Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Informatyka w zarządzaniu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Informatyka w zarządzaniu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Grażyna Karmowska <Grazyna.Karmowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mirosława Marciniak <Miroslawa.Marciniak@zut.edu.pl>, Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>, Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji programu przedmiotu „Technologie informacyjne”

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z problematyką systemu informacyjnego w organizacji.
C-2Budowanie umiejętności stosowanych technologii informacynych do przetwarzania danych organizacji
C-3Zapoznanie studentów z rodzajami systemów informatycznych zarządzania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Rodzaje i formatowanie danych2
T-L-2Tworzenie wykresów kolumnowych, liniowych, kołowych, własnych.2
T-L-3Analiza i ocena danych wykorzytania zasobów organizacji2
T-L-4Modelowanie w arkuszu kalkulacyjnym3
T-L-5Funkcje decyzyjne w arkuszu kalkulacyjnym4
T-L-6Tworzenie raportów2
15
wykłady
T-W-1Istota i podstawowe pojęcia2
T-W-2Dane, informacja i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem3
T-W-3Obiekt gospodarczy i system informacyjny3
T-W-4System informacyjny a system informatyczny2
T-W-5System informatyczny w organizacji, architektura, klasyfikacja.3
T-W-6Ewolucja systemów informatycznych do wspomagania zarządzania2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów20
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych21
A-L-4Udział w kolokwium4
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu6
A-W-4Uczestnictwo w egzaminie2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / Wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa / Wyklad konwersatoryjny
M-3Metody praktyczne / ćwiczenia laboratoryjn
M-4Metody praktyczne / metoda przewodniego tekstu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin w formie pisemnej z wykładów - forma opisowa oraz pytania testowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C5_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma wiedzę na temat przetwarzania danych i informacji oraz systemów informatycznych zarządzania w organizacji.
Z_1A_W11, Z_1A_W07S1A_W06, S1A_W07C-1, C-3T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-2M-2, M-1S-3, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C5_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stosować najważniejsze techniki do przetwarzania i analizy danych oraz zaprezentować wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych.
Z_1A_U14, Z_1A_U11S1A_U03, S1A_U07C-2T-L-4, T-W-2, T-L-6, T-L-1, T-L-3, T-L-5, T-L-2M-4, M-3, M-2S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C5_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma wiedzę na temat przetwarzania danych i informacji oraz systemów informatycznych zarządzania w organizacji.
2,0Nie zna podstawowych pojęć dotyczących danych, informacji, systemu informacyjnego, systemu informatycznego.
3,0Zna podstawowe pojęcia dotyczących danych, informacji, systemu informacyjnego, systemu informatycznego.
3,5Zna podstawowe pojęcia i ma niewielkie problemy z wyjaśnieniem ich znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
4,0Zna podstawowe pojęcia i ich znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, potrafi z niewielkimi błędami przedstawić podział systemy informatyczne zarządzania.
4,5Zna podstawowe pojęcia i ich znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, potrafi przedstawić podział systemy informatyczne zarządzania.
5,0Zna podstawowe pojęcia i ich znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, potrafi przedstawić podział systemy informatyczne zarządzania oraz ich role w przedsiębiorstwie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C5_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stosować najważniejsze techniki do przetwarzania i analizy danych oraz zaprezentować wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, nieznajomość podstawowych technik przetwarzania danych.
3,0Zna podstawowe techniki przetwarzania.
3,5Zna podstawowe techniki przetwarzania i poprawienie analizuje dane.
4,0Zna techniki przetwarzania i poprawienie analizuje dane, przygotowuje z drobnymi błędami raport.
4,5Zna techniki przetwarzania danych i poprawienie analizuje dane, przygotowuje raport.
5,0Zna techniki przetwarzania danych i poprawienie analizuje dane, przygotowuje raport z poprawnym wnioskami.

