Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Polityka społeczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Polityka społeczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość mechanizmów działania gospodarki i roli budżetu w funkcjonowaniu państwa
W-2Podstawy wiedzy o spoleczeństwie i strukturach państwa demokratycznego; rozumienie podstawowych kategorii gospodarki rynkowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie i zrozumienie istoty i uwarunkowań treści i zakresu polityki społecznej.
C-2Poznanie mierników i wskaźników charakteryzyjących społeczeństwo oraz koncepcji modelowych polityki społecznej.
C-3Poznanie aktywnych i pasywnych instrumentów rozwiązywania istotnych kwestii społecznych (aktywne i pasywne narzędzia polityki zatrudnienia)
C-4Wykształcenie umiejętności analizowania związków przyczynowo-skutkowych między wzrostem gospodarczym a zakresem zadań społecznych
C-5Ukształtowanie i udoskonalenie umiejętnoiści analizowania, inetrpretowania i weryfikowania konsekwencji stosowanych rozwiązań w sferze polityki społecznej państwa

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Społeczeństwo wświetle danych statystycznych. Zmiany w strukturze wykształcenia i strukturze zawodowej ludności w długim i krótkim okresie czasu.3
T-A-2Analiza (wyodrębnienie, identyfikacja) celów oddziaływania panstwa na jednostkę, rodzinę, środowiska społeczno-ekonomiczne, społeczeństwo.3
T-A-3Pozycja materialna Polaków. Dochody ludności. Dochody rozporządzalne w gospodarstwach domowych. Poziom, struktura i dynamika zmian wydatków konsumpcyjnych ludności.4
T-A-4Poziomi struktura minimum socjalnego i minimum egzystencji w gospodarstwach domowych róznych grup społeczno-ekonomicznych. Zasięg ubóstwa materialnego.3
T-A-5Analiza wybranych wydatków budżetowych (państwa i samorządów terytorialnych) na realizację niektórych zadań społecznych (subwencja oświatowa, system stypendialny, dodatki mieszkaniowe)2
15
wykłady
T-W-1Koncepcje wyborów społecznych. Państwo minimalne, panstwo socjalne, państwo kontraktu społecznego. celei zakres polityki spolecznej państwa liberalno-demokratycznego. Ewolucja współczesnej polityki społecznej.4
T-W-2Modele i koncepcje polityki społecznej. Uwarunkowania budżetowe realizacji zadań społecznych. Potrzeby. Miary zaspokojenia potrzebi. Bezrobocie. Aktywne i pasywne narzędzia polityki zatrudnienia.4
T-W-3Ubezpieczenia społeczne. System emerytalny w Polsce; rozwiązania stosowane w innych krajach. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Opieka społeczna.4
T-W-4Rozwój kapitału ludzkiego. System edukacji i kształcenia zawodowego. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Społeczny.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie do ćwiczeń6
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4praca własna studenta obejmująca: - udział w konsultacjach związanych z weryfikacją indywidualnych postępów w poznawaniu zagadnień polityki społecznej, - opracowanie zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia6
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i egzaminie15
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu oraz raportów i innych informacji ekonomicznych ilustrujących omawiane na wykładach zagadnienia7
A-W-3przygotowanie do sprawdzianu zaliczającego3
A-W-4praca własna studenta obejmująca: - udział w konsultacjach związanych z weryfikacją indywidualnych postępów w poznawaniu zagadnień polityki społecznej, - opracowanie zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-4dla oceny aktywności studenta: - stawianie istotnych pytań, - oryginalność adekwatnych wypowiedzi, - przytoczenie i rozwinięcie myśli innych autorów,

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez, - oryginalnośćspojrzenia na problem
S-2Ocena formująca: ocena opracowania tematycznego / realizacji zadania(uwzględniająca: - zrozumienie polecenia, - organizacja pracy nad realizacją zadania, - dobór materiałów uzasadniajacych formułowane tezy, - samodzielność i terminowość rozwiązania problemu)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E14_W01
Ma podstawową wiedzę obejmującą kwestie polityki społecznej, w tym, roli elementów koncepcji państwa minimalnego i socjalnego w praktyce panstwa liberalno-demokratycznego
Z_1A_W01S1A_W01C-1, C-2T-A-2, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2
Z_1A_E14_W02
Zna podstawowe modele polityki społecznej, uwarunkowania budżetowe realizacji zadań społecznych
Z_1A_W04S1A_W03C-1, C-4T-W-2, T-W-4M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Z_1A_E14_W03
Zna podstawowe mierniki okreslajace standard życia; system repartycyjny i kapitałowy rozwiązań emerytalnych; kategorie minimum socjalnego i minimum egzystencji.
Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-2, C-5T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E14_U01
Potrafi scharakteryzować relacje między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
Z_1A_U06S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-4T-A-1, T-W-2M-1, M-3S-1, S-2
Z_1A_E14_U02
Umie zidentyfikować i przeanalizować aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia
Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-3, C-4T-A-5, T-W-2M-1, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E14_K01
Jest świadomy ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej państwa wynikajacych z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego
Z_1A_K06S1A_K07C-1, C-4, C-5T-A-1, T-A-3, T-W-3, T-W-4M-1, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E14_W01
Ma podstawową wiedzę obejmującą kwestie polityki społecznej, w tym, roli elementów koncepcji państwa minimalnego i socjalnego w praktyce panstwa liberalno-demokratycznego
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej istoty, treści, zakresu i uwarunkowań polityki społecznej
3,0Student opanował podstwaowy materiał programowy; przyswoił zasadnicze treści programowe. Popełnia sporo błędów w treści i języku wypowiedzi.
3,5Student opanował podstwaowy materiał programowy; przyswoił istotne treści programowe. Popełnia błędy w treści i języku wypowiedzi.
4,0Student opanował materiał programowy; przyswoił treści programowe. Treści wypowiedzi prawidłowe, języku poprawny.
4,5Student opanował materiał programowy; wykazuje zaiteresowanie treściami programowymi, które w pełni przyswoił. Treści wypowiedzi prawidłowe, języku poprawny.
5,0Student opanował materiał programowy; wykazuje zaiteresowanie treściami programowymi, które w pełni przyswoił. Treści i język wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
Z_1A_E14_W02
Zna podstawowe modele polityki społecznej, uwarunkowania budżetowe realizacji zadań społecznych
2,0Student nie zna podstawowych modeli polityki społecznej, nie rozumie związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną
3,0Student zna podstawowe modele polityki społecznej, rozumie istotę związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; zauważalne uchybienia w formułowanych wypowiedziach
3,5Student zna podstawowe modele polityki społecznej, rozumie istotę związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; drobne uchybienia w treści i formie wypowiedzi
4,0Student zna podstawowe modele polityki społecznej, rozumie istotę związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; poprawność treści i formy wypowiedzi
4,5Student zna podstawowe modele polityki społecznej, dobrze orientuje się w istocie związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; poprawność treści i formy wypowiedzi nie budzą watpliwości
5,0Student zna problematykę modelowego podejścia do polityki społecznej, dobrze orientuje się w istocie związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; Wysoki poziom poprawność treści i formy wypowiedzi
Z_1A_E14_W03
Zna podstawowe mierniki okreslajace standard życia; system repartycyjny i kapitałowy rozwiązań emerytalnych; kategorie minimum socjalnego i minimum egzystencji.
