Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Statystyka opisowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Statystyka opisowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Aneta Becker <aneta.becker@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Wawrzyniak <Katarzyna.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50egzamin
laboratoriaL2 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie wiedzy: student posiada wiadomości z zakresu podstaw analizy matematycznej oraz ogólną wiedzę ekonomiczną.
W-2Wymagania w zakresie umiejetości: student potrafi wykonywać operacje matematyczne oraz posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy o: sposobach pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz statystycznych metodach badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania metod statystycznych z wykorzystaniem popularnych pakietów statystycznych oraz arkusza kalkulacyjnego.
C-3Przygotowanie do: aktywnego uczestniczenia w zespole, formułowania problemu badawczego, doboru odpowiedniej metodologii oraz wykonania, opracowania i interpretacji wyników badań.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Prezentacja materiału statystycznego – budowa szeregów i tablic statystycznych oraz sporządzanie wykresów statystycznych na podstawie surowego materiału statystycznego.6
T-L-2Obliczanie i interpretacja klasycznych oraz pozycyjnych parametrów charakteryzujących empiryczny rozkład cech w zbiorowości statystycznej. Wszechstronna analiza struktury.8
T-L-3Wyznaczanie i interpretacja miar siły związku dla cech jakościowych, miar siły i kierunku związku dla cech ilościowych, parametrów liniowej funkcji regresji cech ilościowych.6
T-L-4Wyznaczanie i interpretacja przyrostów oraz indeksów indywidualnych.6
T-L-5Mechaniczne i analityczne wyznaczanie trendu. Wyznaczanie oraz interpretacja absolutnych i względnych miar charakteryzujących wahania sezonowe.4
30
wykłady
T-W-1Przedmiot badań statystyki. Podstawowe pojęcia (zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna). Badanie statystyczne (etapy badania statystycznego; metody badania; techniki badania; materiał statystyczny i metody jego zbierania).4
T-W-2Analiza struktury procesów masowych (rozkład empiryczny i typy rozkładów; parametry rozkładu: klasyczne i pozycyjne, absolutne i względne; parametry tendencji centralnej; miary zróżnicowania; miary asymetrii; miary spłaszczenia; pomiar koncentracji).4
T-W-3Analiza współzależności procesów masowych (korelacja i regresja cech ilościowych, korelacja cech jakościowych).4
T-W-4Analiza szeregów czasowych (metody badanie zmian krótkookresowych, dekompozycja szeregów czasowych).3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-2Studiowanie wskazanej literatury (ćwiczenia laboratoryjne)6
A-L-3Wykonanie prac domowych6
A-L-4Przygotowanie do kolokwium8
A-L-5Opracowanie wzorów (ćwiczenia laboratoryjne)2
A-L-6Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
60
wykłady
A-W-1Przygotowanie do egzaminu10
A-W-2Opracowanie wzorów na egzamin5
A-W-3Studiowanie literatury (egzamin)10
A-W-4Uczestnictwo w wykładach15
A-W-5Uczestnictwo w egzaminie2
A-W-6Udział w konsultacjach18
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładu w formie pisemnej (test) zawierający zagadnienia teoretyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.
S-2Ocena formująca: Sprawdziany mające na celu identyfikację braków w wiedzy i umiejętnościach studenta.
S-3Ocena formująca: Kolokwia służące do oceny okresowych osiągnięć studenta - samodzielne rozwiązanie zadań problemowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i pakietów satystycznych.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen pochodzących z: kolokwiów oraz sprawdzianów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B6_W01
Student ma wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć statystyki opisowej oraz etapów badania statystycznego, sposobów pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz statystycznych metod badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych.
Z_1A_W01, Z_1A_W02, Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W05S1A_W01, S1A_W02, S1A_W04, S1A_W06C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-L-4, T-L-2, T-L-5, T-W-4, T-L-3, T-L-1M-2, M-1S-2, S-3, S-1, S-4
Z_1A_B6_W02
Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej.
