Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Badania marketingowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Badania marketingowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Leonid Worobjow <Leonid.Worobjow@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Hernik <joanna.hernik@zut.edu.pl>, Zbigniew Mongiało <Zbigniew.Mongialo@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy marketingu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Studenci maja poznać istotę i zasady prowadzenia badań marketingowych
C-2Studenci mają samodzielnie prowadzić proste badania marketingowe
C-3Studenci powinni umieć tworzyc kwestionariusz ankiety
C-4Studenci powinni dobierać moetody badawcze do możliwości i potrzeb informacyjnych podmiotu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Formułowanie problemów badawczych2
T-A-2Konstruowanie formularza ankiety, specyfika badań ankietowych2
T-A-3Wywiady, obserwacje, eksperymenty, burza mózgów, metoda delficka - zasady stosowania6
T-A-4Techniki projekcyjne i asocjacyjne2
T-A-5Zasady przygotowywania raportu z badań3
15
wykłady
T-W-1Pojęcie, geneza, cel stosowania badań marketingowych2
T-W-2Rodzaje badań marketingowych2
T-W-3Przedmiot badań marketingowych2
T-W-4Metody prowadzenia badań - zarys2
T-W-5Etapy prowadzenia badań. Dobór próby badawczej4
T-W-6Opracowywanie wyników badań2
T-W-7Etyka badacza - kodeksy branżowe1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Praca nad projektem (w grupach)25
A-A-2Przygotowanie do kolokwium (ćw.)10
A-A-3Film3
A-A-4Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-5Przygotowywanie prac domowych7
60
wykłady
A-W-1Wykład problemowy15
A-W-2Przygotowanie do kolokwium (wykł.)15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady problemowe
M-2Dyskusja nad tekstem
M-3Film
M-4Praca w grupach

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: Oddawane prace (hipotezy badawcze, ankieta)
S-3Ocena podsumowująca: Projekt badawczy - raport z samodzielnie przeprowadzonego badania (praca w grupach)
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C6_W01
Student ma definiować istotę i cel badań marketingowych
Z_1A_W01S1A_W01C-2, C-1T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-3S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C6_U01
Student powinien samodzielnie planować proces przeprowadzenia badania, jak i współpracować w grupie
Z_1A_U02, Z_1A_U10S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05C-2, C-4T-W-5, T-A-2, T-W-7, T-A-1M-1, M-4S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C6_K01
Student umie brać odpowiedzialność za organizowanie pracy
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-2T-A-2, T-W-6, T-W-4M-4, M-1S-3
Z_1A_C6_K02
Student ma świadomość znaczenia rzetelności badań i wiarygodności przedstawianych wyników
Z_1A_K04S1A_K04C-1, C-4T-A-5, T-W-7M-2, M-1S-4, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C6_W01
Student ma definiować istotę i cel badań marketingowych
2,0
3,0student powinien wymieniac podstawowe metody badawcze
3,5student powinien opisać sytuacje, w których badania są konieczne
4,0student powinien objaśniać genezę badań markeingowych
4,5student winien scharakteryzować cele prowadzenia badań
5,0student powinien identyfikować symptomy i formułować problemy badawcze

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C6_U01
Student powinien samodzielnie planować proces przeprowadzenia badania, jak i współpracować w grupie
2,0
3,0student powinien posługiwać się formularzem ankiety
3,5student powinien sporządzać formularz ankiety
4,0student powinien wykorzystywać w praktyce takie metody jak wywiad, burza mózgów, obserwacja, czy test
4,5strudent powinien sporządzać raport z badań
5,0strudent powinien analizować wyniki badań i wyciągać wnioski

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C6_K01
Student umie brać odpowiedzialność za organizowanie pracy
2,0
3,0Student umie brać odpowiedzialność za organizowanie pracy
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_C6_K02
Student ma świadomość znaczenia rzetelności badań i wiarygodności przedstawianych wyników
2,0
3,0Student ma świadomość znaczenia rzetelności badań i wiarygodności przedstawianych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe - metody i techniki, PWE, Warszawa, 2003
  2. Churchill G., Badania Marketingowe, PWN, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Nikodemska-Wołowik A., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Formułowanie problemów badawczych2
T-A-2Konstruowanie formularza ankiety, specyfika badań ankietowych2
T-A-3Wywiady, obserwacje, eksperymenty, burza mózgów, metoda delficka - zasady stosowania6
T-A-4Techniki projekcyjne i asocjacyjne2
T-A-5Zasady przygotowywania raportu z badań3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie, geneza, cel stosowania badań marketingowych2
T-W-2Rodzaje badań marketingowych2
T-W-3Przedmiot badań marketingowych2
T-W-4Metody prowadzenia badań - zarys2
T-W-5Etapy prowadzenia badań. Dobór próby badawczej4
T-W-6Opracowywanie wyników badań2
T-W-7Etyka badacza - kodeksy branżowe1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Praca nad projektem (w grupach)25
A-A-2Przygotowanie do kolokwium (ćw.)10
A-A-3Film3
A-A-4Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-5Przygotowywanie prac domowych7
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Wykład problemowy15
A-W-2Przygotowanie do kolokwium (wykł.)15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C6_W01Student ma definiować istotę i cel badań marketingowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-2Studenci mają samodzielnie prowadzić proste badania marketingowe
C-1Studenci maja poznać istotę i zasady prowadzenia badań marketingowych
Treści programoweT-W-3Przedmiot badań marketingowych
T-W-2Rodzaje badań marketingowych
T-W-1Pojęcie, geneza, cel stosowania badań marketingowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady problemowe
M-3Film
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student powinien wymieniac podstawowe metody badawcze
3,5student powinien opisać sytuacje, w których badania są konieczne
4,0student powinien objaśniać genezę badań markeingowych
4,5student winien scharakteryzować cele prowadzenia badań
5,0student powinien identyfikować symptomy i formułować problemy badawcze
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C6_U01Student powinien samodzielnie planować proces przeprowadzenia badania, jak i współpracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Studenci mają samodzielnie prowadzić proste badania marketingowe
C-4Studenci powinni dobierać moetody badawcze do możliwości i potrzeb informacyjnych podmiotu
Treści programoweT-W-5Etapy prowadzenia badań. Dobór próby badawczej
T-A-2Konstruowanie formularza ankiety, specyfika badań ankietowych
T-W-7Etyka badacza - kodeksy branżowe
T-A-1Formułowanie problemów badawczych
Metody nauczaniaM-1Wykłady problemowe
M-4Praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Projekt badawczy - raport z samodzielnie przeprowadzonego badania (praca w grupach)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student powinien posługiwać się formularzem ankiety
3,5student powinien sporządzać formularz ankiety
4,0student powinien wykorzystywać w praktyce takie metody jak wywiad, burza mózgów, obserwacja, czy test
4,5strudent powinien sporządzać raport z badań
5,0strudent powinien analizować wyniki badań i wyciągać wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C6_K01Student umie brać odpowiedzialność za organizowanie pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Studenci mają samodzielnie prowadzić proste badania marketingowe
Treści programoweT-A-2Konstruowanie formularza ankiety, specyfika badań ankietowych
T-W-6Opracowywanie wyników badań
T-W-4Metody prowadzenia badań - zarys
Metody nauczaniaM-4Praca w grupach
M-1Wykłady problemowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt badawczy - raport z samodzielnie przeprowadzonego badania (praca w grupach)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie brać odpowiedzialność za organizowanie pracy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C6_K02Student ma świadomość znaczenia rzetelności badań i wiarygodności przedstawianych wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Studenci maja poznać istotę i zasady prowadzenia badań marketingowych
C-4Studenci powinni dobierać moetody badawcze do możliwości i potrzeb informacyjnych podmiotu
Treści programoweT-A-5Zasady przygotowywania raportu z badań
T-W-7Etyka badacza - kodeksy branżowe
Metody nauczaniaM-2Dyskusja nad tekstem
M-1Wykłady problemowe
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Projekt badawczy - raport z samodzielnie przeprowadzonego badania (praca w grupach)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość znaczenia rzetelności badań i wiarygodności przedstawianych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0