Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Doradztwo w agrobiznesie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Doradztwo w agrobiznesie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>, Antoni Mickiewicz <Antoni.Mickiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wybrane aspekty wiedzy z zakresu mikroekonomii i zarządzania. Podstawowa wiedza z zakresu biologii, w tym ekologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu doradztwa w agrobiznesie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Polski.
C-2Rozumienie wpływu środowiska na przedsiębiorstwo oraz gospodarki na środowisko na przykładzie roli agrobiznesu w polskiej gospodarce. Rozumienie znaczenia doradztwa rolniczego dla rozwoju agrobiznesu.
C-3Znajomość i umiejętność interpretacji zjawisk oraz przepisów w zakresie doradztwa w agrobiznesie. Uwzględnianie, jako kompetencji z zakresu zarządzania rozwoju przedsiębiorczości zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zadania, organizacja oraz formy pracy ODR w realizacji integracji polskiego rolnictwa ze strukturami UE i strategii wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.4
T-A-2Sylwetka doradcy. Sylwetka i przygotowanie kandydata do zawodu doradcy rolniczego, cechy osobowości idealnego doradcy, zasady sprawnego działania doradcy, etyka zawodowa doradcy; System doradztwa rolniczego w wybranych krajach.4
T-A-3Systemy upowszechniania wiedzy rolniczej, organizacja służb doradztwa rolniczego na świecie, udział placówek naukowych i oświatowych w systemie doradztwa.4
T-A-4Komunikacja interpersonalna w doradztwie rolniczym. Model procesu komunikacji interpersonalnej, komunikowanie jako działanie społeczne, wykorzystanie elementów psychologii w procesie komunikacji.3
15
wykłady
T-W-1Podstawy doradztwa rolniczego. Doradztwo w świetle literatury, definicja doradztwa rolniczego, doradztwo rolnicze jako działalność społeczno – zawodowa, ludność rolnicza jako podmiot doradztwa rolniczego, problemy ludności rolniczej jako przedmiot doradztwa rolniczego, właściwa identyfikacja problemów rolniczych.5
T-W-2Formy i rodzaje doradztwa rolniczego. Funkcja i zasady doradztwa rolniczego, elementy procesu doradczego, pozarolnicze działanie instytucji doradczej, procedura rozwiązywania problemów, metody wspólnej realizacji założeń edukacyjnych w procesie rozwiązywania problemów.5
T-W-3Upowszechnianie postępu w rolnictwie. Podstawowe pojęcia, sposoby upowszechniania postępu w rolnictwie, rodzaje i czynniki postępu, zasady upowszechniania postępu, innowacje, planowanie działalności upowszechnieniowej.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.6
A-A-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.9
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Lektura literatury przedmiotu.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
S-3Ocena podsumowująca: Test z zakresu materiału realizowany na ostatnich zajęciach, czas na test do 1h zegarowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E12_W01
Posiada wiedzę instrumentów państwa z zakresu wspierania przedsiębiorczości rolnej, agrobiznesu. Ma wiedzę nt. powiązań gospodarczy między agrobiznesem i gospodarką kraju traktowaną całościowo.
Z_1A_W04, Z_1A_W03, Z_1A_W15S1A_W02, S1A_W03, S1A_W11C-1, C-2, C-3T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-A-4, T-W-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E12_U01
Umiejętność przygotowania prezentacji bądź raportu w grupie oraz zaprezentowania go. Prezentacja umiejętności związanych z sylwetką doradcy oraz zakresem jego obowiązków zawodowych.
Z_1A_U07, Z_1A_U03S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U08C-2, C-3T-A-1, T-W-2, T-A-4, T-A-2, T-A-3M-4, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E12_K01
Posiada podstawowe kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu doradcy w agrobiznesie.
Z_1A_K02, Z_1A_K01, Z_1A_K10, Z_1A_K07, Z_1A_K06S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07C-2, C-3T-A-4, T-A-3, T-A-2M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E12_W01
Posiada wiedzę instrumentów państwa z zakresu wspierania przedsiębiorczości rolnej, agrobiznesu. Ma wiedzę nt. powiązań gospodarczy między agrobiznesem i gospodarką kraju traktowaną całościowo.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E12_U01
Umiejętność przygotowania prezentacji bądź raportu w grupie oraz zaprezentowania go. Prezentacja umiejętności związanych z sylwetką doradcy oraz zakresem jego obowiązków zawodowych.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E12_K01
Posiada podstawowe kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu doradcy w agrobiznesie.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.

Literatura podstawowa

  1. Wawrzyniak B., Doradztwo rolnicze, UTP, Bydgoszcz, 2010
  2. Boland H., Podstawy komunikowania w doradztwie, CDiEWR, Poznań, 2005
  3. Kuźma J., Doradztwo rolnicze, PWN, Warszawa, 1984

Literatura dodatkowa

  1. Kujawiński J., Doradztwo rolnicze w zarysie, CDiEWR, Poznań, 1995
  2. Maziarz C., Andragogika rolnicza, PWN, Warszawa, 1984

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zadania, organizacja oraz formy pracy ODR w realizacji integracji polskiego rolnictwa ze strukturami UE i strategii wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.4
T-A-2Sylwetka doradcy. Sylwetka i przygotowanie kandydata do zawodu doradcy rolniczego, cechy osobowości idealnego doradcy, zasady sprawnego działania doradcy, etyka zawodowa doradcy; System doradztwa rolniczego w wybranych krajach.4
T-A-3Systemy upowszechniania wiedzy rolniczej, organizacja służb doradztwa rolniczego na świecie, udział placówek naukowych i oświatowych w systemie doradztwa.4
T-A-4Komunikacja interpersonalna w doradztwie rolniczym. Model procesu komunikacji interpersonalnej, komunikowanie jako działanie społeczne, wykorzystanie elementów psychologii w procesie komunikacji.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy doradztwa rolniczego. Doradztwo w świetle literatury, definicja doradztwa rolniczego, doradztwo rolnicze jako działalność społeczno – zawodowa, ludność rolnicza jako podmiot doradztwa rolniczego, problemy ludności rolniczej jako przedmiot doradztwa rolniczego, właściwa identyfikacja problemów rolniczych.5
T-W-2Formy i rodzaje doradztwa rolniczego. Funkcja i zasady doradztwa rolniczego, elementy procesu doradczego, pozarolnicze działanie instytucji doradczej, procedura rozwiązywania problemów, metody wspólnej realizacji założeń edukacyjnych w procesie rozwiązywania problemów.5
T-W-3Upowszechnianie postępu w rolnictwie. Podstawowe pojęcia, sposoby upowszechniania postępu w rolnictwie, rodzaje i czynniki postępu, zasady upowszechniania postępu, innowacje, planowanie działalności upowszechnieniowej.5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.6
A-A-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Lektura literatury przedmiotu.8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E12_W01Posiada wiedzę instrumentów państwa z zakresu wspierania przedsiębiorczości rolnej, agrobiznesu. Ma wiedzę nt. powiązań gospodarczy między agrobiznesem i gospodarką kraju traktowaną całościowo.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu doradztwa w agrobiznesie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Polski.
C-2Rozumienie wpływu środowiska na przedsiębiorstwo oraz gospodarki na środowisko na przykładzie roli agrobiznesu w polskiej gospodarce. Rozumienie znaczenia doradztwa rolniczego dla rozwoju agrobiznesu.
C-3Znajomość i umiejętność interpretacji zjawisk oraz przepisów w zakresie doradztwa w agrobiznesie. Uwzględnianie, jako kompetencji z zakresu zarządzania rozwoju przedsiębiorczości zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Treści programoweT-A-3Systemy upowszechniania wiedzy rolniczej, organizacja służb doradztwa rolniczego na świecie, udział placówek naukowych i oświatowych w systemie doradztwa.
T-A-1Zadania, organizacja oraz formy pracy ODR w realizacji integracji polskiego rolnictwa ze strukturami UE i strategii wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
T-A-2Sylwetka doradcy. Sylwetka i przygotowanie kandydata do zawodu doradcy rolniczego, cechy osobowości idealnego doradcy, zasady sprawnego działania doradcy, etyka zawodowa doradcy; System doradztwa rolniczego w wybranych krajach.
T-W-2Formy i rodzaje doradztwa rolniczego. Funkcja i zasady doradztwa rolniczego, elementy procesu doradczego, pozarolnicze działanie instytucji doradczej, procedura rozwiązywania problemów, metody wspólnej realizacji założeń edukacyjnych w procesie rozwiązywania problemów.
T-W-1Podstawy doradztwa rolniczego. Doradztwo w świetle literatury, definicja doradztwa rolniczego, doradztwo rolnicze jako działalność społeczno – zawodowa, ludność rolnicza jako podmiot doradztwa rolniczego, problemy ludności rolniczej jako przedmiot doradztwa rolniczego, właściwa identyfikacja problemów rolniczych.
T-A-4Komunikacja interpersonalna w doradztwie rolniczym. Model procesu komunikacji interpersonalnej, komunikowanie jako działanie społeczne, wykorzystanie elementów psychologii w procesie komunikacji.
T-W-3Upowszechnianie postępu w rolnictwie. Podstawowe pojęcia, sposoby upowszechniania postępu w rolnictwie, rodzaje i czynniki postępu, zasady upowszechniania postępu, innowacje, planowanie działalności upowszechnieniowej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
S-3Ocena podsumowująca: Test z zakresu materiału realizowany na ostatnich zajęciach, czas na test do 1h zegarowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E12_U01Umiejętność przygotowania prezentacji bądź raportu w grupie oraz zaprezentowania go. Prezentacja umiejętności związanych z sylwetką doradcy oraz zakresem jego obowiązków zawodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Rozumienie wpływu środowiska na przedsiębiorstwo oraz gospodarki na środowisko na przykładzie roli agrobiznesu w polskiej gospodarce. Rozumienie znaczenia doradztwa rolniczego dla rozwoju agrobiznesu.
C-3Znajomość i umiejętność interpretacji zjawisk oraz przepisów w zakresie doradztwa w agrobiznesie. Uwzględnianie, jako kompetencji z zakresu zarządzania rozwoju przedsiębiorczości zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Treści programoweT-A-1Zadania, organizacja oraz formy pracy ODR w realizacji integracji polskiego rolnictwa ze strukturami UE i strategii wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
T-W-2Formy i rodzaje doradztwa rolniczego. Funkcja i zasady doradztwa rolniczego, elementy procesu doradczego, pozarolnicze działanie instytucji doradczej, procedura rozwiązywania problemów, metody wspólnej realizacji założeń edukacyjnych w procesie rozwiązywania problemów.
T-A-4Komunikacja interpersonalna w doradztwie rolniczym. Model procesu komunikacji interpersonalnej, komunikowanie jako działanie społeczne, wykorzystanie elementów psychologii w procesie komunikacji.
T-A-2Sylwetka doradcy. Sylwetka i przygotowanie kandydata do zawodu doradcy rolniczego, cechy osobowości idealnego doradcy, zasady sprawnego działania doradcy, etyka zawodowa doradcy; System doradztwa rolniczego w wybranych krajach.
T-A-3Systemy upowszechniania wiedzy rolniczej, organizacja służb doradztwa rolniczego na świecie, udział placówek naukowych i oświatowych w systemie doradztwa.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E12_K01Posiada podstawowe kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu doradcy w agrobiznesie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K10jest przygotowany do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Rozumienie wpływu środowiska na przedsiębiorstwo oraz gospodarki na środowisko na przykładzie roli agrobiznesu w polskiej gospodarce. Rozumienie znaczenia doradztwa rolniczego dla rozwoju agrobiznesu.
C-3Znajomość i umiejętność interpretacji zjawisk oraz przepisów w zakresie doradztwa w agrobiznesie. Uwzględnianie, jako kompetencji z zakresu zarządzania rozwoju przedsiębiorczości zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Treści programoweT-A-4Komunikacja interpersonalna w doradztwie rolniczym. Model procesu komunikacji interpersonalnej, komunikowanie jako działanie społeczne, wykorzystanie elementów psychologii w procesie komunikacji.
T-A-3Systemy upowszechniania wiedzy rolniczej, organizacja służb doradztwa rolniczego na świecie, udział placówek naukowych i oświatowych w systemie doradztwa.
T-A-2Sylwetka doradcy. Sylwetka i przygotowanie kandydata do zawodu doradcy rolniczego, cechy osobowości idealnego doradcy, zasady sprawnego działania doradcy, etyka zawodowa doradcy; System doradztwa rolniczego w wybranych krajach.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub testu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub test na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub test na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub test na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub test na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub test na poziomie ok. 90%.