Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Wilczyński <Artur.Wilczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agata Wójcik <Agata.Wojcik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu zarządzania organizacjami

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z ideą i podstawową terminologią zarządzania zasobami ludzkimi
C-2Budowanie umiejętności pozyskiwania pracowników do organizacji
C-3Tworzenie rozwiazań w zakresie funkcji (zadań) zarządzania zasobami ludzkimi
C-4Zgłębianie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Planowanie zasobów ludzkich2
T-A-2Podstawowe metody oraz narzędzia naboru i dobru personelu5
T-A-3Ścieżka kariery w rozwoju personelu2
T-A-4Proces szkoleniowy w organizacji2
T-A-5Programy outplacementowe2
T-A-6Metody i narzędzia oceny pracowniczej2
15
wykłady
T-W-1Ewolucja, cele, funkcje i modele zarządzania zasobami ludzkimi3
T-W-2Nabór i dobór pracowników3
T-W-3Rozwój i kariera pracownicza2
T-W-4Ocena pracownicza2
T-W-5Derekrutacja personelu2
T-W-6Organizacja działu HR i polityka personalna3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć20
A-A-3Udział w konsultacjach2
A-A-4Przygotowanie do kolokwium23
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Egzamin2
A-W-3Przygotowanie do egzaminu13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Metoda przypadków
M-4Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Dyskusje wyników
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować podstawowe procesy dotyczące zadań (funkcji) zarządzania zasobami ludzkimi
Z_1A_W11, Z_1A_W05, Z_1A_W06S1A_W04, S1A_W05, S1A_W07C-2, C-3T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-2, M-1S-2
Z_1A_C4_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wyjaśnić istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
Z_1A_W06, Z_1A_W05, Z_1A_W11S1A_W04, S1A_W05, S1A_W07C-4, C-1T-W-6, T-W-1M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_C4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć zaprezentować wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych
Z_1A_U19S1A_U10C-4T-A-1, T-A-3, T-A-6, T-A-4M-4S-3
Z_1A_C4_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dostosować poznane rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb konkretnych organizacji
Z_1A_U06, Z_1A_U17, Z_1A_U01, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3T-A-5, T-A-6, T-A-2M-3S-1
Z_1A_C4_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stosować najważniejsze techniki z poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi
Z_1A_U01, Z_1A_U09, Z_1A_U06S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4, C-2, C-3T-A-1, T-A-4, T-A-2M-3, M-4S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować podstawowe procesy dotyczące zadań (funkcji) zarządzania zasobami ludzkimi
2,0Student nie potrafi scharakteryzować żadnego z podstawowych procesów dotyczących zadań zarządzania zasobami ludzkimi
3,0Student objaśnia w sposób powierzchowny jedynie kilka podstawowych procesów dotyczących zadań zarządzania zasobami ludzkimi
3,5Student charakteryzuje w sposób ogólny wszystkie z podstawowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi
4,0Student opisuje dokładnie wszystkie podstawowe procesy dotyczące zadań zarządzania zasobami ludzkimi
4,5Student charakteryzuje dokładnie wszystkie podstawowe procesy dotyczące zadań zarządzania zasobami ludzkimi, zna metody i techniki pozwalające je realizować
5,0Student charakteryzuje wszechstronnie wszystkie podstawowe procesy dotyczące zadań zarządzania zasobami ludzkimi, zna metody i techniki pozwalające je realizować oraz wie jakie jest następstwo ich stosowania
Z_1A_C4_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wyjaśnić istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
2,0Student nie potrafi definiować istoty i funkcji zarządzania zasobami ludzkimi
3,0Student powierzchownie definiuje istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
3,5Student definiuje istotę zarządzania zasobami ludzkimi oraz potrafi dokładnie określić jedynie kilka funkcji zarządzania zasobami ludzkimi
4,0Student szczegółowo definiuje istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
4,5Student tłumaczy precyzyjnie istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi oraz potrafi wyjaśnić znaczenie poszczególnych funkcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
5,0Student tłumaczy precyzyjnie istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, wyjaśnia ich znaczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i powiązania pomiędzy nimi

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_C4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć zaprezentować wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych
2,0Student nie potrafi dokonać ustnej prezentacji wyników powierzonego mu zadania ćwiczeniowego
3,0Student potrafi dokonać pobieżną prezentację otrzymanych wyników zadań ćwiczeniowych
3,5Student potrafi dokładnie przedstawić wyniki zrealizowanego zadania ćwiczeniowego oraz potrafi przeprowadzić analizę otrzymanych wyników
4,0Student umie wszechstronnie zaprezentować wyniki zerealizowanego zadania ćwieczniowego oraz dokonać odniesienia otrzymanych wyników do treści literatury przedmiotu