2,0Student nie zna podstawowych mierników określających standard życia, cech systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, a takze kategorii minimum socjalnego i minimum egzystencji
3,0Student zna podstawowe mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, a takze kategoriach minimum socjalnego i minimum egzystencji
3,5Student zna mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, a takze kategoriach minimum socjalnego i minimum egzystencji
4,0Student zna mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, jest zorientowany w konsekwencjach ekonomicznych określonej sytuacji demograficznej społeczeństwa
4,5Student zna mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, jest zorientowany w konsekwencjach ekonomicznych określonej sytuacji demograficznej społeczeństwa; treść i język wypowiedzi poprawne;
5,0Student zna mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, jest zorientowany w konsekwencjach ekonomicznych określonej sytuacji demograficznej społeczeństwa; treść i język wypowiedzi poprawne; jasność wywodu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E14_U01
Potrafi scharakteryzować relacje między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
2,0Student nie potrafi wyjaśnić relacji między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
3,0Student potrafi wskazać niektóre związki między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
3,5Student potrafi wskazać związki między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
4,0Student potrafi wskazać i scharakteryzować relacje między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
4,5Student potrafi wskazać, scharakteryzować, i objaśnić relacje między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
5,0Student potrafi wskazać, scharakteryzować, i objaśnić relacje między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia; treść i język wypowiedzi poprawne
Z_1A_E14_U02
Umie zidentyfikować i przeanalizować aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia
2,0Student nie potrafi zidentyfikować instrumentów polityki zatrudnienia
3,0Student potrafi zidentyfikować instrumenty polityki zatrudnienia
3,5Student potrafi zidentyfikować aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia
4,0Student potrafi zidentyfikować aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia; treść i forma wypowiedzi poprawne
4,5Student potrafi zidentyfikować i omówić aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student potrafi zidentyfikować i omówić aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia; treść i forma wypowiedzi nie budżą wątpliwości

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E14_K01
Jest świadomy ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej państwa wynikajacych z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego
2,0Student nie jest świadomy ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego
3,0Student jest świadomy ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego
3,5Student prezentuje poglądy potwierdzające świadomość ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego
4,0Student ma pełną świadomość ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego; treść i forma wypowiedzi poprawne
4,5Student ma pełną świadomość ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego; treść i forma wypowiedzi poprawne; potrafi utrzymać logikę wywodu
5,0Student ma pełną świadomość ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń; potrafi utrzymać logikę wywodu

Literatura podstawowa

  1. Firlit-Fesnak G. (red.), Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
  2. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  3. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa, 2003
  4. Kowalczyk O. (red.), Kamieński S. (red.), Wymiary polityki społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Buchanan J. M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2005
  2. Czapliński J. (red.), Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunji i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, 2011
  3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Społeczeństwo wświetle danych statystycznych. Zmiany w strukturze wykształcenia i strukturze zawodowej ludności w długim i krótkim okresie czasu.3
T-A-2Analiza (wyodrębnienie, identyfikacja) celów oddziaływania panstwa na jednostkę, rodzinę, środowiska społeczno-ekonomiczne, społeczeństwo.3
T-A-3Pozycja materialna Polaków. Dochody ludności. Dochody rozporządzalne w gospodarstwach domowych. Poziom, struktura i dynamika zmian wydatków konsumpcyjnych ludności.4
T-A-4Poziomi struktura minimum socjalnego i minimum egzystencji w gospodarstwach domowych róznych grup społeczno-ekonomicznych. Zasięg ubóstwa materialnego.3
T-A-5Analiza wybranych wydatków budżetowych (państwa i samorządów terytorialnych) na realizację niektórych zadań społecznych (subwencja oświatowa, system stypendialny, dodatki mieszkaniowe)2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Koncepcje wyborów społecznych. Państwo minimalne, panstwo socjalne, państwo kontraktu społecznego. celei zakres polityki spolecznej państwa liberalno-demokratycznego. Ewolucja współczesnej polityki społecznej.4
T-W-2Modele i koncepcje polityki społecznej. Uwarunkowania budżetowe realizacji zadań społecznych. Potrzeby. Miary zaspokojenia potrzebi. Bezrobocie. Aktywne i pasywne narzędzia polityki zatrudnienia.4
T-W-3Ubezpieczenia społeczne. System emerytalny w Polsce; rozwiązania stosowane w innych krajach. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Opieka społeczna.4
T-W-4Rozwój kapitału ludzkiego. System edukacji i kształcenia zawodowego. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Społeczny.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie do ćwiczeń6
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-4praca własna studenta obejmująca: - udział w konsultacjach związanych z weryfikacją indywidualnych postępów w poznawaniu zagadnień polityki społecznej, - opracowanie zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i egzaminie15
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu oraz raportów i innych informacji ekonomicznych ilustrujących omawiane na wykładach zagadnienia7
A-W-3przygotowanie do sprawdzianu zaliczającego3
A-W-4praca własna studenta obejmująca: - udział w konsultacjach związanych z weryfikacją indywidualnych postępów w poznawaniu zagadnień polityki społecznej, - opracowanie zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E14_W01Ma podstawową wiedzę obejmującą kwestie polityki społecznej, w tym, roli elementów koncepcji państwa minimalnego i socjalnego w praktyce panstwa liberalno-demokratycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie istoty i uwarunkowań treści i zakresu polityki społecznej.