Z_1A_W04, Z_1A_W05, Z_1A_W11, Z_1A_W01, Z_1A_W07, Z_1A_W09, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W06, S1A_W07C-2, C-3T-L-5, T-L-3, T-L-1, T-W-3, T-W-1, T-L-4, T-W-2, T-L-2, T-W-4M-2, M-1S-4, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B6_U01
Student potrafi zorganizować badanie statystyczne, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
Z_1A_U08, Z_1A_U11, Z_1A_U10, Z_1A_U15, Z_1A_U14, Z_1A_U03, Z_1A_U19, Z_1A_U18S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U09, S1A_U10C-3, C-2, C-1T-W-3, T-W-2, T-L-1, T-W-1, T-W-4, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-5M-2, M-1S-2, S-3, S-4, S-1
Z_1A_B6_U02
Student potrafi, zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystyczne oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań, a także odnieść je do praktyki gospodarczej.
Z_1A_U08, Z_1A_U15, Z_1A_U11, Z_1A_U19, Z_1A_U14, Z_1A_U10, Z_1A_U18, Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U09, S1A_U10C-1, C-3, C-2T-L-4, T-W-4, T-L-2, T-L-5, T-W-1, T-L-1, T-W-2, T-W-3, T-L-3M-2, M-1S-2, S-3, S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B6_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Z_1A_K09, Z_1A_K03, Z_1A_K01, Z_1A_K06, Z_1A_K02S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07C-3, C-2, C-1T-L-5, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-1, T-L-4, T-W-4, T-L-3M-2, M-1S-3, S-4, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B6_W01
Student ma wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć statystyki opisowej oraz etapów badania statystycznego, sposobów pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz statystycznych metod badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych.
2,0Student nie zna przedmiotu badań i podstawowych pojęć z zakresu statystyki opisowej, nie wie w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny oraz nie potrafi wskazać metod badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
3,0Student zna niektóre z podstawowych pojęć statystyki opisowej, wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny oraz potrafi wskazać nieliczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
3,5Student zna większość z podstawowych pojęć statystyki opisowej, wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny oraz potrafi wskazać nieliczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
4,0Student potrafi samodzielnie wymienić i zdefiniować wszystkie podstawowe pojęcia ze statystyki opisowej, zna przedmiot badań oraz wie w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny, a także samodzielnie dobrać odpowiednie metody do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
4,5Student potrafi samodzielnie wymienić i zdefiniować wszystkie podstawowe pojęcia ze statystyki opisowej, zna przedmiot badań oraz wie w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny, a także samodzielnie dobrać odpowiednie metody do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych i uzasadnić ich wybór
5,0Student ma wiedzę na temat przedmiotu badań i wszystkich wymaganych pojęć statystyki opisowej, zna etapy badania statystycznego, sposoby pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz potrafi samodzielnie rozpoznać badaną prawidłowość statystyczną, samodzielnie zaproponować odpowiednie statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
Z_1A_B6_W02
Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej.
2,0Student nie zna pakietów statystycznych i nie wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
3,0Student poprawnie zna kilka modułów poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
3,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
4,0Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
4,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania samodzielnie zaproponowanych zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
5,0Student potrafi samodzielnie zaproponować zastosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych, zjawisk społeczno-gospodarczych, wie jak posługiwać się wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B6_U01
Student potrafi zorganizować badanie statystyczne, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
2,0Student nie potrafi zorganizować badania statystycznego, zebrać, prezentować i analizować materiału statystycznego
3,0Student potrafi zorganizować niektóre etapy badania statystycznego i przy współudziale z prowadzącym zajęcia zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny
3,5Student potrafi zorganizować większość etapów badania statystycznego i przy współudziale z prowadzącym zajęcia: zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny
4,0Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie statystyczne, jednak prezentowanie i analizowanie zgromadzonego materiału statystycznego jest dokonywane przy współudziale prowadzącego zajęcia
4,5Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie statystyczne, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny oraz posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi
5,0Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie statystyczne , pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny odpowiedni do badanej prawidłowości statystycznej oraz dokonać wszechstronnej analizy porównawczej, a także sprawnie posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi
Z_1A_B6_U02
Student potrafi, zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystyczne oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań, a także odnieść je do praktyki gospodarczej.
