Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Nauki o organizacji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nauki o organizacji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Bartłomiej Moszoro <Bartlomiej.Moszoro@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony przedmiot „Podstawy zarządzania”

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji.
C-2Nabywanie umiejętności analizy studium przypadku oraz zaproponowania klarownego rozwiązania.
C-3Przygotowanie prezentacji rozwiązania w formie pisemnej oraz w publicznej dyskusji nad studium przypadku.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Teorie organizacji a nauka o organizacji.3
T-A-2Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje.3
T-A-3Społeczna odpowiedzialność organizacji.3
T-A-4Modele biznesowe.3
T-A-5System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji.1
T-A-6Współczesne koncepcje i metody zarządzania .2
15
wykłady
T-W-1Teorie organizacji a nauka o organizacji.3
T-W-2Teorie organizacji a nauka o organizacji.3
T-W-3Rodzaje i typy organizacji – ich cele.3
T-W-4Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje.3
T-W-5Społeczna odpowiedzialność organizacji.3
T-W-6Nadzór korporacyjny nad organizacją.3
T-W-7Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne.2
T-W-8Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia.2
T-W-9Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny, techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny – zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe.2
T-W-10System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji.2
T-W-11Architektura systemu zarządzania organizacją.2
T-W-12Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Współdziałanie organizacji. Organizacja w przyszłości.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Studium przypadku, dyskusje, praca zespołowa (na zajęciach)15
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia15
30
wykłady
A-W-1Dyskusje i uczestnictwo na wykładach30
A-W-2Przygotowanie prezentacji multimedialnych5
A-W-3Przygotowanie się do case-study - studiów przypadków25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B7_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe modele biznesowe stosowane w organizacjach.
Z_1A_W01, Z_1A_W11S1A_W01, S1A_W07C-2, C-3T-W-10, T-W-11, T-A-5, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-A-1, T-W-12, T-W-9, T-A-6, T-W-8M-1, M-2S-2, S-1
Z_1A_B7_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy analizowanej organizacji biorąc pod uwagę czynników wewnętrznych oraz analizy otoczenia.
Z_1A_W04, Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-2, C-1T-W-6, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-7, T-W-3, T-W-2M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B7_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć interpretować przyczyny analizowanych problemów menedżera i organizacji.
Z_1A_U07, Z_1A_U03S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U08C-2T-W-10, T-W-9, T-W-8M-2S-2
Z_1A_B7_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania należy zastosować w danym przypadku.
Z_1A_U02, Z_1A_U04S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-A-4, T-W-12M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B7_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe modele biznesowe stosowane w organizacjach.
2,0Student nie umie definiować czynników wpływających na dany problem organizacji
3,0Student rozpoznaje w sposób ogólny ocenić stan organizacji
3,5Student rozpoznaje stan organizacji i sformułować rozwiązanie
4,0Student rozpoznaje stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu
4,5Student umie rozpoznać stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji
5,0Student umie rozpoznać stan rganizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji oceniając jednocześnie potencjalne scenariusze organizacji w przyszłości
Z_1A_B7_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy analizowanej organizacji biorąc pod uwagę czynników wewnętrznych oraz analizy otoczenia.
2,0Student nie umie identyfikować czynników wpływających na dany problem organizacji w postawionym studium przypadku organizacji
3,0Student potrafi w sposób ogólny zidentyfikować problem
3,5Student umie zidentyfikować problem i sformułować rozwiązanie
4,0Student umie zidentyfikować problem i sformułować rozwiązanie adekwatne do studium przypadku
4,5Student umie zidentyfikować stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do studium przypadku oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji
5,0Student umie zidentyfikować stan organizacji i sformułować problemy adekwatne do studium przygadku oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji oceniając jednocześnie potencjalne scenariusze organizacji w przyszłości

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B7_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć interpretować przyczyny analizowanych problemów menedżera i organizacji.
2,0Student nie umie zinterpretować czynników wpływających na dany problem organizacji
3,0Student potrafi w sposób ogólny ocenić stan organizacji
3,5Student umie ocenić stan organizacji i sformułować rozwiązanie
4,0Student umie ocenić stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu
4,5Student umie dokona oceny organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji
5,0Student umie dokona oceny organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji oceniając jednocześnie potencjalne scenariusze organizacji w przyszłości
Z_1A_B7_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania należy zastosować w danym przypadku.
2,0Student nie umie dobierać kluczowych czynników wpływających na dany problem organizacji
3,0Student potrafi w sposób ogólny dobrać metody
3,5Student umie dobrać metody i zinterpretować jej wnioski
4,0Student umie dobrać metody i zinterpretować jej wnioski oraz ocenić stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu
4,5Student umiedobrać metody i zinterpretować jej wnioski i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi nakreślać konsekwencje jej zastosowania
5,0Student umiedobrać metody i zinterpretować jej wnioski i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi nakreślać konsekwencje jej zastosowania oceniając jednocześnie potencjalne scenariusze organizacji w przyszłości