C-2Poznanie mierników i wskaźników charakteryzyjących społeczeństwo oraz koncepcji modelowych polityki społecznej.
Treści programoweT-A-2Analiza (wyodrębnienie, identyfikacja) celów oddziaływania panstwa na jednostkę, rodzinę, środowiska społeczno-ekonomiczne, społeczeństwo.
T-W-1Koncepcje wyborów społecznych. Państwo minimalne, panstwo socjalne, państwo kontraktu społecznego. celei zakres polityki spolecznej państwa liberalno-demokratycznego. Ewolucja współczesnej polityki społecznej.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez, - oryginalnośćspojrzenia na problem
S-2Ocena formująca: ocena opracowania tematycznego / realizacji zadania(uwzględniająca: - zrozumienie polecenia, - organizacja pracy nad realizacją zadania, - dobór materiałów uzasadniajacych formułowane tezy, - samodzielność i terminowość rozwiązania problemu)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej istoty, treści, zakresu i uwarunkowań polityki społecznej
3,0Student opanował podstwaowy materiał programowy; przyswoił zasadnicze treści programowe. Popełnia sporo błędów w treści i języku wypowiedzi.
3,5Student opanował podstwaowy materiał programowy; przyswoił istotne treści programowe. Popełnia błędy w treści i języku wypowiedzi.
4,0Student opanował materiał programowy; przyswoił treści programowe. Treści wypowiedzi prawidłowe, języku poprawny.
4,5Student opanował materiał programowy; wykazuje zaiteresowanie treściami programowymi, które w pełni przyswoił. Treści wypowiedzi prawidłowe, języku poprawny.
5,0Student opanował materiał programowy; wykazuje zaiteresowanie treściami programowymi, które w pełni przyswoił. Treści i język wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E14_W02Zna podstawowe modele polityki społecznej, uwarunkowania budżetowe realizacji zadań społecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie istoty i uwarunkowań treści i zakresu polityki społecznej.
C-4Wykształcenie umiejętności analizowania związków przyczynowo-skutkowych między wzrostem gospodarczym a zakresem zadań społecznych
Treści programoweT-W-2Modele i koncepcje polityki społecznej. Uwarunkowania budżetowe realizacji zadań społecznych. Potrzeby. Miary zaspokojenia potrzebi. Bezrobocie. Aktywne i pasywne narzędzia polityki zatrudnienia.
T-W-4Rozwój kapitału ludzkiego. System edukacji i kształcenia zawodowego. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Społeczny.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez, - oryginalnośćspojrzenia na problem
S-2Ocena formująca: ocena opracowania tematycznego / realizacji zadania(uwzględniająca: - zrozumienie polecenia, - organizacja pracy nad realizacją zadania, - dobór materiałów uzasadniajacych formułowane tezy, - samodzielność i terminowość rozwiązania problemu)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych modeli polityki społecznej, nie rozumie związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną
3,0Student zna podstawowe modele polityki społecznej, rozumie istotę związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; zauważalne uchybienia w formułowanych wypowiedziach
3,5Student zna podstawowe modele polityki społecznej, rozumie istotę związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; drobne uchybienia w treści i formie wypowiedzi
4,0Student zna podstawowe modele polityki społecznej, rozumie istotę związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; poprawność treści i formy wypowiedzi
4,5Student zna podstawowe modele polityki społecznej, dobrze orientuje się w istocie związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; poprawność treści i formy wypowiedzi nie budzą watpliwości
5,0Student zna problematykę modelowego podejścia do polityki społecznej, dobrze orientuje się w istocie związków między dochodami budżetu a nakładami na sferę społeczną; Wysoki poziom poprawność treści i formy wypowiedzi
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E14_W03Zna podstawowe mierniki okreslajace standard życia; system repartycyjny i kapitałowy rozwiązań emerytalnych; kategorie minimum socjalnego i minimum egzystencji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Poznanie mierników i wskaźników charakteryzyjących społeczeństwo oraz koncepcji modelowych polityki społecznej.
