Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Ekologiczne aspekty zarządzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekologiczne aspekty zarządzania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>, Antoni Mickiewicz <Antoni.Mickiewicz@zut.edu.pl>, Monika Pradziadowicz <monika.pradziadowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wybrane aspekty wiedzy z zakresu mikroekonomii i zarządzania. Podstawowa wiedza z zakresu biologii, w tym ekologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu ekologicznych aspektów zarządzania środowiskiem, w tym w turystyce.
C-2Rozumienie wpływu środowiska na przedsiębiorstwo oraz gospodarki na środowisko.
C-3Znajomość i umiejętność interpretacji zjawisk oraz przepisów w zakresie zarządzania uwzględniającego zrównoważony rozwój.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przedsiębiorstwo i jego interakcja ze środowiskiem.2
T-A-2Instrumenty polityki ekologicznej państwa a funkcjonowanie przedsiębiorstwa.2
T-A-3Zrównoważony rozwój regionów w Polsce i Unii Europejskiej.2
T-A-4Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie na przykładzie branży turystycznej.3
T-A-5Praktyczne stosowanie systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko.2
T-A-6Raport o oddziaływaniu przedsięwzięć gospodarczych na środowisko. Case Study.2
T-A-7Ekostrategie na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego. Proces budowy strategii uwzględniającej aspekty ekologiczne. Case Study.2
15
wykłady
T-W-1Problemy ekonomiczne ochrony środowiska.3
T-W-2Instrumenty zarządzania ekologicznego na przykładzie branży turystycznej.2
T-W-3Zarządzanie ekologiczne przedsiębiorstwem. System zarządzania środowiskowego.2
T-W-4Programy ekologiczne a istniejące koncepcje zarządzania. Ekologia jako element strategii przedsiębiorstw.2
T-W-5Integracja systemów jakości i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.2
T-W-6System oddziaływania na środowisko i jego znaczenie (na przykładzie branży turystycznej).2
T-W-7Wdrażanie w Polsce europejskich standardów ekologicznych a rozwój gospodarczy, w tym rozwój regionalny.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.6
A-A-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.9
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Lektura literatury przedmiotu.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
S-3Ocena podsumowująca: Test z zakresu materiału realizowany na ostatnich zajęciach, czas na test do 1h zegarowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E9_W01
Posiada wiedzę z zakresu instrumentów mających wpływ na gospodarowanie zgodne z ekologią. Posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości zgodnej z ekologicznymi zasadami gospodarowania.
Z_1A_W04, Z_1A_W15S1A_W03, S1A_W11C-2, C-1, C-3T-A-7, T-A-4, T-A-5, T-W-7, T-A-2, T-W-5, T-W-4, T-A-3, T-A-6, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E9_U01
Umiejętność przygotowania prezentacji bądź raportu w grupie oraz zaprezentowania go.
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-2, C-3T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-6, T-A-1, T-A-7, T-A-2, T-A-3, T-W-7M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E9_K01
Posiada kompetencje do uwzględniania w działaniach gospodarczych zrównoważonego rozwoju jako podstawy współczesnego gospodarowania na poziomie kraju-członka UE.
Z_1A_K07S1A_K03C-2, C-3T-W-7, T-W-6, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-3, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-A-1, T-A-7, T-A-2M-2, M-4, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E9_W01
Posiada wiedzę z zakresu instrumentów mających wpływ na gospodarowanie zgodne z ekologią. Posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości zgodnej z ekologicznymi zasadami gospodarowania.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie od ok. 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E9_U01
Umiejętność przygotowania prezentacji bądź raportu w grupie oraz zaprezentowania go.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E9_K01
Posiada kompetencje do uwzględniania w działaniach gospodarczych zrównoważonego rozwoju jako podstawy współczesnego gospodarowania na poziomie kraju-członka UE.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedz
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.

Literatura podstawowa

  1. Świetlikowska U., Agroturystyka, FAPA, Warszawa, 2000
  2. Fiedor B., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2002
  3. Gołembski G., Przedsiebiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, AE, Poznań, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa, 2005
  2. Kozłowski S., Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa, 2000
  3. Janikowski R., Zarządzanie ekologiczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przedsiębiorstwo i jego interakcja ze środowiskiem.2
T-A-2Instrumenty polityki ekologicznej państwa a funkcjonowanie przedsiębiorstwa.2
T-A-3Zrównoważony rozwój regionów w Polsce i Unii Europejskiej.2
T-A-4Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie na przykładzie branży turystycznej.3
T-A-5Praktyczne stosowanie systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko.2
T-A-6Raport o oddziaływaniu przedsięwzięć gospodarczych na środowisko. Case Study.2
T-A-7Ekostrategie na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego. Proces budowy strategii uwzględniającej aspekty ekologiczne. Case Study.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Problemy ekonomiczne ochrony środowiska.3
T-W-2Instrumenty zarządzania ekologicznego na przykładzie branży turystycznej.2
T-W-3Zarządzanie ekologiczne przedsiębiorstwem. System zarządzania środowiskowego.2
T-W-4Programy ekologiczne a istniejące koncepcje zarządzania. Ekologia jako element strategii przedsiębiorstw.2
T-W-5Integracja systemów jakości i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.2
T-W-6System oddziaływania na środowisko i jego znaczenie (na przykładzie branży turystycznej).2
T-W-7Wdrażanie w Polsce europejskich standardów ekologicznych a rozwój gospodarczy, w tym rozwój regionalny.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.6
A-A-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Lektura literatury przedmiotu.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E9_W01Posiada wiedzę z zakresu instrumentów mających wpływ na gospodarowanie zgodne z ekologią. Posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości zgodnej z ekologicznymi zasadami gospodarowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Rozumienie wpływu środowiska na przedsiębiorstwo oraz gospodarki na środowisko.