2,0Student nie potrafi, zastosować odpowiednich metod i narzędzi statystycznych oraz przeprowadzić badań statystycznych
3,0Student potrafi, zastosować niektóre (wskazane przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia statystyczne oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań
3,5Student potrafi, zastosować wskazane (przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia statystyczne oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań oraz próbuje odnieść je do praktyki gospodarczej
4,0Student potrafi, samodzielnie zastosować metody i narzędzia statystyczne oraz wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej
4,5Student potrafi, samodzielnie zastosować metody i narzędzia statystyczne oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej, samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją
5,0Student potrafi zastosować wszystkie poznane w trakcie zajęć metody i narzędzia statystyczne, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych oraz uzasadnić ich wybór, a także zinterpretować uzyskane wyniki oraz samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B6_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie statystyczne, a z pomocą nauczyciela zorganizować pracę w grupie
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie statystyczne i zorganizować grupową pracę
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka w zadaniach, Część I. Statystyka opisowa, Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001
  2. Hozer J. (red.), Statystyka opisowa, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 1997
  3. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka stosowana, PWE, Warszawa, 1996
  4. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa, 2004
  5. Sompolska-Rzechuła A., Statystyka z pakietem Statgraphics® 5.0, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Wzory i tablice statystyczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki US, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 1997
  2. Luszniewicz A.,. Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, C. H. Beck, Warszawa, 2008
  3. Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa, 1994
  4. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Prezentacja materiału statystycznego – budowa szeregów i tablic statystycznych oraz sporządzanie wykresów statystycznych na podstawie surowego materiału statystycznego.6
T-L-2Obliczanie i interpretacja klasycznych oraz pozycyjnych parametrów charakteryzujących empiryczny rozkład cech w zbiorowości statystycznej. Wszechstronna analiza struktury.8
T-L-3Wyznaczanie i interpretacja miar siły związku dla cech jakościowych, miar siły i kierunku związku dla cech ilościowych, parametrów liniowej funkcji regresji cech ilościowych.6
T-L-4Wyznaczanie i interpretacja przyrostów oraz indeksów indywidualnych.6
T-L-5Mechaniczne i analityczne wyznaczanie trendu. Wyznaczanie oraz interpretacja absolutnych i względnych miar charakteryzujących wahania sezonowe.4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedmiot badań statystyki. Podstawowe pojęcia (zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna). Badanie statystyczne (etapy badania statystycznego; metody badania; techniki badania; materiał statystyczny i metody jego zbierania).4
T-W-2Analiza struktury procesów masowych (rozkład empiryczny i typy rozkładów; parametry rozkładu: klasyczne i pozycyjne, absolutne i względne; parametry tendencji centralnej; miary zróżnicowania; miary asymetrii; miary spłaszczenia; pomiar koncentracji).4
T-W-3Analiza współzależności procesów masowych (korelacja i regresja cech ilościowych, korelacja cech jakościowych).4
T-W-4Analiza szeregów czasowych (metody badanie zmian krótkookresowych, dekompozycja szeregów czasowych).3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-2Studiowanie wskazanej literatury (ćwiczenia laboratoryjne)6
A-L-3Wykonanie prac domowych6
A-L-4Przygotowanie do kolokwium8
A-L-5Opracowanie wzorów (ćwiczenia laboratoryjne)2
A-L-6Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do egzaminu10
A-W-2Opracowanie wzorów na egzamin5
A-W-3Studiowanie literatury (egzamin)10
A-W-4Uczestnictwo w wykładach15
A-W-5Uczestnictwo w egzaminie2
A-W-6Udział w konsultacjach18
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B6_W01Student ma wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć statystyki opisowej oraz etapów badania statystycznego, sposobów pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz statystycznych metod badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania metod statystycznych z wykorzystaniem popularnych pakietów statystycznych oraz arkusza kalkulacyjnego.