C-5Ukształtowanie i udoskonalenie umiejętnoiści analizowania, inetrpretowania i weryfikowania konsekwencji stosowanych rozwiązań w sferze polityki społecznej państwa
Treści programoweT-A-3Pozycja materialna Polaków. Dochody ludności. Dochody rozporządzalne w gospodarstwach domowych. Poziom, struktura i dynamika zmian wydatków konsumpcyjnych ludności.
T-A-4Poziomi struktura minimum socjalnego i minimum egzystencji w gospodarstwach domowych róznych grup społeczno-ekonomicznych. Zasięg ubóstwa materialnego.
T-A-5Analiza wybranych wydatków budżetowych (państwa i samorządów terytorialnych) na realizację niektórych zadań społecznych (subwencja oświatowa, system stypendialny, dodatki mieszkaniowe)
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez, - oryginalnośćspojrzenia na problem
S-2Ocena formująca: ocena opracowania tematycznego / realizacji zadania(uwzględniająca: - zrozumienie polecenia, - organizacja pracy nad realizacją zadania, - dobór materiałów uzasadniajacych formułowane tezy, - samodzielność i terminowość rozwiązania problemu)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych mierników określających standard życia, cech systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, a takze kategorii minimum socjalnego i minimum egzystencji
3,0Student zna podstawowe mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, a takze kategoriach minimum socjalnego i minimum egzystencji
3,5Student zna mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, a takze kategoriach minimum socjalnego i minimum egzystencji
4,0Student zna mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, jest zorientowany w konsekwencjach ekonomicznych określonej sytuacji demograficznej społeczeństwa
4,5Student zna mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, jest zorientowany w konsekwencjach ekonomicznych określonej sytuacji demograficznej społeczeństwa; treść i język wypowiedzi poprawne;
5,0Student zna mierniki określające standard życia, ma wiedzę o cechach systemu repartycyjnego i kapitałowego rozwiązań emerytalnych, jest zorientowany w konsekwencjach ekonomicznych określonej sytuacji demograficznej społeczeństwa; treść i język wypowiedzi poprawne; jasność wywodu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E14_U01Potrafi scharakteryzować relacje między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Poznanie mierników i wskaźników charakteryzyjących społeczeństwo oraz koncepcji modelowych polityki społecznej.
C-4Wykształcenie umiejętności analizowania związków przyczynowo-skutkowych między wzrostem gospodarczym a zakresem zadań społecznych
Treści programoweT-A-1Społeczeństwo wświetle danych statystycznych. Zmiany w strukturze wykształcenia i strukturze zawodowej ludności w długim i krótkim okresie czasu.
