Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Ergonomia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ergonomia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Milena Bera <Milena.Bera@zut.edu.pl>, Wiesława Krupińska <Wieslawa.Krupinska@zut.edu.pl>, Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>, Tadeusz Szczygieł <Tadeusz.Szczygiel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wybrane aspekty wiedzy z zakresu mikroekonomii i zarządzania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstaw wiedzy o ergonomii. Opanowanie podstawowych terminów i kategorii pojęciowych.
C-2Rozumienie procesu poprawy warunków pracy i poprawy organizacji stanowisk pracy jako aspektu efektywnego i nowoczesnego zarządzania. Rozumienie związku między dobrą organizacją stanowiska pracy a efektywnością pracy.
C-3Umiejętność zastosowania oceny kosztu biologicznego pracy. Umiejętność oceny stanowisk pracy i czynników negatywnie oddziałujących na wydajność pracy oraz znajomość metod diagnozowania nieefektywności organizacji stanowisk pracy.
C-4Umiejętność sformułowania zaleceń co do poprawy zdiagnozowanej niesprawności organizacji stanowisk pracy oraz sposobów ograniczania ich skutków.
C-5Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy i wymogów BHP oraz zdolność łączenia ich z zaleceniami ergonomii w zakresie właściwej i efektywnej organizacji pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające podstawowe definicje, w tym określające zakres materiału. Układ: człowiek – obiekt techniczny. Metoda oceny przedmiotu pod kątem jego ergonomii - Metoda 1 Przedmiot ergonomiczny.2
T-L-2Ćwiczenie 2. Koszt biologiczny pracy: ocena wysiłku fizycznego.2
T-L-3Ćwiczenie 3. Koszt biologiczny: ocena wysiłku umysłowego.2
T-L-4Ćwiczenie 4. Ocena kosztu biologicznego: Materialne środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia.3
T-L-5Ćwiczenie 5. Aparatura pomiaru zdolności psychofizycznych (pracownika).2
T-L-6Ćwiczenie 6. Oprogramowanie stosowane w ergonomii: symulacje stanowisk pracy magazyniera i operatora komputera, oprogramowanie dydaktyczne CIOP-PIB. Dobór środków ochrony indywidualnej.2
T-L-7Ćwiczenie 7. Metody i techniki oceny ergonomicznej urządzeń. Listy kontrolne. Ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy.2
15
wykłady
T-W-1Przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako wiedza multidyscyplinarna. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. Układ: człowiek – obiekt techniczny – otoczenie człowieka jako przedmiot ergonomii.3
T-W-2Zarys wiedzy o pracy ludzkiej. Rodzaje pracy.1
T-W-3Koszt biologiczny pracy. Analiza procesu pracy. Wysiłek fizyczny przy pracy. Obciążenie statyczne i dynamiczne przy pracy. Fizjologia wysiłku psychicznego, jego ocena. Zmęczenie fizyczne i psychiczne. Monotypia i monotonia.4
T-W-4Środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia (chemiczne, biologiczne). Wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo pracy i efektywność pracy. Zagrożenia w miejscu pracy i środki ochrony.3
T-W-5Psychologiczne czynniki organizacji pracy. Percepcja sygnałów. Układ: człowiek – obiekt techniczny, obieg informacji, zdolności sensoryczne człowieka, relacje z układem nerwowym człowieka. Komunikacja wizualna (symbole graficzne, kody itp.) i głosowa.2
T-W-6Stres psychiczny w pracy: źródła, zagrożenia, deficyt / nadmiar informacji, deficyt czasu.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Lektura materiałów na poszczególne zajęcia.15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia w formie testu bądź projektem.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem aparatury pomiarowej i maszyn dydaktycznych).
M-5Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy lub praca projektowa wg wcześniej wyjaśnionego schematu. Rodzaj zaliczenia jest podawany do wiadomości na pierwszych zajęciach i pozostaje niezmienny. Jeśli zaliczenie stanowi praca projektowa, to test jest wykorzystywany wyłącznie wobec osób, który praca została oceniona poniżej 3,5 i stanowi dodatkowy element sprawdzający wiedzę i umijętności a ocena końcowa dla takich osób to średnia z ocen z pracy projektowej i testu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E7_W01
Posiada wiedzę nt. psychofizycznych cech konstutuujących zdolność do pracy.
Z_1A_W06S1A_W05C-2, C-1T-W-5, T-W-6, T-L-2, T-L-5, T-L-3M-3, M-2, M-1, M-5, M-4S-2, S-1
Z_1A_E7_W02
Posiada wiedzę z zakresu instrumentów mających wpływ na efektywność pracy.
Z_1A_W11S1A_W07C-3, C-4T-W-3, T-L-4, T-W-4, T-L-5, T-L-7, T-L-1M-3, M-1, M-4, M-5, M-2S-1, S-2
Z_1A_E7_W03
Opanował wiedzę w zakresie organizacji stanowisk pracy i czynnika ludzkiego, jako elementu tworzenia przedsiębiorczości.
Z_1A_W15S1A_W11C-5T-L-7, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-L-1M-5, M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E7_U01
Zarządzanie zasobem ludzkim w taki sposób, aby przy najniższym koszcie biologicznym uzyskiwać najwyższą wydajność.
Z_1A_U06, Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4, C-5, C-3, C-2T-W-3, T-L-3, T-W-6, T-L-4, T-L-2M-5, M-4S-2, S-1
Z_1A_E7_U02
Posiada umiejętność zastosowania norm dotyczących kształtowania materialnego środowiska pracy.
Z_1A_U16S1A_U05C-4, C-5, C-2, C-3T-W-3, T-L-7, T-L-4M-1, M-5, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E7_K01
Świadomość potrzeb i możliwości swoich oraz podległych pracowników wpływa na zwiększenie kompetencji kierowniczych i organizatorskich. Posiada kompetencje w zakresie humanizacji procesu pracy.
Z_1A_K09, Z_1A_K08S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-5, C-3, C-2, C-1, C-4T-L-6, T-W-4, T-W-5, T-L-3, T-W-6, T-L-5, T-W-3, T-L-2, T-L-4M-1, M-5, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E7_W01
Posiada wiedzę nt. psychofizycznych cech konstutuujących zdolność do pracy.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie od ok. 90%.
Z_1A_E7_W02
Posiada wiedzę z zakresu instrumentów mających wpływ na efektywność pracy.
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.
Z_1A_E7_W03
Opanował wiedzę w zakresie organizacji stanowisk pracy i czynnika ludzkiego, jako elementu tworzenia przedsiębiorczości.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie od ok. 90%.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E7_U01
Zarządzanie zasobem ludzkim w taki sposób, aby przy najniższym koszcie biologicznym uzyskiwać najwyższą wydajność.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.
Z_1A_E7_U02
Posiada umiejętność zastosowania norm dotyczących kształtowania materialnego środowiska pracy.
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E7_K01
Świadomość potrzeb i możliwości swoich oraz podległych pracowników wpływa na zwiększenie kompetencji kierowniczych i organizatorskich. Posiada kompetencje w zakresie humanizacji procesu pracy.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Literatura podstawowa

  1. Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Poznań, 2002
  2. Bugajska J., Komputerowe stanowisko pracy : aspekty zdrowotne i ergonomiczne, Centralny Instytut OchronPracy, Warszawa, 1997
  3. Bielec J., www.ergonomia.zut.edu.pl, WEk. ZUT w Szczecinie, Internet, Warszawa, 2012, Wortal o ergonomii. Zawiera m.in. materiały dydaktyczne dla studentów.