C-3Przygotowanie do: aktywnego uczestniczenia w zespole, formułowania problemu badawczego, doboru odpowiedniej metodologii oraz wykonania, opracowania i interpretacji wyników badań.
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy o: sposobach pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz statystycznych metodach badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych.
Treści programoweT-W-2Analiza struktury procesów masowych (rozkład empiryczny i typy rozkładów; parametry rozkładu: klasyczne i pozycyjne, absolutne i względne; parametry tendencji centralnej; miary zróżnicowania; miary asymetrii; miary spłaszczenia; pomiar koncentracji).
T-W-1Przedmiot badań statystyki. Podstawowe pojęcia (zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna). Badanie statystyczne (etapy badania statystycznego; metody badania; techniki badania; materiał statystyczny i metody jego zbierania).
T-W-3Analiza współzależności procesów masowych (korelacja i regresja cech ilościowych, korelacja cech jakościowych).
T-L-4Wyznaczanie i interpretacja przyrostów oraz indeksów indywidualnych.
T-L-2Obliczanie i interpretacja klasycznych oraz pozycyjnych parametrów charakteryzujących empiryczny rozkład cech w zbiorowości statystycznej. Wszechstronna analiza struktury.
T-L-5Mechaniczne i analityczne wyznaczanie trendu. Wyznaczanie oraz interpretacja absolutnych i względnych miar charakteryzujących wahania sezonowe.
T-W-4Analiza szeregów czasowych (metody badanie zmian krótkookresowych, dekompozycja szeregów czasowych).
T-L-3Wyznaczanie i interpretacja miar siły związku dla cech jakościowych, miar siły i kierunku związku dla cech ilościowych, parametrów liniowej funkcji regresji cech ilościowych.
T-L-1Prezentacja materiału statystycznego – budowa szeregów i tablic statystycznych oraz sporządzanie wykresów statystycznych na podstawie surowego materiału statystycznego.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
M-1Wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany mające na celu identyfikację braków w wiedzy i umiejętnościach studenta.
S-3Ocena formująca: Kolokwia służące do oceny okresowych osiągnięć studenta - samodzielne rozwiązanie zadań problemowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i pakietów satystycznych.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładu w formie pisemnej (test) zawierający zagadnienia teoretyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen pochodzących z: kolokwiów oraz sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna przedmiotu badań i podstawowych pojęć z zakresu statystyki opisowej, nie wie w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny oraz nie potrafi wskazać metod badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
3,0Student zna niektóre z podstawowych pojęć statystyki opisowej, wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny oraz potrafi wskazać nieliczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
3,5Student zna większość z podstawowych pojęć statystyki opisowej, wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny oraz potrafi wskazać nieliczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
4,0Student potrafi samodzielnie wymienić i zdefiniować wszystkie podstawowe pojęcia ze statystyki opisowej, zna przedmiot badań oraz wie w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny, a także samodzielnie dobrać odpowiednie metody do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
4,5Student potrafi samodzielnie wymienić i zdefiniować wszystkie podstawowe pojęcia ze statystyki opisowej, zna przedmiot badań oraz wie w jaki sposób pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny, a także samodzielnie dobrać odpowiednie metody do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych i uzasadnić ich wybór
5,0Student ma wiedzę na temat przedmiotu badań i wszystkich wymaganych pojęć statystyki opisowej, zna etapy badania statystycznego, sposoby pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz potrafi samodzielnie rozpoznać badaną prawidłowość statystyczną, samodzielnie zaproponować odpowiednie statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B6_W02Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania metod statystycznych z wykorzystaniem popularnych pakietów statystycznych oraz arkusza kalkulacyjnego.
C-3Przygotowanie do: aktywnego uczestniczenia w zespole, formułowania problemu badawczego, doboru odpowiedniej metodologii oraz wykonania, opracowania i interpretacji wyników badań.
Treści programoweT-L-5Mechaniczne i analityczne wyznaczanie trendu. Wyznaczanie oraz interpretacja absolutnych i względnych miar charakteryzujących wahania sezonowe.
T-L-3Wyznaczanie i interpretacja miar siły związku dla cech jakościowych, miar siły i kierunku związku dla cech ilościowych, parametrów liniowej funkcji regresji cech ilościowych.
T-L-1Prezentacja materiału statystycznego – budowa szeregów i tablic statystycznych oraz sporządzanie wykresów statystycznych na podstawie surowego materiału statystycznego.
T-W-3Analiza współzależności procesów masowych (korelacja i regresja cech ilościowych, korelacja cech jakościowych).
T-W-1Przedmiot badań statystyki. Podstawowe pojęcia (zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna). Badanie statystyczne (etapy badania statystycznego; metody badania; techniki badania; materiał statystyczny i metody jego zbierania).
T-L-4Wyznaczanie i interpretacja przyrostów oraz indeksów indywidualnych.
T-W-2Analiza struktury procesów masowych (rozkład empiryczny i typy rozkładów; parametry rozkładu: klasyczne i pozycyjne, absolutne i względne; parametry tendencji centralnej; miary zróżnicowania; miary asymetrii; miary spłaszczenia; pomiar koncentracji).
T-L-2Obliczanie i interpretacja klasycznych oraz pozycyjnych parametrów charakteryzujących empiryczny rozkład cech w zbiorowości statystycznej. Wszechstronna analiza struktury.
T-W-4Analiza szeregów czasowych (metody badanie zmian krótkookresowych, dekompozycja szeregów czasowych).
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
M-1Wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen pochodzących z: kolokwiów oraz sprawdzianów.
S-3Ocena formująca: Kolokwia służące do oceny okresowych osiągnięć studenta - samodzielne rozwiązanie zadań problemowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i pakietów satystycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna pakietów statystycznych i nie wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
3,0Student poprawnie zna kilka modułów poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
3,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
4,0Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
4,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania samodzielnie zaproponowanych zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
5,0Student potrafi samodzielnie zaproponować zastosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych, zjawisk społeczno-gospodarczych, wie jak posługiwać się wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B6_U01Student potrafi zorganizować badanie statystyczne, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie do: aktywnego uczestniczenia w zespole, formułowania problemu badawczego, doboru odpowiedniej metodologii oraz wykonania, opracowania i interpretacji wyników badań.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania metod statystycznych z wykorzystaniem popularnych pakietów statystycznych oraz arkusza kalkulacyjnego.
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy o: sposobach pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz statystycznych metodach badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych.
Treści programoweT-W-3Analiza współzależności procesów masowych (korelacja i regresja cech ilościowych, korelacja cech jakościowych).
T-W-2Analiza struktury procesów masowych (rozkład empiryczny i typy rozkładów; parametry rozkładu: klasyczne i pozycyjne, absolutne i względne; parametry tendencji centralnej; miary zróżnicowania; miary asymetrii; miary spłaszczenia; pomiar koncentracji).
T-L-1Prezentacja materiału statystycznego – budowa szeregów i tablic statystycznych oraz sporządzanie wykresów statystycznych na podstawie surowego materiału statystycznego.
T-W-1Przedmiot badań statystyki. Podstawowe pojęcia (zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna). Badanie statystyczne (etapy badania statystycznego; metody badania; techniki badania; materiał statystyczny i metody jego zbierania).
T-W-4Analiza szeregów czasowych (metody badanie zmian krótkookresowych, dekompozycja szeregów czasowych).
T-L-2Obliczanie i interpretacja klasycznych oraz pozycyjnych parametrów charakteryzujących empiryczny rozkład cech w zbiorowości statystycznej. Wszechstronna analiza struktury.
T-L-4Wyznaczanie i interpretacja przyrostów oraz indeksów indywidualnych.
T-L-3Wyznaczanie i interpretacja miar siły związku dla cech jakościowych, miar siły i kierunku związku dla cech ilościowych, parametrów liniowej funkcji regresji cech ilościowych.
T-L-5Mechaniczne i analityczne wyznaczanie trendu. Wyznaczanie oraz interpretacja absolutnych i względnych miar charakteryzujących wahania sezonowe.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
M-1Wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany mające na celu identyfikację braków w wiedzy i umiejętnościach studenta.
S-3Ocena formująca: Kolokwia służące do oceny okresowych osiągnięć studenta - samodzielne rozwiązanie zadań problemowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i pakietów satystycznych.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen pochodzących z: kolokwiów oraz sprawdzianów.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładu w formie pisemnej (test) zawierający zagadnienia teoretyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zorganizować badania statystycznego, zebrać, prezentować i analizować materiału statystycznego
3,0Student potrafi zorganizować niektóre etapy badania statystycznego i przy współudziale z prowadzącym zajęcia zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny
3,5Student potrafi zorganizować większość etapów badania statystycznego i przy współudziale z prowadzącym zajęcia: zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny
4,0Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie statystyczne, jednak prezentowanie i analizowanie zgromadzonego materiału statystycznego jest dokonywane przy współudziale prowadzącego zajęcia
4,5Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie statystyczne, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny oraz posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi
5,0Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie statystyczne , pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny odpowiedni do badanej prawidłowości statystycznej oraz dokonać wszechstronnej analizy porównawczej, a także sprawnie posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B6_U02Student potrafi, zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystyczne oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań, a także odnieść je do praktyki gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy o: sposobach pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz statystycznych metodach badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych.
C-3Przygotowanie do: aktywnego uczestniczenia w zespole, formułowania problemu badawczego, doboru odpowiedniej metodologii oraz wykonania, opracowania i interpretacji wyników badań.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania metod statystycznych z wykorzystaniem popularnych pakietów statystycznych oraz arkusza kalkulacyjnego.
Treści programoweT-L-4Wyznaczanie i interpretacja przyrostów oraz indeksów indywidualnych.
T-W-4Analiza szeregów czasowych (metody badanie zmian krótkookresowych, dekompozycja szeregów czasowych).
T-L-2Obliczanie i interpretacja klasycznych oraz pozycyjnych parametrów charakteryzujących empiryczny rozkład cech w zbiorowości statystycznej. Wszechstronna analiza struktury.
T-L-5Mechaniczne i analityczne wyznaczanie trendu. Wyznaczanie oraz interpretacja absolutnych i względnych miar charakteryzujących wahania sezonowe.
T-W-1Przedmiot badań statystyki. Podstawowe pojęcia (zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna). Badanie statystyczne (etapy badania statystycznego; metody badania; techniki badania; materiał statystyczny i metody jego zbierania).
T-L-1Prezentacja materiału statystycznego – budowa szeregów i tablic statystycznych oraz sporządzanie wykresów statystycznych na podstawie surowego materiału statystycznego.
T-W-2Analiza struktury procesów masowych (rozkład empiryczny i typy rozkładów; parametry rozkładu: klasyczne i pozycyjne, absolutne i względne; parametry tendencji centralnej; miary zróżnicowania; miary asymetrii; miary spłaszczenia; pomiar koncentracji).
T-W-3Analiza współzależności procesów masowych (korelacja i regresja cech ilościowych, korelacja cech jakościowych).
