Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Metody ilościowe w zarządzaniu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody ilościowe w zarządzaniu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Bąk <Iwona.Bak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maciej Oesterreich <Maciej.Oesterreich@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość podstawowych zagadnień ze statystyki opisowej, podstaw ekonometrii, a także ogólna wiedza ekonomiczna
W-2Wymagana umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel i programem Statgraphics

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu stosowania metod ilościowych w badaniu prawidłowości występujących w zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania metod ilościowych w badaniu prawidłowości występujących w zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu z wykorzystaniem pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza procesu produkcji i wydajności pracy.2
T-L-2Modelowanie kosztów całkowitych i jednostkowych.2
T-L-3Ekonometryczna analiza progu rentowności.2
T-L-4Analiza postępu technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego i kadrowego. Analiza gospodarności.2
T-L-5Kolokwium zaliczeniowe nr 11
T-L-6Algorytm transportowy3
T-L-7Algorytm transportowy z kryterium czasu2
T-L-8Kolokwium zaliczeniowe nr 21
15
wykłady
T-W-1Analiza procesu produkcji i wydajności pracy2
T-W-2Modelowanie kosztów całkowitych i jednostkowych2
T-W-3Ekonometryczna analiza progu rentowności2
T-W-4Analiza postępu technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego i kadrowego.2
T-W-5Analiza gospodarności.1
T-W-6Ekonomiczne i matematyczne sformułowanie i rozwiązywanie standardowego problemu transportowego2
T-W-7Ekonomiczne i matematyczne sformułowanie i rozwiązywanie problemu transportowego z kryterium czasu.2
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Studia literaturowe5
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3Wykonanie pracz projektowej5
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów5
30
wykłady
A-W-1Studia literaturowe10
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przkładami i pytaniami kontrolnymi
M-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów, przy wykorzystaniu do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych:Statgraphics i Statistica.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
S-2Ocena formująca: Kolokwium polegające na samodzielnym rozwiązaniu zadań problemowych z zakresu zastosowania metod ilosciowych w zarzadzaniu z wykorzystaniem do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych: Statgraphics i Statistica.
S-3Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E13_W01
Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
Z_1A_W01, Z_1A_W08, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W06C-1T-W-8, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-5M-1S-1
Z_1A_E13_W02
Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
Z_1A_W01, Z_1A_W08, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W06C-1T-W-8, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E13_U01
Student analizuje, modeluje oraz interpretuje proces produkcji, koszty, wydajność pracy oraz próg rentowności w przedsiębiorstwie.
Z_1A_U02, Z_1A_U07, Z_1A_U19, Z_1A_U18, Z_1A_U15, Z_1A_U09, Z_1A_U14, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10C-2T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5M-2S-3, S-2
Z_1A_E13_U02
Student formułuje oraz rozwiązuje problem transportowy, weryfikuje oraz interpretuje otrzymane rozwiazania.
Z_1A_U01, Z_1A_U04, Z_1A_U05, Z_1A_U06, Z_1A_U14S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-L-8, T-L-6, T-L-7M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E13_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Z_1A_K01, Z_1A_K03, Z_1A_K06S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06, S1A_K07C-2T-L-1, T-L-4, T-L-7, T-L-5, T-L-2, T-L-6, T-L-3, T-L-8M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E13_W01
Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
2,0Student nie ma wiedzy na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
Z_1A_E13_W02
Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
2,0Student nie ma wiedzy na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
3,0Student ma wąską wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
3,5Student ma częściową wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
4,0Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
5,0Student ma bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E13_U01
Student analizuje, modeluje oraz interpretuje proces produkcji, koszty, wydajność pracy oraz próg rentowności w przedsiębiorstwie.
2,0Student nie potrafi analizować, modelować oraz interpretować procesu produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela analizować, modelować oraz interpretować niektóre elementy procesu produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela analizować, modelować oraz interpretować większość elementów procesu produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
4,0Student potrafi samodzielnie analizować, modelować oraz interpretować większość elementów procesu produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
4,5Student potrafi samodzielnie analizować, modelować oraz interpretować proces produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
5,0Student potrafi samodzielnie ibezbłędnie analizować, modelować oraz interpretować proces produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
Z_1A_E13_U02
Student formułuje oraz rozwiązuje problem transportowy, weryfikuje oraz interpretuje otrzymane rozwiazania.
2,0Student nie potrafi sformułować oraz rozwiązać problemu transportowowego.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.
3,5Student potrafi częściowo samodzielnie częściowo przy pomocy nauczyciela sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.
4,0Student potrafi w wiekszości samodzielnie sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.