4,5Student umie przedstawić otrzymane wyniki zadań ćwiczeniowych oraz potrafi przeprowadzić dyskusję wyników wyrażając swoje spostrzeżenia
5,0Student w sposób precyzyjny umie przedstawić wyniki zadania ćwiczeniowego, przeprowadzić analizę otrzymanych wyników oraz wskazać na wady i zalety proponowanych rozwiązań
Z_1A_C4_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dostosować poznane rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb konkretnych organizacji
2,0Student nie potrafi dobrać poznanych rozwiązań do potrzeb różnego rodzaju organizacji
3,0Student potrafi dostosować jedynie kilka z poznanych rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb konkretnych organizacji
3,5Student potrafi wykorzystać wszystkie poznane rozwiązania dotyczące zadań zarządzania zasobami ludzkimi w konkretnych organizacjach
4,0Student potrafi wykorzystać poznane rozwiązania z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, dostosować je do danej organizacji oraz uzasadnić ich przydatność
4,5Student umie dokładnie uzasadnić wybór określonych rozwiązań dla danej organizacji oraz potrafi wskazać na wady i zalety przyjętych rozwiązań
5,0Student potrafi zastosować poznane rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w konkretnych organizacjach, wskazać na ich wady i zalety oraz zaproponować własne modyfikacje poznanych rozwiązań
Z_1A_C4_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stosować najważniejsze techniki z poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi
2,0Student nie umie stosować jakichkolwiek poznanych technik dotyczących podstawowych zadań zarządzania zasobami ludzkimi
3,0Student umie stosować zaledwie kilka z poznanych technik dotyczących poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi
3,5Student umie stosować wszystkie poznane techniki z najważniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi
4,0Student potrafi korzystać z poznanych technik z poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazać na ich efektywność
4,5Student potrafi sporządzić plan wdrażania najważniejszych technik z poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazać na ich efektywność
5,0Student potrafi sporządzić plan wdrożenia najważniejszych technik z poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, określić ich wady i zalety oraz uzasadnić wybór każdej z technik

Literatura podstawowa

  1. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa, 2007
  2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków, 2007
  3. Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa, 2002
  4. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2006
  5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń., PWN, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Pocztowski A., Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi - zestawy przypadków, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005, 1, 2, 3 i 4 zestaw przypadków, lata 2002-2005
  2. Borkowska S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, Wolters Kluwer, Kraków, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Planowanie zasobów ludzkich2
T-A-2Podstawowe metody oraz narzędzia naboru i dobru personelu5
T-A-3Ścieżka kariery w rozwoju personelu2
T-A-4Proces szkoleniowy w organizacji2
T-A-5Programy outplacementowe2
T-A-6Metody i narzędzia oceny pracowniczej2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ewolucja, cele, funkcje i modele zarządzania zasobami ludzkimi3
T-W-2Nabór i dobór pracowników3
T-W-3Rozwój i kariera pracownicza2
T-W-4Ocena pracownicza2
T-W-5Derekrutacja personelu2
T-W-6Organizacja działu HR i polityka personalna3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć20
A-A-3Udział w konsultacjach2
A-A-4Przygotowanie do kolokwium23
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Egzamin2
A-W-3Przygotowanie do egzaminu13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C4_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować podstawowe procesy dotyczące zadań (funkcji) zarządzania zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Budowanie umiejętności pozyskiwania pracowników do organizacji
C-3Tworzenie rozwiazań w zakresie funkcji (zadań) zarządzania zasobami ludzkimi
Treści programoweT-W-3Rozwój i kariera pracownicza
T-W-2Nabór i dobór pracowników
T-W-4Ocena pracownicza
T-W-5Derekrutacja personelu
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować żadnego z podstawowych procesów dotyczących zadań zarządzania zasobami ludzkimi
3,0Student objaśnia w sposób powierzchowny jedynie kilka podstawowych procesów dotyczących zadań zarządzania zasobami ludzkimi
3,5Student charakteryzuje w sposób ogólny wszystkie z podstawowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi
4,0Student opisuje dokładnie wszystkie podstawowe procesy dotyczące zadań zarządzania zasobami ludzkimi
4,5Student charakteryzuje dokładnie wszystkie podstawowe procesy dotyczące zadań zarządzania zasobami ludzkimi, zna metody i techniki pozwalające je realizować
5,0Student charakteryzuje wszechstronnie wszystkie podstawowe procesy dotyczące zadań zarządzania zasobami ludzkimi, zna metody i techniki pozwalające je realizować oraz wie jakie jest następstwo ich stosowania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C4_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wyjaśnić istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-4Zgłębianie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