Literatura dodatkowa

  1. red. Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP-PIB, Warszawa, 1997
  2. Batogowska A., Malinowski A., Ergonomia dla każdego, Sorus, Poznań, 1997
  3. Bielec J., Ergonomia w naukach ekonomicznych. W Dydaktyka w naukach ekonomicznych (red. T. Kiziukiewicz), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 2003
  4. Filipkowski S, Ergonomia przemysłowa, Warszawa, 1990
  5. Bugajska J., Ergonomia, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
  6. Hansen A., Analiza uciążliwości pracy, Warszawa, 1976
  7. Szlązak, N., Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, AGH, Kraków, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające podstawowe definicje, w tym określające zakres materiału. Układ: człowiek – obiekt techniczny. Metoda oceny przedmiotu pod kątem jego ergonomii - Metoda 1 Przedmiot ergonomiczny.2
T-L-2Ćwiczenie 2. Koszt biologiczny pracy: ocena wysiłku fizycznego.2
T-L-3Ćwiczenie 3. Koszt biologiczny: ocena wysiłku umysłowego.2
T-L-4Ćwiczenie 4. Ocena kosztu biologicznego: Materialne środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia.3
T-L-5Ćwiczenie 5. Aparatura pomiaru zdolności psychofizycznych (pracownika).2
T-L-6Ćwiczenie 6. Oprogramowanie stosowane w ergonomii: symulacje stanowisk pracy magazyniera i operatora komputera, oprogramowanie dydaktyczne CIOP-PIB. Dobór środków ochrony indywidualnej.2
T-L-7Ćwiczenie 7. Metody i techniki oceny ergonomicznej urządzeń. Listy kontrolne. Ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako wiedza multidyscyplinarna. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. Układ: człowiek – obiekt techniczny – otoczenie człowieka jako przedmiot ergonomii.3
T-W-2Zarys wiedzy o pracy ludzkiej. Rodzaje pracy.1
T-W-3Koszt biologiczny pracy. Analiza procesu pracy. Wysiłek fizyczny przy pracy. Obciążenie statyczne i dynamiczne przy pracy. Fizjologia wysiłku psychicznego, jego ocena. Zmęczenie fizyczne i psychiczne. Monotypia i monotonia.4
T-W-4Środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia (chemiczne, biologiczne). Wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo pracy i efektywność pracy. Zagrożenia w miejscu pracy i środki ochrony.3
T-W-5Psychologiczne czynniki organizacji pracy. Percepcja sygnałów. Układ: człowiek – obiekt techniczny, obieg informacji, zdolności sensoryczne człowieka, relacje z układem nerwowym człowieka. Komunikacja wizualna (symbole graficzne, kody itp.) i głosowa.2
T-W-6Stres psychiczny w pracy: źródła, zagrożenia, deficyt / nadmiar informacji, deficyt czasu.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Lektura materiałów na poszczególne zajęcia.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia w formie testu bądź projektem.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E7_W01Posiada wiedzę nt. psychofizycznych cech konstutuujących zdolność do pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-2Rozumienie procesu poprawy warunków pracy i poprawy organizacji stanowisk pracy jako aspektu efektywnego i nowoczesnego zarządzania. Rozumienie związku między dobrą organizacją stanowiska pracy a efektywnością pracy.
C-1Uzyskanie podstaw wiedzy o ergonomii. Opanowanie podstawowych terminów i kategorii pojęciowych.
Treści programoweT-W-5Psychologiczne czynniki organizacji pracy. Percepcja sygnałów. Układ: człowiek – obiekt techniczny, obieg informacji, zdolności sensoryczne człowieka, relacje z układem nerwowym człowieka. Komunikacja wizualna (symbole graficzne, kody itp.) i głosowa.
T-W-6Stres psychiczny w pracy: źródła, zagrożenia, deficyt / nadmiar informacji, deficyt czasu.
T-L-2Ćwiczenie 2. Koszt biologiczny pracy: ocena wysiłku fizycznego.
T-L-5Ćwiczenie 5. Aparatura pomiaru zdolności psychofizycznych (pracownika).
T-L-3Ćwiczenie 3. Koszt biologiczny: ocena wysiłku umysłowego.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-5Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-4Metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem aparatury pomiarowej i maszyn dydaktycznych).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy lub praca projektowa wg wcześniej wyjaśnionego schematu. Rodzaj zaliczenia jest podawany do wiadomości na pierwszych zajęciach i pozostaje niezmienny. Jeśli zaliczenie stanowi praca projektowa, to test jest wykorzystywany wyłącznie wobec osób, który praca została oceniona poniżej 3,5 i stanowi dodatkowy element sprawdzający wiedzę i umijętności a ocena końcowa dla takich osób to średnia z ocen z pracy projektowej i testu.
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie od ok. 90%.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E7_W02Posiada wiedzę z zakresu instrumentów mających wpływ na efektywność pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3Umiejętność zastosowania oceny kosztu biologicznego pracy. Umiejętność oceny stanowisk pracy i czynników negatywnie oddziałujących na wydajność pracy oraz znajomość metod diagnozowania nieefektywności organizacji stanowisk pracy.
C-4Umiejętność sformułowania zaleceń co do poprawy zdiagnozowanej niesprawności organizacji stanowisk pracy oraz sposobów ograniczania ich skutków.
Treści programoweT-W-3Koszt biologiczny pracy. Analiza procesu pracy. Wysiłek fizyczny przy pracy. Obciążenie statyczne i dynamiczne przy pracy. Fizjologia wysiłku psychicznego, jego ocena. Zmęczenie fizyczne i psychiczne. Monotypia i monotonia.
T-L-4Ćwiczenie 4. Ocena kosztu biologicznego: Materialne środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia.
T-W-4Środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia (chemiczne, biologiczne). Wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo pracy i efektywność pracy. Zagrożenia w miejscu pracy i środki ochrony.
T-L-5Ćwiczenie 5. Aparatura pomiaru zdolności psychofizycznych (pracownika).
T-L-7Ćwiczenie 7. Metody i techniki oceny ergonomicznej urządzeń. Listy kontrolne. Ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające podstawowe definicje, w tym określające zakres materiału. Układ: człowiek – obiekt techniczny. Metoda oceny przedmiotu pod kątem jego ergonomii - Metoda 1 Przedmiot ergonomiczny.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-4Metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem aparatury pomiarowej i maszyn dydaktycznych).
M-5Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy lub praca projektowa wg wcześniej wyjaśnionego schematu. Rodzaj zaliczenia jest podawany do wiadomości na pierwszych zajęciach i pozostaje niezmienny. Jeśli zaliczenie stanowi praca projektowa, to test jest wykorzystywany wyłącznie wobec osób, który praca została oceniona poniżej 3,5 i stanowi dodatkowy element sprawdzający wiedzę i umijętności a ocena końcowa dla takich osób to średnia z ocen z pracy projektowej i testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E7_W03Opanował wiedzę w zakresie organizacji stanowisk pracy i czynnika ludzkiego, jako elementu tworzenia przedsiębiorczości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy i wymogów BHP oraz zdolność łączenia ich z zaleceniami ergonomii w zakresie właściwej i efektywnej organizacji pracy.
Treści programoweT-L-7Ćwiczenie 7. Metody i techniki oceny ergonomicznej urządzeń. Listy kontrolne. Ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy.
T-W-2Zarys wiedzy o pracy ludzkiej. Rodzaje pracy.
T-W-1Przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako wiedza multidyscyplinarna. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. Układ: człowiek – obiekt techniczny – otoczenie człowieka jako przedmiot ergonomii.
T-W-5Psychologiczne czynniki organizacji pracy. Percepcja sygnałów. Układ: człowiek – obiekt techniczny, obieg informacji, zdolności sensoryczne człowieka, relacje z układem nerwowym człowieka. Komunikacja wizualna (symbole graficzne, kody itp.) i głosowa.
T-L-1Ćwiczenia wprowadzające podstawowe definicje, w tym określające zakres materiału. Układ: człowiek – obiekt techniczny. Metoda oceny przedmiotu pod kątem jego ergonomii - Metoda 1 Przedmiot ergonomiczny.
Metody nauczaniaM-5Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-4Metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem aparatury pomiarowej i maszyn dydaktycznych).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy lub praca projektowa wg wcześniej wyjaśnionego schematu. Rodzaj zaliczenia jest podawany do wiadomości na pierwszych zajęciach i pozostaje niezmienny. Jeśli zaliczenie stanowi praca projektowa, to test jest wykorzystywany wyłącznie wobec osób, który praca została oceniona poniżej 3,5 i stanowi dodatkowy element sprawdzający wiedzę i umijętności a ocena końcowa dla takich osób to średnia z ocen z pracy projektowej i testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie od ok. 90%.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E7_U01Zarządzanie zasobem ludzkim w taki sposób, aby przy najniższym koszcie biologicznym uzyskiwać najwyższą wydajność.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Umiejętność sformułowania zaleceń co do poprawy zdiagnozowanej niesprawności organizacji stanowisk pracy oraz sposobów ograniczania ich skutków.
C-5Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy i wymogów BHP oraz zdolność łączenia ich z zaleceniami ergonomii w zakresie właściwej i efektywnej organizacji pracy.
C-3Umiejętność zastosowania oceny kosztu biologicznego pracy. Umiejętność oceny stanowisk pracy i czynników negatywnie oddziałujących na wydajność pracy oraz znajomość metod diagnozowania nieefektywności organizacji stanowisk pracy.
C-2Rozumienie procesu poprawy warunków pracy i poprawy organizacji stanowisk pracy jako aspektu efektywnego i nowoczesnego zarządzania. Rozumienie związku między dobrą organizacją stanowiska pracy a efektywnością pracy.
Treści programoweT-W-3Koszt biologiczny pracy. Analiza procesu pracy. Wysiłek fizyczny przy pracy. Obciążenie statyczne i dynamiczne przy pracy. Fizjologia wysiłku psychicznego, jego ocena. Zmęczenie fizyczne i psychiczne. Monotypia i monotonia.
T-L-3Ćwiczenie 3. Koszt biologiczny: ocena wysiłku umysłowego.
T-W-6Stres psychiczny w pracy: źródła, zagrożenia, deficyt / nadmiar informacji, deficyt czasu.
T-L-4Ćwiczenie 4. Ocena kosztu biologicznego: Materialne środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia.
T-L-2Ćwiczenie 2. Koszt biologiczny pracy: ocena wysiłku fizycznego.
Metody nauczaniaM-5Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-4Metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem aparatury pomiarowej i maszyn dydaktycznych).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy lub praca projektowa wg wcześniej wyjaśnionego schematu. Rodzaj zaliczenia jest podawany do wiadomości na pierwszych zajęciach i pozostaje niezmienny. Jeśli zaliczenie stanowi praca projektowa, to test jest wykorzystywany wyłącznie wobec osób, który praca została oceniona poniżej 3,5 i stanowi dodatkowy element sprawdzający wiedzę i umijętności a ocena końcowa dla takich osób to średnia z ocen z pracy projektowej i testu.
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E7_U02Posiada umiejętność zastosowania norm dotyczących kształtowania materialnego środowiska pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Umiejętność sformułowania zaleceń co do poprawy zdiagnozowanej niesprawności organizacji stanowisk pracy oraz sposobów ograniczania ich skutków.
C-5Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy i wymogów BHP oraz zdolność łączenia ich z zaleceniami ergonomii w zakresie właściwej i efektywnej organizacji pracy.
C-2Rozumienie procesu poprawy warunków pracy i poprawy organizacji stanowisk pracy jako aspektu efektywnego i nowoczesnego zarządzania. Rozumienie związku między dobrą organizacją stanowiska pracy a efektywnością pracy.
C-3Umiejętność zastosowania oceny kosztu biologicznego pracy. Umiejętność oceny stanowisk pracy i czynników negatywnie oddziałujących na wydajność pracy oraz znajomość metod diagnozowania nieefektywności organizacji stanowisk pracy.
Treści programoweT-W-3Koszt biologiczny pracy. Analiza procesu pracy. Wysiłek fizyczny przy pracy. Obciążenie statyczne i dynamiczne przy pracy. Fizjologia wysiłku psychicznego, jego ocena. Zmęczenie fizyczne i psychiczne. Monotypia i monotonia.
T-L-7Ćwiczenie 7. Metody i techniki oceny ergonomicznej urządzeń. Listy kontrolne. Ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy.
T-L-4Ćwiczenie 4. Ocena kosztu biologicznego: Materialne środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-5Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-4Metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem aparatury pomiarowej i maszyn dydaktycznych).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy lub praca projektowa wg wcześniej wyjaśnionego schematu. Rodzaj zaliczenia jest podawany do wiadomości na pierwszych zajęciach i pozostaje niezmienny. Jeśli zaliczenie stanowi praca projektowa, to test jest wykorzystywany wyłącznie wobec osób, który praca została oceniona poniżej 3,5 i stanowi dodatkowy element sprawdzający wiedzę i umijętności a ocena końcowa dla takich osób to średnia z ocen z pracy projektowej i testu.
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E7_K01Świadomość potrzeb i możliwości swoich oraz podległych pracowników wpływa na zwiększenie kompetencji kierowniczych i organizatorskich. Posiada kompetencje w zakresie humanizacji procesu pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-5Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy i wymogów BHP oraz zdolność łączenia ich z zaleceniami ergonomii w zakresie właściwej i efektywnej organizacji pracy.
C-3Umiejętność zastosowania oceny kosztu biologicznego pracy. Umiejętność oceny stanowisk pracy i czynników negatywnie oddziałujących na wydajność pracy oraz znajomość metod diagnozowania nieefektywności organizacji stanowisk pracy.
C-2Rozumienie procesu poprawy warunków pracy i poprawy organizacji stanowisk pracy jako aspektu efektywnego i nowoczesnego zarządzania. Rozumienie związku między dobrą organizacją stanowiska pracy a efektywnością pracy.
C-1Uzyskanie podstaw wiedzy o ergonomii. Opanowanie podstawowych terminów i kategorii pojęciowych.
C-4Umiejętność sformułowania zaleceń co do poprawy zdiagnozowanej niesprawności organizacji stanowisk pracy oraz sposobów ograniczania ich skutków.
Treści programoweT-L-6Ćwiczenie 6. Oprogramowanie stosowane w ergonomii: symulacje stanowisk pracy magazyniera i operatora komputera, oprogramowanie dydaktyczne CIOP-PIB. Dobór środków ochrony indywidualnej.
T-W-4Środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia (chemiczne, biologiczne). Wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo pracy i efektywność pracy. Zagrożenia w miejscu pracy i środki ochrony.
T-W-5Psychologiczne czynniki organizacji pracy. Percepcja sygnałów. Układ: człowiek – obiekt techniczny, obieg informacji, zdolności sensoryczne człowieka, relacje z układem nerwowym człowieka. Komunikacja wizualna (symbole graficzne, kody itp.) i głosowa.
T-L-3Ćwiczenie 3. Koszt biologiczny: ocena wysiłku umysłowego.
T-W-6Stres psychiczny w pracy: źródła, zagrożenia, deficyt / nadmiar informacji, deficyt czasu.
T-L-5Ćwiczenie 5. Aparatura pomiaru zdolności psychofizycznych (pracownika).
T-W-3Koszt biologiczny pracy. Analiza procesu pracy. Wysiłek fizyczny przy pracy. Obciążenie statyczne i dynamiczne przy pracy. Fizjologia wysiłku psychicznego, jego ocena. Zmęczenie fizyczne i psychiczne. Monotypia i monotonia.
T-L-2Ćwiczenie 2. Koszt biologiczny pracy: ocena wysiłku fizycznego.
T-L-4Ćwiczenie 4. Ocena kosztu biologicznego: Materialne środowisko pracy. Hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promieniowanie i inne zagrożenia.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-5Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy lub praca projektowa wg wcześniej wyjaśnionego schematu. Rodzaj zaliczenia jest podawany do wiadomości na pierwszych zajęciach i pozostaje niezmienny. Jeśli zaliczenie stanowi praca projektowa, to test jest wykorzystywany wyłącznie wobec osób, który praca została oceniona poniżej 3,5 i stanowi dodatkowy element sprawdzający wiedzę i umijętności a ocena końcowa dla takich osób to średnia z ocen z pracy projektowej i testu.
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.