4,5Student potrafi samodzielnie sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E13_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. 1. Hozer J. (red.), Ekonometria, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 1999
  2. Hozer J. (red.), Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 2007
  3. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykladach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
  2. Czerwiński Z., Matematyka na uslugach ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1984
  3. Hozer J., Mikroekonometria. Analizy. Diagnozy. Prognozy., PWE, Warszawa, 1993
  4. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, GUS, Warszawa, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza procesu produkcji i wydajności pracy.2
T-L-2Modelowanie kosztów całkowitych i jednostkowych.2
T-L-3Ekonometryczna analiza progu rentowności.2
T-L-4Analiza postępu technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego i kadrowego. Analiza gospodarności.2
T-L-5Kolokwium zaliczeniowe nr 11
T-L-6Algorytm transportowy3
T-L-7Algorytm transportowy z kryterium czasu2
T-L-8Kolokwium zaliczeniowe nr 21
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Analiza procesu produkcji i wydajności pracy2
T-W-2Modelowanie kosztów całkowitych i jednostkowych2
T-W-3Ekonometryczna analiza progu rentowności2
T-W-4Analiza postępu technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego i kadrowego.2
T-W-5Analiza gospodarności.1
T-W-6Ekonomiczne i matematyczne sformułowanie i rozwiązywanie standardowego problemu transportowego2
T-W-7Ekonomiczne i matematyczne sformułowanie i rozwiązywanie problemu transportowego z kryterium czasu.2
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Studia literaturowe5
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3Wykonanie pracz projektowej5
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literaturowe10
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E13_W01Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu stosowania metod ilościowych w badaniu prawidłowości występujących w zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.
Treści programoweT-W-8Kolokwium zaliczeniowe
T-W-3Ekonometryczna analiza progu rentowności
T-W-2Modelowanie kosztów całkowitych i jednostkowych
T-W-1Analiza procesu produkcji i wydajności pracy
T-W-4Analiza postępu technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego i kadrowego.
T-W-5Analiza gospodarności.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przkładami i pytaniami kontrolnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad analizowania procesu produkcji, wydajności pracy, kosztów, progu rentowności oraz efektow postępu techniczno-organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E13_W02Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu stosowania metod ilościowych w badaniu prawidłowości występujących w zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.
Treści programoweT-W-8Kolokwium zaliczeniowe
T-W-6Ekonomiczne i matematyczne sformułowanie i rozwiązywanie standardowego problemu transportowego
T-W-7Ekonomiczne i matematyczne sformułowanie i rozwiązywanie problemu transportowego z kryterium czasu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przkładami i pytaniami kontrolnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
3,0Student ma wąską wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
3,5Student ma częściową wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
4,0Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
5,0Student ma bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad ekonomicznego i matematycznego formułowania problemu transportowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E13_U01Student analizuje, modeluje oraz interpretuje proces produkcji, koszty, wydajność pracy oraz próg rentowności w przedsiębiorstwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania metod ilościowych w badaniu prawidłowości występujących w zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu z wykorzystaniem pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.
Treści programoweT-L-1Analiza procesu produkcji i wydajności pracy.
T-L-3Ekonometryczna analiza progu rentowności.
T-L-2Modelowanie kosztów całkowitych i jednostkowych.
T-L-4Analiza postępu technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego i kadrowego. Analiza gospodarności.
T-L-5Kolokwium zaliczeniowe nr 1
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów, przy wykorzystaniu do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych:Statgraphics i Statistica.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.
S-2Ocena formująca: Kolokwium polegające na samodzielnym rozwiązaniu zadań problemowych z zakresu zastosowania metod ilosciowych w zarzadzaniu z wykorzystaniem do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych: Statgraphics i Statistica.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować, modelować oraz interpretować procesu produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela analizować, modelować oraz interpretować niektóre elementy procesu produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela analizować, modelować oraz interpretować większość elementów procesu produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
4,0Student potrafi samodzielnie analizować, modelować oraz interpretować większość elementów procesu produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
4,5Student potrafi samodzielnie analizować, modelować oraz interpretować proces produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
5,0Student potrafi samodzielnie ibezbłędnie analizować, modelować oraz interpretować proces produkcji, kosztów, wydajności oraz progu rentowności w przedsiębiorstwie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E13_U02Student formułuje oraz rozwiązuje problem transportowy, weryfikuje oraz interpretuje otrzymane rozwiazania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania metod ilościowych w badaniu prawidłowości występujących w zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu z wykorzystaniem pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.
Treści programoweT-L-8Kolokwium zaliczeniowe nr 2
T-L-6Algorytm transportowy
T-L-7Algorytm transportowy z kryterium czasu
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów, przy wykorzystaniu do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych:Statgraphics i Statistica.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.
S-2Ocena formująca: Kolokwium polegające na samodzielnym rozwiązaniu zadań problemowych z zakresu zastosowania metod ilosciowych w zarzadzaniu z wykorzystaniem do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych: Statgraphics i Statistica.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi sformułować oraz rozwiązać problemu transportowowego.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.
3,5Student potrafi częściowo samodzielnie częściowo przy pomocy nauczyciela sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.
4,0Student potrafi w wiekszości samodzielnie sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.
4,5Student potrafi samodzielnie sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie sformułować, rozwiązać problem transportowowy, zweryfikować oraz zinterpretować otrzymane rozwiązania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E13_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania metod ilościowych w badaniu prawidłowości występujących w zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu z wykorzystaniem pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.
Treści programoweT-L-1Analiza procesu produkcji i wydajności pracy.
T-L-4Analiza postępu technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego i kadrowego. Analiza gospodarności.
T-L-7Algorytm transportowy z kryterium czasu
T-L-5Kolokwium zaliczeniowe nr 1
T-L-2Modelowanie kosztów całkowitych i jednostkowych.
T-L-6Algorytm transportowy
T-L-3Ekonometryczna analiza progu rentowności.
T-L-8Kolokwium zaliczeniowe nr 2
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów, przy wykorzystaniu do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych:Statgraphics i Statistica.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych