
Student posiada wiedzę o ruchu turystycznym, działalności biura podróży. Zna przepisy paszportowe, dewizowe, celne i wizowe.
Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-1, C-2T-W-1, T-W-3M-1, M-2S-1, S-3
Z_1A_D3/5_W02
Student potrafi zorganizować, skalkulować oraz rozliczyć iprezę turystyczną. Student posiada wiedzę o obsłudze turysty w komunikacji autokarowej, promowej, lotniczej i kolejowej.
Z_1A_W06S1A_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-5M-2, M-3S-1, S-3
Z_1A_D3/5_W03
Posiada wiedzę na temat planowania, programowania i kosztorysowania imprez turystycznych.
Z_1A_W09, Z_1A_W10S1A_W06, S1A_W07C-1T-K-1, T-K-3, T-K-6M-1, M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/5_U01
Student posiada umiejętność zorganizowania podróży, zna przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe.
Z_1A_U03, Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06C-1, C-2T-W-3M-1, M-3S-1, S-2
Z_1A_D3/5_U02
Student potrafi regulować zobowiązania finansowe w turystyce krajowej i zagranicznej. Posiada umiejętnie dobrać środek transportu, a także polecić odpowiednią bazę noclegową i gastronomiczną.
Z_1A_U06, Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-W-4, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2
Z_1A_D3/5_U03
Student potrafi poznać potrzeby odpowiedniej grupy turystów, potrafi kulturalnie obsłużyć podróżnego. Posiada umiejętność zawarcia umowy o usługę turystyczną.
Z_1A_U03, Z_1A_U06S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-K-5, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/5_K01
Student posiada kompetencje w obsłudze ruchu turystycznego, zna obowiązki i prawa pilota oraz przewodnika turystycznego.
Z_1A_K07, Z_1A_K03S1A_K03C-2, C-1T-K-6, T-W-7, T-K-3, T-K-2M-2, M-3, M-1S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/5_W01
Student posiada wiedzę o ruchu turystycznym, działalności biura podróży. Zna przepisy paszportowe, dewizowe, celne i wizowe.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D3/5_W02
Student potrafi zorganizować, skalkulować oraz rozliczyć iprezę turystyczną. Student posiada wiedzę o obsłudze turysty w komunikacji autokarowej, promowej, lotniczej i kolejowej.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D3/5_W03
Posiada wiedzę na temat planowania, programowania i kosztorysowania imprez turystycznych.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/5_U01
Student posiada umiejętność zorganizowania podróży, zna przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D3/5_U02
Student potrafi regulować zobowiązania finansowe w turystyce krajowej i zagranicznej. Posiada umiejętnie dobrać środek transportu, a także polecić odpowiednią bazę noclegową i gastronomiczną.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D3/5_U03
Student potrafi poznać potrzeby odpowiedniej grupy turystów, potrafi kulturalnie obsłużyć podróżnego. Posiada umiejętność zawarcia umowy o usługę turystyczną.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/5_K01
Student posiada kompetencje w obsłudze ruchu turystycznego, zna obowiązki i prawa pilota oraz przewodnika turystycznego.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kruczek K., Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków, 2004
  2. Golembski G., Kompedium wiedzy o turystyce., PWN, Warszawa-Poznań, 2002
  3. Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa, 1999
  4. red. Bosiacki S., Śniadek J., Metoda i technika obsługi ruchu turystycznego, Wyd. AWF, Poznań, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Nestorowicz M., Prawo turystyczne, Kantor Wydawniczy, Zakamycze, 2003
  2. Gołembski G. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wyd. Ak. Ekonomicznej, Poznań, 1998

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Struktura i zakres działalności biur podróży. Analiza wybranych ofert turoperatorów.2
T-K-2Organizacja pracy w obiekcie hotelowym - recepcja, służby parterowe, służba pięter, baza gastronomiczna, i inne działy obsługujące gości.3
T-K-3Teczka imprezy i teczka pilota - analiza dokumentów.3
T-K-4Ubezpieczenia w turystyce - rodzaje ubezpieczeń (koszty leczenbia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów rezygnacji z imprezy, Assisance Tourist, od odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne).3
T-K-5Dokumenty i przepisy występujące w obsłudze ruchu turystycznego.2
T-K-6Społeczno-psychologiczne aspekty obsługi ruchu turystycznego - oczekiwania turystów, etyka zawodu, kutura obsługi.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ruch turystyczny - rodzaje i podział. Baza noclegowa, żywieniowa i transport w turystyce.3
T-W-2Organizacja, struktura i zakres działania biur podróży. Rola pilota i przewodnika w obsłudze grup turystycznych.2
T-W-3Przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe. Ubezpieczenia w turystyce. Umowy w turystyce i odpowiedzialność biur podróży.3
T-W-4Pojęcie transportu, usługi dodatkowe w transporcie. Obsługa turystów w komunikacji autokarowej, kolejowej, promowej, lotniczej.2
T-W-5Organizacja, kalkulacja i rozliczanie imprez turystycznych.2
T-W-6Umowy w turystyce. Dokumenty i przepisy występujące w obsłudze ruchu turystycznego.2
T-W-7Jakość w obsłudze ruchu turystycznego.1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Aktywne uczestnictwo w konwersatoriach. Praca w grupach.15
A-K-2Przygotowanie sprawozdania z odwiedzin w wybranym biurze podróży w celu pozyskania potrzebnej na ćwiczenia dokumentacji pilota i przewodnika.8
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia: studiowanie literatury.4
A-K-4Prezentacja wybranego obiektu bazy noclegowej lub gastronomicznej.3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo na wykładach.15
A-W-2Studiowanie obowiązkowej i uzupełniającej literatury przedmiotu.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/5_W01Student posiada wiedzę o ruchu turystycznym, działalności biura podróży. Zna przepisy paszportowe, dewizowe, celne i wizowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie podstawowych zasad tworzenia produktu turystycznego, zapoznanie z funkcjonowaniem rynku turystycznego.
C-2Celem i zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z działalnością biur podróży, hoteli, roli pilota i przewodnika w obsłudze imprez turystycznych.
Treści programoweT-W-1Ruch turystyczny - rodzaje i podział. Baza noclegowa, żywieniowa i transport w turystyce.
T-W-3Przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe. Ubezpieczenia w turystyce. Umowy w turystyce i odpowiedzialność biur podróży.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia.
M-2Wykład informacyjny - prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów w formie praktycznej - cząstkowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/5_W02Student potrafi zorganizować, skalkulować oraz rozliczyć iprezę turystyczną. Student posiada wiedzę o obsłudze turysty w komunikacji autokarowej, promowej, lotniczej i kolejowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie podstawowych zasad tworzenia produktu turystycznego, zapoznanie z funkcjonowaniem rynku turystycznego.
C-2Celem i zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z działalnością biur podróży, hoteli, roli pilota i przewodnika w obsłudze imprez turystycznych.
Treści programoweT-W-1Ruch turystyczny - rodzaje i podział. Baza noclegowa, żywieniowa i transport w turystyce.
T-W-4Pojęcie transportu, usługi dodatkowe w transporcie. Obsługa turystów w komunikacji autokarowej, kolejowej, promowej, lotniczej.
T-W-5Organizacja, kalkulacja i rozliczanie imprez turystycznych.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny - prezentacja multimedialna.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do wypełniania dokumentów stosowanych w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów w formie praktycznej - cząstkowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/5_W03Posiada wiedzę na temat planowania, programowania i kosztorysowania imprez turystycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie podstawowych zasad tworzenia produktu turystycznego, zapoznanie z funkcjonowaniem rynku turystycznego.
Treści programoweT-K-1Struktura i zakres działalności biur podróży. Analiza wybranych ofert turoperatorów.
T-K-3Teczka imprezy i teczka pilota - analiza dokumentów.
T-K-6Społeczno-psychologiczne aspekty obsługi ruchu turystycznego - oczekiwania turystów, etyka zawodu, kutura obsługi.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia.
M-2Wykład informacyjny - prezentacja multimedialna.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do wypełniania dokumentów stosowanych w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów w formie praktycznej - cząstkowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/5_U01Student posiada umiejętność zorganizowania podróży, zna przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie podstawowych zasad tworzenia produktu turystycznego, zapoznanie z funkcjonowaniem rynku turystycznego.
C-2Celem i zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z działalnością biur podróży, hoteli, roli pilota i przewodnika w obsłudze imprez turystycznych.
Treści programoweT-W-3Przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe. Ubezpieczenia w turystyce. Umowy w turystyce i odpowiedzialność biur podróży.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do wypełniania dokumentów stosowanych w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena podsumowująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy oraz jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/5_U02Student potrafi regulować zobowiązania finansowe w turystyce krajowej i zagranicznej. Posiada umiejętnie dobrać środek transportu, a także polecić odpowiednią bazę noclegową i gastronomiczną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Celem i zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z działalnością biur podróży, hoteli, roli pilota i przewodnika w obsłudze imprez turystycznych.
Treści programoweT-W-4Pojęcie transportu, usługi dodatkowe w transporcie. Obsługa turystów w komunikacji autokarowej, kolejowej, promowej, lotniczej.
T-W-7Jakość w obsłudze ruchu turystycznego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia.
M-2Wykład informacyjny - prezentacja multimedialna.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do wypełniania dokumentów stosowanych w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena podsumowująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy oraz jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/5_U03Student potrafi poznać potrzeby odpowiedniej grupy turystów, potrafi kulturalnie obsłużyć podróżnego. Posiada umiejętność zawarcia umowy o usługę turystyczną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie podstawowych zasad tworzenia produktu turystycznego, zapoznanie z funkcjonowaniem rynku turystycznego.
C-2Celem i zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z działalnością biur podróży, hoteli, roli pilota i przewodnika w obsłudze imprez turystycznych.
Treści programoweT-K-5Dokumenty i przepisy występujące w obsłudze ruchu turystycznego.
T-W-7Jakość w obsłudze ruchu turystycznego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia.
M-2Wykład informacyjny - prezentacja multimedialna.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do wypełniania dokumentów stosowanych w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów w formie praktycznej - cząstkowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/5_K01Student posiada kompetencje w obsłudze ruchu turystycznego, zna obowiązki i prawa pilota oraz przewodnika turystycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Celem i zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z działalnością biur podróży, hoteli, roli pilota i przewodnika w obsłudze imprez turystycznych.
C-1Celem zajęć jest przekazanie podstawowych zasad tworzenia produktu turystycznego, zapoznanie z funkcjonowaniem rynku turystycznego.
Treści programoweT-K-6Społeczno-psychologiczne aspekty obsługi ruchu turystycznego - oczekiwania turystów, etyka zawodu, kutura obsługi.
T-W-7Jakość w obsłudze ruchu turystycznego.
T-K-3Teczka imprezy i teczka pilota - analiza dokumentów.
T-K-2Organizacja pracy w obiekcie hotelowym - recepcja, służby parterowe, służba pięter, baza gastronomiczna, i inne działy obsługujące gości.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny - prezentacja multimedialna.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do wypełniania dokumentów stosowanych w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.
M-1Metody podające - objaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów w formie praktycznej - cząstkowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie metod i techniki obsługi ruchu turystycznego, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0