Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Operacje i techniki operacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Operacje i techniki operacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Bartłomiej Moszoro <Bartlomiej.Moszoro@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agata Wójcik <Agata.Wojcik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony przedmiot "Podstawy zarządzania"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z definicją operacją we współczesnym zarządzaniu i koncepcją zarządzania operacyjnego.
C-2Nabywanie umiejętności identyfikacji i stosowania technik operatywnych z zakresu przedmiotu oraz myślenia w kategoriach operacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady operacji oraz ćwiczenia na zidentyfikowanie różnych rodzajów działań operacyjnych.5
T-A-2Narzędzia zarządzania operacyjnego - przykłady i zastosowania. Konkurencja a procesy operacyjne w obecnym otoczeniu biznesu.5
T-A-3Typologia decyzji operacyjnych. Projektowanie procesów zarządzania operacjami. Przykłady z praktyki.5
15
wykłady
T-W-1Istota zarządzania operacyjnego.2
T-W-2Definicja działań operacyjnych.2
T-W-3Narzędzia zarządzania operacyjnego.2
T-W-4Cele zarządzania operacyjnego.1
T-W-5Konkurencja a procesy operacyjne.1
T-W-6Typologia decyzji operacyjnych.1
T-W-7Projektowanie procesu.1
T-W-8Projektowanie lokalizacji.1
T-W-9Prognozowanie.1
T-W-10Planowanie zdolności produkcyjnej. Zarządzanie zapasami. Zarządzanie łańcuchem dostaw.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Studium przypadku, ćwiczenia obliczeniowe.15
A-A-2Praca własna, zespołowa.45
60
wykłady
A-W-1Dyskusja na wykładach15
A-W-2Analiza wykresów i studium przypadku. Prezentacje.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Wykład konwersatoryjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
S-2Ocena formująca: Projekt zaliczeniowy.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze operacje organizacji oraz ich wpływ na działanie organizacji
Z_1A_W11, Z_1A_W13S1A_W07, S1A_W08C-2T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-7, T-W-3, T-W-4M-2S-1, S-2
Z_1A_C3_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować techniki operatywne stosowane w praktyce zarządzania.
Z_1A_W15, Z_1A_W08S1A_W06, S1A_W11C-1T-W-9, T-W-7, T-W-8M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie decydować o technikach operatywnych służących podnoszeniu sprawności przedsiębiorstwa
Z_1A_U10, Z_1A_U05S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05C-2T-A-1, T-A-2, T-W-10M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze operacje organizacji oraz ich wpływ na działanie organizacji
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty operacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istoty operacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat operacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat operacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat operacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat operacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
Z_1A_C3_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować techniki operatywne stosowane w praktyce zarządzania.
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Nie potrafi rozpoznać omawianych zagadnień i nie potrafi ich objaśnić .
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie decydować o technikach operatywnych służących podnoszeniu sprawności przedsiębiorstwa
2,0Student posiada niezadowalające umiejętności decydowania na temat technik operacynych i ich zastosowań. Nie potrafi rozpoznać omawianych zagadnień i nie potrafi ich objaśnić .
3,0Student potrafi decydować na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student potrafi decydować na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobre umiejętności podejmowania decyzji na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobre umiejętności podejmowania decyzji na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałe dobre umiejętności podejmowania decyzji na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.

Literatura podstawowa

  1. Donald Waters, Zarządzanie operacyjne : towary i usługi, PWN, Warszawa, 2007
  2. Ireneusz Durlik, Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Johnston R., Chambers S., Harland Ch., Harrison A., Slack N., : Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa, 2002
  2. Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox, Cel. Doskonałość w produkcji, Mint Books, Warszawa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady operacji oraz ćwiczenia na zidentyfikowanie różnych rodzajów działań operacyjnych.5
T-A-2Narzędzia zarządzania operacyjnego - przykłady i zastosowania. Konkurencja a procesy operacyjne w obecnym otoczeniu biznesu.5
T-A-3Typologia decyzji operacyjnych. Projektowanie procesów zarządzania operacjami. Przykłady z praktyki.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota zarządzania operacyjnego.2
T-W-2Definicja działań operacyjnych.2
T-W-3Narzędzia zarządzania operacyjnego.2
T-W-4Cele zarządzania operacyjnego.1
T-W-5Konkurencja a procesy operacyjne.1
T-W-6Typologia decyzji operacyjnych.1
T-W-7Projektowanie procesu.1
T-W-8Projektowanie lokalizacji.1
T-W-9Prognozowanie.1
T-W-10Planowanie zdolności produkcyjnej. Zarządzanie zapasami. Zarządzanie łańcuchem dostaw.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Studium przypadku, ćwiczenia obliczeniowe.15
A-A-2Praca własna, zespołowa.45
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Dyskusja na wykładach15
A-W-2Analiza wykresów i studium przypadku. Prezentacje.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C3_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze operacje organizacji oraz ich wpływ na działanie organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności identyfikacji i stosowania technik operatywnych z zakresu przedmiotu oraz myślenia w kategoriach operacji.
Treści programoweT-W-5Konkurencja a procesy operacyjne.
T-W-6Typologia decyzji operacyjnych.
T-W-2Definicja działań operacyjnych.
T-W-7Projektowanie procesu.
T-W-3Narzędzia zarządzania operacyjnego.
T-W-4Cele zarządzania operacyjnego.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
S-2Ocena formująca: Projekt zaliczeniowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty operacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istoty operacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat operacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat operacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat operacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat operacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C3_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować techniki operatywne stosowane w praktyce zarządzania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z definicją operacją we współczesnym zarządzaniu i koncepcją zarządzania operacyjnego.
Treści programoweT-W-9Prognozowanie.
T-W-7Projektowanie procesu.
T-W-8Projektowanie lokalizacji.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Nie potrafi rozpoznać omawianych zagadnień i nie potrafi ich objaśnić .
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C3_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie decydować o technikach operatywnych służących podnoszeniu sprawności przedsiębiorstwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności identyfikacji i stosowania technik operatywnych z zakresu przedmiotu oraz myślenia w kategoriach operacji.
Treści programoweT-A-1Przykłady operacji oraz ćwiczenia na zidentyfikowanie różnych rodzajów działań operacyjnych.
T-A-2Narzędzia zarządzania operacyjnego - przykłady i zastosowania. Konkurencja a procesy operacyjne w obecnym otoczeniu biznesu.
T-W-10Planowanie zdolności produkcyjnej. Zarządzanie zapasami. Zarządzanie łańcuchem dostaw.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Projekt zaliczeniowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalające umiejętności decydowania na temat technik operacynych i ich zastosowań. Nie potrafi rozpoznać omawianych zagadnień i nie potrafi ich objaśnić .
3,0Student potrafi decydować na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student potrafi decydować na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobre umiejętności podejmowania decyzji na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobre umiejętności podejmowania decyzji na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałe dobre umiejętności podejmowania decyzji na temat technik operacynych i ich zastosowań. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.