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu ekologicznych aspektów zarządzania środowiskiem, w tym w turystyce.
C-3Znajomość i umiejętność interpretacji zjawisk oraz przepisów w zakresie zarządzania uwzględniającego zrównoważony rozwój.
Treści programoweT-A-7Ekostrategie na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego. Proces budowy strategii uwzględniającej aspekty ekologiczne. Case Study.
T-A-4Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie na przykładzie branży turystycznej.
T-A-5Praktyczne stosowanie systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko.
T-W-7Wdrażanie w Polsce europejskich standardów ekologicznych a rozwój gospodarczy, w tym rozwój regionalny.
T-A-2Instrumenty polityki ekologicznej państwa a funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
T-W-5Integracja systemów jakości i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.
T-W-4Programy ekologiczne a istniejące koncepcje zarządzania. Ekologia jako element strategii przedsiębiorstw.
T-A-3Zrównoważony rozwój regionów w Polsce i Unii Europejskiej.
T-A-6Raport o oddziaływaniu przedsięwzięć gospodarczych na środowisko. Case Study.
T-A-1Przedsiębiorstwo i jego interakcja ze środowiskiem.
T-W-1Problemy ekonomiczne ochrony środowiska.
T-W-2Instrumenty zarządzania ekologicznego na przykładzie branży turystycznej.
T-W-3Zarządzanie ekologiczne przedsiębiorstwem. System zarządzania środowiskowego.
T-W-6System oddziaływania na środowisko i jego znaczenie (na przykładzie branży turystycznej).
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
S-3Ocena podsumowująca: Test z zakresu materiału realizowany na ostatnich zajęciach, czas na test do 1h zegarowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie od ok. 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E9_U01Umiejętność przygotowania prezentacji bądź raportu w grupie oraz zaprezentowania go.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Rozumienie wpływu środowiska na przedsiębiorstwo oraz gospodarki na środowisko.
C-3Znajomość i umiejętność interpretacji zjawisk oraz przepisów w zakresie zarządzania uwzględniającego zrównoważony rozwój.
Treści programoweT-A-4Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie na przykładzie branży turystycznej.
T-A-5Praktyczne stosowanie systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko.
T-A-6Raport o oddziaływaniu przedsięwzięć gospodarczych na środowisko. Case Study.
T-W-6System oddziaływania na środowisko i jego znaczenie (na przykładzie branży turystycznej).
T-A-1Przedsiębiorstwo i jego interakcja ze środowiskiem.
T-A-7Ekostrategie na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego. Proces budowy strategii uwzględniającej aspekty ekologiczne. Case Study.
T-A-2Instrumenty polityki ekologicznej państwa a funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
T-A-3Zrównoważony rozwój regionów w Polsce i Unii Europejskiej.
T-W-7Wdrażanie w Polsce europejskich standardów ekologicznych a rozwój gospodarczy, w tym rozwój regionalny.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E9_K01Posiada kompetencje do uwzględniania w działaniach gospodarczych zrównoważonego rozwoju jako podstawy współczesnego gospodarowania na poziomie kraju-członka UE.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Rozumienie wpływu środowiska na przedsiębiorstwo oraz gospodarki na środowisko.
C-3Znajomość i umiejętność interpretacji zjawisk oraz przepisów w zakresie zarządzania uwzględniającego zrównoważony rozwój.
Treści programoweT-W-7Wdrażanie w Polsce europejskich standardów ekologicznych a rozwój gospodarczy, w tym rozwój regionalny.
T-W-6System oddziaływania na środowisko i jego znaczenie (na przykładzie branży turystycznej).
T-A-4Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie na przykładzie branży turystycznej.
T-A-5Praktyczne stosowanie systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko.
T-A-6Raport o oddziaływaniu przedsięwzięć gospodarczych na środowisko. Case Study.
T-A-3Zrównoważony rozwój regionów w Polsce i Unii Europejskiej.
T-W-3Zarządzanie ekologiczne przedsiębiorstwem. System zarządzania środowiskowego.
T-W-4Programy ekologiczne a istniejące koncepcje zarządzania. Ekologia jako element strategii przedsiębiorstw.
T-W-5Integracja systemów jakości i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.
T-W-2Instrumenty zarządzania ekologicznego na przykładzie branży turystycznej.
T-A-1Przedsiębiorstwo i jego interakcja ze środowiskiem.
T-A-7Ekostrategie na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego. Proces budowy strategii uwzględniającej aspekty ekologiczne. Case Study.
T-A-2Instrumenty polityki ekologicznej państwa a funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedz
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.