Literatura podstawowa

  1. J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania., Placet, Warszawa, 2005, 1
  2. W. T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001, 1
  3. P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa, 2005, 1

Literatura dodatkowa

  1. J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003
  2. E. Niedzielska, Informatyka ekonomiczna, AE Wrocław, Wrocław, 1999, 1

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rodzaje i formatowanie danych2
T-L-2Tworzenie wykresów kolumnowych, liniowych, kołowych, własnych.2
T-L-3Analiza i ocena danych wykorzytania zasobów organizacji2
T-L-4Modelowanie w arkuszu kalkulacyjnym3
T-L-5Funkcje decyzyjne w arkuszu kalkulacyjnym4
T-L-6Tworzenie raportów2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota i podstawowe pojęcia2
T-W-2Dane, informacja i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem3
T-W-3Obiekt gospodarczy i system informacyjny3
T-W-4System informacyjny a system informatyczny2
T-W-5System informatyczny w organizacji, architektura, klasyfikacja.3
T-W-6Ewolucja systemów informatycznych do wspomagania zarządzania2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów20
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych21
A-L-4Udział w kolokwium4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu6
A-W-4Uczestnictwo w egzaminie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C5_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma wiedzę na temat przetwarzania danych i informacji oraz systemów informatycznych zarządzania w organizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką systemu informacyjnego w organizacji.
C-3Zapoznanie studentów z rodzajami systemów informatycznych zarządzania
Treści programoweT-W-6Ewolucja systemów informatycznych do wspomagania zarządzania
T-W-1Istota i podstawowe pojęcia
T-W-3Obiekt gospodarczy i system informacyjny
T-W-5System informatyczny w organizacji, architektura, klasyfikacja.
T-W-4System informacyjny a system informatyczny
T-W-2Dane, informacja i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa / Wyklad konwersatoryjny
M-1Metoda podająca / Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin w formie pisemnej z wykładów - forma opisowa oraz pytania testowe
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć dotyczących danych, informacji, systemu informacyjnego, systemu informatycznego.
3,0Zna podstawowe pojęcia dotyczących danych, informacji, systemu informacyjnego, systemu informatycznego.
3,5Zna podstawowe pojęcia i ma niewielkie problemy z wyjaśnieniem ich znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
4,0Zna podstawowe pojęcia i ich znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, potrafi z niewielkimi błędami przedstawić podział systemy informatyczne zarządzania.
4,5Zna podstawowe pojęcia i ich znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, potrafi przedstawić podział systemy informatyczne zarządzania.
5,0Zna podstawowe pojęcia i ich znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, potrafi przedstawić podział systemy informatyczne zarządzania oraz ich role w przedsiębiorstwie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C5_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stosować najważniejsze techniki do przetwarzania i analizy danych oraz zaprezentować wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
Cel przedmiotuC-2Budowanie umiejętności stosowanych technologii informacynych do przetwarzania danych organizacji
Treści programoweT-L-4Modelowanie w arkuszu kalkulacyjnym
T-W-2Dane, informacja i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
T-L-6Tworzenie raportów
T-L-1Rodzaje i formatowanie danych
T-L-3Analiza i ocena danych wykorzytania zasobów organizacji
T-L-5Funkcje decyzyjne w arkuszu kalkulacyjnym
T-L-2Tworzenie wykresów kolumnowych, liniowych, kołowych, własnych.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne / metoda przewodniego tekstu
M-3Metody praktyczne / ćwiczenia laboratoryjn
M-2Metoda problemowa / Wyklad konwersatoryjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń: test oraz zadania do rozwiązania
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, nieznajomość podstawowych technik przetwarzania danych.
3,0Zna podstawowe techniki przetwarzania.
3,5Zna podstawowe techniki przetwarzania i poprawienie analizuje dane.
4,0Zna techniki przetwarzania i poprawienie analizuje dane, przygotowuje z drobnymi błędami raport.
4,5Zna techniki przetwarzania danych i poprawienie analizuje dane, przygotowuje raport.
5,0Zna techniki przetwarzania danych i poprawienie analizuje dane, przygotowuje raport z poprawnym wnioskami.