T-W-2Modele i koncepcje polityki społecznej. Uwarunkowania budżetowe realizacji zadań społecznych. Potrzeby. Miary zaspokojenia potrzebi. Bezrobocie. Aktywne i pasywne narzędzia polityki zatrudnienia.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez, - oryginalnośćspojrzenia na problem
S-2Ocena formująca: ocena opracowania tematycznego / realizacji zadania(uwzględniająca: - zrozumienie polecenia, - organizacja pracy nad realizacją zadania, - dobór materiałów uzasadniajacych formułowane tezy, - samodzielność i terminowość rozwiązania problemu)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyjaśnić relacji między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
3,0Student potrafi wskazać niektóre związki między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
3,5Student potrafi wskazać związki między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
4,0Student potrafi wskazać i scharakteryzować relacje między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
4,5Student potrafi wskazać, scharakteryzować, i objaśnić relacje między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia
5,0Student potrafi wskazać, scharakteryzować, i objaśnić relacje między skalą i zakresem bezrobocia a standardem życia; treść i język wypowiedzi poprawne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E14_U02Umie zidentyfikować i przeanalizować aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Poznanie aktywnych i pasywnych instrumentów rozwiązywania istotnych kwestii społecznych (aktywne i pasywne narzędzia polityki zatrudnienia)
C-4Wykształcenie umiejętności analizowania związków przyczynowo-skutkowych między wzrostem gospodarczym a zakresem zadań społecznych
Treści programoweT-A-5Analiza wybranych wydatków budżetowych (państwa i samorządów terytorialnych) na realizację niektórych zadań społecznych (subwencja oświatowa, system stypendialny, dodatki mieszkaniowe)
T-W-2Modele i koncepcje polityki społecznej. Uwarunkowania budżetowe realizacji zadań społecznych. Potrzeby. Miary zaspokojenia potrzebi. Bezrobocie. Aktywne i pasywne narzędzia polityki zatrudnienia.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-4dla oceny aktywności studenta: - stawianie istotnych pytań, - oryginalność adekwatnych wypowiedzi, - przytoczenie i rozwinięcie myśli innych autorów,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez, - oryginalnośćspojrzenia na problem
S-2Ocena formująca: ocena opracowania tematycznego / realizacji zadania(uwzględniająca: - zrozumienie polecenia, - organizacja pracy nad realizacją zadania, - dobór materiałów uzasadniajacych formułowane tezy, - samodzielność i terminowość rozwiązania problemu)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować instrumentów polityki zatrudnienia
3,0Student potrafi zidentyfikować instrumenty polityki zatrudnienia
3,5Student potrafi zidentyfikować aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia
4,0Student potrafi zidentyfikować aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia; treść i forma wypowiedzi poprawne
4,5Student potrafi zidentyfikować i omówić aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student potrafi zidentyfikować i omówić aktywne i pasywne instrumenty polityki zatrudnienia; treść i forma wypowiedzi nie budżą wątpliwości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E14_K01Jest świadomy ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej państwa wynikajacych z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie istoty i uwarunkowań treści i zakresu polityki społecznej.
C-4Wykształcenie umiejętności analizowania związków przyczynowo-skutkowych między wzrostem gospodarczym a zakresem zadań społecznych
C-5Ukształtowanie i udoskonalenie umiejętnoiści analizowania, inetrpretowania i weryfikowania konsekwencji stosowanych rozwiązań w sferze polityki społecznej państwa
Treści programoweT-A-1Społeczeństwo wświetle danych statystycznych. Zmiany w strukturze wykształcenia i strukturze zawodowej ludności w długim i krótkim okresie czasu.
T-A-3Pozycja materialna Polaków. Dochody ludności. Dochody rozporządzalne w gospodarstwach domowych. Poziom, struktura i dynamika zmian wydatków konsumpcyjnych ludności.
T-W-3Ubezpieczenia społeczne. System emerytalny w Polsce; rozwiązania stosowane w innych krajach. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Opieka społeczna.
T-W-4Rozwój kapitału ludzkiego. System edukacji i kształcenia zawodowego. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Społeczny.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-4dla oceny aktywności studenta: - stawianie istotnych pytań, - oryginalność adekwatnych wypowiedzi, - przytoczenie i rozwinięcie myśli innych autorów,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez, - oryginalnośćspojrzenia na problem
S-2Ocena formująca: ocena opracowania tematycznego / realizacji zadania(uwzględniająca: - zrozumienie polecenia, - organizacja pracy nad realizacją zadania, - dobór materiałów uzasadniajacych formułowane tezy, - samodzielność i terminowość rozwiązania problemu)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego
3,0Student jest świadomy ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego
3,5Student prezentuje poglądy potwierdzające świadomość ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego
4,0Student ma pełną świadomość ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego; treść i forma wypowiedzi poprawne
4,5Student ma pełną świadomość ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego; treść i forma wypowiedzi poprawne; potrafi utrzymać logikę wywodu
5,0Student ma pełną świadomość ograniczeń celów i zakresu polityki społecznej panstwa wynikających z relatywnie niskiego (w stosunku do aspiracji społecznych) tempa wzrostu gospodarczego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń; potrafi utrzymać logikę wywodu