Literatura podstawowa

  1. Stanisław Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, 2006
  2. Peter Drucker, Przedsiębiorstwo XXI wieku, Muza, Warszawa, 2000
  3. Gary Hamel, Bill Breeen, Zarządzanie jutra, Red Horsel Harward Business School Press, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Sean Covey, 7 naywków skutecznego nastolatka, REBIS, Poznań, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Teorie organizacji a nauka o organizacji.3
T-A-2Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje.3
T-A-3Społeczna odpowiedzialność organizacji.3
T-A-4Modele biznesowe.3
T-A-5System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji.1
T-A-6Współczesne koncepcje i metody zarządzania .2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Teorie organizacji a nauka o organizacji.3
T-W-2Teorie organizacji a nauka o organizacji.3
T-W-3Rodzaje i typy organizacji – ich cele.3
T-W-4Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje.3
T-W-5Społeczna odpowiedzialność organizacji.3
T-W-6Nadzór korporacyjny nad organizacją.3
T-W-7Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne.2
T-W-8Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia.2
T-W-9Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny, techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny – zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe.2
T-W-10System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji.2
T-W-11Architektura systemu zarządzania organizacją.2
T-W-12Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Współdziałanie organizacji. Organizacja w przyszłości.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Studium przypadku, dyskusje, praca zespołowa (na zajęciach)15
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Dyskusje i uczestnictwo na wykładach30
A-W-2Przygotowanie prezentacji multimedialnych5
A-W-3Przygotowanie się do case-study - studiów przypadków25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B7_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe modele biznesowe stosowane w organizacjach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności analizy studium przypadku oraz zaproponowania klarownego rozwiązania.
C-3Przygotowanie prezentacji rozwiązania w formie pisemnej oraz w publicznej dyskusji nad studium przypadku.
Treści programoweT-W-10System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji.
T-W-11Architektura systemu zarządzania organizacją.
T-A-5System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji.
T-A-2Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje.
T-A-4Modele biznesowe.
T-A-3Społeczna odpowiedzialność organizacji.
T-A-1Teorie organizacji a nauka o organizacji.
T-W-12Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Współdziałanie organizacji. Organizacja w przyszłości.
T-W-9Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny, techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny – zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe.
T-A-6Współczesne koncepcje i metody zarządzania .
T-W-8Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie definiować czynników wpływających na dany problem organizacji
3,0Student rozpoznaje w sposób ogólny ocenić stan organizacji
3,5Student rozpoznaje stan organizacji i sformułować rozwiązanie
4,0Student rozpoznaje stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu
4,5Student umie rozpoznać stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji
5,0Student umie rozpoznać stan rganizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji oceniając jednocześnie potencjalne scenariusze organizacji w przyszłości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B7_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy analizowanej organizacji biorąc pod uwagę czynników wewnętrznych oraz analizy otoczenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności analizy studium przypadku oraz zaproponowania klarownego rozwiązania.
C-1Zrozumienie podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji.
Treści programoweT-W-6Nadzór korporacyjny nad organizacją.
T-W-4Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje.
T-W-1Teorie organizacji a nauka o organizacji.
T-W-5Społeczna odpowiedzialność organizacji.
T-W-7Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne.
T-W-3Rodzaje i typy organizacji – ich cele.
T-W-2Teorie organizacji a nauka o organizacji.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie identyfikować czynników wpływających na dany problem organizacji w postawionym studium przypadku organizacji
3,0Student potrafi w sposób ogólny zidentyfikować problem
3,5Student umie zidentyfikować problem i sformułować rozwiązanie
4,0Student umie zidentyfikować problem i sformułować rozwiązanie adekwatne do studium przypadku
4,5Student umie zidentyfikować stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do studium przypadku oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji
5,0Student umie zidentyfikować stan organizacji i sformułować problemy adekwatne do studium przygadku oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji oceniając jednocześnie potencjalne scenariusze organizacji w przyszłości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B7_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć interpretować przyczyny analizowanych problemów menedżera i organizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności analizy studium przypadku oraz zaproponowania klarownego rozwiązania.
Treści programoweT-W-10System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji.
T-W-9Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny, techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny – zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe.
T-W-8Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zinterpretować czynników wpływających na dany problem organizacji
3,0Student potrafi w sposób ogólny ocenić stan organizacji
3,5Student umie ocenić stan organizacji i sformułować rozwiązanie
4,0Student umie ocenić stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu
4,5Student umie dokona oceny organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji
5,0Student umie dokona oceny organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi dobrać metody ich identyfikacji oceniając jednocześnie potencjalne scenariusze organizacji w przyszłości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B7_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania należy zastosować w danym przypadku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności analizy studium przypadku oraz zaproponowania klarownego rozwiązania.
Treści programoweT-A-4Modele biznesowe.
T-W-12Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Współdziałanie organizacji. Organizacja w przyszłości.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie dobierać kluczowych czynników wpływających na dany problem organizacji
3,0Student potrafi w sposób ogólny dobrać metody
3,5Student umie dobrać metody i zinterpretować jej wnioski
4,0Student umie dobrać metody i zinterpretować jej wnioski oraz ocenić stan organizacji i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu
4,5Student umiedobrać metody i zinterpretować jej wnioski i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi nakreślać konsekwencje jej zastosowania
5,0Student umiedobrać metody i zinterpretować jej wnioski i sformułować rozwiązanie adekwatne do problemu oraz potrafi nakreślać konsekwencje jej zastosowania oceniając jednocześnie potencjalne scenariusze organizacji w przyszłości