C-1Zapoznanie studentów z ideą i podstawową terminologią zarządzania zasobami ludzkimi
Treści programoweT-W-6Organizacja działu HR i polityka personalna
T-W-1Ewolucja, cele, funkcje i modele zarządzania zasobami ludzkimi
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi definiować istoty i funkcji zarządzania zasobami ludzkimi
3,0Student powierzchownie definiuje istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
3,5Student definiuje istotę zarządzania zasobami ludzkimi oraz potrafi dokładnie określić jedynie kilka funkcji zarządzania zasobami ludzkimi
4,0Student szczegółowo definiuje istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
4,5Student tłumaczy precyzyjnie istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi oraz potrafi wyjaśnić znaczenie poszczególnych funkcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
5,0Student tłumaczy precyzyjnie istotę i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, wyjaśnia ich znaczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i powiązania pomiędzy nimi
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C4_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć zaprezentować wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-4Zgłębianie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Treści programoweT-A-1Planowanie zasobów ludzkich
T-A-3Ścieżka kariery w rozwoju personelu
T-A-6Metody i narzędzia oceny pracowniczej
T-A-4Proces szkoleniowy w organizacji
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać ustnej prezentacji wyników powierzonego mu zadania ćwiczeniowego
3,0Student potrafi dokonać pobieżną prezentację otrzymanych wyników zadań ćwiczeniowych
3,5Student potrafi dokładnie przedstawić wyniki zrealizowanego zadania ćwiczeniowego oraz potrafi przeprowadzić analizę otrzymanych wyników
4,0Student umie wszechstronnie zaprezentować wyniki zerealizowanego zadania ćwieczniowego oraz dokonać odniesienia otrzymanych wyników do treści literatury przedmiotu
4,5Student umie przedstawić otrzymane wyniki zadań ćwiczeniowych oraz potrafi przeprowadzić dyskusję wyników wyrażając swoje spostrzeżenia
5,0Student w sposób precyzyjny umie przedstawić wyniki zadania ćwiczeniowego, przeprowadzić analizę otrzymanych wyników oraz wskazać na wady i zalety proponowanych rozwiązań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C4_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dostosować poznane rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb konkretnych organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Tworzenie rozwiazań w zakresie funkcji (zadań) zarządzania zasobami ludzkimi
Treści programoweT-A-5Programy outplacementowe
T-A-6Metody i narzędzia oceny pracowniczej
T-A-2Podstawowe metody oraz narzędzia naboru i dobru personelu
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Dyskusje wyników
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać poznanych rozwiązań do potrzeb różnego rodzaju organizacji
3,0Student potrafi dostosować jedynie kilka z poznanych rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb konkretnych organizacji
3,5Student potrafi wykorzystać wszystkie poznane rozwiązania dotyczące zadań zarządzania zasobami ludzkimi w konkretnych organizacjach
4,0Student potrafi wykorzystać poznane rozwiązania z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, dostosować je do danej organizacji oraz uzasadnić ich przydatność
4,5Student umie dokładnie uzasadnić wybór określonych rozwiązań dla danej organizacji oraz potrafi wskazać na wady i zalety przyjętych rozwiązań
5,0Student potrafi zastosować poznane rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w konkretnych organizacjach, wskazać na ich wady i zalety oraz zaproponować własne modyfikacje poznanych rozwiązań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_C4_U03W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stosować najważniejsze techniki z poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Zgłębianie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
C-2Budowanie umiejętności pozyskiwania pracowników do organizacji
C-3Tworzenie rozwiazań w zakresie funkcji (zadań) zarządzania zasobami ludzkimi
Treści programoweT-A-1Planowanie zasobów ludzkich
T-A-4Proces szkoleniowy w organizacji
T-A-2Podstawowe metody oraz narzędzia naboru i dobru personelu
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie stosować jakichkolwiek poznanych technik dotyczących podstawowych zadań zarządzania zasobami ludzkimi
3,0Student umie stosować zaledwie kilka z poznanych technik dotyczących poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi
3,5Student umie stosować wszystkie poznane techniki z najważniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi
4,0Student potrafi korzystać z poznanych technik z poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazać na ich efektywność
4,5Student potrafi sporządzić plan wdrażania najważniejszych technik z poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazać na ich efektywność
5,0Student potrafi sporządzić plan wdrożenia najważniejszych technik z poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, określić ich wady i zalety oraz uzasadnić wybór każdej z technik