T-L-3Wyznaczanie i interpretacja miar siły związku dla cech jakościowych, miar siły i kierunku związku dla cech ilościowych, parametrów liniowej funkcji regresji cech ilościowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
M-1Wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdziany mające na celu identyfikację braków w wiedzy i umiejętnościach studenta.
S-3Ocena formująca: Kolokwia służące do oceny okresowych osiągnięć studenta - samodzielne rozwiązanie zadań problemowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i pakietów satystycznych.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładu w formie pisemnej (test) zawierający zagadnienia teoretyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen pochodzących z: kolokwiów oraz sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, zastosować odpowiednich metod i narzędzi statystycznych oraz przeprowadzić badań statystycznych
3,0Student potrafi, zastosować niektóre (wskazane przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia statystyczne oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań
3,5Student potrafi, zastosować wskazane (przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia statystyczne oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań oraz próbuje odnieść je do praktyki gospodarczej
4,0Student potrafi, samodzielnie zastosować metody i narzędzia statystyczne oraz wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej
4,5Student potrafi, samodzielnie zastosować metody i narzędzia statystyczne oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej, samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją
5,0Student potrafi zastosować wszystkie poznane w trakcie zajęć metody i narzędzia statystyczne, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych oraz uzasadnić ich wybór, a także zinterpretować uzyskane wyniki oraz samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B6_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie do: aktywnego uczestniczenia w zespole, formułowania problemu badawczego, doboru odpowiedniej metodologii oraz wykonania, opracowania i interpretacji wyników badań.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania metod statystycznych z wykorzystaniem popularnych pakietów statystycznych oraz arkusza kalkulacyjnego.
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy o: sposobach pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych oraz statystycznych metodach badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych.
Treści programoweT-L-5Mechaniczne i analityczne wyznaczanie trendu. Wyznaczanie oraz interpretacja absolutnych i względnych miar charakteryzujących wahania sezonowe.
T-W-1Przedmiot badań statystyki. Podstawowe pojęcia (zbiorowość statystyczna, jednostka statystyczna, cecha statystyczna). Badanie statystyczne (etapy badania statystycznego; metody badania; techniki badania; materiał statystyczny i metody jego zbierania).
T-L-2Obliczanie i interpretacja klasycznych oraz pozycyjnych parametrów charakteryzujących empiryczny rozkład cech w zbiorowości statystycznej. Wszechstronna analiza struktury.
T-W-2Analiza struktury procesów masowych (rozkład empiryczny i typy rozkładów; parametry rozkładu: klasyczne i pozycyjne, absolutne i względne; parametry tendencji centralnej; miary zróżnicowania; miary asymetrii; miary spłaszczenia; pomiar koncentracji).
T-W-3Analiza współzależności procesów masowych (korelacja i regresja cech ilościowych, korelacja cech jakościowych).
T-L-1Prezentacja materiału statystycznego – budowa szeregów i tablic statystycznych oraz sporządzanie wykresów statystycznych na podstawie surowego materiału statystycznego.
T-L-4Wyznaczanie i interpretacja przyrostów oraz indeksów indywidualnych.
T-W-4Analiza szeregów czasowych (metody badanie zmian krótkookresowych, dekompozycja szeregów czasowych).
T-L-3Wyznaczanie i interpretacja miar siły związku dla cech jakościowych, miar siły i kierunku związku dla cech ilościowych, parametrów liniowej funkcji regresji cech ilościowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
M-1Wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Kolokwia służące do oceny okresowych osiągnięć studenta - samodzielne rozwiązanie zadań problemowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i pakietów satystycznych.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen pochodzących z: kolokwiów oraz sprawdzianów.
S-2Ocena formująca: Sprawdziany mające na celu identyfikację braków w wiedzy i umiejętnościach studenta.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin z wykładu w formie pisemnej (test) zawierający zagadnienia teoretyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie statystyczne, a z pomocą nauczyciela zorganizować pracę w grupie
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie statystyczne i zorganizować grupową pracę
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych