Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Antoni Mickiewicz <Antoni.Mickiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>, Antoni Mickiewicz <Antoni.Mickiewicz@zut.edu.pl>, Aneta Zaremba <Aneta.Zaremba@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z zakresu mikroekonomii
W-2Znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii
W-3Znajomośc zagadnień z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw działajacych na obszarach wiejskich

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie studentom problemów związanych z wielofunkcyjnym rozwojem terenów wiejskich w Polsce.
C-2Przedstawienie studentom problemów związanych z wielofunkcyjnym rozwojem terenów wiejskich Unii Europejskiej.
C-3Zapoznanie studentów z budową strategii gmin wiejskich i ich umiejętności do właściwej oceny celów i elementów składowych strategii.
C-4Przedstawienie studentom modeli wielofunkcyjnego rozwoju dla różnych typów gmin w Polsce i krajach UE oraz uzyskanie umiejętności w zakresie analizy i wnioskowania o celach i modelach.
C-5Uzyskanie kompetencji do analizy zależności między modernizacją rolnictwa a wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Istota i cele wielofunkcyjnego rozwoju. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju terenów wiejskich w Polsce. Wiejskie obszary problemowe3
T-W-2Modernizacja rolnictwa warunkiem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Dywersyfikacja gospodarstw rolnych. Agroturystyka elementem rozwoju lokalnego3
T-W-3Strategia rozwoju gmin wiejskich - cele tworzenia strategii, uspołecznienie strategii. Analiza procesu budowy strategii. Polityka rozwoju obszarów wiejskich. Instytucje i programy wspierające finansowego rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Bariery i priorytety rozwoju wielofunkcyjnego terenów wiejskich (oświata, bezrobocie, kapitał, dochody, postawy przedsiębiorcze lokalnej ludności). Zróżnicowanie gmin wiejskich w Polsce i województwie zachodniopomorskim6
T-W-4Rozwój terenów wiejskich w krajach UE. Fundusze strukturalne i inne programy rozwojowe.3
T-W-5Podstawowe aspekty wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Omówienie podstawowych funkcji gospodarczych realizowanych na obszarach wiejskich. Czynniki rozwoju lokalnego. Infrastruktura instytucjonalna, ekonomiczna i społeczna, centra rozwoju terenów wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. Mały i średni biznes podstawą ożywienia gospodarki wiejskiej6
T-W-6Rola władz lokalnych w rozwoju lokalnym, promocja gminy, przyciąganie kapitału na teren gminy, komunikowanie się ze społeczeństwem. Przykłady gmin w Polsce, które odniosły sukces w rozwoju wielofunkcyjnym.3
T-W-7Rozwój terenów wiejskich w Wielkiej Brytanii. Rozwój terenów wiejskich na przykładzie Francji, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów - studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy).
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań w formie pisenej lub ustnej w trakcie zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza aktywności studentów podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin w formie pisemnej obejmujący zagadnienia omawiane w trakcie wykładów oraz zagadnienia problemowe podane studentom jako materiał do studiowania na podstwie literatury

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O9/1_W01
Student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości jako czynników rozwoju obszarów wiejskich wykorzystując w tym celu wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii.
Z_1A_W01, Z_1A_W15S1A_W01, S1A_W11C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O9/1_U01
Student potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych mających wpływ na rowój obszarów wiejskich.
Z_1A_U01S1A_U01C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O9/1_K01
Student jest przygotowany do opracowania i realizacji projektów społecznych i gospodarczych przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Z_1A_K06, Z_1A_K07S1A_K03, S1A_K07C-3, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O9/1_W01
Student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości jako czynników rozwoju obszarów wiejskich wykorzystując w tym celu wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty. W zakresie prac zespołowych student: nie potrafi zaplanować i wykonać pracy poprawnie i w terminie, nie zgłasza potrzeby pomocy na konsultacjach lub mimo tej pomocy nie osiąga minimalnych standardów wykonania.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy. W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, pomysłu i projektu, wykonawczy, kontroli przed prezentacją i samego prowadzenia prezentacji).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych. Uzyskuje na ogół poprawny efekt.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania wg umiejętności oraz zapanować sytuacją projektu poprzez właściwe zmotywowanie do działania. Wykazuje się terminowością i bezbłędnym sposobem prezentacji wyników.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O9/1_U01
Student potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych mających wpływ na rowój obszarów wiejskich.
2,0
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O9/1_K01
Student jest przygotowany do opracowania i realizacji projektów społecznych i gospodarczych przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
2,0
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy. W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, pomysłu i projektu, wykonawczy, kontroli przed prezentacją i samego prowadzenia prezentacji).
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. red. nauk. M. Kłodziński, Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa, 2011
  2. red. nauk. J. Wilkin, Polska wieś. Wizja rozwoju, Wyd. Fundusz Współpracy, Warszawa, 2008
  3. red. nauk. M. Kłodziński i W. Dzun, Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 2005
  4. G. Spychalski, Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 2005
  5. red. nauk. A. Rosner, Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. red. nauk. M. Kłodziński i W. Dzun, Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 2003
  2. red. nauk. M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska, Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 2002
  3. red. nauk. I. Bukraba-Rylska i A. Rosner, Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota i cele wielofunkcyjnego rozwoju. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju terenów wiejskich w Polsce. Wiejskie obszary problemowe3
T-W-2Modernizacja rolnictwa warunkiem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Dywersyfikacja gospodarstw rolnych. Agroturystyka elementem rozwoju lokalnego3
T-W-3Strategia rozwoju gmin wiejskich - cele tworzenia strategii, uspołecznienie strategii. Analiza procesu budowy strategii. Polityka rozwoju obszarów wiejskich. Instytucje i programy wspierające finansowego rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Bariery i priorytety rozwoju wielofunkcyjnego terenów wiejskich (oświata, bezrobocie, kapitał, dochody, postawy przedsiębiorcze lokalnej ludności). Zróżnicowanie gmin wiejskich w Polsce i województwie zachodniopomorskim6
T-W-4Rozwój terenów wiejskich w krajach UE. Fundusze strukturalne i inne programy rozwojowe.3
T-W-5Podstawowe aspekty wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Omówienie podstawowych funkcji gospodarczych realizowanych na obszarach wiejskich. Czynniki rozwoju lokalnego. Infrastruktura instytucjonalna, ekonomiczna i społeczna, centra rozwoju terenów wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. Mały i średni biznes podstawą ożywienia gospodarki wiejskiej6
T-W-6Rola władz lokalnych w rozwoju lokalnym, promocja gminy, przyciąganie kapitału na teren gminy, komunikowanie się ze społeczeństwem. Przykłady gmin w Polsce, które odniosły sukces w rozwoju wielofunkcyjnym.3
T-W-7Rozwój terenów wiejskich w Wielkiej Brytanii. Rozwój terenów wiejskich na przykładzie Francji, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii.6
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów - studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O9/1_W01Student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości jako czynników rozwoju obszarów wiejskich wykorzystując w tym celu wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie studentom problemów związanych z wielofunkcyjnym rozwojem terenów wiejskich w Polsce.
C-2Przedstawienie studentom problemów związanych z wielofunkcyjnym rozwojem terenów wiejskich Unii Europejskiej.
C-3Zapoznanie studentów z budową strategii gmin wiejskich i ich umiejętności do właściwej oceny celów i elementów składowych strategii.
C-4Przedstawienie studentom modeli wielofunkcyjnego rozwoju dla różnych typów gmin w Polsce i krajach UE oraz uzyskanie umiejętności w zakresie analizy i wnioskowania o celach i modelach.
C-5Uzyskanie kompetencji do analizy zależności między modernizacją rolnictwa a wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich.
Treści programoweT-W-1Istota i cele wielofunkcyjnego rozwoju. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju terenów wiejskich w Polsce. Wiejskie obszary problemowe
T-W-2Modernizacja rolnictwa warunkiem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Dywersyfikacja gospodarstw rolnych. Agroturystyka elementem rozwoju lokalnego
T-W-3Strategia rozwoju gmin wiejskich - cele tworzenia strategii, uspołecznienie strategii. Analiza procesu budowy strategii. Polityka rozwoju obszarów wiejskich. Instytucje i programy wspierające finansowego rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Bariery i priorytety rozwoju wielofunkcyjnego terenów wiejskich (oświata, bezrobocie, kapitał, dochody, postawy przedsiębiorcze lokalnej ludności). Zróżnicowanie gmin wiejskich w Polsce i województwie zachodniopomorskim
T-W-4Rozwój terenów wiejskich w krajach UE. Fundusze strukturalne i inne programy rozwojowe.
T-W-5Podstawowe aspekty wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Omówienie podstawowych funkcji gospodarczych realizowanych na obszarach wiejskich. Czynniki rozwoju lokalnego. Infrastruktura instytucjonalna, ekonomiczna i społeczna, centra rozwoju terenów wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. Mały i średni biznes podstawą ożywienia gospodarki wiejskiej
T-W-6Rola władz lokalnych w rozwoju lokalnym, promocja gminy, przyciąganie kapitału na teren gminy, komunikowanie się ze społeczeństwem. Przykłady gmin w Polsce, które odniosły sukces w rozwoju wielofunkcyjnym.
T-W-7Rozwój terenów wiejskich w Wielkiej Brytanii. Rozwój terenów wiejskich na przykładzie Francji, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy).
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań w formie pisenej lub ustnej w trakcie zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza aktywności studentów podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin w formie pisemnej obejmujący zagadnienia omawiane w trakcie wykładów oraz zagadnienia problemowe podane studentom jako materiał do studiowania na podstwie literatury
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty. W zakresie prac zespołowych student: nie potrafi zaplanować i wykonać pracy poprawnie i w terminie, nie zgłasza potrzeby pomocy na konsultacjach lub mimo tej pomocy nie osiąga minimalnych standardów wykonania.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy. W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, pomysłu i projektu, wykonawczy, kontroli przed prezentacją i samego prowadzenia prezentacji).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych. Uzyskuje na ogół poprawny efekt.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania wg umiejętności oraz zapanować sytuacją projektu poprzez właściwe zmotywowanie do działania. Wykazuje się terminowością i bezbłędnym sposobem prezentacji wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O9/1_U01Student potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych mających wpływ na rowój obszarów wiejskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z budową strategii gmin wiejskich i ich umiejętności do właściwej oceny celów i elementów składowych strategii.
C-4Przedstawienie studentom modeli wielofunkcyjnego rozwoju dla różnych typów gmin w Polsce i krajach UE oraz uzyskanie umiejętności w zakresie analizy i wnioskowania o celach i modelach.
Treści programoweT-W-1Istota i cele wielofunkcyjnego rozwoju. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju terenów wiejskich w Polsce. Wiejskie obszary problemowe
T-W-2Modernizacja rolnictwa warunkiem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Dywersyfikacja gospodarstw rolnych. Agroturystyka elementem rozwoju lokalnego
T-W-3Strategia rozwoju gmin wiejskich - cele tworzenia strategii, uspołecznienie strategii. Analiza procesu budowy strategii. Polityka rozwoju obszarów wiejskich. Instytucje i programy wspierające finansowego rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Bariery i priorytety rozwoju wielofunkcyjnego terenów wiejskich (oświata, bezrobocie, kapitał, dochody, postawy przedsiębiorcze lokalnej ludności). Zróżnicowanie gmin wiejskich w Polsce i województwie zachodniopomorskim
T-W-4Rozwój terenów wiejskich w krajach UE. Fundusze strukturalne i inne programy rozwojowe.
T-W-5Podstawowe aspekty wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Omówienie podstawowych funkcji gospodarczych realizowanych na obszarach wiejskich. Czynniki rozwoju lokalnego. Infrastruktura instytucjonalna, ekonomiczna i społeczna, centra rozwoju terenów wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. Mały i średni biznes podstawą ożywienia gospodarki wiejskiej
T-W-6Rola władz lokalnych w rozwoju lokalnym, promocja gminy, przyciąganie kapitału na teren gminy, komunikowanie się ze społeczeństwem. Przykłady gmin w Polsce, które odniosły sukces w rozwoju wielofunkcyjnym.
T-W-7Rozwój terenów wiejskich w Wielkiej Brytanii. Rozwój terenów wiejskich na przykładzie Francji, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy).
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań w formie pisenej lub ustnej w trakcie zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza aktywności studentów podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin w formie pisemnej obejmujący zagadnienia omawiane w trakcie wykładów oraz zagadnienia problemowe podane studentom jako materiał do studiowania na podstwie literatury
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O9/1_K01Student jest przygotowany do opracowania i realizacji projektów społecznych i gospodarczych przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z budową strategii gmin wiejskich i ich umiejętności do właściwej oceny celów i elementów składowych strategii.
C-4Przedstawienie studentom modeli wielofunkcyjnego rozwoju dla różnych typów gmin w Polsce i krajach UE oraz uzyskanie umiejętności w zakresie analizy i wnioskowania o celach i modelach.
C-5Uzyskanie kompetencji do analizy zależności między modernizacją rolnictwa a wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich.
Treści programoweT-W-1Istota i cele wielofunkcyjnego rozwoju. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju terenów wiejskich w Polsce. Wiejskie obszary problemowe
T-W-2Modernizacja rolnictwa warunkiem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Dywersyfikacja gospodarstw rolnych. Agroturystyka elementem rozwoju lokalnego
T-W-3Strategia rozwoju gmin wiejskich - cele tworzenia strategii, uspołecznienie strategii. Analiza procesu budowy strategii. Polityka rozwoju obszarów wiejskich. Instytucje i programy wspierające finansowego rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Bariery i priorytety rozwoju wielofunkcyjnego terenów wiejskich (oświata, bezrobocie, kapitał, dochody, postawy przedsiębiorcze lokalnej ludności). Zróżnicowanie gmin wiejskich w Polsce i województwie zachodniopomorskim
T-W-4Rozwój terenów wiejskich w krajach UE. Fundusze strukturalne i inne programy rozwojowe.
T-W-5Podstawowe aspekty wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Omówienie podstawowych funkcji gospodarczych realizowanych na obszarach wiejskich. Czynniki rozwoju lokalnego. Infrastruktura instytucjonalna, ekonomiczna i społeczna, centra rozwoju terenów wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. Mały i średni biznes podstawą ożywienia gospodarki wiejskiej
T-W-6Rola władz lokalnych w rozwoju lokalnym, promocja gminy, przyciąganie kapitału na teren gminy, komunikowanie się ze społeczeństwem. Przykłady gmin w Polsce, które odniosły sukces w rozwoju wielofunkcyjnym.
T-W-7Rozwój terenów wiejskich w Wielkiej Brytanii. Rozwój terenów wiejskich na przykładzie Francji, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy).
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań w formie pisenej lub ustnej w trakcie zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza aktywności studentów podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy. W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, pomysłu i projektu, wykonawczy, kontroli przed prezentacją i samego prowadzenia prezentacji).
3,5
4,0
4,5
5,0